stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Daniel Cohen
A világméretű egyenlőtlenségek jövője

Az (első) ipari forradalom hajnalán a bolygónkat alkotó nagy civilizációs tömbök fejlettség szempontjából igen közel álltak egymáshoz. Paul Bairoch szerint az egy főre számított vagyoni különbség India, Európa és az Ottomán birodalom közt nem haladta meg a 30-40 %-ot. A lényeges egyenlőtlenségek a tömbökön belül léteztek, földbirtokosok és parasztok, városi polgárok és kézművesek közt. Az első, majd még inkább a második ipari forradalom radikálisan megváltoztatta a helyzetet. Az ipari társadalmakon belül folyamatosan szűnnek meg az egyenlőtlenségek, míg a nemzetek közt szédítő iramban nőnek. A leggazdagabb és a legszegényebb nemzetek jövedelemkülönbsége ekkor már 1:50 arányú, míg egy olyan országban, mint Franciaország, a 10 százaléknyi leggazdagabb és a 10 százaléknyi legszegényebb közt a vagyoni különbség több mint tízszer kisebb. Mint Angus Maddison munkái bizonyították, Afrika, Latin-Amerika vagy Ázsia legszegényebb országainak tartósan sohasem sikerült gyorsabb növekedést produkálniuk, mint amilyen a gazdag országoké.
A 19. és a 20. században a világ arculatának megváltozása az emberi történelem megelőző korszakaihoz képest az iparosítás folyamatának közvetlen következménye, noha más - politikai és intézménybeli - tényezők is szerepet játszottak benne. Paradox módon azt mondhatjuk, hogy a 19. századi szabadkereskedelem megnövelte az egyenlőtlenségeket Észak és Dél közt, ám az egyenlőtlenségeket a Dél (újonnan függetlenné vált) országainak 20. századi protekcionizmusa tette végletessé.
Azoknak az országoknak, amelyek ebben a periódusban váltak a harmadik világ országaivá, a 19. században olyan brutális módon kellett elszenvedniük az iparosodott országok konkurenciáját, hogy az már honi kézművességük megszűnésével fenyegetett, holott az lehetett volna iparosodásuk alapja. India például a 19. század elején a selyem és kiváló minőségű textíliák exportőre volt, a 19. század végén azonban már behozatalra szorult, különben belső fogyasztásának tetemes részét képtelen lett volna kielégíteni. A Dél országai a 19. században a komparatív előnyök vastörvényétől szenvednek: a fejlett országoké az ipar, a többieké a mezőgazdasági termelés, amely kizárja őket az iparosítás jótéteményeiből.
Ahogy korábban az Anglia ellen védekező európai országok - köztük Franciaország és Németország -, a harmadik világ országainak többsége is spontán módon döntött a protekcionista fejlődési stratégia mellett, amikor függetlenségének órája elérkezett. A protekcionizmus megakadályozza a szegény országokat abban, hogy hozzájussanak a 20. század nagy technikai vívmányaihoz. Az európai országok a 19. században könnyedén lemásolhatták szomszédaik technikai újdonságait (Franciaország másolta Angliát, Németország mindkettőt). Paul Bairoch szellemesen meséli el, hogyan vásárolt meg Marc Seguin egy mozdonyt, amelyet aztán beállított a saját műhelyébe, és lemásoltatott a munkásaival. Ha egy ország ma úgy dönt, hogy a másutt született újításokat másolja, miközben magán a rendszeren kívül marad, gyorsan ott találja magát, kitagadva a nemzetek közösségéből, és elveszíti a technikai újdonságok egyre növekvő jótéteményeit. A protekcionizmus árnyékából egyetlen nagy fejlődő országnak sem sikerült utolérnie a gazdagokat. A Szovjetunió, Kína vagy India az 1970-es években veszi észre, hogy az autarchia nem elégséges. Az egyetlen ellenpéldát arra, hogy a leggazdagabb országok utolérhetők, a négy kistigris jelenti: ők valamennyien úgy döntöttek, alapvetően politikai okokból, hogy növekedési stratégiájukat az export ösztönzésére alapozzák.
Az 1970-es évek közepén a világ aktív népességének nagy többsége még olyan országokban élt, amelyek zártak voltak a világpiac elől. Körülbelül egyharmaduk élt tervgazdaságban, egyharmaduk erősen védett gazdaságban. 2000-ben a Világbank szerint a világ népességének kevesebb mint 10 %-a van valóban elvágva a világpiactól. Az ázsiai kistigrisek példája nyomán a szegény országok is megértették, hogy iparosodásuk érdekében igenis támaszkodhatnak a világkereskedelemre. Egy alapvető minőségi változás már végbement: a fejlődő országok exportjában az általuk előállított termékek aránya az 1970-es 20 %-ról mára 70 %-ra nőtt. Vége a nyersanyagok exportjára specializálódott fejlődő ország imázsának.

A Nyugat új félelmei
A Déllel folytatott kereskedelem kérdése nem az, hogy a Dél országai majd eladnak vagy vásárolnak inkább (mindkettőt megteszik), hanem az, hogy a jövőben milyen szektorokról kell lemondaniuk az Észak országainak, és melyek fejlődnek tovább. Nem győzzük hangsúlyozni a kérdés természetét: a rá adott válasz alkotja a klasszikusok, nevezetesen David Ricardo tevékenységének lényegét, a komparatív előnyök elméletét. Adam Smith a modern világot úgy jellemezte, hogy ott minden ember egyetlen feladatra szakosodik, és minden más feladatot a piacra bíz. Ricardo szerint a nemzetek közti kereskedelem ugyanezen elvnek engedelmeskedik: minden nemzet arra a területre specializálódik, ahol komparatív előnyhöz juthat. Lehet egy nemzet mindenben a legjobb, mint Anglia a 19. század elején, ipari és mezőgazdasági termelésben egyaránt, mégis előnyösebb számára, ha a mezőgazdaság terén másokra hagyatkozik: csak így specializálódhat az iparra, ahol a többi nemzethez viszonyítva ő a legjobb.
Melyek Északnak azok a komparatív előnyei a Délhez képest, amelyek ma kereskedelmük struktúráját szervezik? A válasz gyorsan megadható: Észak komparatív előnye munkaerejének összetételében rejlik. A szakmunka részaránya a kétkezi munka egészén belül: ez a megkülönböztető vonás Észak és Dél közt. Az export sokkal több szakmunkát tartalmaz, mint a termelés átlaga, míg az importban, épp ellenkezőleg, sokkal nagyobb arányban van jelen a nem szakmunka. A világkereskedelem magában a munka világában fejti ki hatásait.
A nemzetközi kereskedelem új-ricardiánus elméletében a gazdag és a szegény országok közt folyó kereskedés hatása a következőképpen írható le: az északi országok azzal, hogy olyan árucikkeket importálnak Délről, amelyeknek jelentős a szakképzetlen munka tartalma, és hogy ezekbe az országokba olyan árucikkeket exportálnak, amelyeknek nagy a szakképzett munka tartalma, a belső egyenlőtlenségek növekedésének teszik ki magukat. A déli országokból érkező import valójában megszünteti a nem kvalifikált munkahelyeket; az oda irányuló export viszont olyan munkahelyeket teremt, amelyekhez szakképzettség szükséges. A szakképzetlen dolgozók bére és/vagy munkahelyeinek száma tehát csökkenni fog, míg a szakképzetteké emelkedik.
Vagyis az elmélet szerint ebből az következik, hogy a gazdag országokban nőnek a belső egyenlőtlenségek, világviszonylatban viszont csökkennek. A világkereskedelem így az egyenlőtlen gazdagodás hajtóerejeként is értelmezhető, amennyiben felértékeli azoknak a bérét, akik bejutnak a fejlett technológiával rendelkező szektorokba, és óhatatlanul aláaknázzák azoknak a szakképzetlen munkásoknak a jövőjét, akiknek a munkáját a déli országok veszik át. A világkereskedelem tehát megtöri a bérből élők társadalmának kohézióját, egyre növekvő feszültségeket okoz a nyertesek és vesztesek közt.
Szögezzük le rögtön, hogy ezeket a megállapításokat tökéletesen igazolják az 1980-as évek adatai. Csak két számot nézzünk, amely igen különböző intézményi környezetből származik: az Egyesült Államokban a kevésbé kvalifikált munkások bére 30 %-kal csökkent, Franciaországban pedig látványosan nőtt a szakképzetlen dolgozókat sújtó munkanélküliség, az 1970-es 3 %-ról csaknem 20 %-ra 1990-ben, miközben a szakképzett munkások körében nagyjából ugyanakkora maradt.
Vajon ezek a mechanizmusok magyarázzák-e a ma tapasztalható egyenlőtlenségeket? A kérdéssel foglalkozó munkák válasza nemleges. Mindenekelőtt azt hozzák fel, hogy azoknak a dolgozóknak a száma, akiket a szegény országok konkurenciája érint, igen alacsony, mindössze 2-3 %. Ha csak a szakképzetlen munkásokat vesszük, a déli országokból érkező import, az általánosan elfogadott becslések szerint, mindössze 6 %-át szüntette meg az amerikai gyáriparban található munkahelyeknek. Márpedig a gyáripar maga is csak az amerikai munkaerő-állomány 18 %-át tömöríti. Ezek a számok olyan alacsonyak, hogy még ha azt a hatást is számításba vesszük, amelyet az állásukat elvesztett munkavállalók a gazdaság egészére gyakorolnak, akkor is legfeljebb az egyenlőtlenség növekedésének ötödét tulajdoníthatjuk a déli országok konkurenciájának, származzon az a nemzetközi kereskedelemből vagy a bevándorlásból. A francia eset még kevésbé jellemző. A legpesszimistább becslések is csak 300 ezer munkahelyről szólnak. Bár a jelenségben kimutatható ugyanaz a közöny a szakképzetlen munka iránt, mint az Egyesült Államokban, nem mutatható ki, hogy a nemzetközi kereskedelem a legcsekélyebb szerepet is játszaná benne. Sőt, Franciaország esetében a nemzetközi kereskedelem egyenesen teremti az új szakképzetlen munkahelyeket, annak a szerepnek köszönhetően, amelyet a mezőgazdasági feldolgozóipar az országban betölt.
Összességében Franciaországban is, az Egyesült Államokban is, ahogy a gazdag országok többségében, igen gyenge az empirikus kapcsolat a kereskedelem és az egyenlőtlenségek közt, sőt, csaknem a nullával egyenlő.
Másutt kell tehát a gazdag országokban egyre növekvő egyenlőtlenségek magyarázatát keresnünk, egy olyan tényezőben, amelynek ugyanaz a hatása, mint a nemzetközi kereskedelemé, de számszerű következményei egyértelműbben kimutathatók. Ezt a tényezőt könnyű megtalálni, méghozzá az új ipari forradalomban.

Az új ipari forradalom
Fellengzősnek tűnhet, hogy új ipari forradalmat emlegetünk az informatika kapcsán, a jelenség hatóköre és a történelmi kronológia azonban erre kényszerít bennünket. Úgy tűnik, minden századvégen bekövetkezik egy-egy ipari forradalom. Az első, a 18. század végén, a gőzgép forradalma volt. A második a 19. század végén következett be, ez volt az elektromosság forradalma. A harmadik, amelyben ma élünk, az információs forradalom.
Sokféleképpen leírhatjuk az információs forradalmat. Attól függően, hogy melyik oldalát akarjuk kiemelni, hangsúlyozhatjuk a munkaszervezésre, a társadalmi fogyasztásra vagy a nemzetközi kereskedelemre gyakorolt hatását. Itt most beérjük egyetlen szemponttal: azzal, amely a szakképzett és szakképzetlen munkaerő fizetése közt fennálló egyenlőtlenséget érinti. A legegyszerűbb módon ugyanis úgy írhatjuk le az információs forradalmat, mint olyan eszközt, amely lehetővé teszi, hogy a szakképzett munka termelékenysége emelkedjen, sőt, teljesen függetlenítse magát a szakképzetlen munkától. Más szóval az informatika olyan technikaként is felfogható, amely a legképzettebb munkaerő által képviselt társadalmi intelligenciát "hálózatba" állítja, ezáltal kiküszöböli azokat a közbülső állomásokat, ahol a szakképzetlen munkaerőnek még volt némi szerepe. Ha egy szöveget elektronikus postával küldünk el, ezzel fölöslegessé tesszük mindazok munkáját, akik korábban a postázás folyamatát bonyolították.
Egyes közgazdászok egyébként a számítógépesítést az iskolázottság növekedésére vezetik vissza. Nézzük meg röviden, hogyan érvelnek. Egy olyan társadalomban, ahol kevés a szakképzett és sok a szakképzetlen munkás, az előbbiek akkor hasznosulnak legjobban, ha olyan feladatokat látnak el, amelyekhez az utóbbiak társíthatók, amelyeknek alárendelhetők. Ez a 20. századi "fordista" üzem lényege: ott a termelés helyei erősen hierarchizáltak, és magasan képzett mérnökök működtetik azt az üzemet, amelyben csupa szakképzetlen munkás dolgozik. Amikor megnő a rendelkezésre álló szakképzett munkások száma, másfajta logika lép életbe. Minthogy most már sokkal nagyobb számú közösséget alkotnak, a szakképzett munkásokat ez arra ösztönzi, hogy önmagukon belül csoportokat alkossanak, sokkal egyneműbb termelési egységeket hozva létre. Az informatika ez esetben úgy is értelmezhető, mint olyan eszköz, amellyel a homogén és decentralizált egységekre építve megszervezhető a globális termelési hálózat.
Az eredmények, amelyekhez eljutunk, erősen ellentmondanak azoknak az előrejelzéseknek, amelyekkel a hagyományos elméletek álltak elő. A munka kínálata és kereslete alapján álló "naiv" elmélet szerint a szakképzettséget nem szerző munkásnak is segít, ha a szomszédját átképzik, bár ő maga közvetlenül nem profitál belőle. Az új elméletek szerint, amelyeket feljebb idéztünk, épp az ellenkezője igaz. Az a munkás, aki nem vesz részt a társadalom többi részének átképzésre irányuló erőfeszítésében, magára marad. Ugyanígy: az a cél, hogy a "népesség 80 %-a" érettségit szerezzen, mindenkinek jó, beleértve a maradék 20 %-ot is - mármint a "klasszikus" egyenlőtlenség-elmélet képviselői szerint. Az imént vázolt logika szerint viszont tragikus mindazoknak, akik képzetlenek maradnak. Egy olyan világban, ahol a népesség 80 %-a tud olvasni, analfabétának maradni jóvátehetetlen fogyatékosságot jelent annak a 20 %-nak, aki nem tud. Ha az írni-olvasni tudás helyébe ma az angol nyelvismeretet vagy az informatikában való jártasságot állítjuk, máris a modern kirekesztődés-probléma közepében vagyunk.
Azoknak a sorsa, akik "kiesnek a társadalomból", ahogy Robert Castel mondja, újabb problémát vet fel: különbséget kell tenni az egyenlőtlenségek növekedése és a kirekesztettség növekedése közt. Egy dolog az, ha megállapítjuk, hogy valamely társadalomban nagyok az egyenlőtlenségek... és más az, ha megállapítjuk, hogy szaporodnak benne a kizártak csoportjai - jelenleg számos ipari országban ez a helyzet. Az első esetben működésbe lép az egyes csoportokra jellemző utolérési dinamika, a másodikban nem.
A kérdés ugyanígy felvethető a szegény országok esetében. Egy dolog megállapítani, hogy Malajzia olyan fejlődő ország, ahol biztosra vehetjük, hogy működik az utolérési dinamika, még ha az "eredménye" természetesen bizonytalan is. Más dolog, ha azt állapítjuk meg, hogy bizonyos országok vagy a szegénység bizonyos övezetei Afrikában és Latin-Amerikában a szegénységcsapda foglyai, és sohasem jutnak ki belőle. Hiányoznak azonban a megbízható statisztikai források ahhoz, hogy pontosan elkülönítsük azokat a csoportokat vagy országokat, amelyek történelmükből adódóan szegények, jövőjük viszont nyitott, és azokat, amelyek jövőjét teljesen felfalja a történelmük.

Az új társadalmi szabályozás - (világméretű és  belső egyenlőtlenségek)
Az a kettős folyamat, amelyet a globalizáció és az informatikai forradalom indított el, felveti az egész folyamat szabályozásának kérdését. Rögtön az elején azt kellene mondanunk, hogy nem választhatunk a világméretű egyenlőtlenség csökkentése és a belső egyenlőtlenségek csökkentése közt. Minthogy vannak közös vonásaik, a politikai cselekvés tengelye világosan kirajzolódik.
Vizsgáljuk meg közelebbről az egyenlőtlenségek elleni harc újkeletű szükségszerűségét a gazdag országokban. A jóléti állam megteremtette a szociális jogokat, ezek azonban erősen függtek a szakmai karrierektől. Lényegében a befizetett járulékok arányában osztják újra ezeket a jogokat - nyugdíj, munkanélküli segély -, vagyis e tekintetben, bár közgondoskodásról van szó, nemigen különböznek egy magánbiztosítástól.
Mihelyt azonban az egyéni életpályák kiszámíthatatlanná, instabillá és törékennyé válnak, a gondoskodó államnak meg kell újítania az eszköztárát. Miközben jelentős elem marad az aktívak felől az inaktívak felé irányuló újraelosztás, maguknak az aktívaknak a védelme igencsak meggyengül. Ha valaki elveszti az állását, természetesen jogosult lesz segélyekre; ezek azonban az utolsó állásához igazodnak, azaz máris tükrözik a bér bizonytalanságait; másodsorban erősen degresszív módon vannak megállapítva, ami gyorsan a szegénység körei felé löki a munkavállalót. Újra át kell tehát gondolni az egyenlőtlenségek és a kirekesztődés elleni harc eszközeit. Itt most két olyan eszközt említünk, amelyek példaértékűek abból a szempontból, amit el kell érnünk: a területiség és az iskola.
Az egyenlőtlenségek területi dimenziója mára a társadalmi tagozódás meghatározó tengelyévé vált. Az a hely, ahol lakunk, minden eddiginél jobban meghatározza a társadalmi integráció esélyeit. Tévedés azt hinni, hogy a nem-materiális elem egyre növekvő részaránya a termelésben idejétmúlttá teszi a területiség problémáját. Paradox módon épp az ellenkezőjét figyelhetjük meg. Az informatikai forradalom valójában egyáltalán nem jelenti azt, hogy minden munkás független termelővé válik, aki számítógépét úgy csatlakoztatja rá a hálóra, ahogy az neki megfelel. A "távmunka" mítosz, és jelenleg, mint Manuel Castells mondja, több ember elmélkedik rajta, mint ahányat érint.
Az informatikai forradalom nem az egyéneket, hanem a társadalmi "csoportokat" választja szét. Lesznek olyan "tudományos", szakmai közösségek, amelyek már csak azért is könnyen gyakorolhatják endogámiájukat, mert a keveredésre más társadalmi csoportokkal egyre kevésbé van szükségük. A Ford művek főmérnökének Detroitban kellett laknia. Az informatikai forradalom főmérnöke, Bill Gates, nyugodtan letelepedhet a seattle-i erődítményben, mert nincs szüksége rá, hogy azok közelében éljen, akik magukat a számítógépeket előállítják, és a fortiori azokéban, akik használni fogják őket. Azon gondolkozni tehát, hogyan szervezzük át úgy a területeket, hogy ne alakuljanak ki bennük a szegénység zárványai, fontosabbá vált, mint valaha. Ma, amikor a gazdagok és a szegények már nem, vagy alig találkoznak a munkahelyeken, a területi szegmentáció azzal a veszéllyel fenyeget, hogy soha nem is fognak találkozni.
A harc a területi egyenlőtlenségek ellen az egyik olyan eszköz, amelynek az iskolára irányuló erőfeszítéseket is vezérelnie kell. Az iskola ugyanis ma a szegregáció új korszakának nyit teret, s ez formáját tekintve hasonló ahhoz, amelyet a termelés világában figyelhetünk meg. Úgy tűnik, az iskola is a "szelektív párosítások" folyamatának terepévé válik, azaz olyan társulások jönnek létre benne, amelyek szelektív módon "homogén személyek közt", nem pedig univerzálisan alakulnak ki. Az oktatási rendszeren belül tulajdonképpen a szülők vezetik be a szelektív párosítások stratégiáját. A III. köztársaság iskolája, ahol az eltérő közegből érkező tanulókat ugyanabban az osztályban fogadták, értelmezhető úgy is, mint egy olyan iskolarendszer logikus szerveződése, amelyben kevés a tanár. Ma, amikor már elértük a tanulók és az oktatók kritikus tömegét, a szülők által a gyerek számára kiválasztott oktatási stratégia is szelektívebbé válik. Olyan szorosabb közösségek alakulhatnak ki, amelyek sokkal kizárólagosabb módon osztják meg az oktatást, mint az állami iskola megjelenésének első időszakában történt. A "jó" középiskolák "jobbak" lesznek, mert sokkal jelentősebb diák- és tanárállománnyal rendelkeznek, őket követik a közepes középiskolák, és így tovább.
A Ford-üzem mintájára az állami iskola is a tömeges iskoláztatás paradox hatását szenvedi el: szegmentáltabbá válik, vagyis maga is eredője lesz az újabb egyenlőtlenségeknek. Az iskoláztatás marad természetesen az egyetlen út, amely mindenki gazdagodásához és az esélyek egyenlőségéhez vezet. Ez az út azonban rögösebb, mint valaha volt.

MIHANCSIK ZSÓFIA FORDÍTÁSA


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.huLettre 42. szám, 2001. Ősz
stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret