Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 1997. 2.sz.
 Wehner Tibor
Kíméletlen Művészeti Napló
 

1996. November 19, kedd

Megbeszélés Kecskeméti Sándor keramikusművésznél, a Kelenhegyi úti műteremházban: az ötvenedik életévéhez közeledő alkotó könyvet szeretne megjelentetni negyedszázados munkásságáról. A művésszel személyesen még Tatabányán ismerkedtem meg, amikor a Kernstok Teremben rendezett önálló kiállítást. (A Nász János-féle kiállítás-repertóriumban nézek utána: a tárlat 1982 októberében volt, és Kerámiatájképek címmel a Dolgozók Lapjában jelent meg recenzióm a bemutatóról.) A munka ütemezésében kis bonyodalmat okoz, hogy a művész immár nyolc éve szinte állandó jelleggel Németországban dolgozik: a legfontosabb munkái ott valósultak meg, s kerámia-kisplasztikáiból is — egy nagy sikerű izlandi bemutatót követően — ott várja a látogatókat az átfogó igényű időszaki kiállítása. Megbeszéljük a tervezett kötet főbb jellemzőit; a felépítést, a szerkezetet, a terjedelmet, a formátumot, a fotók és a szövegek arányát, az adattár összetevőit, mérlegeljük a határidőket és az anyagi lehetőségeket. Megállapodunk abban, hogy január első napjaiban kezdjük a munkát, és a hó közepén — hacsak nincs nagy hó — együtt utazunk Augsburgba. A könyvnek áprilisban, de legkésőbb májusban meg kell jelennie — rám egy szikár, de magvas tanulmány megírása vár.
 

November 21-22, csütörtök-péntek

A Művészeti Bizottság jegyzőkönyveit böngészem. Jegyzetelek: személy-, hely- és intézményneveket, műtárgymegnevezéseket írok hosszú-hosszú oszlopokba a majdani mutatók és hivatkozások tételei gyanánt. A Művészeti Bizottság 1962. szeptember 10-én tartotta első ülését, és az évtized végéig — kezdetben kéthetenként, később kissé rendszertelenebbül — tanácskozott: a legfontosabb művészeti kérdésekben foglalt állást, döntött. A jegyzőkönyvsorozatra a lektorátus egyik eldugott iratraktárában bukkantam, tulajdonképpen teljesen véletlenül — meglétéről senki sem tudott —, s indítványomra valószínűleg megjelenhet az anyag. Fantasztikusan érdekes ügyek, tanulságos megfogalmazások, a korszakra jellemző vélekedések és vélemények rögzültek ezekben a dossziékban: Pátzay Pál, Bernáth Aurél, Somogyi József, Domanovszky Endre, valamint művész- és teoretikustársaik, lektorok és szaktanácsadók, tisztségviselők és hivatalnokok hiteles, dokumentumértékű megnyilatkozásai, amelyek állásfoglalásokká, határozatokká emelkedtek, és művek, művészeti ágak, alkotók sorsát alapvetően és hosszú távon determinálták. Ízelítőül íme egy Pátzay-eszmefuttatás-részlet: "A képalkotó művészetek és az építészet együttműködésének egyetlen zsinórmértéke van, ha úgy fogjuk fel, hogy az épületek, a geometriai idomok közt a képalkotó művészetek ábrái úgy hangzanak, mint a hangszerek hangjai közt az első énekhang. Az építészekkel nem tudok évek óta dűlőre jutni, mert ők azt hiszik, hogy az épület jellegét kell mímelni a képalkotó művészet ábráinak. Ez teljesen helytelen álláspont. Ez az építészet a bódé-architektúra ragyogó példája, reklám-építészet. Ez van ma nyugaton és az egész világon. Az a kérdés, hogy mi — magyar népi demokrácia — merünk-e vállalkozni arra, hogy egy újfajta nézőpont szerint kezdjünk el művészetet csinálni, de ezt csak az építészekkel együtt lehet."
 

November 24, vasárnap

Barcsay-szoboravató Szentendrén. Szabó Tamás szobrászművész alkotása a szamárhegyi házak között meghúzódó kis térre került. A fegyelmezett, a hagyományos műforma szellemében alakított művet egy, a terv nyári szakvéleményezése közben felvetődött, Deim Pál festőművész által megfogalmazott ötlet realizálása szakítja ki az unalmas, konvencionális portrészobrok sorából. A Deim-idea megvalósulásaként a fej mellett, a posztamensre akasztva a mester legendás, Lyka Károlytól kapott botjának bronzmásolata függ. A bot és az arckép különös együttest teremt, s a festőt személyesen nem ismerők számára is jelzi; különleges egyéniség emlékszobránál állunk. E trouvaille révén a mű méltó társa lehet Szabó Tamás tatai, a Vaszary-iskolában néhány éve elhelyezett, ugyancsak bronzból készült, de érzékenyen festett Vaszary-portréjának. Érdekes mozzanat egy szobrász munkásságában: Barcsay Jenő Vaszary-növendék volt, vagyis mester és tanítvány arcmását készíthette el Szabó Tamás, megbízásra, maradandó anyagban. És mert rengeteg Barcsay-tanítvány dolgozik Szentendrén és szerte az országban — és mert Szabó Tamás még fiatal művész — a láncolat majd tovább is fűzhető.
 

November 25-26, hétfő-kedd

Kétnapos tanácskozás Dunaújvárosban a képzőművészeti alkotótelepek magyarországi helyzetéről: Villány, Siklós, Nagyatád, Zalaegerszeg, Kecskemét, Győr, Nyíregyháza, Hajdúböszörmény alkotótelep-vezetőinek beszámolóiból természetesen az körvonalazódik — rendszerváltás ide vagy oda —, hogy a legfontosabb a pénz, az anyagi feltételek megteremtésének kérdése. A villányi alkotótelep vezetője, Komor István vázolja fel az ideális képletet: a fenntartási, a működési és az alkotói feltételek megteremtéséhez regionális, országos és a civil szféra által biztosított támogatások együttesen kellenek. Pillanatnyilag óriási bűvészmutatványokra van szükség ahhoz, hogy a legalapvetőbb működési feltételek — a rezsiköltségek — biztosíthatók legyenek. Cserny József szellemes közbevetése: meg kell különböztetni a mozgékony, költségkímélő szimpozionokat és a nehézkesebb, költségesebb alkotótelepeket. A szimpozion és az alkotótelep között olyan a különbség, mint a sarki kurva és a bordélyház között: itt eseti, alkalomszerű kiadások vannak csupán, míg amott folyamatos a költség-kényszer. A sarkon gyorsabb és olcsóbb az ügymenet, a telephelyen lassabb és drágább. A tanácskozás résztvevői mindenesetre egyetértettek abban, hogy akár szimpozion, akár alkotótelep a forma, a magyarországi művészet nem fosztható meg intézményeitől és fórumaitól; és mert ezek állami feladatokat teljesítenek, az állami kötelezettségvállalás is elengedhetetlen. A válságosra fordult helyzetet némiképp cáfolja a dunaújvárosi nemzetközi acélszobrászati alkotótelep 1996-os termése, amelyről előadást tartok: a nyárvégi, kora őszi hetekben hat monumentális, kitűnő alkotás született, illeszkedett a város gyönyörű szoborparkjának együttesébe. Kedden reggel fagyos, sietős sétán ismerkedünk a szoborpark régi és új, immár hatvanas darabszámot közelítő kollekciójával, majd a tanácskozás záródokumentumának megfogalmazásával foglalatoskodunk, amely végül lényeges gondolatokat összegez a magyarországi művészet továbbépülésének esélyeivel kapcsolatosan. A záródokumentumot — aláírás után — azonnal útra indítjuk a hírközlő szervek, a nyilvánosság fórumai felé — de ki tudja miért, az elmúlt egy hónapban fél sor híradást, hivatkozást, reflexiót sem hallottam, olvastam az állásfoglalásról.
 

November 28, csütörtök

Délelőtt Kecskeméti Kálmán festőművész érkezik: egy ajánlást kell aláírnom az Ozirisz Alapítvány támogatás-kérelméhez. 1996-ban az Ozirisz, a feledésre ítélt képzőművészek munkásságának megismertetéséért létrehozott alapítvány is nehéz helyzetbe került: az Árkád Galériában — anyagiak hiányában — 1997-ben már nem folytathatja kiállítássorozatát, ahol a közelmúltban olyan művészek munkáit mutatta be, mint Litkey György, Jánossy Ferenc, Kontraszty László, Czumpf Imre vagy Ecsődi Ákos. A valós értékrend kialakításának, kialakulásának esélye az Ozirisz Alapítvány munkájának háttérbe szorulásával nagy mértékben csökken, egyszersmind művészeti életünkben megszűnik az egyetlen olyan fórum, amely szisztematikusan arra vállalkozik, hogy a méltatlanul elfeledett mesterek műveit eljuttassa a közönséghez. Este Tatán két, ugyancsak nem az általános közfigyelem által kísért művész életművére, életművének utóéletére emlékezünk a Fellner Jakab Kulturális Egyesület összejövetelén: a tíz éve elhunyt Dobroszláv Lajos festő-, és Kerti Károly grafikusművész alakját, munkásságát idézzük fel. Az életpálya állomásainak felvázolása, az életművet jellemző vonások megrajzolása után arra hivatkozom, hogy a hatvanas, hetvenes, és a nyolcvanas évtized első felének pezsgő, élénk ritmusú művészeti élete Tatán e két, eltérő szemléletű, de magas színvonalon dolgozó művész munkálkodásának, s főként Kerti Károly aktív művészetpedagógiai, művészetszervezői tevékenységének volt köszönhető. Mi maradt mindebből a kilencvenes évekre?
 

December 2, hétfő

Zsámbék, Melocco-ház: a szegedi 1956-os emlékmű tervének zsürije. Hatalmas felvonulás, húsznál többen vagyunk, szakértők, építészek, szegedi városi tisztség- és tisztviselők, kivitelezők. A terv pályázatnyertesként kapta a megvalósítási megbízást, és most az elhelyezési koncepcióval, s a mű egy részének egy az egyes méretű agyagmodelljével ismerkedünk. Melocco Miklós terve zseniális: feltartott kezű, elcsigázott alakok hatalmas, tankszerű fejjel kiképzett lepkét cipelnek- vonszolnak a fejük felett. A pályázati kiírás 50 milliós költségkeretet jelölt meg; ebből a több mint húsz alak és a nagy lepke márványból való kifaragása, és a közvetlen környezet kialakítása oldható meg a szegedi Rerrich-téren, de a közlekedési rend teljes átformálására, a tér berendezésére, az itt álló Szent György-szobormásolat új talapzatának kialakítására már nem futja ebből az összegből. A teljes koncepció megvalósítása tehát egyelőre ideál-terv marad, de az allegorikus-metaforikus 1956-os forradalom-idézés plasztikája a közeljövőben megvalósulhat. A zsüri lezárulása, a jegyzőkönyv aláírása után a művésszel átmegyünk a ház hátsó traktusába, ahol a helyreállított tatabányai Ady-szobor várakozik visszaszállítására. A rekonstrukció gyönyörű, a durva sérülések kijavításának nyomát se leljük. Óvatosan reménykedünk, hogy az újvárosi központban kijelölt új helyén talán nagyobb megbecsülést kap, elkerülheti a vandá- lok rohamait a felemelő költő-idézés.
 

December 6, péntek

Két évvel ezelőtt kislányom nagyobb tétel 1994-es határidőnaplóval lepett meg — leértékelt, rendkívül kedvezményes tételként csapott le rá egy év végi kiárusításon —, így 1996-ban is a korábbi naptári beosztás szerint rendeződnek programjaim — csak a napok csúsznak tovább évente eggyel. (Határidőnapló-tartalékaim így az ezredfordulóig kitartanak.) Ez a nagyvonalú időszemlélet okozhatta, hogy december 6-ra két kiállítás-megnyitót is vállaltam, és amikor észrevettem a végzetesnek ígérkező torlódást, már késő volt: mindkét rendező nyomdába adta a meghívókat. Így hát délután Komáromban — egykori szülővárosában — Rafael Győző Viktor festőművész emlékkiállítását kellett megnyitnom, majd egy órával később Tatán a szekszárdi szobrász-alkotótelep művészeinek tárlatát ajánlottam az érdeklődők figyelmébe. Komáromban csaknem harminc festmény került a kitűnő adottságú új múzeum elegáns termeinek falaira a művész özvegye által őrzött hagyatékból. (A képek válogatásakor a lakás kamrájában, a légtérbe szerelt polcon bukkantam hat kitűnő vászonra: a mester absztrakt, kiállításon ez idáig nem szerepelt kompozícióira). Tatán a Szatmári Juhos László által vezetett szekszárdi műhely bemutatkozásán a kortárs magyar szobrászat olyan kiváló alkotóinak munkái kaptak bemutatóteret, mint Bakos Ildikó, Gáti Gábor, Ligeti Erika, Palotás József, Paulikovics Iván és társaik. A gond csak a bemutatótérrel van: a tatai művelődési központ színházterem előtere immár két és fél évtizede próbál otthont teremteni képző- és iparművészeti kiállításoknak, de az átjáróházszerű, kopott környezetben furcsa fénytörésbe kerülnek a művek, a műegyüttesek. Eközben a tatai múzeum, a vár gyönyörű időszaki kiállítótermei üresen, bezárva várnak jobb idők eljövetelére.
 

December 9, hétfő

Reggel leadom a Művészettörténeti Kutatóintézetben dolgozó egykori évfolyamtársamnak, Kerny Teréznek a Gellérthegy-konferencián elhangzott előadásom végleges, publikálásra átdolgozott szövegét, majd legépelem a Scholz Erik-monográfiáról szombaton-vasárnap írt recenziómat. Négy oldal, és talán fontosnak ítélhető észrevételek. Így például arra a következtetésre jutok, hogy művészeti könyvkiadásunkra a monográfia-korszak köszöntött. Egyre több egyéni életművet feltáró-bemutató könyv, album jelenik meg, míg a művészeti ágazat-, műfaj- és korszak-áttekintéseket hiába várjuk, keressük. A Scholz-összefoglalás is magán viseli e hiány következményeit: a bevezető tanulmányt író Laczkó Ibolya kitűnő elemzése mintha légüres térben született alkotásokat boncolgatna, alig-alig esik szó a korszakról, a század második felének korántsem egységes művészeti közegéről, amelyben a Scholz-oeuvre — különösen utolsó korszakában — kiteljesedett. Délben már a nagy lektorátusi vállalkozáson, a kortárs keramikus- lexikonon dolgozom: a kiállítások mutatóját ellenőrzöm, az átfedéseket próbálom kiszűrni. Este pedig egy művészcsoport, a TERRA keramikusainak januárra tervezett tárlatának katalógus-bevezetőjével vesződöm; szerdán le kell adnom "a betű és írás az agyagon" tematikus kiállítás kísérőszövegét. A téma izgalmas, a művek — amelyeket diafelvételeken láttam — számos szellemes megoldási-megjelenési, szép mű-teremtési lehetőséget felvetnek. Analógiákat keresvén Michel Butor könyvét, A szavak a festészetbent emelem le a polcról, és persze belelapozok Gadamer A szép aktualitása című tanulmánykötetében  Szó és kép — "így igaz, így létező" címmel megjelent dolgozatába is. E feldolgozások, e megállapítások segítenek a konklúzió megfogalmazásában: "Mint a TERRA-műegyüttes bizonyítja, a betű, az írás lehet dísz és lehet gesztus, lehet filozófiai árnyaltságú vagy irodalmi jelentőségűként rögzült képszöveg, valamint jel, szimbólum, metafora, eredeti megjelenésétől eltávolodó, új jelentéssel telítődő forma, kalligráfia és plasztika, meditációs objektum. »A betű és írás az agyagon« konkretizált tárgy-képzet, érzékletes fogalmi megjelenítés, áttételekkel terhelt fogalmi-gondolati plasztika." És izgalommal várhatom, hogy ez a megközelítés a művészcsoport tagjainak — sorukban többek között Benkő Ilona, Fusz György, Geszler Mária, Lammel Ilona, Nagy Márta, Schrammel Imre, Szekeres Károly — megfelel-e?
 

December 11, szerda

Nehéz nap: reggel a Szabadság térről indulunk a Pázmándi-portré felvételére, amely a két ünnep között, tizenöt perces produkcióként kerül adásba a televízió kettes csatornáján. Az első forgatási napon a kitűnő keramikus, Pázmándi Antal budapesti monumentális munkáit vesszük fel: a Hold utcai MNB-székház belső terének pilléreit, a Rákóczi úti Szlovák Kultúra-székház bejáratát díszítő domborművet, a Hungária Szálló fogadóterének óriási papírrepülő-kerámiafalát, a Benczúr utcai diplomáciai épület homlokzati architektúra-plasztikáját és a kelenföldi lakótelep rácsszerkezet-szobrát. Húsz év megbízásra készült, a televíziós kép által nagyon látványosan közvetíthető, feldolgozható munkái ezek. A kisplasztikákat, a kiállítási kerámiaszobrokat — amelyeket a Tölgyfa Galéria október végén nyílt tárlatán tárt a nyilvánosság elé — holnap, a műteremben rögzítjük majd, amikor a rövid életút-riportot is felvesszük. Három órakor rohanás az Eötvös utcába, ahol egy sportklub-székházban a Magyar Vízfestők Társasága gyűjtötte be az 1100 vízcsepp című pályázati kiállításának anyagát; a beérkezett műveket nézhetem meg itt a katalógus-bevezető megírásához. (Úgy tűnik, a katalógusbevezető-írások évadát élem.) Az anyag: harmincnál több művész körülbelül nyolcvan munkája, ám tematikus — millecentenáriumi — mű alig, de megrendítő erejű alkotás is kevés akad. Csak Vízi Tihamér két kétoldalas, papírfoszlányokra rögzített, hallatlanul érzékeny dobozképe ragad magával, amelyek mellett sok-sok jól megoldott, rutinszerűen kidolgozott kép sorakozik — így még magam előtt is nagy rejtély, hogyan lesz ebből szöveg. Meditálni nincs sok idő, mert öt órára rohanás a Peterdy utcai Pest Centerbe: itt a megnyitásra váró Hommage Szinyei-kiállítás díjairól kell döntenünk Mezei Ottó és Szepes Hédi művészettörténészekkel és M. Novák András festőművésszel. Sok vita nincs: Kéri Bence, Kovács Lola és Almásy Aladár, illetve alkotása, teljesítménye a befutó. Az anyag itt is a tárlatok hosszú során megszokott: semmi meglepő, semmi váratlan felismerésre késztető. Este otthon még megcsörren a telefon. Az akvarellfestők társaságának elnöke, Szily Géza hív, próbálja kipuhatolni az 1100 vízcsepp anyaga által keltett benyomásaimat, s arról elmélkedik, hogy a társaság nagy szakmai elismerést kiváltó Színesvíz-kiállítását követően ez a kollekció kis visszaesést ugyan jelez, de azért nem kudarc. Mondom, hogy tűnődnöm kell még a dolgon, és megpróbálom majd megírni. Fáradtan leülök íróasztalomhoz, és találomra belelapozok a napokban vásárolt Heinrich von Kleist-kötetbe. Kissé meglepetten olvasom: "Több zsenialitás kell egy középszerű, mint egy kiváló műalkotás méltatásához." Valószínűleg nagyon nehéz dolgom lesz. 
 

December 16, hétfő

Levelet írok a Balassi Kiadónak, azt tudakolván, hogy az 1995 szeptemberében átadott A hazugság és a hiány emlékművei című könyvkéziratom megjelentetése érdekében milyen alapítványokhoz, alapokhoz fordult, milyen pályázatokon vett részt? A kötet tíz év szobrászatát, az 1986 és 1995 közötti mozgalmas és izgalmas időszak krónikáját próbálja feldolgozni tanulmányokban, esszékben, művészportrékban, feljegyzésekben, szándékaim szerint fordulatosan és olvasmányosan. Miután az elmúlt egy és negyed év alatt egyetlen egyszer sem hívtak fel telefonon, és nem írtak egy sort sem, nincs sok remény: valószínűleg a Balassi nem az én kiadóm. De akkor miért nem dobja vissza a kéziratot, miért ül rajta ilyen hosszú ideig?
 

December 17, kedd

Művésztalálkozó Tatán, a Tóvárosi malomban. Régen látott festők, grafikusok és szobrászok Tatabányáról és Esztergomból, írók és költők Komárom-Esztergom megyéből. Miticzky Gábor rövid előadása a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete és a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány küzdelmes történetéről és még küzdelmesebb jelenéről, bár nekem szilárd meggyőződésem, hogy a krónika az egykori Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja, majd utódszervezeteinek kirablásának történeteként íródott az elmúlt években és íródik napjainkban is, jóllehet erről az előadó nem beszél. Csak az erőfeszítésekről esik szó, amelynek eredményeként egyre aggasztóbb a helyzet. Ezt követően Pomogáts Béla, az Írószövetség elnöke ad futó áttekintést szellemi-kulturális életünk riasztó jelenségeiről és válságos állapotáról, majd a megyei írószövetségi csoport visszavonul, s egy laza tisztújító aktus lebonyolítása révén végre megszabadulhatok a megyei írócsoport — évek óta átmenetinek, ideiglenesnek és félhivatalosnak minősített — titkári címétől és terheitől. Az új titkár a friss írószövetségi tag Kovács Lajos. Átadom a paksamétát, a pecsétet és a pénztárt jelképező számlakivonatokat, sikeres titkári munkát kívánok és fellélegzem: többször már nem kell lemondanom.
 

December 18, szerda

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium december 14-én új múzeumot avatott a budai várnegyedben: a Várpalota egykori Munkásmozgalmi Múzeumában, a Ludwig Múzeum mellett, illetve azzal szorosan összefonódva Kortárs Művészeti Múzeum nyitotta meg kapuit. A névalkotó fogalmak — kortárs, művészet, múzeum — meglehetősen körülhatárolatlan, ellentmondásos jelentéshalmazt körvonalaznak. A modern, a kortárs magyar művészet alkotásainak gyűjtőhelye eleddig az új múzeumtól néhány méterre meglelhető Magyar Nemzeti Galéria volt évtizedek óta: az ott őrzött anyag teremtette volna meg azt a lehetőséget, hogy az 1945 utáni magyar művészet múzeumi értékké nemesedett alkotásai történeti szempontok szellemében közönség elé kerüljenek. A Kortárs Művészeti Múzeum révén egy olyan új gyűjtemény körvonalai bontakoznak ki, amelyek főként a nyolcvanas és kilencvenes évtized művészetéről adnak számot — de kiismerhetetlen szempontok alapján. De egyáltalán: miért kell új koncepciót csiholni a modern magyar művészet bemutatásához, amikor a történeti koncepció adott? És e nagy sietség? Miért kell előkészítetlenül, rohammunkában, illő propaganda- anyagok, katalógus megjelentetése nélkül, egy néhány hónap alat összevásárolt és összeválogatott, a Magyar Nemzeti Galériától kölcsönzött gyűjteményre és a német csokoládégyáros magángyűjteményére alapozva új múzeumot nyitni? Hogyan lehet bemutatni a nyolcvanas-kilencvenes évek művészetét — múzeumi keretek között, történeti távlat nélkül — úgy, hogy a megelőző évtizedek művészete sehol sem látható — jóllehet látható lehetne —, és teljességgel feldolgozatlan? Csak elő kellene venni a galéria-raktárból a műveket, és bizony — a divatos kortársak alkotásai helyett — vásárolni kellett volna még további munkákat. És szinte miért kizárólagosan a táblakép, a nagyméretű vászon a kortárs művészet? Hol maradt a grafika, a szobrászat, hová tűntek a határsértő, oly jelentős iparművészeti ágazatok? Kisméretű kép már nem is lehet jó, remek mű? Vagy a mai megítélésünk — szakmai megítélésünk — szerint csak a táblakép és az installáció lehet korszerű, lehet művészet? És csak az élő művész a kortárs művész? Hosszan, hosszan sorolhatnánk a mellőzöttek, a meghatározó jelentőségű, az új múzeum együtteséből hiányzó művészek névsorát, és sorra megkérdő- jelezhetnénk a gyenge, a nagy teret kapott teljesítményeket. Vagy ez egy divatos — fellengzősen múzeumnak keresztelt — galéria lenne csupán? Mint a proletkult, mint a proletkult — hajtogatom magamban elkeseredetten a régi-új múzeum termeit járva — a hatalom ismét megpróbálja megcsinálni művészetét, nem tanul a múlt kudarcaiból. Képtelen felfogni, hogy adminisztratív eszközökkel, hatalmi pozícióból a rendszer művészetét nem — csak rossz, silány propagandáját kreálhatja meg.