stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Zbigniew Brzezinski
Tájkép hidegháború után

Ma, 150 évvel  a "Népek tavasza" után, a szabadság ama eksztatikus kitörése után, amely a demokrácia diadalmenetének kezdetét jelzi, ez a legfőbb eszme, amely ahhoz a történelmi pillanathoz kapcsolódik - és a korábbi, de földrajzilag távolabb eső amerikai forradalomhoz - világszerte elfogadottá vált. Miután ebben az évszázadban előbb a nemzeti szocializmus aztán a kommunizmus is vereséget szenvedett, úgy látszik, hogy a demokrácia modellje politikailag előtör és győzedelmeskedik. Ennek eredményeképpen ma meglepően nagy egyetértés uralkodik a normák terén, amelyekhez a globális ügyekben igazodni kell. Szemben a 20. század nagy részére jellemző ideologikus konfliktusokkal megosztott világgal ma (csekély kivétellel) legalábbis a retorika szintjén mindenki egyetért abban, hogy a következő négy alapelv mindenkire nézve érvényes:
 Éljenek a népek önrendelkezésen és jogállamiságon alapuló társadalmakban.
 A világbékének a nemzeti szuverenitás tiszteletben tartásán és nem hegemónián kell alapulnia.
 A szabad piacgazdaság a legproduktívabb gazdasági szerveződési forma.
 A gazdasági eredményekből az egész emberiségnek részesednie kell.
Elismerem, hogy ezek elég üres irányelvek, amelyek különböző értelmezéseket és alkalmazásokat engednek meg. Mégis egy széleskörű konszenzust írnak körül, amely a demokrácia alapeszméiből következik. De itt érdemes egy kicsit megállni és rákérdezni, vajon ezek a normák valóban találó leírását adják-e a mai realitásoknak.
Igaz ugyan, hogy az államok többsége választójogú demokrácia (117 a 191-ből), és hogy 1,3 milliárd ember (az emberiség 22%-a) szabad társadalmakban él, és további 2,3 milliárd (39%) legalább valamennyi szabadságjogot biztosító társadalmakban, de tovább 2,3 milliárd (megintcsak 39%) nem-demokratikus rezsimek uralma alatt áll.
 Ezen kívül a hatalom globális hierarchiája vertikális elrendezésű, ahol láthatólag az USA helyezkedik el legfelül, aztán jön fél tucat nagyhatalom, amelyik szintén nukleáris fegyverek birtokában van. A kelet-ázsiai pénzügyi válság és a tartós szegénység komoly aggodalomra ad okot, és a globális demográfiai adatok eklatáns egyenlőtlenségek fennmaradását mutatják a várható élettartam és az egészség terén.
 Azt a tényt, hogy demokratikus konszenzus áll fenn, mégsem lehet lényegtelenként félretolni. Fontos lehet a jövőnkre nézve, orientációt adhat, mércét állíthat az emberiség politikai cselekvéséhez. Sőt, mi több, ez a konszenzus összefügg azzal a példátlan szereppel, amit Amerika játszik a hidegháború utáni világban. Amerika valóban egy önrendelkező társadalom, amely jogállamiságon és piacgazdaságon alapul. Tudományos téren úttörő dolgokat hoz létre, és ez az egyetlen globális szuperhatalom. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi politikát ma három központi tényező határozza meg: az amerikai nagyhatalom primátusa, a demokratikus eszme vonzereje és a szabad piacgazdaság sikere. Ezek a tényezők a kölcsönhatás és a kölcsönös függés viszonyban vannak egymással.
Ezen kívül drámai ellentétben állnak a 20. század centrális politikai jelenségeivel. Ezt nyilván joggal nevezhetjük az emberiség történelmében a legbűnösebb és legdestruktívabb évszázadnak, amelyben utópista hübrisz,, fanatizmus és felelőtlen dogmatizmus uralkodott. Az olyan pszeudo-racionalisztikus spekulációkat arról, hogy hogyan is kellene átszervezni az emberiséget, úgy hirdették meg, mint univerzális elképzeléseket (holott valójában totalitárius elképzelések voltak. Hogy ezeket áttegyék a valóságba, a történelem önjelölt urai azok megsemmisítésére törekedtek, akiket apriori társadalmilag elfogadhatatlannak tartottak akár faji, akár osztály kritériumok alapján.
 Ez ma már történelem, és a demokrácia világméretű győzelmének örülhetünk. De vajon mennyire bizonyos és mennyire tartós ez az új valóság? Vajon egy új korszakot vezet-e be, vagy nagyon is esetleges és törékeny? Ez a kérdés közvetlenül érinti az összefüggést egyfelől az USA globális vezető szerepe, másfelől a demokrácia és a szabad piacgazdaság kapcsolata között. Ezen túlmenően egy egyre nagyobb jelentőségű egészen új problematikát is érint: a társadalmi ellenőrzés és egy dinamikusan fejlődő tudomány kölcsönhatását, különös tekintettel az ember megváltoztatásának ill. "megjavításának" növekvő lehetőségeire, egészen a klónozás lehetőségéig. Röviden: hogy a demokrácia valóban győzött-e, attól függ, mennyire tud majd megbirkózni  a politikai hatalom, a szegénység, azaz a szociális igazságosság problémáival, és azzal a bonyolult erkölcsi problémával, hogyan lehet javítani az emberek életén az élet előfeltételeinek lerombolása nélkül.

Hegemónia versus demokrácia
Amerikának a világban betöltött szerepét gyakorta írják le hegemón szerepként, és ez egy bizonyos értelemben találó is. Igaz, hogy az amerikai fölény ma a nemzetközi politika centrális ténye. Ennek a megállapításnak katonai-politikai dimenziója könnyen ellenőrizhető: Állítható bármelyik másik államról, hogy  bármely hirtelen csapatkivonása a Távol-Keletről, a Perzsa-öbölből vagy Európából közvetlenül súlyos negatív következményekkel fenyegetné a világbékét? Ez azonban nagyon is igaz arra az amerikai katonai hatalomra, amely ezidőtájt Dél-Koreában, a Perzsa-öbölben és Közép-Európában állomásozik. Ha ezeket a csapatokat hirtelen kivonnák, ez majdnem elkerülhetetlenül háborúhoz vezetne Koreában, újabb konfliktusokhoz a Perzsa-öbölben és komoly destabilizálódáshoz Európában.
 Amerika tehát egyszerre a világgazdaság motorja, a technikai fejlődés élvonalában lévő ország, ugyanakkor hatalmas, világméretű kulturális kisugárzása van (hogy ez jó-e vagy rossz, az már ízlés kérdése). Ezen kívül politikai téren az egyetlen olyan ország, amely benne van minden földrész biztonságának és stabilitásának ügyeiben.

 Ez mégsem jelenti azt, hogy Amerika mindenható volna. A világ mostanában a politikai eszmélés folyamatában van, ami sok irreális - individuális és kollektív - törekvést hordoz. Amerika lehetőségei ennek a dinamikus folyamatnak a kontrollálására és irányítására korlátozottak. Felesleges hangsúlyozni, hogy az amerikai fölény nem hasonlítható egy diktatúra lehetőségeihez és ambícióihoz.
 Sőt, az amerikai politikai rendszer természetével ellenkeznék minden világméretű diktatórikus uralom. Egyáltalán nem olyan könnyű egy hosszabban tartó nemzetközi feladatvállaláshoz amerikai forrásokat mozgósítani, nem is szólva a közvéleményről, és ennek tiltakozásáról az erőszak bevetése ellen, még más országokban is. Az amerikai demokratikus rendszer lényegénél fogva ódzkodik egy világméretű imperiális feladatvállalástól. Elég valószínű, hogy idővel fokozódni fog a belpolitikai ellenállás Amerika globális vezető szerepvállalása ellen, különösen az ezzel járó várható közterhek miatt.
 Egyre több jele van annak, hogy az amerikaiakban nő az ellenérzés, sőt rosszallás a világméretű amerikai elkötelezettség miatt. Nemcsak a tömegkommunikációs eszközök, de a közvélemény is jobban figyel a belpolitikai ügyekre. Ez a jelenség a multikulturalizmus amerikai előretörésével is összefügg, amely egyre inkább megnehezíti egy közös nemzeti érdek meghatározását, ami egy hasonlóan erős stratégiai összetartást teremthetne, amilyet Amerika a II. világháború és az azt követő hidegháború alatt élt át. Ezen kívül a multikulturalizmus terjedését az amerikaiaknak egyre inkább az ún. "virtuális valósággal" való foglalkozása kíséri, ahogy ezt mindenekelőtt a televízió kínálja. A passzív szórakozás válik egyre inkább az amerikai hétköznapi élet legfőbb részévé. Ezek a jelek egyre kétségesebbé teszik, hogy egy demokratikus társadalom, amely egy önmagával foglalkozó tömegkultúrán alapul, képes volna hosszabb távon magára vállalni a globális vezetés kötelezettségeit.

Megfékezni az anarchiát
De ne feledkezzünk meg arról, hogy a belátható jövőben - azaz a következő vagy azutáni nemzedék korában - Amerika valószínűleg nem konfrontálódik egyetlen olyan hatalommal sem, amely képes volna kikezdeni az amerikai vezető szerepet. Még egy újabb hatalmi koalíció sem igen tudná átvenni a vezetést. Következésképpen a mai valóság egy újabb aspektusát az alkotja, hogy az amerikai vezetés egyetlen alternatívájának a globális anarchia látszik, a stabilitás világméretű fokozott fragmentálódása, a nemzetközi konfliktusok kiéleződése, minden ezzel járó negatív társadalmi és politikai következménnyel együtt. Amerika tehát jelen történelmi pillanatban az "elengedhetetlen" globális nagyhatalom, vezető szerepét hosszabb távon mégis alááshatják olyan belülről jövő - inkább kulturális - hatások, amelyek magában a demokratikus rendszerben gyökereznek.
 Ennélfogva a következő kérdést kell feltenni magunknak: Vajon Amerika jelenlegi világméretű hatalmi túlsúlyát lehet-e lépésről-lépésre egy tartós nemzetközi együttműködés valamilyen formájává átalakítani, amely a globális hatalom reális előfeltételein alapul, nem pedig egy illuzórikus  világkormányzás idealista formuláira hivatkozik, mint például az Egyesült Nemzetek Szövetsége? Amerika, mint a pillanatnyilag egyetlen világhatalom mellé be kellene vonni valamilyen módon más regionális hatalmakat is egy valamilyen formában strukturált  nemzetközi kooperációba, ami aztán a globális kihatású politikai döntések alapjául szolgálhat. Hogyan lehetne egy ilyen kooperációt megteremteni anélkül, hogy az összeegyeztethetetlen legyen Amerika egyelőre uralkodó, de lehet, hogy csak egy átmeneti időre érvényesülő globális túlhatalmának, hegemóniájának gyakorlásával?
 Ezek a nehézségek ma különösen világosan megmutatkoznak az USA és Kína viszonyában. Kína regionális hatalomként egyre növekvő jelentőségre tesz szert. Ennyiben ez két állam viszonya egyre fontosabbá lesz. Egyetlen nemzedék alatt világviszonylatban tényleg a legfontosabb bilaterális kapcsolattá válhat. Mindenesetre nehéz elképzelni, hogy ezt a kapcsolatot az emberi jogokra ill. a demokrácia primátusára lehessen építeni. Persze lehet olyan irányú reményeket táplálni, hogy a demokrácia idővel Kínában is érvényre jut, az emberi jogok elismerése nemkülönben. De a nagyhatalmak közti stabilabb nemzetközi kooperáció igénye - a konfliktus vagy anarchia alternatívájaként - a geopolitikai stabilitás előbbre valóságának óvatos hangsúlyozására késztet. A demokratikus és nem-demokratikus  elvek közötti ilyesféle kompromisszum ugyanakkor magában foglalja a demokrácia erősítése helyett egy autoritárius kormány legitimálásának kockázatát.
 A globális demokráciát a nemzetközi politika egy másik jelensége is fenyegethetné, nevezetesen a hatalom decentralizálódása a tömegpusztító fegyverek fokozódó terjedésével a nagyobb entitásoktól a kisebbek felé. És nem csupán a kisebb hatalmak, hanem nagyon valószínű, hogy a belátható jövőben nemcsak államok, hanem fanatikus politikai szervezetek is megtalálják a hozzáférés módját az ilyen fegyverekhez.
 A nemzetközi terrorizmus fokozódása az elmúlt években növekvő aggodalmat vált ki. Ennek a terrorizmusnak a legmeglepőbb aspektusa technikai kezdetlegessége. Mindmáig olyan eszközökkel hajtják végre a terrorista akciók nagy részét, amelyek kereskedelmi úton a legegyszerűbb módon beszerezhetők, és amelyek nagyon hasonlítanak az anarchisták által már 150 évvel ezelőtt is használatos eszközökhöz. A legtöbb terrorista még mindig a revolverre és a bombára hagyatkozik. Az egyetlen terrorista cselekmény, amely valamelyest igényesebb technológiát használt, a tokiói metróban elkövetett Saringas-merénylet volt. Valószínű, hogy a terroristák egy napon felhagynak ezzel a szerénységgel, különösen azzal a körülménnyel a háttérben, hogy a tömegpusztító fegyverekhez való hozzájutás legfőbb akadályai: a technikai bonyolultság és a magas költségek időközben egyre kisebb szerepet játszanak. Röviden, a világ előbb-utóbb szembekerülhet egy nukleáris gerilla- vagy partizánháborúval.
 Ez a veszély talán szükségessé tenne egy bizonyos fokú nemzetközi együttműködést, ami megint csak szembekerülhetne a demokrácia eszményének elsőbbségével. Ezen túlmenően el kell ismerni, hogy a nukleáris fegyverek elterjedésének feltartóztatására irányuló amerikai politikát sosem követték igazán következetesen. Az USA politikája ebben a dologban valójában nagyon szelektív. Az Egyesült Államok egész nyíltan hozzásegítette Nagy-Britanniát ahhoz, hogy nukleáris nagyhatalommá váljék. Arra vonatkozólag is vannak megbízható információk, hogy az USA Franciaországnak is segített diszkréten atomfegyverkezési programja megvalósításában. Izrael atomfegyverekhez jutása felett is nagyvonalúan szemet hunytak. Az át nem engedés ilyen felemásan képviselt politikája persze nem segíti elő az atomfegyverek elterjedésének megakadályozását. Az USA itt egy olyan dilemma előtt találja magát, amelyet mindmáig nem sikerült megoldania. Az át nem engedés valóban egyetemes politikája garanciákat kellene, hogy biztosítson az olyan országoknak, amelyek nem próbálnak nukleárisan fegyverkezni. Ezeket meg kellene védeni az olyan szomszédaiktól, akik viszont annál inkább. Mégis kétséges marad, hogy demokratikus kormányok készek volnának-e ilyen garanciákat nyújtani, majdnem bizonyos, hogy az amerikai kongresszus ilyesmibe nem egyezne bele, még a baráti országok esetében sem. De az ilyen jellegű garanciák nélkül a nem-terjesztés globális politikája nem több politikai jelszónál.
 Ebben a vonatkozásban az egyetlen gyakorlatilag megvalósítható alternatíva a legfontosabb nukleáris hatalmaknak - az autoritárius hatalmakat is beleértve - arra irányuló közös erőfeszítése volna, hogy a tömegpusztító fegyverek elterjedését megállítsák és korlátozzák. De ez a nemzetközi politika alapelvei terén a demokrácia mint alapelv feladását jelentené, és helyette a hatalmi hierarchia elvének kényszerű megerősítését, egy olyan hierarchiáét, amely nincs összhangban a demokrácia erősítésére való törekvéssel.

Gazdasági és társadalmi igazságosság
Amerika tartós gazdasági sikerei, a szovjet rendszer összeomlása és a kommunizmus ezzel együtt járó diszkreditálódása egy újfajta ortodoxiát hívott életre. A szabad piac lett globális dogmává, Milton Friedman és Friedrich Hayek pedig ennek prófétája. A szabad piac és a demokrácia kölcsönviszonyát, kölcsönös függését egymástól ma magától értetődőnek tekintik.
 Mégis van ok az aggodalomra. Gondoljunk csak a távol-keleti pénzügyi csődre, a gazdasági stagnálás jeleire, az egyre nagyobb munkanélküliségre Nyugat-Európában, Oroszország és Ukrajna folytonos képtelenségére a reformok végrehajtására. Már nem úgy néz ki, mintha volnának egyetemes érvényű receptek a sikeres gazdasági átalakulásra. És az sem magától értetődő, hogy Lengyelország vagy Észtország sikerei minden további nélkül átvihetők volnának más posztkommunista országokra, amelyek egészen más feltételek között tevékenykednek, és egészen más történelmi örökséget hoznak magukkal.
 Hasonlóképpen ma már az sem evidens, hogy a demokratikus átalakulás az ázsiai országokban a szabad piac keletkezésének köszönhető, sem pedig az nem, hogy megfordítva, a demokráciák megléte segítené a szabad piacot. Egy ilyen széjjelválasztás, valamint piac és demokrácia ezt kísérő összeütközése számos távol-keleti állam számára jelent növekvő fenyegetést. Ezen túlmenően tudomásul kell venni azt a növekvő ellenérzést a világ számos területén, amit az olyan intézmények, mint a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap vált ki azzal a restriktív szempontjával, hogy csak egy teljességgel igazságos és stabil társadalmat támogat, olyan társadalmat, amely nemcsak politikai síkon, hanem társadalmi-gazdasági dimenzióiban is demokratikus.
 Ugyanilyen kevéssé hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a globális gazdasági növekedés ellenére a szegénység relatív mértéke világméretekben emelkedett. A Világbank vagy az Egyesült Nemzetek statisztikái azt mutatják, hogy az elmúlt 30 év folyamán a világnépesség  abszolút szegénységben élő részének aránya nemcsak hogy nem csökkent, hanem nőtt. A továbbtartó népességrobbanás, mindenekelőtt Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában növekvő aggodalomra ad alkalmat az érintett országok társadalmi-gazdasági stabilitását illetően, és szintén megrendíti a demokrácia és a szabad piacgazdaság benső összefüggésére vonatkozó elképzelést.
 Kínától teljesen eltekintve: Ha egy kvázi-autoritárius politikai rendszer fennmarad, miközben gazdaságilag tovább növekszik, ez a Föld szegényebb régiói számára a társadalmi fejlődés alternatív modelljét kínálja. A kínai modell a világ számos részén, különösen az elszegényedett vidékeken igazságosabbnak és ennyiben kedvezőbbnek tűnik. És ami Indiát illeti, most még korai volna megítélni, hogy az ott néhány évtizede fennálló politikai demokráciához járul-e egyszer egy társadalmilag igazságosabb és sikeresebb gazdasági rendszer - feltéve, hogy ez a demokrácia túléli az országban növekvő belső feszültségeket.
 Összefoglalva: A világméretű szegénység problémája egyre inkább kihívást jelenthet a demokrácia és a szabad piacgazdaság közötti kapcsolódásra nézve.

Tudomány és emberi identitás
Végül a közeljövőben egy harmadik kihívás is áll a demokrácia előtt, amely a legsúlyosabbnak is bizonyulhat. Egy olyan korszakban élünk, amelyben a tudomány eltolódik, és az ember külső valóság feletti kontrolljának eszközéből az ember belső "valósága" meghódításának eszközévé válik. Más szóval a tudomány többé nem elégszik meg az emberi külvilág feletti ellenőrzéssel, hanem az ember önnön manipulálásának küszöbéhez érkezett. Mindeddig az emberiség története egyúttal a külvilágról való tudás és a kontroll folytonos növekedését is jelentette a mezőgazdasági termelékenység fokozásától az ipari forradalmon át a világűr kutatásáig.
 De napjaink legjelentősebb tudományos eredményei arra vonatkoznak, amit belső valóságnak lehetne nevezni, tehát azzal, aminek az ember lenni látszik, és ami esetleg lehetne. A tudományok tárgyterületének ehhez a drámai kiszélesítéséhez hatalmas remények fűződnek. Az emberi várható életkor kitolódott, egyre több betegséget sikerül leküzdeni. De egyre inkább ébresztenek aggodalmat az olyan újabb tudományos lehetőségek hosszú távú következményei, mint az emberek klónozása, az emberi intelligencia kiterjesztése és a mesterséges intelligencia létrehozása - ha az olyan másodrangú dolgoktól, mint az ember fizikai külseje, ezúttal eltekintünk. Milyen módon juthatnak majd hozzá ezekhez a vívmányokhoz az emberek a föld legkülönbözőbb részeiből, és a szociális létra legkülönbözőbb fokairól? Ki fogja elsőként az előnyöket élvezni és milyen mértékben? Nem foglalja ez magában az emberiség teljesen új és alapvető felosztását olyanokra, akik a leginkább, és olyanokra, akik a legkevésbé tudnak ebből hasznot húzni? És vajon nem fog ez komoly politikai problémákat előidézni?
 További, még inkább nyugtalanító kérdések vetődnek fel. Ki - és milyen alapon - fog dönteni ezen rohamosan növekvő tudományos lehetőségeknek a hasznosítására vonatkozó irányelvekről? Ki fogja meghatározni, milyen messzire mehet el a tudomány az ember átalakításában, külső megjelenése kontrollálásában és korrigálásában valamint intelligenciája növelésében? Ki fog dönteni kvázi mesterséges emberi lények klónozás útján való létrehozásáról? És lehet-e ilyen kérdéseket demokratikus úton megoldani, elegendő legitimációt nyújt-e ehhez az egyszerű többség?
 Már ma is intenzív, gyötrelmes vitákat váltanak ki ezek a kérdések az Egyesült Államokban. Egy idő óta heves politikai konfliktusok zajlanak olyan témákról, mint az abortusz-kérdés, ezek a konfliktusok erőszakos formát is öltöttek, még terrorakciókhoz is vezettek. E felbolydulás mögött az a filozófiai kérdés húzódik meg, hogyan határozható meg, mikor kezdődik az emberi élet. És nem tarthat soká, hogy az eutanázia-vita hasonló konfliktusokat váltson ki: Akkor az lesz a kérdés, meddig kell a társadalomnak egyre több improduktív, szociális támogatásra szoruló idős ember életét meghosszabbítania. Lesznek olyan hangok, amelyek az eutanázia mint szociálpolitikai intézkedés bevezetése mellett szállnak síkra. Ez nyilvánvalóan nem csak politikai és gazdasági vitákat provokál majd, hanem mély és fájdalmas morális dilemmákat is felvet. Ezeket az erkölcsi kérdéseket nem lesz könnyű megoldani, és kétséges, hogy megoldásuk levezethető volna a demokratikus eljárás folyamatából.
 Minden vita a tudomány helyes felhasználásáról az emberi élet alakításában - beleértve a kezdetére és a végére és hamarosan a mesterséges előállítására vonatkozó döntéseket is - elkerülhetetlenül erkölcsi elvekbe ütközik. Ki lesz itt olyan helyzetben, hogy meghatározza, mi a helytelen és mi a helyes? Egy demokratikus társadalomban ki van abban a pozícióban, hogy etikai alapkérdésekben lényegbevágó filozófiai ítéleteket hozzon? Az ilyen kérdéseket annál is nehezebb lesz megoldani, mivel a modern szekularizált társadalmak egyre szkeptikusabban állnak szembe egy vallási iránymutatással.  Sajnos nincs alapunk azt feltételezni, hogy demokratikus döntések ilyen ügyekben szükségképpen erkölcsileg helyesek lennének.  És mégis muszáj döntést hozni, különben a tudományos folyamat önnön dinamikája fogja diktálni a saját válaszát. Ha így alakulna, az erkölcsi kérdéseket nem az emberi ítélőképesség és érzékenység alapján oldanák meg, hanem az emberi élet megváltoztatására, manipulálására, sőt "teremtésére" vonatkozó tudományos lehetőségek exponenciális növekedésének puszta lendületéből.
 Röviden: egy magára hagyatkozó tudomány dinamikája fenyegetővé válhat a demokrácia humanisztikus alapjaira: a személy érinthetetlenségének tiszteletére nézve.

Agenda - Teendők
Amerika számára, amely számos tekintetben az emberiség társadalmi laboratóriuma, fontos megérteni, hogy történelmi szerepe ma abban áll, hogy tudomásul vegyen egy átmeneti funkciót. Amerikának kötelessége, hogy kialakítsa az intézményes kereteket jelenlegi globális hegemóniájának lépésről lépésre való, biztonságos átadásához. Ez felelősségteljes hatalommegosztást és hatalomgyakorlást kíván meg egy rendezett geopolitikai folyamatban.
 Másodszor a szabad piacgazdaságnak, ha globálisan sikeres akar lenni, az emberi dimenziók iránt is érdeklődést kell tanúsítania. Egy olyan világban, amely egyre kevésbé türelmes a szociális egyenlőtlenséggel és a világméretű szegénységgel szemben, illik a gazdasági rendszernek - és kiváltképpen a nemzetközi pénzügyi instanciáknak - a társadalmi felelősségérzet tekintetében érzékenységet mutatnia. Ez a felelősségtudat a gazdasági fejlődésre nézve éppolyan döntő, mint a hatékonyság és a teljesítmény.
 Harmadszor roppant jelentősége van annak, hogy a tudomány az emberiség eszköze maradjon, ne kerekedjen fölébe. Ahhoz, hogy eszköz legyen, közös értékek kell, hogy mozgassák, amelyek alapján ki lehet jelölni az emberi lényekkel való tudományos kísérletezés irányát és határait egyaránt. Kétségkívül ez a legnehezebb feladat.
 Az eddigi megfontolások fényében korai volna a demokrácia győzelmének örülni. Vitathatatlanul legyőzte a 20. századot oly sokáig megbabonázó utópikus bizonyosságokat. De azzal is tisztában kell lennünk, hogy az új demokratikus konszenzus egy agnosztikus relativizmus előtt is megnyithatja az utat, amely általános fogalmi zűrzavarhoz, társadalmi demoralizálódáshoz, politikai fragmentálódáshoz és intellektuális dezorientáltsághoz vezethet. A globális politikai anarchia - Amerika stabilizáló hegemóniájának pillanatnyilag az egyetlen alternatívája - ily módon globális intellektuális anarchiával járhatna együtt.

KARÁDI ÉVA FORDÍTÁSA

Bibliográfia

HOLMES, Stephen
"Orosz lecke"
LI 28

India
LI 28

BAUMANN, Zygmunt
LI 31


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu


C3 Alapítvány        LETTRE - EPA

stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret