stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Jacques Le Goff
A történelem

A mai történettudományról szólva Marc Bloch egyik, 1944-es tragikus és hősies halála következtében befejezetlenül maradt szövegéből szeretnék kiindulni.
"A történetírás nemcsak a működő, hanem a gyermekkorát élő tudományok egyike is, mint minden olyan tudomány, amelynek tárgya az emberi szellem, ez a racionális megismerés területére későn érkezett jövevény. Jobban mondva régóta létezik mint az elbeszélés embrionális formája, régóta tele van zsúfolva fikciókkal, és még régebb óta kötődik a közvetlenül megragadható eseményekhez - ennek ellenére ifjúkorát éli mint az elemzés elméleti módja."
Mikorra datálhatjuk ez utóbbi forma megjelenését? E tekintetben osztom Reinhart Koselleck német történész véleményét: a történelem fogalma és tudománya a 18. század második felének szülötte. A felvilágosodás terméke éppúgy, mint a politika, a vallás és a gazdaság korábban nem létező fogalma.
Nem foglalom itt össze a történettudomány hosszú előtörténetét, amely az antik görög történelemfogalom megjelenésével indul, s a kutatást, vizsgálódást, majd a vizsgálódás eredményét, az elbeszélést jelenti, majd az időszámításunk előtti 5. században Hérodotosznak, a "történelem atyjának" írásait. A középkorban nincs elméleti történetírás. A humanista 16. század kettős lökést adott a történeti gondolkodásnak. Egyrészt a morál, az etika folyamodott a történelemhez, amelyet magistra vitae-nek tekintett; ebbe az áramlatba tartozik Montaigne, aki az emberi mivoltot kutatta... Másfelől némely 16. század végi szerző olyan történetírást követel, amely egyetlen fontos ismeretet sem hagy figyelmen kívül. Innen származik a tökéletes történetírásról szóló elképzelés, amely megelőlegezése a későbbi Annales folyóirat totális vagy globális történetírási törekvésének, ahol szükségképpen a retorikai és irodalmi igényesség is megjelenik. Az irányzat legeredetibb szerzője, aki legmesszebbre ment el ebbe az irányba, Lancelot de La Popeliniere, aki 1599-ben javaslatot tesz Franciaország történetének felülvizsgálatára - meg kell szabadítani a legendáktól és a mítoszoktól, mondja -, és amellett érvel, hogy a történelemnek ki kell dolgoznia és be kell mutatnia az okokat, a gyökereket és a fejlődés menetét, azaz magyarázattal is kell szolgálnia.
Amikor a 18. század második felében megszületik a történelem modern, racionális koncepciója, megjelennek azok a hangok is - főként Voltaire-é és Chateaubriand-é -, amelyek új, másfajta tartalmat várnak el a történetírástól, mint amit az uralkodók, az udvarok, a csaták, az anekdoták, az apróságok leírása jelent. Chateaubriand ezt írja: "Lezajlott egy nagy forradalom, és készülődik egy nagy forradalom: Franciaországnak át kell írnia évkönyveit, hogy összhangba hozza őket az értelem fejlődésével."
Az a követelmény, az a munka, amely ma előttünk áll, messze meghaladja Franciaország évkönyveinek megújítását. Az egész történelmet újra kell gondolnunk, elindítanunk abba az irányba, hogy része, sőt, előfutára legyen annak a nagy átalakulásnak, amelyet ma a világ, minden társadalom és a tudás (az értelem) átél, és vele együtt mi is.
Egy pillanatra azonban térjünk vissza a múltba. A 19. század Nyugaton kettős értelemben is a történetírás százada volt. Először is ekkor alakul ki az a felfogás, amely a történelmet racionális ismeretnek, az alapvetően tudományos tárgyak egyikének tekinti. És ez az a század, ahol a történelem mindent eláraszt és bekebelez - egyént és társadalmat, politikát, gazdaságot, vallást, filozófiát -, méghozzá a nemzet zászlaja alatt.
Mit válaszoljunk a 19. századnak, a tudomány és a nemzet századának ma is égető két nagy kérdésére? Tudomány-e a történetírás? Van-e értelme a történelemnek, és a nemzet adja-e ezt az értelmet?
Igen, a történetírás tudomány, de azon tudományok egyike, amelyek különböznek a természet- és élettudományoktól. A társadalomtudományok, ha akarjuk, a társadalom- és embertudományok sajátossága abból fakad, hogy időbeli tudományok, hogy a véletlen és a szükségszerű egyszerre van jelen bennük, hogy az egyénivel és a társadalmival foglalkoznak, hogy nem vonatkozik rájuk a szigorú értelemben vett determinizmus (de az asztrofizika nem éppen mostanában hozta-e a tudomásunkra, hogy a világegyetemnek is van története, a biológia és az orvostudomány nem volt-e kénytelen elismerni, hogy a testnek is van története?), és végül, hogy a szellemre és az anyagra egyaránt figyelnek, mert feltételezik, hogy ez a dichotómia tökéletesen helytálló.
A történettudomány ezen belül tudomány azért, mert szemhatára, mint a többi tudományé is, az igazság. A relativizmus úgy jelenik meg a fizikában, hogy a fizika attól még nem szűnik meg az igazságot keresni; a történelmi relativizmus az igazság sokkal rugalmasabb fogalmához vezet, ám nem szabadulhat meg tőle, különben az irracionalitásba süllyed.
A történettudománynak tehát alapvetően az adja tudományos jellegét, hogy racionálisan gondolkozik. Ebből két további tudományos vonás következik. A történettudomány nem ismeri a törvényeket: a többi társadalomtudományhoz hasonlóan a szabályszerűségeket keresi. Tudományos módszereket használ a kutatásban és a történelmi tények kezelésében. A módszereket szabályok határozzák meg, illetve igazolhatónak kell lenniük. Az a történetírás, amely a racionalitásnak ezen a körén kívül esik, csak fecsegés, mese és jósolgatás. [...]
A felvilágosodás és a 19. század beiktatott egy episztemológiai törésvonalat, amely létrehozta a történetírást mint tudományt. Ezzel nemcsak tisztán tudományos, racionális célja volt, hanem ideologikus oka is, nevezetesen az, hogy a haladást felváltotta az evolucionizmus. A történelemnek értelme volt, a haladás lépett a gondviselés helyébe, és megőrizte a teleológia bizonyos kellemetlen következményeit; de ami még ennél is rosszabb, a 19. századi nyugatiak és a történészek többsége szemében a haladás a nemzettel azonosult, mégpedig a francia forradalom ösztönzésére, amely két, valójában nehezen összeegyeztethető eszmét dolgozott ki: az emberi jogok eszméjét és a nemzeti eszmét (amely hamarosan nacionalista eszme lett). A nemzet, még ha nem is fojtotta bele a történettudományt a nacionalista eszkatológiába, legalábbis nemzeti keretek közé szorította, s így igen könnyen túllépett saját legitimitásán, hogy korlátokat állítson fel és határokat húzzon meg, amelyek elfedték az elengedhetetlen mélységű, magasságú és szélességű perspektívákat és akadályozták érvényesülésüket.
[...]
A történészek azonban egy olyan hibát is elkövethetnek, amelyet Lucien Febvre a történész legfőbb bűnének nevezett: ez az anakronizmus. Történeti munkának tekinthetjük-e azt a művet, amely a kereszteshadjáratokat gyarmatosító vállalkozásként fogja fel? A kereszteseknek, akiknek semmiféle érzékük nem volt a történelem és a történelmi fejlődésnek megfelelő változások iránt, megbocsátható, ha azt hitték, hogy zsidó kortársaik azonosak Krisztus kortársaival, így hóhéraival; a 20. század történészeinek nem bocsátható meg, ha a kereszteshadjáratokat a gyarmati rendszer szemük előtt zajló felbomlásának fényében vizsgálják. A történelmi kritika egyik legfőbb feladata az, hogy a történész észrevegye, elemezze és feltárja azt a nyomást, amelyet a múlt átértelmezése érdekében a jelen gyakorol rá. [...]
A 19. századi történettudománynak én három nagy vívmányt tulajdonítok. Az első a tudományos módszerek kidolgozása: az archívumok felállítása, az olyan tudományos intézmények létrehozása, mint Franciaországban a Nemzeti Oklevéltár vagy Münchenben a Monumenta Germania Historica - azaz az okmányok mint történelmi források meghatározása, a történelmi segédtudományos technikák kialakítása, köztük a kronológiáé, amelyről nem lehet elégszer elmondani, hogy nincs történelem kronológia nélkül. [...]
A második vívmány annak a definíciónak a kidolgozása, amely lehetővé tette, hogy a történelem teljes jogú tagja legyen a 20. századi humántudományok együttesének. A meghatározás Fustel de Coulange-tól való (1830-1889), majd a 20. század első felében Marc Bloch dolgozta ki pontosabban. Eszerint a történelem azoknak az embereknek a tudománya, akik az időben létező társadalomban élnek. A három kategória egyformán fontos, és erejüket épp a köztük lévő kapcsolat adja. A történelem tárgya a valamennyi területen (mindennapok, anyagi, technikai, gazdasági élet, társadalom, hiedelmek, eszmék, politika stb.) egész lényével (testét, érzékenységét, mentalitását is beleértve) létező és cselekvő ember, saját egyedisége, de főként közösségisége alapján (innen a jelentősége a társadalmi struktúrák és működésük tanulmányozásának), az időben elhelyezve. [...] Melyik meghatározásnak mond ellent ez az emberközpontú definíció? Ennek: "A történelem a múlt tudománya." Marc Bloch megjegyzése nem tűr ellenvetést: "Már maga a gondolat is képtelenség, hogy a múlt mint olyan tudományos tárgy lehet. Hogyan lehetnének olyan jelenségek racionális megismerés tárgyai, amelyeknek nincs más közös vonásuk, mint az, hogy nem jelenkoriak?" És hangsúlyozzuk még egyszer: a történelem nem is a múltbéli vagy a múltban élő emberek tudománya, hanem az időben, a változások közepette élő embereké.
A 19. századi történettudomány harmadik nagy vívmánya inkább zárványnak, mint ma is élő vívmánynak tekinthető. Abból ered, hogy a történész letette a fegyvert a történelmi dokumentum előtt: naivan hitt az okmánynak abban a képességében, hogy mihelyt a hitelessége bebizonyosodott, képes kitermelni a történelmi ismereteket. Ennek a mozgalomnak, a historicizmusnak az érdeme, hogy megmagyarázta, mi történt adott pillanatban (noha ez a pillanat igencsak korlátozott), és hogy egy olyan speciális tudománytól, a történettudománytól kért hozzá segítséget, amely logikai folyamatokat használ fel. A mozgalom Németországban, Ranke (1795-1886) megjelenésével érte el tetőpontját, aki a történetírás elé a következő hősies, ugyanakkor korlátozott célt tűzte ki: "fel kell virágoztatnia a valóban pozitivista történetírást, amelynek nincs más célja, mint feltárni az egykor volt eseményeket úgy, ahogyan valóban megtörténtek, a források kritikai tanulmányozására támaszkodva." A historicizmus fokozatosan gyengült abban az idealista 19. században, amely olykor történelmi messianizmushoz vezetett, sőt bizonyos náci elméletek ihletője is volt, de egy tudományos eszményképé is, az úgynevezett pozitivizmusé, amely menekült az eszméktől és a történelemből kitiltotta az okok keresését.
Ebben a rövid történeti áttekintésben nem idéztem Marxot, mert hatása a történetírásban igen korlátozott volt. Először is azért, mert történeti poggyásza meglehetősen sovány volt, de főként azért, mert a marxista utókorban a történelmet teljesen megszállta és eltorzította a marxizmus-leninizmus. Gramsci hiába figyelmeztetett rá, hogy a "történelmi materializmus" kifejezésben a fontos szó a "történelmi", ez a tudományos a kettő közül, nem pedig a "materializmus", amely a metafizika körébe tartozik.
Ranke valójában, ha ellensége volt is a nemzeti történelmi elméleteknek, elszegényítette a történeti gondolkodást azzal, hogy túlzott jelentőséget tulajdonított a politika- és diplomáciatörténetnek. Minthogy ez a történetírás nem tűnt el, csak megismételhetjük Lucien Febvre-rel: "A historizáló történetíráshoz kevés kell. Igen kevés. Szerintem túl kevés."
A 20. század elején korlátai, tévedései miatt egyre több kritika éri ezt a tudós és historicista történetírást, amelyet "pozitivistának", "eseménytörténetinek", "historizálónak" neveznek, és egyre erősebb az igény a történetírás megújítására. A folyamat tetőpontját az jelentette, amikor Marc Bloch és Lucien Febvre Párizsban megalapítja az Annales d'histoire économique et sociale című folyóiratot (1929). Mindenesetre szeretném hangsúlyozni, hogy a 19. századi lázadás a pozitivista történetírás ellen lényegében a dokumentum, az esemény és a történeti tény felfogása ellen irányult - ez minden. A pozitivista történetírók naiv hitével szemben ugyanis sokan rájöttek, hogy - Paul Veyne szavaival - a történetírásnak "harcolnia kell a források által rákényszerített látásmód ellen". Michel Foucault a "dokumentum megkérdőjelezésében" úgy határozta meg a történetírást mint ami "a dokumentumokat monumentumokká alakítja át", azaz ahelyett, hogy megfejtené az ember által hagyott nyomokat, nagy tömegű alkotóelemet sorakoztat fel, amelyeket aztán elkülönít, csoportosít, igazol, egymással összefüggésbe hoz, majd megalkotja belőlük a nagy egészet. Még egyszerűbben szólva, az eseményt, a történeti tényt a történész nem a forrásokból nyeri. Azok az ő teremtményei. A történelem tehát így válik végleg tudománnyá, hiszen minden más tudományhoz hasonlóan meg kell alkotnia saját tárgyát.
[...]
A történettudományhoz 1950 és 1980 közt különböző fontos kiegészítések születtek az Annales szellemében. Fernand Braudel például arra hívta fel a figyelmet, hogy a történeti gondolkodást a hosszú távú történelmi folyamatokba kell beilleszteni. [...] Az Annales szellemében dolgozó történészek elmélyítették a párbeszédet az etnológiával, és kidolgozták a történeti antropológiát, amelyet André Burguičre totalizációs eljárásként vagy még inkább a különböző valóságsíkok összekapcsolásaként határozott meg, és a módszer előképét Tocqueville Histoire des mœurs-jében látta.
Ezek a történészek egy mentalitástörténetet, valamint egy képzet- és képzelettörténetet is felépítettek. Innentől fogva a történelmi valóság immár két tényező együttese, a tények valóságáé és a tudatban megjelenő visszhangjuké: ténybeli valóság és képzetbeli valóság. A mentalitások története pedig kiegészül az értékek történetével, valamint a tudatban és a magatartásban tükröződő eszmekényszerek történetével: intellektuális történelem és mentalitástörténet lép a régi eszmetörténet, a német Geitesgeschichte helyébe.
Nem kell azonban eltúlozni az új mentalitástörténet jelentőségét, nem nehezedik rá a történeti fejlődésre végső mozgatórugóként. Sok történész, akit zavarba hozott a gazdaság mint elsődleges és általános mozgatórugó elméletének összeomlása, beérte helyette a mentalitásokkal. Ez ugyanolyan tévedés, mint az előző. Van még egy új terület, amely jelentős helyet foglal el a történetírásban: a kultúrtörténet, amelyet ugyancsak általános történelmi mozgatórugó minőségben használtak. Holott a történelmet és a történelmi fejlődést a kultúrával magyarázni ahhoz hasonlítható tévedés, amely a gazdasági kauzalitással operált, még ha a kultúrtörténet hidat jelent is az antropológiához, és könnyebben integrálhatóvá teszi az emberi realitásokat, ami a civilizációs eszmének kevésbé sikerült.
Mindezen gazdagodások ellenére 1980 körül az Annales által meghatározott történetírás mind több jelét adta a kifulladásnak, és erős kritikai össztűzbe került. Így FranÇois Dosse arra hívta fel a történészeket, hogy próbáljanak meg visszatérni az Annales első lendületéhez és a globális történelmi diskurzushoz, hagyjanak fel a merev, a múltat dicsérő történetírással, amelyet a jelen-múlt közti szakadék csapdája tart fogva, és adják vissza az esemény értékét a történelemben. Az Annales történetírásának válsága a történetírás nagyobb, általános válságának része. Ennek okait itt nincs mód felsorolni, így csak három észrevételt fűznék hozzá.
Ha válságon egy rendszer lebontását értjük, a zavaroknak és turbulenciáknak azt a szakaszát, amely Gramsci elmélete szerint előkészíti egy új rendszer felépítését, és amely jóval gazdagabb ígéretekben és az intellektuális erőfeszítésre szóló felhívásokban, mint a romok kétségbeesett szemlélésében, akkor igen, a történetírás válságban van. Én azonban szívesebben beszélek "hangsúlyáthelyezésről", mert ez a szó jövőorientált, míg a "válság" túlságosan is a múlt felé fordul. A múlt továbbélő örökségét persze fel kell ismerni, de meg kell tudni szabadulni a múlttól, hogy nosztalgia nélkül, kritikus, konstruktív és elszánt tisztánlátással építhessük az újat.
A válság a társadalomtudományok egészét sújtó válság része, amely viszont része az egész társadalmunkat és globális tudásunkat sújtó válságnak. Ezt nem azért mondom, mert ködösíteni akarok, hanem mert szeretném megvilágítani a probléma és a feladat nagyságát, és hangsúlyozni, hogy kisebb igazítások vagy visszafordulások már nem elégségesek: a történelem és a tudomány egész tömbjét kell derékon ragadni. [...]
Végül szeretném felsorolni, részletes indoklás nélkül, amire itt nincs mód, a történelmi kutatás legfontosabb feladatait, amelyek számosak és nagyívűek, hiszen a társadalomtudományok, a társadalom és a tudás változásának időszakát éljük.
Új kapcsolatokat kell kiépíteni a társadalomtudományokkal. Én a maga részéről egy olyan történeti antropológia megteremtése mellett vagyok, amely egybefogja a történelmet, a szociológiát és az antropológiát, és amely a társadalmak időbeli változásait kutatja és magyarázza, minden szinten.
A történetírásnak ismét fel kell lelnie saját szintetizált tárgyát, és meg kell törnie azt a vonalat, amely katasztrofális módon szétszabdalta a történelmet politika-, társadalom-, gazdaság-, kultúra-, művészet-, jogtörténetre, és így tovább.
A történetírás szemantikájának meg kell tisztítania saját fogalmait és kategóriáit, túl a passzív filológián, és újra kell olvasnia saját dokumentumait, a rájuk rakódott értelmezésektől mentesen.
A források tanulmányozásának túl kell lépnie a szövegeken; dokumentummá kell minősítenie a képeket, a régészet eredményeit, a tájakat stb. És egy napon majd arra is gondolnunk kell, hogy behatároljuk a lyukakat, a dokumentálatlan részeket, és létre kell hoznunk a hallgatások történetét.
A történettudománynak el kell sajátítania és saját céljaihoz alkalmaznia az informatika eszköztárát, hogy új felfedezésekhez jusson.
A történetírásnak együtt kell kezelnie az egymáshoz tartozó tényeket és képzeteket. A történelemnek legalább annyira része a képzetvilág, mint a tények valósága.
Az összehasonlító történetírásnak az általános történetírásra tekintettel kell fejlődnie. El kell tehát szakadnia a Nyugattól, és feltárnia a látens történelmi struktúrákat.
Újabban a történetírás memoárokkal ostromolja a történelmet. Ami termékeny fejlemény, hiszen a memoár az életet hozza be a történetírásba, ám különbséget kell tenni a jó, az igazság szenvedélyétől vezérelt, és a rossz, azaz az agresszív és romlott szenvedélyektől fertőzött, nevezetesen a nacionalista memoárok közt.
A történetírásnak meg kell próbálnia, hogy racionális részt vállaljon a jövőből. Ezt nemcsak a futurológia kudarca követeli tőle, hanem a régi és új, a jövőre vonatkozó agyszülemények elszabadulása is. Óvatosan ki kell terjesztenie fennhatóságát a múlton és a jelenen túlra, hogy minél kimerítőbben tudjon válaszolni a kérdésre: "Mire való a történelem?" Hogy racionálisan válaszolhasson a kérdésre: "Kik vagyunk? Honnan jövünk? Hová tartunk?"
Hatalmas, lelkesítő feladat. És visszatérek előadásom elejéhez: a történettudomány még gyerekkorát éli. Ám nagy reményekre jogosít. Munkára tehát!


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.huLettre 42. szám, 2001. Ősz
stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret