stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   ANDREI PLESU

MICHNIK ÉS HAVEL


  BUKAREST - A disszidens az a személy, aki a totalitárius terror fénykorában normális viselkedésre határozza el magát. Vagyis arra, hogy közölje gondolatait, fesztelenül találkozzon bárkivel, élvezze az élet legitim szabadságait mindenféle fenntartás és félelem nélkül.

Üdvözlet Michniknek

  Egy olyan környezetben, amelyben mások valamiféle öngyilkos előzékenységgel lemondanak méltóságról és felelősségről, ő hirdeti a diktatúra etikai és metafizikai érvénytelenségét, beszél a bátorságról, a becsületről, a jóról és a rosszról, az igazságról és az igazságosságról. Ily módon kikerülhetetlen, hogy a többiek őrültnek ne tartsák. De ő épeszű, a banalitásig normális. Honfitársai, vele ellentétben, iszonyatos konformizmusban, kísérteties embertelenségben élnek.
  Ha így állnak a dolgok, hamis a disszidensnek az a neptuni képe, mely szerint ő az összeesküvések mestere, eltorzult a konspiratív nyugtalanságtól, mártírsága komor és hallucináló, valamint monumentális gesztikulációra ítéltetett. Még ha alkalmilag a disszidens képes is ilyen megtestesüléseket vállalni, lényege szerint más: egy olyan világ profétája, amelynek nincs szüksége hősökre. Az igazi disszidens nem keresi gyertyával a börtönt, nem reménykedik valamilyen grandiózus halálban. Nem az áldozatvállalás, hanem a természetesség az ő "mestersége". Akárcsak Adam Michnik, szeretne "élni", "örvendezni a barátoknak, a szép nőknek és a bornak". A hősiességgel szemben előnyben részesíti a józan észt, és hangsúlyozza a brechti mondás fontosságát: "Jaj azoknak a népeknek, kiknek hősökre van szükségük!" A disszidens valódi kompetenciája tehát, nem a földalatti harc, hanem a normalitás, az élet azon örömeinek teljes élvezése, amelyekről mások készségesen lemondanak a túlélés egyszerű elégtételéért.
  Mivel a disszidens a normalitás lovagja, természetéből adódóan jókedvű és megbocsájtó. Uralkodó tulajdonságai a humor és a tolerancia, jelleme páratlanul szilárd: nem tartja számon a rosszat, nem alkot utópiákat, nem válik a rendíthetetlenség hivatalnokává. Békeidőben nem éleszti a háború szellemét. Minél radikálisabb és bátrabb volt a diktatúra bestialitásával szemben, annál nagylelkűbb és engedékenyebb annak bomlása után. Az igazi disszidens számára a bátorság nem a merészség egyik fajtája, hanem a remény másodlagos hatása. És mivel engedmény nélkül leszámolt a végső rosszal, képes élvezni a minimális jót, vagy a teljes jó pespektíváit, legyenek bár ezek bizonytalanok, de létükkel biztosítsák a nyitottságot.
  Attól tartok, hogy a román olvasó a mi legújabbkori történelmünkben az ilyen típusú személyeket némileg nehezen ismeri fel. A régi autochton disszidens jobban szereti, ahogy mondani szokás, a fekete sárba való "beleragadást"; mogorva, patetikus, bánatos. Hivatása a boldogtalanság. Komor, a dolgok evoluciója és a kortársak hálátlansága mindig kiábrándítja, krónikus rossz közérzettől szenved, és többé vagy kevésbé kitalált arcvonalakon küzdi le tehetetlenségét. Csak három kivétel jut eszembe: Mircea Dinescu kitörő energiája, Radu Filipescu fiatalos szivélyessége és Mihai Botez nemes egyensúlya. Az összes többinek végtelen tisztelettel tartozom. De nem indulnék el velük sem menyegzőre, sem haborúba...
  Petre Ţuţea szokta volt mondani, hogy jó perceiben eléri stilisztikailag Descartes "banalitását". Ez a kijelentés fabatkát sem ér, mert egyáltalán nem szerette Descartes-ot, és a nevére való hivatkozás nem egyéb, mint a szerénység paradox formája. Másrészt a descartes-i "banalitás" a filozofálás egyik lehetséges módja, de Petre Ţuţea ezzel nem értett egyet: hiányzott belőle a terminológiai visszaélés, nem volt benne túl sok fogalmi bürokrácia. A filozófusnak a már meglévő gondolkodási mód, az öröklött eszmék, a jelenlegi beidegződések felülvizsgálásával kell kezdenie. A igazsághoz vezető út inkább a banalitás türelmes vállalása, és nem az ötletes konstrukciók megszállott keresése.
  Václav Havel eszméi, ha "igényes" olvasók vizsgálják, nem mentesek egyfajta "karteziánus" banalitástól. Igazságosan élni, nem elválasztani a politikát a moráltól, megvalósítani a hatalom nélküliek hatalmát, sorsként vállalni a felelősséget, elismerni az egyéni morális tudat elsőbbségét és a szó felszabadító erejét - mindezek, akárcsak az emberi jogok problémája és a totalitárius patológia nem kínálhatnak ma, különösen a kelet-európai olvasó számára, új "átélési" forrást és eredeti elmélkedést. Havel érdekes mint elbészélő és megfigyelő, mint elemző és teoretikus, de kevésbé kidolgozott, mint Konrád György, és nem oly temperamentumos, mint Adam Michnik.

Havel etikája

  Összehasonlítva a hivatásos politológusok tanulmányaival és az egyetemes politikai filozófia spekulációival, Havel esszéi egysíkúaknak, előreláthatóaknak tűnhetnek, van bennük egyfajta, nemes naivitás. Természetesen igaza van abban, amit mond, de, ahogy Constantin Noica mondaná, csak igaza van. Az ő impozáns alakja nem következik direkt módon írott művének eszmei nagyságából. Teljesítménye sokkal értékesebb, mint egy esszéíróé. Hiszen az ő esetében nem az fantasztikus, amit az esszéista mond , hanem az a tény, hogy mindig kijelentéseinek megfelelően él. Azt cselekedni, amiről állította, hogy meg kell tenni, megkettőzni a norma szavakba öntését a "normális" és normatív tett által - ebben áll Václav Havel egyáltalán nem banálisan nagy sikere. ' vállalta "az összes lehetőség közül a legnehezebbet: a kockázatot". Kijelentéseinek egyetlen következménye alól sem bújt ki, nem leltározott absztrakt követelményeket. Megtestesítette őket. Aki többé-kevésbé mereven hirdeti, hogy "igazságban kell élnünk", közhelyek terjesztőjeként vagy demagógként bírálható. De aki arra határozza el magát, hogy a saját életével szemlélteti ezt a maximát, az különleges, egszisztenciálisan a szentséggel korrelatív pályára lép. A "banalitás" - ha teljes mértékben, maximális szerénységgel átveszed - megvált. Ebben az értelemben Havel megváltott; azon kevesek közé tartozik, akik semmit sem állítanak anélkül, hogy át ne kívánnák ültetni a gyakorlatba, és sohasem tesznek mást, mint amit mondanak. Ezáltal, főként ezáltal kerül a leküzdött koncentrációs táborok világának ellenpólusára. Elvégre a totalitarizmus a kétszínűség intézményesítése. Azt kéri áldozataitól, hogy különítsék el a meggyőződések és a cselekedetek területét. Más szóval, visszavezeti az "ortodoxiát" az "ortopraxiára": csak az számít, hogy bevett módon beszélj és viselkedj, függetlenül valódi hitedtől. Egy olyan embernek, mint Havel, e skizofrénia sivárságában elhatározni, hogy újra rátalál a belső homogenitásra, és önmagával azonos lesz minden kezdeményezésében, szédületes bátorság kell. Azért is szédületes, mert nem egy vakmerő, romantikus kalandor cselekedete. Havel teszi, amit tesz, szembefordulva természetével, ellenszegülve ösztöneinek, készségeinek, alapvető komolyságának. Nem hivatása a mártíromság, nem szerelmes abba a hősi szerepbe, amelybe a körülmények és öntudata kényszerítik. Épp ellenkezőleg. Az 1986-ban Karel Hvízd'alaval való beszélgetése során tett vallomása megrázó ebből a szempontból: "Nehezemre esik elfogadni a reményosztó szerepét; inkább bátorításra van szükségem. Olyan erős, ellenálló, kegyetlen embernek tekintenek, aki nem habozik a börtönt választani, még akkor sem, ha sokkal vonzóbb alternatívákat kínálnak fel neki. Csak mosolyogni tudok, ha erre a hírnévre gondolok. A valóságban bátorságom és kitartásom elsősorban az önmagamtól való félelemből származik, ez megkínoz minden elkövetett hibámért, de azokért is, amelyeket annak hiszek. Fogolylétem egész hőségiessége félelemből és végtelen nyugtalanságból eredt: eltűrtem a fogházat, mint a gyerek, akit elfog a félelem az élettel szembesülve, előre megijed, bizonytalan benne, hogy mi a helye a világban; eltűrtem tehát, valószínűleg rosszabbul, mint csodálóim tették volna. Ahhoz, hogy pánikba essem elég volt, ha valaki elordította a folyosón: Havel!. Egyszer egy ilyen üvöltés után olyan rémülten rezzentem össze, hogy az ablaknak ütődve betörtem a fejemet. Tudom, hogy mindezek ellenére újra el bírnám viselni az egészet, ha szükség volna rá, és megint helyt állnék..."
  A kanti moralitás tipikus esetével állunk szemben. Ezt lelkesedés nélkül mondom, mint olyan személy, akit sohasem vonzott a kategorikus imperatívusz fagyos légköre. Egy cselekedetet morálisan értékesnek csak akkor lehet minősíteni, ha kellemetlen, "elvi megfontolásból" hajtják végre: ez számomra mindig kicsinyesnek, aszottnak, antipatikusnak tünt. Szívesebben érvényesítenék egyfajta balkáni demagógiával valamilyen boldogságetikát, amely erősít, szeretetteljes, és ellentétben áll a protestantizmus szigorával. Ítéletem elhamarkodottnak és sematikusnak bizonyult. A "jó természet" etikájával párhuzamosan - amely minden képességével részt vesz a morális aktusban, akárcsak az áldozatot nem áldozatnak érző, hanem beteljesülésként nagylelkűen vállaló morális "odaadás" - létezik a morális cselekedet etikája, a kikerülhetetlen gesztusé, amely nem az ok "tündökléséből" táplálkozik, hanem saját szükségszerűségéből. Az idő haladtával számomra az az etika, amely "szándéka szerint teljes és minden egyéb erkölcsi vizsgálódástól elkülönítendő vállalkozás", értékesebbnek tűnik, jobban megfelel az "emberi mércének". Ez Havel etikája. Az egyetlen etikai forma, melynek szubsztanciájából megszülethet a polgári szellem.
  Hála a történelem fortélyosságának, Havel etikája szokatlan következménnyel járt. A tiltakozó, az ellenálló, a politikai fogoly a barikád másik oldalára került. Hatalomhoz jutott a "hatalom nélküli", sőt magává a hatalommá vált. Ez olyan kihívás, amelyre senki sem elég felkészült, még kevésbé egy olyan személy, aki a hatóság reflexeinek ellenállva formálódott. Havel ismételten kifejezte egyetértését André Glucksmannal: az értelmiséginek Kasszandrával kell azonosulnia, nyugtalanságot kell keltenie, meg kell kérdőjeleznie a hatalmi intézményeket. Akkor van jó helyen, ha besorolhatatlan, pozíciója kényelmetlen, bosszantó. De mi történik, ha a lázongó értelmiségi államelnök lesz? Ha "reprezentatívvá" kell válnia, protokoll beszédeket kell tartania, időszerű manővereket és üres gesztusokat kell tennie? Václav Havel a kanti maximának megfelelően kell viselkedjen, mert kötelességből elfogad egy olyan szerepet, amelyet pusztán hajlamból nem vállalt volna. Kötelességét jól végzi, erejéből telhetően megpróbál másféle államelnök lenni, olyan, akiben az értelmiségi és a volt ellenzéki aktív és kölcsönös harmóniában marad. "Idealistább" lesz, mint miniszterelnöke, bátortalanabb, mint a szokványos potentátok, magas funkciójának csapdái által kevésbé sebezhető. Tehát másoknál érzékenyebb lesz a hatalmasok tehetetlenségeire... És mégis, szomorúbb lesz, mint abban az időben volt, amikor barátai és saját reményei megvalósíthatatlanoknak tűntek, búsabb, mint a félelem és a titkos tevékenység korában. Erről a szomorúságról most megjelent kötetének esszéi nem szólnak. De talán egy új kötet készül a prágai hatalom irodáinak egyikében: egy kötet arról, hogy miként élheti túl morálisan egy értelmiségi politikai jóslatainak beteljesülését...


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következő címre: lettre@c3.hu


     

Tartalomjegyzék [Lettre 26. szám (1997. Ősz)] Kezdőlap

stílus 1 (fehér) stílus 2 (fekete) stílus 3 (epa)

+ betűméret | - betűméret