Új Forrás - 1999. 7.sz
  TÁBOR ÁDÁM
   
  Törley tézisek *
   
   
  A magyar irodalom régi jó irodalom.   
  Erdély Miklós újabb jóság, mint a jó magyar irodalom. Erdély Miklós az   
          utolsó 30 év művészi forradalmának legnagyobb mestere Magyar-  
  országon.  
  Erdély Miklós igaz, igazán jó magyar író.  
  A szellemi forradalom lelki mozgatórugója a szabadság megosztásának         szenvedélye. A szellemi ellenforradalomé az irigység.   
  Azokból, akik újabban szellemi ellenforradalmat hirdemek, a szabad szel-  
          lem iránti irigység beszél.   
  "Irigység volt a pokol őrmestere, és LESSZIS, az egyetlenegy!"  

  A szellemi forradalom mellékesen a politikai szabadság forrása.  
  A szellemi ellenforradalom mindenekelőtt a politikai hatalom szolgálóleánya.   
  A politikai hatalom zárt szám: amennyivel több % jut belőle az egyik   
          pártnak, annyival kevesebb jut a másiknak.  
  A szellemi hatalom nyílt szám: mennél nagyobb a mester, annál nagyobbra  
          nőhetnek a tanítványai.   
  Erdély Miklós nem úgy beszélt, mint az írástudók, hanem mint akinek   
          hatalma van.   

  Erdély Miklós kiállításának megnyitóján fent a leghátsó teremben tanítvá-  
          nyai és barátai egy koncerten és egy akcióval valóban megidézték   
          Erdély Miklós szellemét.   
  Tudtuk nélkül mellesleg a valóságra másolták egy 1986 szeptemberi ál-  
          momat, amelyet 1988-ban egy Erdély Miklós-emlékesten felidéztem ,  
          és amelyet tavalyi kötetemből most idemásolok:   
  "Nagy tömeg valahol. Elöl filmvetítés: beszélgetésfoszlányok alapján vala-  
          mi avantgárd, irodalmi jellegű filmről van szó (állítólag jövőre mozi-  
          ban is vetítik). Elől a művészek, szerzők élőben: nem is filmvetítés -  
          inkább vallásos oratóriumszerű mise zajlik.  
          Papp Tamás kérdez valami rítustechnikai problémáról - nem tudom.   
          Balomon Fábián Ildikó hallgatja az Erdély-operát, és ő is, én is előre   
          mondjuk: 'furcsa, üreges zokogás'. Mindezt nem szomorú, inkább   
          az igazi művészi élmény okozta derűs, felszabadult hangulatban."  
  A vallásos oratóriumszerű misén a megnyitón zsidó ima hangzott fel, és  
           magunkhoz vehettük Erdély Miklós fluidumszerű szellemét magyar  
          fütyülős barackpálinka formájában.  
  A Műcsarnoknak pontosan azon a pontján, ahol 2 és fél évvel ezelőtt   
          Szentjóby Tamás felállította a Szombat Trónját.   
  Erdély Miklós fluidumszerű, értékelvűen anarchista szelleme a polgári   
          haszonelv, a nemzeti provincializmus, a felekezeti klerikalizmus,   
          mindenféle rendiség és cenzúra legnagyobb ellenfele.   
  Erdély Miklós értékelvűen anarchista szelleméből ma egyetlen újság képvisel  
          valamit: a Magyar Narancs.  
  Nem véletlen, hogy ennek az újságnak a fennmaradását ma veszély fenyegeti.  
  Segítsék a Magyar Narancs életben maradását: szegüljenek szembe ilyen   
          módon is a pokol őrmesterével.  

  Erdély Miklós eleven univerzális forradalmi szabad szelleme ellenáll min-  
          den intézményesítésnek és parcellázásnak.  
  Erdély Miklós szellemét nem lehet konferenciák kalodájába zárni és mi nem   
          tarthatunk róla szakmai előadásokat.  
  Mert NEM LEHET A TEHEHERET, NEM LEHET A TEHEHERET ,   
          BEHEBEDESZKÁZNI.  
  NEM LEHET A TEHEHERET, NEM LEHET A TEHEHERET   
          BEHEBEDESZKÁZM!   
  Az Erdély Miklós-szimpozionnak csak akkor van létjogosultsága, ha annak  
          a tudatosítására szolgál, hogy nem lehet Erdély Miklós-szimpoziont   
          rendezni. Ha nem bebalzsamozni akarja Erdély Miklós szellemét,   
          hanem elevenen tartani.   
  Erdély Miklós élt, Erdély Miklós él, Erdély Miklós élni fog.  
  Dicsősége nem múlik el soká, / Évek múltán sem hagyomány.   
  A hagyománynak csak akkor van létjogosultsága, ha nem csupán önmagát   
          jeleníti meg, hanem mindenek előtt azt, aminek a hagyománya: a   
  kezdetet.   
  EchodDDD.   

  * (Elhangzott 1998. október 26-án az Erdély Miklós-szimpozionon, a Műcsarnokban.)