stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   HADAS MIKLÓS
Pierre Bourdieu-ről

Kezdjünk egy rövid pályaképpel. 1930-ban született Pierre Bourdieu, azaz idén lesz 71 éves. Ez azért fontos pillanat egy francia akadémiai ember életében, főleg ha a College de France-nak a professzora, mert nyugdíjba kell mennie. Amit nagyon nem szívesen tesz meg, hiszen befolyáshoz, hatalomhoz, közszerepléshez szokott valakiről van szó.
 Próbáljuk vázlatosan áttekinteni, hogy ez a nagyívű pálya hogyan alakult.  Talán nem lényegtelen elmondani róla, hogy szemben a francia értelmiségiek nagy részével, ő alacsonyabb származású ember: postai tisztviselő volt a papája, egy kis vidéki településen született, ott járt iskolába. A közeli gimnáziumból fölkerült egy párizsi elit-gimnáziumba, utána pedig az Ecole Normale Superieure-re, ami viszont már egy elitképző. Az 50-es közepén szerzi meg filozófia tanári aggregációját, és el is kerül Algírba középiskolai tanárnak. Ez aztán meg is határozza további pályáját, hiszen ott kezdi el szociológusi munkáját, Algéria szociológiájának szakértőjeként lép be a szakmába. Azaz: többszörösen is periférikus pozícióból startol, mint láthatjuk. Hiszen nem elég, hogy alulról jön, nem elég, hogy nem kap Párizsban vagy valamilyen francia jobb városban állást, Algériába kerül, és ott is egy olyan témával kezd el foglalkozni, ami periférikus a francia szociológiában. Algériai proletárokról, algériai kisebbségekről, a kabilokról ír - azaz még Algériában is a periférián lévők iránt fogékony. 64-65-ben kezd el legitimebb, fontosabb témákkal is foglalkozni. Ami azért összefügg azzal is, hogy '61-ben elkerül Lille-be, majd '64-ben, Raymond Aron meghívására, aki fölfigyel a cikkeire, az Ecole Pratique des Hautes Etudes-be kerül föl Párizsba tanárnak. Végül is van 9 év a pályája elején, amikor így lassan, fokozatosan küzdi föl magát a párizsi centrum felé.
 Ekkor és itt kezd el a kulturális egyenlőtlenségekkel foglalkozni. A periféria-centrum viszonyt, az alá-fölérendeltséget immár a francia kontextusban vizsgálja. Ugyanakkor mindvégig bizonyos osztályharcos szemléletmód jellemzi, hiszen talán mondani sem kell, hogy bármennyire is úgymond konzervatív, napóleoni alapítású elitintézményben végez, a marxista beállítottság a 60-as évek elejének Franciaországában szinte kötelező. Ebből fakad, hogy az elnyomottakkal, az alárendeltekkel szolidaritást vállalva választja a témáit, és ezért kezd el az oktatási egyenlőtlenség-rendszerrel, valamint a populáris kultúra egyenlőtlenségeivel foglalkozni. Az első fontosabb munkája '64-ben ezzel kapcsolatban az Örökösök, a diákok és a kultúra, ami aztán később, a '68-as diákmegmozdulások alkalmával fontos referencia lesz.
Az „Örökösök”-ben kezdi már kidolgozni a reprodukciós elméletét, ami aztán a kulturális tőke fogalmában valamint az egész társadalomelméletében folytatódik a pályája során. Itt arról van szó, hogy az osztályegyenlőtlenségek a szimbolikus javak újratermelődése során az oktatási intézményen belül is újratermelődnek, és akik előnyösebb helyzetből startolnak, azok öröklik előnyösebb helyzetüket, és rákényszerítik a számukra fontos tudásrendszert, diszpozíciórendszert, megkülönböztetés-rendszert a hátrányosabb helyzetből startolókra. Szerinte az oktatási rendszer alapfunkciója végül is nem más, - bármennyire szeretné a liberális ideológia azt képzelni, hogy az individuális szabadság alapján fejlődik az oktatás - tehát nem más az oktatási rendszer funkciója, mint hogy ezeket az egyenlőtlenségeket újratermelje, és akik jó helyről indultak, azok még jobb helyre jussanak.
Tehát itt a fő tézis, amely aztán a Distinctionban, a '79-es alapműben is megtalálható a társadalmi struktúra transzlációs reprodukciójának elméletében, vagy akár a Férfiuralomban is, amit '98-ban írt, hogy a csoportok között amolyan üldözéses verseny zajlik, mindenki előre halad, mindenki elsajátítja ezeket a szimbolikus megkülönböztetéseket, de a különbség az egyes osztályok, csoportok, nemek között fönnmarad. Tehát az abszolút értelemben vett sajátosságok változnak, például nő az iskolai végzettségi ráta: míg az 50-es években a munkások gyermekei általában nem szereznek érettségit, 20 évvel később ők is érettségit szereznek. Ez idő alatt viszont az elit helyzetből startolók már nemcsak hogy érettségit szereznek, hanem egyetemi diplomát is szereznek, sőt - ha már egyetemi diplomát szereznek, akkor a legjobb egyetemeken szerzik a diplomát. Tehát valahogy a különbségek struktúrája mindig fönnmarad, azaz a társadalmi rend reprodukálódik. Ez egy alapvető tézis Bourdieu-nél.
 A 60-as évek második felétől kezdve a kulturális legitimitások hierarchiájával, a populáris kultúrával, a magas kultúrával, a közöttük lévő különbséggel, az áthághatatlan, áthatolhatatlan osztályhátrányok reprodukciós logikájával foglalkozik. A 70-es évek fordulóján születnek meg nagy esettanulmányai a hatalmi mezőről, az értelmiségi mezőről, a vallási mezőről. Tehát bevezeti a mezőfogalmat, ami már az ő találmánya, és ez majd meghatározó lesz a munkásságában. A tematikus expanzió a pozicionális expanzióval is együtt jár: maga köré gyűjt kortárs és fiatalabb kutatókból igen sokat és igen tehetségeseket.
A nagy struktúra modellje jelenik meg a 70-es évek végén, amint már említettem a Distinkcióban, Az ízlés társadalmi kritikája alcímet viselő munkában, ahol nem tesz mást, mint a szimbolikus megkülönböztetések révén próbálja a francia társadalom szerkezetét megragadni. Teszi ezt a folyamatosan újratermelődő transzlációs reprodukciós modellben, az áthelyeződés révén történő újratermelődés leírásával. Tehát a társadalom folyamatosan változik, mindenki előrehalad, mindenki ugyanabba az irányba tör, de a társadalmi csoportok közötti relatív különbségek fönnmaradnak. Ez az egyik kulcseleme a bourdieu-i szemléletmódnak.
 '80-ban megjelenő másik fő műve, A gyakorlati érzék - alapmű, amelyben kifejti a habitus-elméletét, a praxis-elméletét, a mező-elméletét, valamint a szimbolikus tőkére, a különböző tőkefajtákra vonatkozó koncepcióját, mégpedig antropológiai megalapozottságú anyagon. A pályája kezdetén Algériában a kabil meg az algériai faluvilágban gyűjtött anyagokat,
az ilyen antropológiai jellegű kvázi-vad, civilizáció előtti állapotokra vonatkozó adatokat Bourdieu mindvégig együtt szerepelteti a modern társadalom, és főleg a francia modern társadalom empirikus vizsgálatai révén szerzett adatokkal, és az ezek közötti strukturális homológiákat próbálja föltárni. Megint a struktúra állandóságát, a struktúra helyét igyekezvén bizonyítani. Strukturáló struktúrákat igyekezvén fölfedezni. A 80-as évek elejére összeáll a bourdieu-i elmélet, megvan a paradigma. Minden fontosabb eleme megkonstruálódik. És innentől mintha a bourdieu-i életmű az addig fölhalmozottaknak a fölhasználására, vulgarizálására, népszerűsítésére törekedne.
 Másrészt a mező-elméletét a különböző mezők történeti-empirikus elemzése révén próbálja működtetni. Egyik ilyen fontosabb munkája a 80-as évek közepén megjelenő Homo academicus, amelyben a francia egyetemi-felsőoktatási rendszer struktúráját, pozíció-rendszerét próbálja vizsgálni. Vagy a francia irodalmi mezőről, tulajdonképpen Flaubert-ről és az irodalmi mező keletkezéséről szóló jelentős, érdekes történelmi munka a Les regle de l'art, ami Az irodalmi mező genezise és struktúrája alcímet viseli. Ezek a jellemző témaválasztásai a 80-as években.
 Hogy aztán a 90-es években egy szociálisan érzékeny, baloldali elkötelezettségű értelmiségi politikai motiváltságú, sok esetben publicisztikai célzatú tevékenysége is előtérbe kerüljön. Ennek a legnagyobb sikerű megnyilvánulása a munkatársaival közösen, az ő irányításával kiadott munka, A világ nyomorúsága. '93-ban jelenik meg, és a franciaországi perifériák világáról szóló esettanulmányokat, antropológiai jellegű fölvételeket tartalmaz: arab bevándorlókról, szegényekről, a különböző kirekesztettekről, bukott karrierekről, tehát tulajdonképpen a francia társadalom perifériáján lévőkről és a vesztesekről szóló vagy 60 esettanulmányt tartalmaz, amiből keveset írt Bourdieu, de van, amit ő írt. Mindegyik előtt van egy kisebb, úgymond módszertani és elméleti ismertető, és aztán jön magának a nyers dokumentumanyagnak az igen bőséges és korrekt tárgyalása majdnem 1000 oldal terjedelemben. Úgy is lehet mondani, hogy a 90-es évek franciaországi szegénységének enciklopédiáját tárja elénk legalább 20-30 munkatárssal. Szociológiai könyv ekkora sikert Franciaországban nem ért el. Ezzel válik igazán híres emberré Bourdieu Franciaországban. Olyannyira híressé, hogy számos színház választja az egyes kis eseteket, történeteket, drámai jeleneteket színházi adaptáció tárgyaként az ország különböző részein.
A valódi társadalmi érzékenység által megalapozott kvalitatív szociológiának és az antropológiai szemléletmódnak ez az elegye nagy siker a Bourdieu-i pályán. Valószínűleg a francia közegben a legsikeresebb, legnépszerűbb könyve született meg ezzel. 100 000 példány fogyott el belőle, ami azért ott is egészen rendkívüli, mert 1-2000 példányban adnak ki ilyeneket. És már a sokadik kiadása jelent meg '93 óta, jóformán minden évben kiadják.
 Emellett, mivel a szociális érzékenység és baloldali elkötelezettség határozza meg a tevékenységét, van egy közvetlen politikai szerepvállalás is a részéről, mégpedig egy erőteljesen baloldali szerepvállalás. Olyannyira, hogy nagy sztrájkok esetén kimegy a sztrájkolókhoz, és tüzelő beszédeket tart. Például a közlekedési dolgozók sztrájkja alkalmával. A rocard-ista szocialista vonallal áll közeli kapcsolatban, és amikor Rocard hatalmon van, akkor kidolgoz az oktatás reformjára vonatkozó intézkedéseket is. A Liberationban, tehát a 68-as generáció utódjának tekinthető napilapban rendszeresen publikál a 90-es évek második felében. Ma a francia szellemi életben központi jelentőségű figura. Gyakran szerepel a rádióban, televízióban, és egyértelmű baloldali értelmiségiként azonosítják be, akinek azzal is szembesülni kell, hogy a francia szociológia, francia szociológus társadalom jelentős része vele konfrontálódik, és az ő fogalmain, szemléletmódján, viselkedésén, stratégiáin köszörüli kritikai kvalitásainak élét.

Hagyományok
Most röviden néhány szót arról, hogy milyen hagyományokhoz kötődik. Az egyik az Ecole Normale-ban elsajátított tradíció, amiből a legfontosabb a szimbolikus formák elmélete. Eleve ebből a filozófiai tradícióból jön rá arra, hogy a szimbolikus distinkcióknak, a magasrendű tudásnak a társadalmi életben kiemelkedő szerepe van. De ő ezt szociológusként fogja fölfedezni, mégpedig egy durkheimiánus megalapozottságból. Azaz megfordítja az ok-okozati viszonyt. Nem azt mondja, hogy a társadalmi lét valamilyen módon a szimbolikus formákból eredeztethető vagy magyarázható, hanem azt mondja, hogy ezek kvázi elemi osztályozási formákként foghatók föl. Úgy, ahogy Durkheim a primitív társadalmakban a vallást, az osztályozási rendszereket vizsgálja.
Tehát azt a kérdést teszi föl, és ő ezt bevallottan durkheimiánus kérdésnek tekinti, hogy milyen társadalmi összetevői vannak a szimbolikus megkülönböztetéseknek - mert ilyen értelemben beszél a szimbolikus formákról, a vallásról, a tudományról, az irodalomról - tehát hogy milyen társadalmi feltételei vannak ezek működésének, és annak, hogy e szimbolikus formák, megkülönböztetések hozzájáruljanak a társadalmi szerkezet, egyenlőtlenség reprodukciós mechanizmusaihoz.
 És mivel az 50-es 60-as évekre válik Bourdieu érett, önálló gondolkodóvá, megkerülhetetlen számára az akkor már nagy tekintélynek örvendő Lévi-Strauss közvetítése révén a strukturalizmus. Bár Bourdieu gyakran alkalmaz strukturális homológiákat, és minduntalan fölveti a struktúra állandóságának kérdéseit, mégsem egyszerű és ortodox strukturalista, mert ezt a fajta szemléletmódot legalább három egyéb tradícióval egészíti ki. Ezek közül talán a legfontosabb a marxista tradíció, mely legalább kétféle értelemben is jelen van a bourdieu-i gondolkodásban. Egyrészt a politikai orientációját, a szolidaritás vállalását, a társadalmi felelősségérzet az előtérbe állítását tekintve, másrészt pedig, és ez már a bourdieu-i gondolkodásmód és a bourdieu -i metodológia egyik központi eleme, hogy konfliktuselméletben gondolkodik, hogy konfliktus-paradigmában gondolja el a társadalmat. Tehát a struktúra végül is - annak ellenére, vagy azzal együtt, hogy állandó és fönnmarad és újratermelődik - egy folyamatos konfliktus révén újratermelődő struktúra. Az alstruktúrákat, a "mezőket" a nagy társadalmon belül mind konfliktusokként, pozíciók, stratégiák konfliktusaiként egy konfliktuselméleti paradigmában gondolja el. Emiatt a konfliktuselméleti redukcionizmusa miatt többen - sokszor megalapozottan - bírálják mostanában Bourdieu-t.
 Van még két nagyon fontos tradíció. Az egyik a weberi. A német referenciák választása a francia gondolkodásban a mainstreammel szembeni gesztusként fogható föl. Weber tudatos, deklarált beemelése a szociológiai paradigmába is ilyen ellenidentifikációra vezethető vissza. A gyakorlati érzék-ben teszi Bourdieu egyértelművé azt, hogy a weberi szociológiából fontos neki az éthosz fogalma, ami valahogy átmegy a habitusba is, bár nem innen származtatja. Még ennél is fontosabb a szakértői testület, a korporáció, a rend, a weberi rend-fogalom a kiemelése, és az, hogy a szimbolikus distinkciókat ebben a konfliktusos erőtérben a szakértői testületek közötti harcok révén érthetjük meg. És lényegében ez lesz a mező fogalma, amelyeket aztán a legkülönbözőbb terepeken mozgat. Tehát a szakértői korporáció beemelése az elméletbe kimondottan a weberi hagyományra hivatkozva történik Bourdieu-nél.
 Még van egy fenomenológiai-tudásszociológiai irányzat is, nem annyira a Husserl, hanem a Schütz-féle hagyomány. Amikor a mezőfogalom vagy a habitusfogalom kidolgozásáról van szó, akkor a tétekkel való azonosulás, az életvilág megkonstruálása, valamint a szubjektíve megkonstruált életvilágban való hit bevallottan fenomenológiai-tudásszociológiai elem a bourdieu-i gondolkodásmódban.
 Lényegében ezek azok a tradíciók, amelyekre hivatkozva, amelyeket működtetve, és amelyeket önálló paradigmává fejlesztve foglalkozik a saját tárgyaival, foglalkozik elméletalkotással, hiszen az is fontos a számára, hogy miközben eredeti módon megkonstruált tárgyakat választ, ezzel együtt egy eredetiségre igényt tartó, önálló bourdieu-i paradigma is kialakuljon, amelynek megvannak a maga elméletei és ezekből származtatható kulcsfogalmai.

(kulcsfogalmak: habitus, mező, szimbolikus tőke)
Ezen kulcsfogalmak közül az egyik legfontosabb a társadalmi mező fogalma. Azt a mikrokozmoszt tekinti ő mezőnek, amelyen belül bizonyos tudás monopolizálásáért szimbolikus harc folyik a szakértő testület tagjai között. És ilyen értelemben strukturális homológia van Bourdieu szerint a vallási mező, az irodalmi mező, a politikai mező vagy a divat mezője és a többi, mezőként felfogható középszintű társadalmi tér között. Mert akkor mindig mezőről beszélhetünk, mondja Bourdieu, hogyha van arra esély, hogy önálló, specializálható szakértelem alakulhat ki, de a szakértelem monopolizálásáért, a szakértelem legitimációja érdekében a különböző szakértők között harcok zajlanak. A vallási mezőben a pap és a próféta között a vallási javak legitim birtoklásáért, az újratermelés monopóliumáért folyik a harc. Az eretnekké nyilvánítás illetve az alaptanok megkérdőjelezése tipikusan ilyen esetek, de amikor egy stílusirányzat megjelenik a festészetben vagy az irodalomban, jön egy új generáció, egy új szemléletmód, egy új iskola, egy új izmus, az is ebben a logikában fogható föl. Az adott intézményes pozíciórendszerben az újonnan jövők az ortodoxiával szemben heterodoxként definiált új tudást képviselve, s ezért a hatalmon lévők által nouveau venu-nek, parvenünek, jöttmentnek minősítve valamilyen módon szeretnék az értékrendszert, a tétrendszert megváltoztatni, és ez többé-kevésbé sikerül is nekik. Ezen folyamatoknak a hosszú távú dinamikáját vizsgálja Bourdieu. Egyébként mindig történeti módon vizsgálódik. Fontos elem, hogy beruházásokról, invesztíciókról, mégpedig egymást követő generációkon keresztül közvetítő beruházásokról, invesztíciókról van szó a mezőkben. Itt a harc nem csupán azért folyik, hogy a szakértők egymáshoz képest milyen pozíciót foglalhassanak el, hanem azért is, hogy a nem szakértőket, tehát a laikusokat is az ő általuk kibocsátott értékek, hitek, pozíciók, valóságképek követőivé tegyék. Ez a vallás esetében, az irodalom esetében vagy bármilyen művészeti vagy populáris tevékenység esetében megint elég jól érzékelhető. Nagyon jól működik Bourdieu-nél, hogy egyik mezőről szólva témát vált, és ugyanazokat a törvényeket, ugyanazokat a sajátosságokat, ugyanazokat a folyamatokat egy látszólag távoli mezőnél is megragadja. Mondjuk a vizsga vagy az orvosi diagnózis ugyanúgy egy átmeneti rítusszerű nomikus (nomosz, tehát egy legitim világrendet létrehozó) aktus, mint a körülmetélés egy primitív társadalomban, hiszen az ágens átkerül az egyik tartományból, egyik állapotból a másik állapotba. Hogy mik legyenek ennek a nomikus aktusnak a föltételei, hogyan szerveződjék ez, ez megint a mezőkön belüli harcok tétjeként jelenik meg Bourdieu szociológiájában. Hogy mit minősítünk betegségnek például, hogy mikor bocsátunk ki egy vizsgabizonyítványt, mi a legitim tudás, amely ezen intézményi rítus, aktus megtételéhez szükséges, ez megint egy strukturalista módon láttatható, a konfliktusok eredményeként, a tudások egymásnak feszülésében megragadható sajátosság.
 A mezőfogalom rendkívül fontos eleme ennek a szociológiának, hiszen az egész társadalmi kozmosz ilyen mezők halmazából épül föl. Kicsit problematikus már a mezők közötti kapcsolódás kérdése, a mezők határainak megvonása. Ezt Bourdieu úgy szokta áthidalni, hogy mindig empirikus, történeti módon vizsgálja a mezőket, és ezeknek a határai - hogy mi lesz irodalom vagy mi lesz vallási tevékenység - mindig a konkrét történeti helyzetben válnak definiálhatóvá. Tehát nem teoretikusan, hanem történeti empíria révén megválaszolható kérdések. Ő általában az egyes mezőket bizonyos kiemelkedő fontosságú mezőkhöz  való viszonyában (mint a politikai mező és a gazdasági mező) szokta vizsgálni, aszerint  hogy hogyan illeszkednek ezekhez. Ezekről a mikrokozmoszokról középszinten, történeti logikával gondolkodva  kétségkívül nagyon szép és izgalmas elemzései születtek Bourdieu-nek.
 A másik nagyon fontos fogalom a habitus fogalma. A bourdieu-i praxis-elmélet nem az aktorok teleologikus viselkedésén alapuló elmélet. Bourdieu következetesen a racionális döntések elméletének haszonmaximalizáló, teleologikus, az embert valamiféle automatává leegyszerűsítő logikája ellen lép föl. Ugyanakkor az olyan strukturalista-determinista szemlélettel szemben is föllép, amelyben az ágensek csupán a struktúra függvényeiként jelennének meg, nélkülözve mindenfajta intencionalitást. Ezt úgy próbálja áthidalni, hogy bevezeti a habitus arisztotelészi, tomista eredetű kategóriáját, ahol a gyakorlati érzéket, a struktúrába ágyazottság és a létföltételek által meghatározott, de pontos teleológiával és racionálisan rekonstruálható célirányultsággal nem rendelkező beállítódást teszi meg a habitus lényegének. Tartós diszpozíciók rendszeréről van szó: az ágensek az adott struktúra kényszereiben és adott pozíciórendszerében elhelyezkedve mindig éppen azt teszik, ami az adott helyzetben a leginkább optimális, indokolt. És ez a habitus úgy funkcionál, mint a sportolók játszmaérzéke: tehát a szocializációval elsajátítják a játék szabályait, tudják, hogy mihez kell igazodniuk. De hogy egy adott interakcióban éppen mit tesznek, az már a játszmaérzéktől, a kondicionált improvizációs készségtől függ. Az improvizáció kifejezését is használja: az ágensek elsajátítják a legitim viselkedés potenciális kelléktárát a szocializáció során, de hogy egy adott szituációban éppen mit választanak, hogyan nyilvánulnak meg, az a mezőben illetve a társadalmi struktúrában elfoglalt pozíciók esetlegességének és történetiségének függvénye. És itt a habitusok működésében Bourdieu igen nagy szerepet szán az ízlésnek, azaz a szimbolikus megkülönböztetések rendszerében kialakuló distinkcióknak, amelyek ebben a szemléletmódban folyamatosan változnak. És itt térhetünk vissza a már említett tézisre a struktúra transzlációs reprodukciójáról. Hogy mi válik legitim megkülönböztetéssé, mi tartozik a fontos, és mi tartozik a kevésbé fontos, az értékes és a kevésbé értékes ízlésjavak közé, ez korszakonként változik, és mindig a hatalmi helyzetűek definiálják, legitimálják, hogy mi az adott közegben szimbolikus ranggal, kulturális tőke birtoklásával együttjáró megkülönböztetések alapvető logikája.
 Hogy ki számít legitim írónak, hogy kinek az ismeretét követeli meg a nomikus érvényű tudást kibocsátó szakemberek köre adott helyen és időben, az időről időre változik. Hogy ez Esterházy Péter egy adott helyen és időben, vagy Flaubert egy másik helyen és időben, ez ezen distinkciók különös egymásra következése és egymáshoz viszonyulása következtében mondható meg. Végül is egy relacionális logikával megragadható. Ez a fajta relacionális szemléletmód, amit Bourdieu nem győz hangsúlyozni a tudatosan a paradigma kiterjesztésére törő munkáiban, a mezőelméletében is és a habituselméletében is kulcsfontosságú. A habitusok által észlelt és folyamatosan újratermelt szimbolikus distinkciók úgy alakulnak, hogy az egyes ágensek csoportjai, amiket sok esetben társadalmi osztályoknak nevez, észlelik a megkülönböztetéseket, miközben őket is észlelik, tehát itt a folyamatos észlelések, mintakövetések logikája szabja meg, hogy ezek a szimbolikus distinkciók hogyan alakulnak, és hogyan alakítják a praxist. Mert a praxis irányításában a tudást befolyásolva meghatározó szereppel bírnak. Azaz nem lehet a társadalmi ágensek közötti viszonyt egy finalista teleológiára szűkíteni, mert a finalitás a szimbolikus distinkciók által relacionálisan meghatározott folyamatos improvizatív igazodások logikája alapján ragadható meg.
 Így próbálja Bourdieu összekapcsolni a habituselméletét a mezőelmélettel és a tőke elméletével is. A szimbolikus tőke, kulturális tőke fogalmait kell itt még megemlíteni. Hiszen Bourdieu végül is az a szociológus, aki egy jellegzetesen modern szociológusként hatalomban, társadalmi reprodukcióban gondolkodik, de ennek a hatalomnak, az ebben a hatalomban megjelenő csoportoknak a létezését, ennek a logikáját a szimbolikus distinkciók, azaz a szimbolikus formákat szimbolikus distinkcióként láttató logikának a középpontba állítása révén teszi. Tehát a bourdieu-i értelemben se a mezők, se a habitusok  nem érthetők meg és nem működtethetők, nem használhatók az észlelt, észlelő szimbolikus megkülönböztetések középpontba állítása nélkül.
És ez az a szemléletmód, amit egy nagyon bőséges empirikus adatbázison példaértékűen működtet Bourdieu a Distinkció című munkájában, amit '79-ben írt. Onnan kezdve, hogy fölhasználja a francia statisztikai hivatal rendelkezésre álló munkáit, addig, hogy önálló kutatásokat is végez, ahol alapvetően a szimbolikus fogyasztásra kérdez rá. A fényképhasználattól kezdve, tehát hogy mi a fényképre méltó tárgy, és ebből nagyon érdekes kis táblázatokat hoz ki, megkérdezi, hogy egy húr, egy fakéreg, egy elsőáldozás vagy egy autóbaleset, vagy egy tájkép (fölsorol így vagy húsz dolgot) fényképre méltó tárgyak, dolgok-e. És akkor megmutatja, hogy mondjuk a kispolgárságon belül a tárgyválasztás sajátosságai az egyes csoportfrakciók miféle mozgáspályáját tükrözik. Ugyanígy a Wohltemperiertes Klavier ismerete vagy Picasso kedvelése vagy nem kedvelése, vagy a festészettel kapcsolatos állítások jellege, vagy a lakásberendezésre vonatkozó kijelentések, jelzők használata - ennek a relacionálisan elgondolt, folyamatosan változó, végül is folyamatosan újratermelődő szimbolikus struktúrarendszernek a megragadása ez a mű az ezt észlelő habitusok közvetítésével.
Ezt a munkát tartom a bourdieu-i pálya csúcsának, ahol minden a legoptimálisabb módon működni látszik. És tele van szellemesebbnél szellemesebb példákkal, a bennfentesek, a francia bennfentesek számára szolgáló élményszerűségekkel, a nem bennfentesek számára pedig ráismerés-élményekkel. Például Párizs város szimbolikája, tehát a jobbpart-balpart szimbolikája is teljesen világossá válik a polgárság különböző szembenálló frakcióinak dinamikájaként megragadva. Mint tudjuk, a balparton találhatók a tudástermelő intézmények, a College de France, a Panthéon, az Ecole des Hautes Etudes, a Sorbonne, ahol az értelmiség jár a kávéházakba, az értelmiség  lakja be a tereket. Ezzel szemben a jobbparton van a Champs-Elysées, az Opera, jellemző módon a Bastille-téri új opera is ugyanezen az oldalon épült. Vagy a Chatelet-színház, a Théatre de la Ville, tehát a gazdagság és az elegancia értékei köré szerveződő, kulturális tőkét kevésbé, ám gazdasági vagyont annál inkább birtokló, és inkább a piaci szférában mozgó elődökkel rendelkező, jobboldali orientációjú burzsoázia által kedvelt intézmények. Ez a jobbparti világ áll szemben a más származású, más értékeket valló, értelmiségi attitűdű, elsősorban baloldali, és a városi tereket is ennek megfelelően megkonstruáló kultúrával. Ez elég nyilvánvaló, jól ismert példa. De persze ezek mögé tekint, és ezen osztályokon, csoportokon belül a különböző frakciókat is igyekszik megragadni. Példákkal, képekkel teli könyv a Distinkció. Fényképet láthatunk benne arról, hogyan étkezik otthon egy munkáscsalád, vagy hogy milyen fényképeken kínálják a különböző típusú fogyasztóknak az utazások lehetőségét az utazási irodák. Vannak interjúrészletek is, hogy ki mit szeret, mit nem szeret, mivel szemben fogalmazza meg önmagát, milyen a luxusízlés, milyen a populáris ízlés, hogy néz ki egy lakásbelső. Igen meggyőző és látványos ez a könyv.
 A testtartás jelenségére nem utaltam a habitus kapcsán. Mivel itt nem tudatos megnyilvánulásokról van szó, a diszpozíció a testtartásban, a testek megnyilvánulásában is kifejeződik. Tehát a férfias járás, a női görnyedt tartás, a harcias, a kooperatív, a nagy lépés, a kis lépés - ezek mind-mind ezen tartós diszpozíció révén kifejeződő habituális elemek, mely sem a finalitásukban nem ragadhatók meg közvetlenül, sem a struktúra által kijelölt helyüket tekintve. Ugyanakkor mégis a fölismerhető strukturáltság jegyeit mutatják a társadalom más tagjai számára. Azaz, szerzőnkkel szólva, „strukturált struktúrák”. S miután folyamatosan alakítják is a világot, „strukturált strukturáló struktúrák”.
 Nemcsak azt sajátítjuk tehát el többé-kevésbé öntudatlanul, hogy Esterházy Péter a jó író, hanem azt is, hogyan jár, lép, mozog, gesztikulál az általunk referenciának tekinthető másik társadalmi osztályba tartozó ember. Az nyilvánvaló, hogy ő egy olyan autóban ül, amit én esetleg szegényként vagy kispolgárként nem birtokolhatok, de esetleg azt birtokolhatom, hogy milyen kalapot visel, vagy hogyan köszön, vagy hogyan hadonászik a kezével. És ezek mind-mind a habitusok körforgásának, közvetítődésének észlelés révén megragadható elemei is. Tehát például a nevetés, az étkezés, az, hogy milyen díszeket aggatunk ki a szobánkban, milyen széken ülünk, hogy mondjuk barkácsolni szeretünk-e vagy kempingezni, vagy hogy a Vágtázó Halottkémeket hallgatjuk, vagy éppen Zámbó Jimmyt. Milyen filmeket nézünk meg, mit tudunk a filmről, ismerjük-e a rendező nevét vagy nem, vagy csak a szereplők vonzanak a moziba, esetleg a sztori, és így tovább. És olyan kérdőíveket töltetett ki, amelyben fölsorolta az akkori, különböző ízlésosztályokba tartozó filmeket, és akkor megkérdezte, hogy látta-e, meg tudja-e mondani, hogy ki a rendező, ki a szereplője. Ugyanezt megcsinálta a zeneművekkel kapcsolatban is. A Kék rapszódiától kezdve a Traviatán át a Kék Duna keringőig és a Magyar rapszódiáig, az Arles-i lányig és a Tűzmadárig és a Seherezádéig és a Wohltemperiertes Klavierig. Mindezeknek az együttese révén jelölte ki azokat az életstílus-osztályokat, amelyek adott helyen és időben, tehát Franciaországban, a hetvenes években elkülöníthetőek voltak egymástól. Nem lehet tehát eléggé hangsúlyozni, hogy a Distinkció empirikus-történeti megalapozottságú mű.

(a kritikák kereszttüzében)
A mai vitákban Bourdieu szociológiájának úgyszólván minden elemét bírálják. Egyrészt azért, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonít a harcnak, és hogy a nem harcos megnyilvánulásokat nem veszi figyelembe. Bírálják azért, hogy túlzottan strukturalista, és a változást nem veszi figyelembe, mert hogy a struktúra állandóságát fontosabbnak tartja. Illetve, amikor figyelembe veszi a változást, ennek a jelentőségét alábecsüli az állandósággal szemben. Ennek jellegzetes példája a Férfiuralom új változata, amelyben azt állítja, hogy lényegében ezer év alatt nem változott a férfiak és nők közötti viszony, mert a viszony struktúrája ugyanaz. A férfiak ma is jobb helyzetben, jobb pozícióban vannak, és a nők, még ha elvégzik is az egyetemet, kilépnek is a munkerőpiacra, a férfiakhoz képest alárendelt pozíciókat foglalnak el.
 Ennek kapcsán azt is elmondják sokszor Bourdieu-ről, hogy úgy dolgozza ki az elméleti modelljeit, és úgy tesz univerzális igényű megállapításokat, hogy azok kizárólag a francia társadalomban és a francia történelemben gyökereznek. Nem veszi figyelembe azt, hogy egy más kultúrkörben ez esetleg másképpen lenne. Sokan bírálják azért is, hogy ebben a szimbolikus megkülönböztető-rendszerben és a reprodukciós tézisében nem kellő differenciáltsággal fogja föl a társadalomban alul helyet foglalók világát. Tehát hogy a populáris kultúrát végső soron a domináns kultúra valamiféle ellentéteként fogja föl, hiányként határozza meg, ami szinte kizárólag a domináns kultúra mintakövető pendant-jaként, alávetettjeként működhet. Számos elemzés van, amely azt bizonyítja - például a brit Cultural Studies nagyjai, a Hoggarth, Williams - , hogy nem igaz, hogy nem lehet munkáskultúráról, mégpedig önálló tétekkel rendelkező munkáskultúráról beszélni. Szerintük a munkások világát nem kell föltétlenül a domináns kultúrával való viszony révén értelmeznünk. Egyébként vannak francia szerzők is, akik emellett érvelnek, és nagyon jó kis elemzések születtek például a munkásokról vagy az ifjúsági szubkultúrákról, alternatív kultúrákról. Az alternativitásnak, a másságnak ebben a dominancia-logika alapján elgondolt társadalomban kevésbé van helye. Ezt is többen ellene vetik, nem teljesen megalapozatlanul.
 Ezen kívül a habitus-elméletét is bírálják, hogy ez amolyan gumi-elmélet,  mindig azt hangsúlyozza, ami az adott kontextusban éppen fontos. Miképpen a történelmi relativizmus vagy a relacionalizmus a mező-elméletben is mindig lehetővé teszi Bourdieu számára, hogy úgy értelmezze az empirikus adatait, ahogy neki a leginkább megfelelő. És ezzel függ össze az a kritika is, hogy az empíria a Bourdieu-i szociológiában sokszor csak illusztrációként jelenik meg. Tehát megvan a kidolgozott, nagyon jól működő modell, amihez mindig hozzá tud ragasztani illusztratív adalékokat, de - főleg a pálya második részében vagy az utolsó harmadában - egyre kevésbé a tárgy logikájához igazodóan választja a módszereit, hanem aszerint választja a tárgyakat, hogy azok mind-mind a világ és a társadalom, a társas lét legkülönbözőbb szféráiban az ő paradigmájának újratermelését szolgálják. Ebből adódnak azok a kritikák, amelyek a francia közegben most nagyon fölerősödnek, amik a totális szociológia, illetve a totális szociológus emblémáját ragasztják Bourdieu-re. Érdekes módon Flaubert-rel vagy Sartre-ral kapcsolatban ő maga használta sokszor a totális író vagy totális filozófus fogalmát, és most valóban ő is úgy kezd viselkedni, mint egy minden hatalmat birtokolni akaró, támadhatatlan, cáfolhatatlan, tévedhetetlen lény, aki borzalmasan megsértődik, ha kritizálják. És aki nem teljesen alaptalanul vádolható azzal, hogy a team-munkában született eredményeket önmagának monopolizálva próbálja megjelentetni, és igyekszik csökkenteni a team-tagoknak a munkában elért eredményeit és létező kvalitásait. Sokan a Bourdieu-vel való szakítás után egész életművüket Bourdieu-vel szemben építik fel.
 Még van egy fontos kritika Bourdieu-vel kapcsolatban, hogy mindaz, amit ő elmond, tulajdonképpen a modernitás egy időszakára vonatkozik. Ezt képviselte Wessely Anna is a Collegium Budapestben tartott Bourdieu-szemináriumon, tavaly novemberben. A paradigma arra az időszakra vonatkozik, amikor a társadalomnak még nem volt az a későmodern pluralizációja, multikulturalitása, mint manapság. Akkor még ez a hatalmi logika és a belőle fakadó szimbolikus megkülönböztetés-logika a politikában, a kulturális életben működött. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne volna ma is alkalmazható bizonyos társadalmakban. Azt hiszem, nem kellene különösen messzire mennünk ennek érdekében… De ahogy kilépünk a modernitásnak ebből a 20. század első felében, tehát a századfordulótól mondjuk a 40-es, 50-es évekig tartó időszakából, egyre kevésbé válik alkalmazhatóvá a Bourdieu-i paradigma. Nagyon jól működik Flaubert-nél, még jól működik esetleg, amikor Heidegger politikai ontológiája kapcsán a 20. század első felének német filozófiai mezőjét akarjuk megérteni, még működik Sartre-nál is, még valamennyire működik a francia akadémiai mezőnél is, amely azért azt a struktúrát reprodukálja, ami a 20. század elején, sőt még korábban alakult ki. De ahogy itt az ezredvéghez közeledünk, bejönnek az egyéb tétek, a más tétek, amelyek legalább is megkérdőjeleznek sok mindent. A Cultural Studies képviselői még vitatkoznak Bourdieu-vel a 70-es 80-as években. Jönnek az újak, és ő fontos modern szerző, akivel szemben differenciálunk, és akivel szemben más álláspontot fogalmazunk meg. Mondjuk a populáris kultúrát, a munkáskultúrát illetően. A Gender Studies-ban, amire Bourdieu úgy érzi, hogy kiterjed a kompetenciája, nem szerepel az indexekben. Nincs Bourdieu. Tehát már azt se tartják fontosnak, hogy szembeszegüljenek vele, a Men’s studies képviselői sem vitatkoznak Bourdieu-vel.
Mindez valóban azt támasztja alá, hogy a nyugdíj előtt álló mester mintha már nem volna annyira ereje teljében, mint mondjuk a 60-as évek végétől a 70-es évek végéig, a nagy korszakában, amikor a legfontosabb műveit írta, amelyek az általa történetileg vizsgált tárgyra sok vonatkozásban érvényesek voltak. És aminek köszönhetően mindenféleképpen a 20. század második felének egyik legjelentősebb szociológusává vált.
 

Bibliográfia

BOURDIEU, Pierre
A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelése
Gondolat, 1978

Férfiuralom
Replika könyvek, 199.

„A reflexív szociológia felé”
Replika, 1990. 1

HADAS Miklós
„Férfiuralom. Beszélgetés Pierre Bourdieu-vel”
Replika, 1994. 13-14.

„Marxizmus és makroszociológia. Kritikai adalékok két évtized hazai struktúrakutatásaihoz”
Replika, 1990. 1.

„Mindennapi élettereink szimbólumai: Magyarország 1993”
Replika, 1993. 11-12.

„Az örök cowboy. Férfitoposz az Oscar-díjas filmekben (1984-1996)”
Replika, 1997. 28.

„Stílus és karakter. Futballhabituológiai traktátus”
Replika, 1999. 36.

(Karády Viktorral)
„Futball és társadalmi identitás”
Replika, 1995. 17-18.

„Szindbád halott”
Magyar Lettre Internationale, 21

„Pierre Bourdieu Férfiuralom c. könyvéről”
BUKSZ, 2001. 1.


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu


C3 Alapítvány c3.hu/scripta/

stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret