stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   EDWARD SAID
Civilizálók és civilizálandók
(Metropolis és kolónia)

Egy nemzedékkel ezelőtt a birodalomra vonatkozó Fanon-féle tipológia hatására az ember csak nagyon mellette vagy nagyon ellene lehetett azoknak a nagy birodalmi struktúráknak, amelyek lassan egytől egyig eltűntek a második világháború után; most, a fehér ember távozását követő degenerálódás évei után az egykor Afrikában és Ázsiában uralkodó birodalmak már nem is tűnnek fel annyira rossz színben. Niall Ferguson és David Armitage zavarba ejtően határozott hangú munkája lebecsüli, sőt szinte trivializálja azt a szenvedést és kifosztottságot, amit a birodalom jelentett az áldozatainak. Mostanában többet beszélnek a birodalmak által hozott modernizálás előnyeiről, az általuk fenntartott rendről és biztonságról. Sokkal kevesebb a tolerancia az iránt a zűrzavar és zsarnokság iránt, ami az  antikolonializmus címén olyan emberek nevéhez fűződött, mint Nkrumah, Lumumba és Nasszer. E revizionizmus taktikája mögül az a szándék olvasható ki, hogy a mai amerikai birodalmi hatalmat felvilágosultnak, sőt altruistának lehessen tekinteni, és ezt a felvilágosultságot vetítsék vissza a múltba.
 Ebben persze csak a felületes benyomásra hagyatkozom. De nem hiszem, hogy kétség férne ahhoz, hogy teljesen megváltozott az a közhangulat, amely - Amerika katasztrofális indokínai kalandját is beleértve - a klasszikus imperializmus nyilvános elítéléseihez vezetett. A szovjet imperializmust támadni kedveltebb sport, mint az anti-imperializmus ügye iránti korábbi lelkesedés "realisztikus" átértékelése. Mi mással lehetne magyarázni Connor Cruise O'Brian meglepő fordulatát, aki annak idején az első igazán megsemmisítő kritikát írta Camus-ről mint a francia gyarmatosítás cinkosáról Algériában, majd néhány évre rá beállt Menachem Begin Izraelje, az ulsteri unionizmus és a dél-afrikai apartheid védelmezőjének? Gérard Chaliaud hasonló pálforduláson ment keresztül Párizsban. Sok amerikai értelmiségi is van, aki követte Norman Podhoretzet a liberális baloldal soraiból a reakciósok közé. Az amerikai hatalom számukra szent és sérthetetlen.
 A 60-as években V. S. Naipaul kezdte meg nyugtalanító és szisztematikus módon a birodalmi szemlélet revízióját. Mint Joseph Conrad tanítványa és szándékos félreismerője rossz hírbe hozta a "harmadik-világozást", ahogy ezt Franciaországban és másutt is nevezni kezdték. Nem tagadta, hogy borzalmas dolgok történtek olyan helyeken, mint Kongó, de azért hangsúlyozta, hogy voltak ott nemes szándékok is (emlékezzünk Huisman atyára A nagy folyó kanyarulatában című regényből); és hogy utána pedig szörnyűséges posztkoloniális visszaélések következtek. Nem kimondottan azt állította, hogy Leopold király, bármilyen rossz volt, valószínűleg nem lehetett sokkal rosszabb, mint Mobutu vagy Idi Amin vagy Mugabe, de megengedte, hogy másvalaki így gondolja. Amikor előállt azzal, amit a kolonializmusra vonatkozó "nagy hazugságnak" nevezett, a gerillák és az ún. szabadságharcosok nevéhez fűződő fajkeveredést és transzgresszív szexet hangsúlyozva (ami többnyire fajtalanság), nem tűnt egészen jellemtelennek. Az ő véleménye szerint alapjában véve az iszlám ásta azt a mélységes mély gödröt, amelybe Afrika és Ázsia "felszabadult" népei süllyedtek. Nem meglepő, hogy az iráni forradalom és a Salman Rushdie elleni fatva erősítette meg a 80-90-es években az antikolonializmussal szembeni ellenérzéseket, és ez aztán megkönnyítette, hogy a tálibokban a bennszülöttek hajthatatlanságának és a feleslegesen rájuk pazarolt nyugati liberalizmusnak a természetes következményét lássák.
 Naipaul csak a legelevenebb példája a kolonializmus 60-as évek utáni, Vietnam utáni légkörében feltámadt  újrafelértékelődésének. Az enyhébb változatban benne volt a Raj-újjáéledés, Merchant Ivory kultusza, és a végtelen számú dokumentum, kávéházi könyvek, divatkiegészítők megjelenése. Fanont és Aimé Césaire-t úgy kezdték újraolvasni, mint ambivalens lacaniánus teoretikusokat, akiket különféle tükörjátékokon és titkos kacérkodásokon kaptak a fehér emberrel. A nacionalizmus, ami annak idején rengeteg embert mozgósított a nemzeti felszabadulás nevében, most "képzelt közösséggé" változott, a magától Európától kölcsönzött fiktív önbeállítással ötvözött egyfajta naivitássá. Jó híre fokozatosan hanyatlásnak indult, nem azért, mintha túl szigorú lett volna a múlttal kapcsolatban, hanem mert nem volt elég szigorú. A nacionalizmus vadhajtása a nativizmus lett, amelyet azzal vádoltak, hogy szépíti az olyan helyi visszaéléseket, mint a rabszolgaság, a genitáliák megcsonkítása, a saját tenyésztésű despotizmus és rasszizmus. "Nekünk semmi bajunk a feketékkel" - mondta nekem egy afrikaaner váratlanul, amikor sorba álltam egy dél-afrikai kávézóban 1991-ben - "nekik van bajuk egymással". Még ahol a nacionalizmus látszólag sikeres forradalomhoz vezetett is, mint Indiában, azokra az esetekre nézve is fennmaradtak a nem-nyugati népek belső hiányosságaira vonatkozó kérdések, beleértve az igazán civilizált viselkedésre való képtelenségüket.
 Számos latin-amerikai országban sem az apartheid vereségét, sem a demokráciához való visszatérést nem fogták fel úgy, mint aminek sok köze volna a gyarmatosítás pusztító hatásához vagy a felszabadítás világtörténelmi pillanatához. Úgy szemlélték, mint elszigetelt epizódot, és úgy látták, nem ivódott be a birodalmakhoz való érzelmi viszonyulás új struktúrájába. Végül is a múlt elmúlt, és eljött az ideje annak, hogy a nem-fehér emberek beismerjék, maguk az okozói minden bajuknak, és igyekezzenek megbirkózni ezekkel a maguk okozta bajokkal. Ez volt a Naipaul-féle parancs, amit sokfelé ismételgettek az Első és a Harmadik Világban, ahol az új posztszovjet valóság nemcsak a történelem végét harangozta be, hanem a történelemről való minden elbizakodott gondolkodás végét is.
 Időközben számos egykori balos, a nemzeti felszabadító mozgalmakat támogató, harmadikvilág-párti értelmiséginek egyre erősebb lett a polemizáló dühe, sehol nem észrevehetőbben, mint Franciaországban és az USA-ban. Pascal Bruckner könyve, A fehér ember könnyei, amely 1983-ban jelent meg először, azért támadta a liberális értelmiségieket, amiért siránkoznak a kolonializmus okozta romlás felett. Egész sereg író, aki annak idején támogatta az algériai és a vietnami ellenállást, most elutasítja korábbi lázas lelkesedését és romanticizmusát. A színes emberek nem tanultak eleget az európai felvilágosodásból, mondják; a gyarmatbirodalmakkal szembeni ellenállás szerintük barbár és idegengyűlölő nyugatellenesség táptalaja volt; a demokrácia-ellenes fanatizmus és intolerancia (aminek az iszlamo-fasizmus az egyik példája) házilagos előállítású termékek, amelyeknek semmi közük a fehér emberhez. A nem-fehér bevándorlók egymást követő hullámainak növekvő jelenléte Európában és Észak-Amerikában jelentős mérvű negatív előítéletet adott hozzá ehhez a szóáradathoz. A szeptember 11-i események pedig betetőzték.
 A 80-as évektől kezdve ez a folyamat egybeesett a Postcolonial Studies, a  posztkoloniális kutatások fellendülésével a brit és az amerikai egyetemeken. Sok posztkoloniális kritikai, irodalomelméleti munkát írtak egykori gyarmatok lakói, akiknek megvoltak hozzá a tudományos forrásaik és képzettségük, hogy átértelmezzék azt az ún. nyugati kulturális kánont, amely egykor a nem-európai világot "reprezentálta". Nemcsak ezeknek a kritikusoknak az etnikai identitása volt ebben új, hanem annak felismerése is, hogy az olyan írók, mint Conrad és Kipling, vagy Jane Austen és John Stuart Mill úgy gondolkodtak és írtak, hogy közben nem számoltak a bennszülöttekkel mint potenciális olvasóközönséggel. Egy indiai vagy jamaicai nő a Kimet vagy a Jane Eyre-t olvasva képes volt megvilágítani a már a regény formájában is érvényesülő, rendszerint észre sem vett kolonialista és férfiszempontú ideológiai előfeltevéseket.
 A posztkoloniális kritika, amely Fanon és Césaire militáns szellemi égisze alatt indult meg, messzebbre jutott mindkettejüknél annak megmutatásában, hogy létezik olyasmi, amit Culture and Imperialism című könyvemben "egymást átfedő területeknek" és "összefonódó történelmeknek" neveztem. Sokunkat, akik a gyarmati korszakban nőttünk fel, meglepett az a tény, hogy bár szilárd és tartós választóvonal különítette el a gyarmatosítót a gyarmatosítottól az uralom és tekintély dolgában (egy bennszülött sosem aspirálhatott arra, hogy a fehér ember pozíciójába kerüljön), az uralmon lévők és az uralmuk alatt lévők tapasztalatait nem lehetett olyan könnyen különválasztani. A birodalmi megosztottság mindkét felén lévő férfiak és nők osztoztak tapasztalatokban - bár eltérő módon modulált tapasztalatokban - a nevelés, a közélet, az emlékek, a háborúk kapcsán.  Az arra irányuló gyarmatosító törekvés ellenére, hogy Algériát franciásítsák, és a gyarmatosítás elleni küzdelem ellenére, amely arra irányult, hogy Algériát 1962 után újra teljesen arab országgá alakítsák vissza, amelynek semmi köze a francia múltjához, a két történelem mégis elválaszthatatlan egymástól; nem lehet az egyiket megírni anélkül, hogy számításba vennénk a másikat. Helytelen volna azt hangoztatni, hogy csak egy afrikai írhatja meg Afrika történetét, vagy csak egy muszlim írhatja meg az iszlám történetét, vagy csak egy nő írhatja meg a nők történetét. Az afrocentrizmus szerintem épp olyan korlátolt, mint az eurocentrizmus; és bár véleményem szerint a vádaskodás a retorikája sem intellektuálisan, sem morálisan nem volt kielégítő, amikor legutóbb úgy hivatkoztak Naipaulra, mint aki örül, hogy az indiaiak már nem az angolokat hibáztatják mindenért, azt jellegzetesen felületes megnyilvánulásnak találtam, amely elfedi, hogy milyen óriási szellemi munkát igényelne azt megérteni, mennyi mindenről tehetnek a britek még mindig.
 Ki dönti el, hogy az imperializmus felelőssége mikor ért véget (ha véget ért egyáltalán)? Afrikában a gyarmatosítás a kifosztás hatalmas folyamata volt, amely számolatlanul sok terület és nyersanyag eltulajdonítását jelentette az afrikai emberektől évtizedeken át, "bennszülöttek" millióinak meggyilkolását és persze a rabszolgaságot. A belga uralom ugyan véget ért Kongóban 1960-ban, de ez nem jelenti azt, hogy a belga uralom kihatásának is vége lett volna; és a belga történészek csak most kezdik számba venni, hogy mit tett ez az ország Afrikában. Egy birodalom utóhatása láthatóan sohasem ér véget azoknak az embereknek az életében, akiket a legközvetlenebbül érintett: a brit, francia, holland, spanyol, portugál, orosz - és most az amerikai impérium hatása. Miért elfogadható a népirtás áldozatainak nyújtott kárpótlásról beszélni bizonyos esetekben, másokban viszont nem? Vajon a karibi és az észak- és dél-amerikai afrikaiakat figyelmen kívül lehet hagyni, amikor a gyarmati rabszolgaság továbbra is pusztító kihatásait teszik szóvá másfél évszázaddal azután, hogy állítólag véget ért? Súlyos problémák ezek, amelyeknek nem az a legjobb elintézési módja, ha éles megjegyzésekkel állunk elő olyan bajokról, amelyekért csak saját magukat okolhatják, és arról, hogy az imperializmus már "elmúlt". Az indiaiak és a britek, indonézek és franciák, amerikaiak és őshonos amerikaiak történelme kölcsönösen összefügg. Gondoljunk csak Nagy Britannia vad hadakozására a "törzsi lázadók" ellen Irakban és alapvető szerepére ennek az országnak a létrehozásában, és hogy mennyire kétessé vált ez a viszony az Irak elleni háború körüli legújabb vitában. Elazar Barkan könyve: The Guilt of Nations: Restitution and Negotiating Historical Injustices (A nemzetek bűnössége: Jóvátétel és a történelmi igazságtalanságok kezelése, 2000) ezekkel a kérdésekkel összefüggő témák komplexumát vizsgálja, de ez még csak a kezdet.
 Annak ellenére, hogy az egyik történelmi tapasztalatot sohasem választotta el áthatolhatatlan fal a másiktól, nem volna helyes megfeledkezni az eredendő és úgyszólván mindenre felhatalmazó távolságról feketék és fehérek, a gyarmati hatóság és a bennszülöttek között, amely a klasszikus imperializmus korszakán át végig fennmaradt. Az a probléma tehát, hogy két gondolatot tartsunk egyszerre szem előtt, amelyek sok tekintetben ellenkeznek egymással - a gyarmatbirodalmi megosztottság tényét egyfelől és a közös tapasztalatok koncepcióját másfelől -, méghozzá anélkül, hogy bármelyik veszítene az erejéből, olyan feladat, amely különösen fontos, ha művészeti vagy kulturális alkotásról van szó. Ha a Szép reményeket vagy A trójaiakat próbáljuk megérteni, figyelembe kell venni a birodalmi tényeket, anélkül hogy közben figyelmen kívül hagynánk a nagy irodalom vagy a nagyszerű zene tényét. A Kim együttérző és elmélyült irodalmi mű Indiáról, ugyanakkor a birodalmi elképzelések is rajtahagyták a nyomukat.
 A legjobb posztkoloniális írások szükségképpen kiterjednek az ilyesfajta megfontolásokra, de ennél is fontosabb, hogy a dolog nem valami könnyű, megismételhető módszeren múlik, hanem egy olyan látásmódon, amely a tapasztalatból ered, és személyes tétje van. Nem kell, hogy saját gyarmati vagy imperialista háttere legyen annak, aki jól szeretne írni a kolonializmusról, de mint minden, sok szereplőt érintő összetett tapasztalat története esetében, itt is az a legrosszabb, ha - még akár ha a kritikai pártatlanság nevében is - ezt a történelmet megfosztják attól, ami a jelenben egzisztenciális értelemben maradt belőle: veszélyes kísértés ez, ha egy olyan birodalom örökségéről ír az ember, amely fenyegető, számos áttétet okozó rákként terjed mai életünk bőre alatt.
 A gyarmatosító mint áldozat nézőpontjából írni meg a birodalom történetét (ahogy Linda Colley teszi Captive című 2002-es könyvében), vagy az egész dolgot valami mellékes epizóddá tenni a brit felső osztályok különc ügyleteinek sorában (mint David Cannadine teszi Ornamentalism című 2001-es könyvében) nem célravezető. Casts of Mind: Colonialism and the Making of Modern India című 2001-es könyvében Nicholas Dirks elsőrangú munkát végez: összegzi az olyan angol India-történészek közötti vitákat, mint Christopher Bayly és David Washbrook - aki kisebbíti a gyarmatbirodalom korrumpáló hatásának jelentőségét azzal, hogy a vád nagy részét az indiai "ügynökökre" és "cinkosokra" hárítja - és a nagy számú posztkoloniális indiai és nem-indiai történész között, akik a brit birodalmat tartják felelősnek sok olyasmiért is, ami napjainkban történik.
 A posztkoloniális írások némely túlzása - mint a pátosz, a zsargon, az önmagunkkal szembeni engedékenység  - elkerülhető. Utolsó éveiben Pierre Bourdieu kikelt az amerikai akadémikus multikulturalizmus ellen. Az döbbentette meg, hogy a fajról, a nemi szerepekről és a gyarmatbirodalmakról való írásnak a rasszista és a kolonialista ideológiával "elméletileg" szembenálló felfogása milyen könnyen degenerálódhat olyan elvont blablába, aminek alig van köze azokhoz a problémákhoz, amelyek ténylegesen érintik a nem-európai bevándorlókat a fejlett neoliberális társadalmakban, a hátrányosan megkülönböztetett nőket vagy az elnyomott kisebbségeket. Bourdieu elképzelései ezekről a csoportokról (ahogy a Rabjai a földnek: Szociális szenvedés a mai társadalomban című 1999-es könyvében kifejti) részben olyan összetett posztkoloniális kutatásokon alapultak, amellyel nem sokan tudnának vetekedni, de a munkája iránti saját személyes elkötelezettségén is. A mai tudományos gondolkodás szívesen használja a Foucault műveiben állítólag megtalálható "kombinált fogót" mint antihumanista argumentumot a kritikai pártatlanság mellett, de azt is észre kellene venni, hogy a tudásról, hatalomról, bebörtönzésről és a szexualitásról szóló könyveihez jelentős késztetést merített saját, olykor nagyon súlyos személyes tapasztalataiból is.

KARÁDI ÉVA FORDÍTÁSA


BIBLIOGRÁFIA

SAID, Edward
Orientalizmus
Európa, 2000

"Orientalizmus"
Magyar Lettre Internationale, 37

"Bevezetés a posztkoloniális diskurzusba"
Magyar Lettre Internationale, 28

"Világok között"
Magyar Lettre Internationale, 31
 

Clifford, James
"Said Orientalizmusáról"
Magyar Lettre Internationale, 39


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu


C3 Alapítványc3.hu/scripta/

stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret