Új Forrás - 1999. 7.sz
 
VASY GÉZA
 
Költő - a metszésponton
 
A Greve-díjas Villányi László laudációja 
 
 
 
 
Minél kisebb egy nép, az egy nyelvet beszélők köre, annál több a költője.  
Nem törvény ez, de ha a világban körülnézünk, ezt tapasztalhatjuk sokfelé.  
S nemcsak a lezárt múltra vonatkozóan, hanem a jelenben is, nevezzük akár  
az ezredvég, akár a posztmodern korának, s nézzünk körül akár Keleten,  
akár Nyugaton, akár itt a Kárpát-medencében. Hiszen mi mindannyian  
tudjuk, hogy irodalmunk lírai hagyományokban a leggazdagabb. S aki a  
kortárs irodalommal foglalkozik, akár egyszerű olvasóként, akár főhivatású  
szakemberként, az az utóbbi évtizedekben verseskönyvek szinte már át-  
tekinthetetlen mennyiségével szembesül. Ebben a helyzetben, amelynek  
okait és lehetséges eredményeit most ne kutassuk, nyilván sokkal nehezebb  
kiemelkedni. Katonai hasonlattal élve azt mondhatom: már hivatásos ti-  
zedessé válni sem egyszerű, az ezredesi - avagy régies szóhasználattal élve:  
az ezereskapitányi - rang eléréséhez pedig már tehetség, jellem és szerencse  
különös és egyedi összjátéka szükséges. A Parnasszus fejedelmének ve  
zénylő tábornokává pedig - ellentétben a katonai szervezetek kényszerével  
- már nem is válhat senki, manapság csak posztumusz érdemelhető ki ez  
a cím.  
   Ismétlem, tehetség, jellem és szerencse különös összjátéka révén válhat  
valaki ezeres kapitánnyá. S persze végigjárva az addig való fokozatokat,  
egy-egy kiemelkedő vers-tett végrehajtása után akár kettőt-hármat is ugorva  
a ranglétrán. Meggyőződésem, hogy ilyenfajta utat járt be, s ilyenen jár ma  
is Villányi László.  
   A hetvenes évek közepén indult, legelső könyve bő húsz éve, 1978-ban  
jelent meg. Jellegzetes pályakezdő kötet: irigylésreméltóan az, a süvöl-  
vénység, az első megszólalás számos, utólag kiküszöbölhetőnek látszó, de  
soha nem fölösleges, hanem tanulságos jeleivel. Miként a még szinte  
gyanútlan kiscsikó, csodálkozott rá a világra versek sorában a költő, alig  
tudván még valamit a felnőttlét és főként a költőlét megkötöttségeiről: a  
szabadság korlátozottságáról, a megszólalás felelősségéről, az anyanyelv-  
hez kötöttség gyötrelmes szépségéről, az eloldhatatlan kapcsolatról. Aztán  
igen hamar meg lehetett, pontosabban: meg kellett mindezt tapasztalnia,  
következésképpen: ezt kellett verssé érlelnie. Ennek folyamatrajza követhető nyomon a második-harmadik kötetben.  
   Az első kötethármast újabb három követte egyelőre. Mindenképpen  
kirajzolódott már az a pályaív, amely az ezereskapitányi címre méltóvá teszi  
Villányi Lászlót. Különösen azért, mert úgy jutott el idáig, hogy bár több  
mestertől, többféle iránytól kapott ösztönzést, jó költői egyetemei voltak és  
inspiratív posztgraduális poétikai szemesztereket végez el újabban is, költői  
világa öntörvényűvé vált. A kezdeti, jó ösztönű, de még szétszórtnak  
mutatkozó versvilág után hamar megtalálta a számára járhatónak bizonyuló  
utat, sőt: utakat, ösvényeket. Költői világa egyéni, ugyanakkor változatos  
is. Láthatóan kis korszakai, azokhoz szorosabban kötődő témakörei, motí-  
vumai, hangulatai, verstípusai, poétikai eszközei vannak. Legalább egy  
évtizede a ciklusosság, a megszokottnál jóval erősebben egyetlen központi  
mag köré épülő verscsokrok alkotása jellemzi őt. Ezzel, figyelembe véve  
szemlélet- és előadásmódját, óhatatlanul is visszanyúlt a költészet olyan  
ősi funkcióihoz, amelyek a mítoszteremtéssel kapcsolatosak. Pedig a pálya  
első évtizede kevéssé ígérte ezt a fajta folytatást. Műveiben erősen kapcsolódott  
azokhoz a magyar és európai lírai hagyományokhoz, amelyekre a raciona-  
lizmus, a tárgyszerű józanság jellemző. Igaz, ugyanakkor a szürrealizmus  
irányzata, s még inkább az attól részben függetleníthető szürreális látásmód  
is meghatározó vonásává vált, de főként visszafogottabb, klasszicizáltabb  
változataival. Ilyenképpen ráció és irráció, tudható és sejthető, kézzel-  
fogható és képzetes kapcsolatrendszerét, szükségszerű együttlétének, egy-  
idejűségének józan, az életet értelmesen végigjárhatóvá tevő összhangját  
kereste. Így közelítette meg az emberi cselekvéseket, beleértve a tudati  
folyamatokat is. Közben különösen érzékletessé vált az emlékek felidézése.  
Verseiben az emlék ideje és a jelenlété rétegződik egymásra olymódon,  
hogy egyúttal a két idősík közti folyamat is beépül a műbe, sőt az a kulturális  
hagyomány is, amelynek az alkotó már nem lehetett közvetlen részese,  
amelyet elődeitől tanulhatott el. S ezek mellé az idősíkok mellé egyre  
inkább társul egy harmadik is: a jövőé. Szükségképpen kiegészülve a  
feltételességgel. Hiszen a jövő megtörténhet, s többféleképpen. Ha pedig  
így van, akár a múlt is lehetett, lehetett volna másféle is, az emléke amúgyis  
kinek-kinek más, sőt ugyanarra a tényre, hangulatra magunk sem egykép-  
pen emlékezünk. Múlt és jövő többarcúságának metszéspontján az a jelen  
áll, amely így maga sem válhat egyértelművé, kitüntetett ponttá. Egymásra  
utalnak az időmetszetek s bennük a különböző lehetőségek, a tények és a  
képzelet játékai.  
   Térnek és időnek, ténynek és képzeletnek ez az összetett tükörszínjátéka  
vezet el ebben az egyszerre túlracionalizált és ugyanakkor a legelemibb  
racionalitást is elhagyni látszó világban egy olyan költészethez, amelyet  
racionálisan mítoszinak nevezhetünk. Ilyen típusú mítosz szervező erejévé  
vált a szülőváros Győr, ilyen a Vivaldi-ciklus, s a szabadkai villamos  
motívumára épülő is.  
   Ez a mitikus jelleg nem vezet el bennünket jelen világunkból, hanem a  
személyiség teljességének jogáért perel. A jelenlétre mintázott emlékidő,  
amely a múltra és a jövőre is vonatkozik, azt sugallja, hogy a valódi életben  
is van valami eszményi, hogy itt is, most is otthon lehet lenni. Ez a költészet  
nem idealizál, nem patetikus, még csak nem is érzelmes. Tárgyiasság és  
látomásosság olyan egységét valósítja meg, amelyben az érzelem és az  
értelem, az igaz és a valódi szép arányossággal utal egymásra, s a különböző  
verstípusokból a szelíden elégikus költő tekint ránk, aki a múzsa és az ember természetéről örök igazságokkal szembesít bennünket.