EPA Budapesti Negyed 40-41-42. (2003/2-2003/4) Galsai P: Egy hipochonder...(részlet) < > Névmutató
A Farkasréti temető 2003-ban (adattár)
________________

Az alábbi, Farkasrét ma meglévő emlékeit felsoroló adattárról mindenekelőtt azt kell kijelentenünk, hogy - jóllehet mintegy 5700 tételes - nem tekinthető teljesnek. Mint az első kötet bevezetésében szóba került, az érdeklődésre számot tartható farkasréti emlékek maradéktalan felsorolása akár nyolc-tízezresre is duzzaszthatná a névsort. Terjedelmi okok miatt nem említhettünk meg minden ismert személyt, és szintén a terjedelemre való tekintettel nem szerepel az adattárban az áthelyezett sírok korábbi fellelhetőségi helye, tehát az újratemetések felsorolása sem. Ugyanakkor az adattár, kiegészítve az első kötetben a felszámolt emlékeket felsoroló jegyzékkel, kielégítő mértékben reprezentálja a Farkasréti temető múltját és jelenét.

Az adattár topografikus rendben épül fel: parcellánként, illetve területi egységenként, ezen belül pedig soronként és sírhelyenként veszi számba a jelentősebb emlékeket. Az egyes fejezetek élén mindig a parcella száma áll, az egyes tételek élén pedig a soré és a sírhelyé. Utóbbi egyszerű esetben két számot jelent, melynek feloldása a következő: 1-31 Abody Béla - az első sor 31-es számú sírhelye (a 26/2. parcellában). A névmutatóban a teljes számsor szerepel, tehát Abody Béla: 26/2-1-31. Jelentős számban fordulnak elő dupla sírhelyek, például: 5-7/8 Ábrahám Ambrus Andor - az ötödik sor 7/8-as számú sírhelye (a 2/6. parcellában). Elenyésző mennyiségben, de akadnak két szomszédos számozású sírhely közé "beszúrt" újabb sírok is, például: 2-45/1 Ádám Zsigmond - a második sor 45/1-es számú sírhelye (a 41. parcellában).

Nehézséget jelent, hogy Farkasréten egyes parcellák hagyományos számozásúak, általában körbefutó első (és legtöbbször második) sorral, illetve párhuzamos belső sorokkal. Más parcellák számozásukat tekintve teljes egészében első sorosak, egyetlen sor kígyózik végig a területükön. Vannak olyan parcellák is, ahol a két típus kombinálódik. A két alaptípus, a "párhuzamos", illetve a "soros" parcellák az adattárban könnyen megkülönböztethetők, hiszen utóbbi esetben a ténylegesen meglévő sorok valamennyien 1. számú sornak minősülnek, így minden tétel ezzel a számmal kezdődik.

A Felső temető parcellái az adattár végén találhatók, a névmutatóban ezeket a sírokat a "Hv" jelölés különbözteti meg, például Abonyi Sándor: Hv13-1-137/138 - a Hóvirág utcai temetőrész 13. parcellájában az első sor 137/138-as számú sírhelye. A katonai temető parcellái 51-től 58-ig számozva a 49. és a 60. parcellacsoport közé kerültek, így szerepelnek a névmutatóban is, például Abele Ferenc, báró: 53-1-33 - a katonai temetőrész 3. parcellájában az első sor 33-as számú sírhelye. A temetőben található sírboltokat térbeli elhelyezkedésük szerint soroltuk be, az Érdi úti falsírboltok, árkádok és csontfülkék például a 35. parcellacsoport mögé kerültek, az altemplomi sírboltok a templomi fülkecsoporttal együtt az adattár elején, az 1. és a 2. parcellacsoport között találhatók, és így tovább. A különféle kolumbáriumok és más urnás temetőrészek adattárban elfoglalt helyét szintén a topografikus rendszer határozta meg. A névmutatóban mindenhol feltüntettük a fülkés temetkezést - ami nem azonos az urnás temetkezéssel -, például Abád József: CC-631. fülke - a "CC" jelű (618-as számú) kolumbárium 631-es fülkéje (a negyvenes parcelláknál); Arató Pál: 610-234. templomi fülke - a volt temetőtemplom helyén létesült kolumbárium 610-es számú ("előtéri") részének 234-es fülkéje. A mutatókban további rövidítések is előfordulnak (például Rav.: a ravatalozót övező sírboltok; Tor.: az egykori harangtoronyban található fülkék).

A névmutató csak az adattárban - azaz a második és a harmadik kötetben - szereplő emlékeket tartalmazza. Sem az adattárban, sem a névmutatóban nem szerepelnek tehát az első kötetben felsorolt, felszámolt sírok. Hiányoznak továbbá mindazok, akik egykor ugyan Farkasréten nyugodtak, de sírjuk jelenleg már más temetkezőhelyen található (így egy recens adattárban farkasréti sírként nem regisztrálhattuk). A névmutatóban a megegyező nevű személyek azonosítását (zárójelben) a halálozási év feltüntetése könnyíti meg.

Az adattárban megpróbáltuk követni a temető - jelentsük ki: elképesztően zűrzavaros - számozási rendszerét, csupán néhol tértünk el attól, ha a racionalitás végképp ezt követelte. Példaként megemlíthető, hogy a sírboltok és az urnasírok néha önállóan, néha viszont a parcella hagyományos sírjaival együtt vannak számozva, vagy hogy egyes részterületek - mint a köröndök, a kolumbáriumok - háromjegyű kódszámmal bírnak, melyek kiosztása azonban illogikus, előfordul, hogy egy kód többféle részterületet is jelent. A domborzati viszonyokat követő, szabálytalan vonalú alaprajz és úthálózat miatt a parcellák mérete is igen heterogén, a hatalmas 2. parcella például önmagában nagyobb, mint a 44-től 49-ig számozott parcellacsoport. A temető útjai és területi egységei alkalmazkodtak a táj adottságaihoz, így ezt követi a temetői adminisztráció is. Mindez együtt komoly tájékozódási nehézségeket eredményez. A neves sírok legegyszerűbb keresési módja, ha más, exponált helyen lévő - és az adattárban szereplő - emlékekhez képest határozzuk meg a helyüket; erre az adattár alkalmas, hiszen topografikus rendezőelvet követ.

A sírhely számát az ott eltemetett személy vagy személyek neve követi - az esetleges praedicatum, rang (báró, gróf), illetve generációjelző szó (id., ifj.) feltüntetésével -, majd /ferde zárójelben/ az eredeti név, férjezett név vagy névvariáció, néhol egy-egy ismert álnév. A személynevet az egyes egységek többnyire legterjedelmesebb része követi (kerek zárójelben): az adott személy tevékenységének és az általa viselt tisztségeknek, valamint legnevesebb hozzátartozóinak néhány szavas, néhány soros bemutatása. A születési és a halálozási évszám utáni [szögletes zárójelbe] tett adatok a síremlékre vonatkoznak, leggyakrabban a tervező-készítő szobrász, építész vagy kőfaragó cég nevéről van szó. Ez természetesen nem szerepel mindenhol, de a szobrászati vagy építészeti szempontból jelentős sírok többségénél igen, akkor is, ha az adott mű mára megcsonkult vagy teljesen eltűnt, de a sírhely még megvan. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy számos figyelemre méltó mű alkotóját nem sikerült azonosítanunk.

Az intézménynevek írásmódjának tekintetében, amennyire csak lehetett, következetesek voltunk. A nem lokalizált nevek (például Műegyetem, Operaház, Egyetemi Könyvtár) minden esetben a budapesti intézményre vonatkoznak.

A sírfeliratok és sírversek, amennyiben szerepelnek, mindig az adott tétel végén találhatók. A textuális elemek tekintetében sem törekedhettünk teljességre: csak azok a szövegek kerültek be, amelyek nevezetes síron olvashatók, tehát ha az adott sír a felirattól függetlenül is az adattárba került. Az utóbbi csoportba tartozó, ma is meglévő, egyedi funerális szövegek többsége azonban szerepel az adattárban. Terjedelmi okok miatt mellőztük a nem magyar nyelvű, valamint az elterjedt, sokszor ismétlődő, funerális közhelynek számító szövegeket (bár utóbbiak jellegzetes példái, egy-egy sír esetében, szintén megjelennek). A szövegek után, zárójelben, azok szerzője vagy forrása olvasható, amennyiben ez ismert. A síremléken szereplő évszámok és tisztségek pontatlanságait felülbíráltuk, a neveket is igyekeztünk az akadémiai írásmódhoz igazítani, de a sírfeliratok és sírversek a transzliteráció elvén épülnek fel, tehát szöveg- és betűhűek (az anomáliákat, vésési hibákat is tartalmazzák).

Az adatok elsődleges forrását a temetői dokumentáció jelentette, melynek teljes körű feldolgozását Zsigmond János végezte el. A kontrollálás a sírkert minden részterületre kiterjedő, alapos bejárásával történt, melyet mindkét szerző elvégzett, egymástól függetlenül. Az így létrejött alapnévsorból Tóth Vilmos állította össze az adattárat. Az egyes személyek működésére vonatkozó adatok elsődleges forrása a négykötetes Magyar életrajzi lexikon, az Új magyar életrajzi lexikon 2003 tavaszáig megjelent kötetei, valamint a Szinnyei-féle Magyar írók élete és munkái tizennégy kötete volt. Ezek mellett azonban számos más szaklexikont, valamint biográfia- és genealógia-gyűjteményt is felhasználtunk.

Az adattár a 2002-ben elhunytak esetében még reprezentatívnak tekinthető, a 2003-ban Farkasréten temetett személyek azonban már csak esetlegesen kaptak benne helyet.

A főbejárat körül

Központi kegyeleti hely [Mészáros Mihály: "Főnix"; 1989].

Ravatalozó [Makovecz Imre - Mezei Gábor, 1975-77].

Az irodaépület előtt (felszámolt sírokról származó emlékek): Dingfelder Ede 1878-1933 [Pátzay Pál]; Jakobovits Dániel 1879-1942 [Medgyessy Ferenc, 1938]; Schleicher Ferenc 1869-1928 [Karl Sándor, 1931].

A ravatalozó előtti árkádsor (501-es jelű sírboltok)

6: Komarnicki Gyula (alpinista, kartográfus, író, a Tátra-kutatás egyik elindítója; a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. vezérigazgatója, a Turistaság és Alpinizmus szerkesztője) 1885-1975.

11: Bajor Gizi /Bayer; Bayor/ (színművésznő; adományozó, a második világháborúban üldözöttek megmentője; második férje Paupera Ferenc bankigazgató) 1893-1951.

Vele: Germán Tibor /Gutwillig/ (harmadik férje; fül-orr-gégész, egyetemi tanár, főorvos; több műtéti eljárás kidolgozója; megölte feleségét, majd öngyilkos lett, más feltevés szerint közös öngyilkosságot követtek el) 1888-1951.

Jantsek Gyula (fül-orr-gégész, főiskolai tanár, főorvos; az Operaház és a Zeneművészeti Főiskola gégésze, a Fül-Orr-Gégegyógyászat főszerkesztője; az első hazai audiológiai állomás és pedodialógiai rendelő megszervezője, a timpanoplasztika egyik hazai úttörője; az Országos Hallásgondozó Hálózat létrehozásának kezdeményezője, a Területvezetői Főorvosi Testület elnöke, a Magyar Fül-Orr-Gégészek Egyesületének alelnöke) 1914-1973.

12: Augustin Béla (botanikus, farmakológus, akadémiai tanár, címzetes egyetemi tanár; a Gyógynövény Kísérleti Állomás megszervezője és első igazgatója, a hazai gyógynövény-kutatás és gyógynövény-termesztés megalapozója) 1877-1954. Sírfelirata: "Csak a testük."

Vele: Augustin Vince (fia; belgyógyász, radiológus, főorvos; a fertőző betegségek radiológiai vizsgálatának egyik úttörője) 1909-1965.

13: Hatvani báró Hatvany Károly /Deutsch, hatvani Deutsch, hatvani Hatvany-Deutsch, majd hatvani báró Hatvany-Deutsch/ (mecénás; 1910-től báró; báró Hatvany- Deutsch József cukorgyáros öccse, báró Hatvany-Deutsch Béla cukorgyáros bátyja) 1863-1943 [egykori sírszobra: Borsos Miklós: "Orpheus és Eurydiké"; 1944].

16: Ormándy János /Ormándi/ (mezőgazdász, közgazdász, akadémiai tanár, tanszékvezető, egyetemi magántanár; a Felsődunántúli Gazdasági Kamara igazgatója, a Kamarai Értesítő főszerkesztője) 1872-1962.

17: Strausz István (a Legfőbb Állami Számvevőszék elnöke) 1865-1940.

19: Rubányi Pál (sebész, egyetemi tanár, tanszékvezető, egészségügyi minisztériumi vezető sebész, az Országos Sebészeti Intézet igazgatója; az Archivum Chirur- gicum szerkesztője, a Magyar Sebészet főszerkesztője) 1904-1984.

20: Nagy Margit (opera- és oratóriuménekesnő) 1902-1941. Sírfeliratai: "Itt alussza örök álmát Nagy Margit, a M. Kir. Operaház énekmüvésznője." "A magyar ének és zenekul- turának szentelt nemes szép lelkét 1941. október 18.-án visszaadta teremtőjének. Felejthetetlen drága emléked szivünkben örökké él!"

26: Walter Rózsi (operaénekesnő, táncművész) 1901-1974.

Vele: Radó Géza (férje; író) 1893-1965.

28: Székelyhidi Hammer Dezső (orvos, egészségügyi főtanácsos, egyetemi magántanár) 1871-1936 u.

29: Bosznay István (festőművész, grafikus, főiskolai tanár) 1868-1944.

31: Huszti József (klasszika-filológus, irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár, dékán; pedagógus, az Országos Polgári Iskolai Tanárvizsgáló Bizottság elnöke, a Magyar Paedagogiai Társaság alelnöke, a Katolikus Tanügyi Tanács másodelnöke, az Országos Közoktatásügyi Tanács ügyvezető alelnöke; a Parthenon Egyesület alelnöke, a Budapesti Philologiai Társaság elnöke; a Juventus és az Egyetemes Philologiai Közlöny szerkesztője, a magyarországi középkori latin szótár munkálatainak megindítója és vezetője, az MTA tagja; Kosáry Domokos történész apósa) 1887-1954.

35: Waczetini és tichlowitzi Tichler, illetve wartenbergi és meanbergi báró Waldstein- Wohlstreich család [Horvay János].

36: László Géza (énekpedagógus, jogász) 1886-1955.

Vele: L. Haselbeck Olga (felesége; operaénekesnő) 1884-1961.

1. parcella

1-3: Eörsi Gyula /Schleiffer/ (jogtudós, egyetemi tanár, tanszékvezető, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora; diplomata, a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület alelnöke, az Acta Juridica, valamint a Gazdaság- és Jogtudomány szerkesztője; az MTA Állam- és Jogtudományi Főbizottságának titkára, illetve Állam- és Jogtudományi Intézetének igazgatóhelyettese, az MTA tagja és osztályelnöke; Eörsi István író bátyja) 1922-1992.

1-14/15: Vajnághi Demkó Kálmán (történész, jogtörténész, levéltáros, országgyűlési képviselő; a Szepesmegyei Történelmi Társulat megalapítója és titkára; a Görög- katolikus Hírlap főszerkesztője, a Nedjilja című rutén hetilap szerkesztője) 1852-1918.

Vele: Réthey Ferenc (jogtudós, akadémiai tanár, egyetemi magántanár; Moson vármegye főispánja) 1880-1952.

1-16: Kis Ferencné /Kis Anna/ (műfordító, kiadói szerkesztő) 1916-1962.

Vele: Kis Ferenc (férje; költő) 1908-1964. Sírverse: "Hajó voltam én, teherhordó / hajó viharos tengeren - / gyapjas mesék a rakományom, / az eszme volt a fegyverem! / Árral küzdöttem, zátonyokkal, / mély örvényekkel szüntelen - / kalózhajókkal verekedtem / az olajsikos vizeken! / Láttam a célt, az égigérő / hullámok között az utat - / s dalolt a tüzes kazán mellett / fűtőm, a munkás öntudat!" (saját műve)

1-18/19 (jelképes): Nagyszigethi Szily Kálmán, ifj. (fizikus, mérnök, egyetemi tanár, dékán, a Műegyetem rektora; vallás- és közoktatásügyi államtitkár, az Országos Felsőoktatási Tanács elnöke, a Felsőház és az MTA tagja; Szily Kálmán nyelvész-fizikus fia) 1875-1958.

1-22/23: Lorenz Károly /Lórencz/ (szobrászművész) 1885-1969 [saját műve]. Sírfelirata: "Irgalmas Jézus adj nekik örök nyugodalmat."

1-32: Bori és dalmadi Dalmady Zoltán (balneológus, biokémikus, címzetes egyetemi tanár, a balneológiai és orvosmeteorológiai kutatások hazai megalapozója; a magyar turisztika és gyógyfürdő-fejlesztés egyik legjelentősebb személyisége, a sportorvosi oktatás és a természetgyógyászat hazai úttörője, a margitszigeti és a tátrafüredi gyógyfürdő igazgató főorvosa; az első világháború után a hadirokkantak utókezelő intézetének megszervezője és vezetője, az Országos Orvosszövetség főtitkára, az Országos Balneológiai Egyesület alapító főtitkára; mű- velődéstörténész, a Budapesti Orvosi Újság főszerkesztője) 1888-1934.

1-38: Jakabházy István (fogorvos, egyetemi magántanár) 1906-1963.

1-39: Póczy Mihály (közlekedésmérnök, vasúttervező, feltaláló, egyetemi magántanár) 1895-1963. Sírfelirata: "A szeretet erősebb a halálnál." (Énekek 8,6)

Vele: Kiss Mór (apósa; jogtudós, akadémiai és egyetemi tanár, dékán, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem rektora; udvari tanácsos) 1857-1945.

1-48/49: Dolányi Kovács Alajos /Dolányi/ (statisztikus, demográfus, a Központi Statisztikai Hivatal igazgatója, majd elnöke; a Magyar Statisztikai Társaság elnöke, az Országos Statisztikai Tanács másodelnöke, a Magyar-Német Társaság társelnöke, az MTA tagja) 1877-1963.

1-68: Kerékgyártó Elemér (filozófus, egyetemi docens, tanszékvezető; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; baleset áldozata) 1918-1962.

1-90: Förster Aurél (klasszika-filológus, egyetemi tanár, intézetigazgató; az MTA Klasszikus-Filológiai Bizottságának elnöke, az Egyetemes Philologiai Közlöny és a szegedi Acta Philologica szerkesztője, az MTA tagja) 1876-1962.

1-91/92: Polik Dezső (operatőr, Janovics Jenő munkatársaként a magyar filmgyártás egyik úttörője) 1873-1925.

1-97/98: Gerlóczi Lajos /Gerlóczy/ (publicista) 1886-1962. Sírfelirata: "Ne félj, mert én veled vagyok!" (Ézs 41,10)

1-100/101: Walch Edit 1954-1971 [Petri Lajos, 1963 előtt].

1-103/104: Radnai Béla (gyorsíró, esztéta, író, műgyűjtő, mecénás; a Magyar Gyorsírók Országos Szövetségének elnöke, Fabró Henrik nyomán a magyar gyorsírási rendszerek egységesítésének kezdeményezője, a Radnai-reformrendszer kidolgozója; a Gyorsírási Szemle és a Gyorsírástudomány szerkesztője, Csehély Aladárral a Nagy rövidítésgyűjtemény összeállítója) 1891-1962 [Medgyessy Ferenc, 1950]. Sírfelirata: "Kezed vonása ezrek irásában él."

1-121: Hedri Endre /Schossberger Herman/ (sebész, egyetemi tanár, klinikaigazgató, a modern baleseti sebészet egyik hazai úttörője; az Országos Társadalombiztosító Intézet baleseti kórházának igazgató főorvosa) 1893-1962. Sírfelirata: "Tanítványaid emlékeznek, bennük tovább él szellemed."

1-128: Kardeván Károly (irodalomtörténész, pedagógus, publicista; a nagyváradi Holnap-társaság egyik megalapítója, az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny szerkesztője) 1878-1962.

1-142/143: Sulyok Mária /Szautner/ (színművésznő, főiskolai tanár) 1908-1987.

1-155: Bátor Béla (gépészmérnök, energetikus, az Energiafelügyelet igazgatóhelyettese) 1921-1990.

1-169: Doroszlay Béla /Doroszlai/ (római katolikus pap, prépost, főesperes) 1888-1961.

1-185: Németh Lajos (művészettörténész, műkritikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; az MTA Művészettörténeti Bizottságának, valamint Vizuális Kultúra Kutató Munkabizottságának elnöke, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének elnöke, az MTA tagja) 1929-1991.

1-187: Gyulai György (ejtőernyős, világbajnok és világbajnoki ezüstérmes, négyszeres magyar bajnok; ejtőernyő-baleset áldozata) 1928-1961 [fotográfiával]. Sírfelirata: "Élni a bátorság örömét, szárnyalni fel a Nap felé, a nap felé..."

1-188/189: Fischer Ágoston (szobrászművész) 1901-1963. Sírfelirata: "A lélek él. Találkozunk." (Arany János: Arany Juliska sírverse)

1-192/193: Fehér Ferenc (gépészmérnök, vezérőrnagy; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1923-1970.

1-209: Kádár Tibor (állatorvos, címzetes egyetemi tanár, az állategészségügyi szolgálat vezetője; a Magyar Agrártudományi Egyesület Állatorvosi Társaságának alelnöke) 1911-1992.

1-230: Farmosi Holló Barnabás (szobrászművész) 1865-1917.

1-231/232: Schleicher Aladár (kohómérnök, metallográfus, egyetemi magántanár; az első világháborúban a bécsi tüzérségi arzenál anyagvizsgáló laboratóriuma, majd a budapesti főfémjelző és fémbeváltó hivatal vezetője; technikatörténész, az Acta Technica szerkesztője) 1880-1962.

1-261: Kibédi Ervin (színművész, író, költő) 1924-1997.

1-262: Rozsos István (színművész; öngyilkos lett) 1922-1963 [Rajki József - Bieber Ká- roly]. Sírfelirata: "Az élet nagyon nehéz zenei főiskola, különösen az olyan zenészek számára, mint mi vagyunk. Lesznek olyanok is köztünk, akik leteszik a vonót."

1-265: Urai Uray Tivadar (színművész; Ághy Erzsébet színésznő férje) 1895-1962 [Schall József - Nagy Géza].

1-267: Benkhard Ágost, id. (festőművész, főiskolai tanár, a Képzőművészeti Főiskola rektora; a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Egyesületének egyik megalapítója és elnöke, a miskolci művésztelep megszervezője és vezetője, a Miskolci Művészek Társaságának elnöke) 1882-1961 [Mester Árpád].

Vele: Benkhard Ágost, ifj. (fia; építész, építészeti író, urbanista; az Állami Mélyépítéstudományi és Tervező Intézet egyik megszervezője, az Építészeti Tanács elnökhelyettese és titkára, az Új Építészet Köre egyik megalapítója, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnökhelyettese) 1910-1967.

1-268: Halmos János (operaénekes) 1887-1961.

1-271: Rózsahegyi Kálmán (színművész, színészpedagógus, színiiskola-alapító) 1873-1961 [Kisfaludi Strobl Zsigmond, 1943].

1-272: Rajnai Gábor /Joánovics; Rajnay/ (színművész, színházi rendező; első felesége Gombaszögi Frida színésznő) 1885-1961.

1-273: Béres János 1895-1961 [Somogyi Árpád].

1-274: Sebők Imre (római katolikus pap, író, geográfus, első világháborús tábori lelkész; a Rákóczi Kollégium megalapítója, a II. kerületi érseki főgimnázium alapító igazgatója, az esztergomi tanítóképző igazgatója) 1878-1917 [egykori síremléke: Szép Béla].

1-275: Némethy Ella (operaénekesnő; az első magyar művésznő, aki fellépett a milánói Scalában; első férje Makoldy József festő) 1895-1961 [Sződy Szilárd, 1923]. Sírfelirata: "Brunhilda, Delila, Emelka" (szerepeinek felsorolása)

1-278/279: Keresztszeghi Csáky Géza (1848-as honvéd hadnagy) 1833-1917. Sírfelirata: "Néma fájdalommal áll őrt itt örök szeretetünk szerető sziveitek felett. Egymást ölelő lelkünk várja a viszontlátást."

1-280/281: Kocsiss Alajos (orvos, 1848-as honvéd hadnagy; tiszti főorvos, gyermekgyó- gyászati intézet alapítója és tulajdonosa) 1831-1917.

1-289: Dusóczky Károly (igazságügyi államtitkár) 1855-1934.

1-294: Csillag József (festőművész, grafikus) 1894-1977.

1-302: Csek János (állatorvos, egyetemi docens, tanszékvezető, a Magyar Állatorvosok Lapja főszerkesztője) 1916-1961.

1-310: Klasz Márton (vízépítő mérnök, országos középítési felügyelő, királyi tanácsos) 1819-1881 [Gerenday]. Sírfeliratai: "A budapesti Dunaszabályozás főnöke." "Kegyeletük gyenge jeléül álliták ez emléket hálás gyermekeik."

1-325/326: Szentiványi Szász Tihamér (gyógyszerész, író, az Országos Gyógyszerész Szövetség titkára; a Gyógyszerészek Lapja, a Gyógyszerészi Almanach, majd az Egyesített Gyógyszerészi Szaklapok szerkesztője, a Gyógyszerészi Szemle alapító szerkesztője) 1891-1962.

1-327/328: Frankenfelsi és deiningeni Gaizler Gyula (bioetikus, radiológus, egyetemi tanár, főorvos, teológus; az idegrendszer radiológiai vizsgálatának hazai úttörője; a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának alapító alelnöke, a Magyar Bioetikai Társaság alapító elnöke; a Magyar Bioetikai Szemle és az Ökumené szerkesztőbizottságának elnöke) 1922-1996.

1-334: Horváth Jenő (színművész, színházi rendező, akadémiai tanár; a Nemzeti Színház főrendezője) 1881-1931.

1-335: Dögei Imre (kommunista politikus, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés elnöke, földművelésügyi miniszter, diplomata; az Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetségének főtitkára, a Dolgozó Parasztok és Föld- munkások Országos Szövetségének ügyvezető elnöke, a Szövetkezetek Országos Szövetsége, majd az Országos Földművesszövetkezeti Tanács elnöke) 1912-1964.

1-339: Bródy László (a Hungária Hírlapnyomda vezérigazgatója) 1889-1960 [Bródy- Maróti Dóra]. Sírfelirata: "Elmegyek meghalni, remélvén örökké megmaradandó életöt, kiért ez elmulandó életöt megotálom. Ezenképpen jól megyek meghalni."

Vele: Bródy-Maróti Dóra (felesége; grafikus, iparművész, könyvművész, kiadói szerkesztő; Maróti Géza szobrász lánya) 1899-1985.

1-341: Kozák Mihály (publicista, sportvezető, sportíró) 1927-2000.

1-349: Csorba János (jogász, kisgazdapárti politikus, országgyűlési képviselő; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője, a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának alelnöke; a felszabadult Budapest első polgármestere, majd a Közigazgatási Bíróság elnöke; a Makói Friss Újság, majd a Délvidéki Független Hírlap szerkesztője) 1897-1986.

1-354: Koltay György /Kallivoda/ (erdőmérnök, az Alföld fásításának egyik vezetője, az erdészeti növénynemesítés és a nyárfatermesztés hazai úttörője; Kallivoda Andor erdőmérnök fia) 1899-1961.

1-355/356: Mérei Adolf /Merkl; Mérey/ (író, színházi rendező, műfordító, publicista; a Royal Orfeum főrendezője, a Népopera egyik megalapítója, a Télikert- és a Kristálypalota-varieté vezetője; a magyar játékfilm-gyártás egyik úttörője) 1877-1918 [Finta Sámuel].

Vele: Kemény Simon /Kohn/ (feleségének második férje; író, költő, műkritikus, publicista, dramaturg; a nyilasterror áldozata) 1882-1945.

1-368/1: Csanádi Árpád (sportvezető, sportíró; labdarúgó, magyar bajnok; a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, az Országos Testnevelési és Sport Hivatal elnökhelyettese; a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, programbizottságának elnöke és sportigazgatója; Erdődi Katalin atléta férje) 1923-1983 [ifj. Fekete Géza, 1983].

1-373/374: Csatorday Károly /Csatordai/ (jogász, diplomata, Magyarország állandó ENSZ-képviseletének vezetője, külügyminiszter-helyettes; Méhelÿ Lajos zoológus fia; baleset áldozata) 1926-1972.

1-375/376: Hegyfalvi és nemescsói Asbóth Oszkár (nyelvész, filológus, egyetemi tanár, dékán, a magyarországi szlavisztika megalapozója; a Nyelvtudomány alapító szerkesztője, két külföldi tudományos akadémia és az MTA tagja; Asbóth Lajos tábornok és Asbóth Sándor alezredes unokaöccse, Asbóth Emil gépészmérnök bátyja) 1852-1920. Sírfelirata: "A világhirü nyelvtudós."

1-390: Rom Pál (kémikus, farmakológus, növénynemesítő, egyetemi magántanár) 1902-1962.

1-399/400: Szendrői Székely Sári 1910-1938 [Varga Ferenc].

1-407/408: Herramhof, Carl (kereskedelmi tanácsos) 1854-1920 [Schmidt Gyula].

1-409/410: Mönich László (filmrendező, televíziós szerkesztő, dramaturg) 1926-1987.

1-415/416: Báthy Anna /Stampf Anette/ (opera- és oratórium-énekesnő) 1901-1962.

Vele: Szaszovszky Ottó (férje; villamosmérnök, Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek vezérigazgató-helyettese) 1882-1962.

1-419/420: Haltenberger Mihály (geográfus, líceumi igazgató, egyetemi tanár, az első összefoglaló Budapest-földrajz szerzője; a Baltikum oceanográfiai kutatásának egyik megalapítója, a tengerészeti geográfia egyik legkiválóbb hazai művelője; a Magyarországi Kárpát Egyesület főtitkára, a Magyar Adria Egyesület alelnöke, a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium igazgatója; a Geographica Hungarica és a Pedagógiai Szeminárium szerkesztője; Haltenberger Samu gépészmérnök öccse) 1888-1972.

1-435/436: Nagycsepcsényi és muthnai Wladár Márton László /Vladár/ (egészségügyi főtanácsos) 1860-1941.

1-451: Varga István (közgazdász, statisztikus, egyetemi tanár, a Magyar Gazdaságkutató Intézet alapító igazgatója; gazdaságpolitikus, újjáépítési, majd ipar- és építésügyi államtitkár; a konjunktúrakutatás hazai úttörője, az Anyag- és Árhivatal, majd a Közgazdasági Szakértőbizottság elnöke, az MTA tagja) 1897-1962.

1-465/466: Deák Ferenc (hússzoros válogatott labdarúgó, magyar bajnok, rendőr alezredes; az egy bajnoki szezonban elért gólok Európa-csúcstartója) 1922-1998. Sírfelirata: "Bamba. Az évszázad Európa gólkirálya."

1-467/468: Keleti Károly /Klette/ (statisztikus, demográfus, gazdasági író, az Országos Statisztikai Hivatal megszervezője és első igazgatója, a tudományos statisztika magyarországi úttörője; 1848-as honvéd tüzér; az első hazai iparstatisztika megszervezője, az 1880. évi népszámlálásnál az egyéni számláló laprendszer bevezetője; az Országos Iparegyesület újjászervezője, igazgatója, majd elnöke, a Politikai Hetilap, valamint Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények szerkesztője; miniszteri tanácsos, az MTA tagja; Klette Károly festő fia, Kelety Gusztáv festő bátyja, Kelety Gábor festő apja, Greguss Ágost esztéta sógora) 1833-1892.

Vele: Komjátszegi Kelety Dénes /Keleti/ (fia; gépészmérnök, kereskedelemügyi államtitkár, a Magyar Államvasutak kormánybiztosa, majd elnöke és első világháború utáni újjászervezője, az IBUSZ elnöke; öngyilkos lett) 1867-1931.

1-469/470: Tabakovits Dusán (közgazdász, az Állami Jegyintézet, majd a Devizaközpont egyik megszervezője, az 1930-as években a hazai devizagazdálkodás megszervezője és irányítója) 1877-1941.

1-471/472: Mészáros Károly (gépészmérnök, feltaláló, közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes; a Csepel Autógyár igazgatója, a Magyar Államvasutak vezérigazgatója, a Nemzetközi Vasútegylet alelnöke) 1921-1973.

1-476: Kárpáti Aurél /Gungl/ (író, költő, műkritikus, publicista, színháztörténész, főiskolai tanár; Halasi Andorral a Kritika és az Irodalmi Élet alapító szerkesztője; a Magyar Írók Szövetségének társelnöke, a Magyar PEN Klub alelnöke) 1884-1963. Sírfelirata: "Nincs több mese, nincsen több szélmalom!"

1-477/478: Tőkés Anna (színművésznő) 1898-1966. Sírverse: "Mit állsz, tátongó mélység, lábaimnál? / Ne hidd, hogy éjed engem elriaszt: / A por hull csak belé, e föld szülötte / Én glóriával átallépem azt." (Madách Imre: A rab virágaihoz, illetve Az ember tragédiája, 11. szín)

1-483/484: Bárdi Gabi /Bárdy-Heckel; B. Bárdy/ (színművésznő; gróf Béldi Achatius főispán felesége) 1876-1965.

1-489/490: Fodor János (operaénekes) 1906-1973.

1-491/492: Péter Ernő (pedagógus, író, szakszervezeti vezető; a Magyar Pedagógiai Társaság egyik megalapítója) 1914-1973.

1-505/506: Tolnay Klári /Tolnay Rózsi/ (színművésznő, a Vígszínház társigazgatója; Ráthonyi Ákos filmrendező felesége) 1914-1998.

1-509: Simon Tibor (tizenhatszoros válogatott labdarúgó, háromszoros magyar bajnok; bűncselekmény áldozata) 1965-2002.

1-517/518: Assisi Szent Ferenc Lányainak rendi sírboltja.

1-519/520: Sztehlo Róbert 1852-1918 [Árkay Bertalan - Sztehlo Lili].

Vele: Sztehlo Lili (lánya; festő- és iparművész, az üvegfestészet egyik legjelentősebb hazai képviselője; Árkay Bertalan építész első felesége) 1897-1959.

1-529/530: Szücs Gábor László (jogász, jogi író, a budapesti büntetőtörvényszék elnöke, kúriai tanácselnök) 1895-1981.

1-550: Szenthelyi Molnár István (római katolikus pap, tábori főesperes; alezredes, egyházi író) 1905-1991. Sírfelirata: "Isten szolgája."

1-562/563: Kecsetszilvási és cseszeliczki Szilvássy Géza (építész) 1853-1924.

1-565: Tabányi György (gépészmérnök, gyárigazgató) 1937-1992.

1-567/568: Komáromy Pál (operaénekes, az Operaház igazgatója) 1892-1966.

1-573/574: Buda István (jogász, főispán) 1896-1982.

1-575/576: Jászapáti Farkas család [Veress Kálmán, 1994].

1-577/578: Pintér Endre (helyettes államtitkár) 1864-1926.

1-579/580: Jaross Jaroszláv (a Magyar Államvasutak igazgatója) 1863-1938.

Vele: Jaross Pál (fia; műkorcsolyázó, háromszoros magyar bajnok) 1893-1978.

1-581/582: Csonka János /Tsonka/ (gépész, címzetes mérnök, műegyetemi műhelyfőnök és a mechanikai-technológiai laboratórium megszervezője, a Csonka-gépgyár megalapítója, a hazai motor- és gépjármű-gyártás egyik megalapozója; Bánki Donáttal a karburátor és a Bánki-Csonka-féle benzinmotor feltalálója, valamint az első hazai motorkerékpár, motorcsónak és gázkalapács elkészítője; az első magyar gyártmányú benzinmotoros autó, gázmotor, autóbusz, motortri- cikli, valamint a Csonka-féle gáz- és petróleummotor megszerkesztője, az alumínium alkalmazásának úttörője) 1852-1939.

1-583/584: Csonka Pál (építészmérnök, urbanista, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a héjszerkezetek legnevesebb hazai szakértője, az MTA Szilárdságtani Kutatócsoportjának vezetője, több eljárás kidolgozója; az Acta Technica és a Műszaki Tudomány-technika szerkesztője, az MTA tagja; Csonka János fia) 1896-1987.

1-585/586: Tot, Amerigo /Tóth Imre/ (itáliai magyar szobrászművész, grafikus, illusztrátor) 1909-1984 [Melocco Miklós: "Homo Faber"; 1989]. Sírfelirata: "Magyar szobrász Olaszországban, a magyar szellemi élet jelenléte Európában. Emléke él pergő olasz nyelven és magyarul."

1-587/588: Tóthprónai Pettykó Antal (Budapest főjegyzője) 1863-1927 [Grantner Jenő: "Pietà"; 1969].

1-597/598: Császár Elemér (irodalomtörténész, egyetemi tanár, dékán; a Kisfaludy Társaság tagja, alelnöke, majd elnöke, a Petőfi Társaság alelnöke, az Országos Magyar Színművészeti Tanács elnöke, az Egyetemi Nyomda alelnöke; publicista, az Egyetemes Philologiai Közlöny, az Irodalomtörténeti Közlemények, a Magyar Múzsa és a Koszorú egyik szerkesztője, az MTA tagja; Császár Károly matematikus fia, Császár Ernő irodalomtörténész bátyja) 1874-1940.

1-607/608: Haypál Benő (az első budai református lelkész, esperes, egyházi író; a Nagypénteki Református Társaság, illetve a kamaraerdei Erzsébet Árvaház egyik megalapítója és vezetője, 1918-ban az Országos Református Tanács elnöke; az Új Reformáció és a Református Katonák Lapja szerkesztője; Ady Endre esketője, majd eltemetője) 1869-1926 [Gerenday]. Sírfeliratai: "A szeretet soha el nem fogy." (1Kor 13,8) "Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak." (1Kor 15,20) "Emelte hivei kegyelete."

Vele: Haypál Béla (fia; református lelkész, esperes, egyházi író) 1899-1988.

2-11: Kende Sándor /Windisch; Sásdi/ (író, költő) 1918-1992. Sírfelirata: "Lilith fia" (saját műve)

2-25: Frank Frigyes (festőművész; első világháborús hadifestő) 1890-1976.

2-36: Vajai és ibrányi Ibrányi Mihály (altábornagy, a magyar honvéd lovasság utolsó parancsnoka) 1895-1962.

2-55: Kiss Árpád (pedagógus, oktatáspolitikus, egyetemi magántanár, főiskolai tanár; az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető igazgatója, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke, a Köznevelés, majd a Magyar Pedagógia szerkesztője) 1907-1979.

2-82: Goltner Dénes (jogász, bíró, egyetemi magántanár) 1905-1962.

2-90: Follinus János (publicista, a Figyelő szerkesztője) 1920-1991.

2-133/134: Nagy Olivér (zeneszerző, zongoraművész, karnagy, kórusvezető, főiskolai tanár; korrepetitor, zenei író, műkritikus) 1912-2000.

2-138: Perczel Károly (építész, urbanista, a regionális tervezés hazai úttörője; a Magyar Építőművészek Szövetségének főtitkára, az Urbanisztikai Világszövetség alelnöke; a francia ellenállási mozgalom résztvevője; koncepciós per elítéltje) 1913-1992.

2-139: Erdélyi Lajos (nyelvész, főiskolai tanár, címzetes egyetemi tanár) 1871-1932 [egykori sírszobra: Gabay Sándor, 1934].

2-149: Matthesz Sándor (nemzetgyűlési képviselő) 1872-1935. Sírfelirata: "Az őszirózsás parlament képviselője."

2-151: Tóth György (publicista, televíziós riporter) 1931-1991 [fotográfiával]. Sírverse: "Áldjon vagy verjen sors keze: / Itt élned, halnod kell." (Vörösmarty Mihály: Szózat)

2-154: Bende Zsolt (opera- és oratóriuménekes, főiskolai tanár) 1926-1998.

2-156: Hornok László (kertészmérnök, egyetemi docens, tanszékvezető; több gyógynövény-termesztési módszer kidolgozója) 1941-1991.

2-158: Németújvári gróf Batthyány Gyula (festőművész, grafikus, illusztrátor; iparművész, díszlettervező, a bicskei művésztelep megalapítója; a Főrendiház tagja; gróf Batthyány Lajos fiumei kormányzó fia) 1887-1959.

2-169: Antoni Ferenc (biokémikus, egyetemi tanár, intézetigazgató, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektora; a sugársterilizálás és a lézer orvosi felhasználásának hazai úttörője; az Országos Sugárbiológiai Intézet igazgatóhelyettese, az MTA Sport- és Mozgásbiológiai Bizottsága, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, valamint a Magyar Sportorvosok Társasága elnöke, a Magyar Biokémiai Egyesület alelnöke, az MTA tagja) 1928-1991.

2-210: Adler Adelina /Ádler; Aquila/ (operaénekesnő) 1888-1976.

2-212/213: Greguss Zoltán (színművész, a Modern Színház igazgatója) 1904-1986. Sírfelirata: "Kis kerti ház, hol a béke tanyáz." (John Steinbeck)

2-238/239: Kaffka Margit (író- és költőnő, publicista, műfordító; Bauer Ervin biológus felesége) 1880-1918 [Kövesházi Kalmár Elza, 1939].

2-247: Horgos Gyula (gépészmérnök, címzetes egyetemi tanár, kohó- és gépipari miniszter; a Csepel Művek műszaki igazgatója, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese) 1920-1994 [fotográfiával].

2-251: Czinege Lajos (MSZMP-politikus, hadseregtábornok, honvédelmi miniszter, országgyűlési képviselő; az MSZMP Szolnok Megyei Bizottságának első titkára, a Minisztertanács elnökhelyettese; a munkásőrség egyik megszervezője) 1924-1998.

2-266/267: Mundi Béla (sebész, egyetemi tanár, igazgató főorvos) 1935-2002.

2-270/271: Berczik Árpád (irodalomtörténész, egyetemi tanár) 1910-1988.

2-277: Domokos Pál Péter (etnográfus, folklorista, zene- és irodalomtörténész, népdalgyűjtő, kórusvezető; tanítóképző-igazgató, az Erdélyi Katolikus Népszövetség titkára, az Erdélyi Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke; a moldvai népdalkincs első kutatója; Domokos Péter irodalomtörténész apja) 1901-1992 [Csoma Gergely, 1995]. Sírfeliratai: "Édes Hazámnak akartam szolgálni." (Kájoni János) "Nyugodjék békességben az Úr Jézus szent nevében."

2-296/297: Nagyiványi Fekete Sándor (szülész-nőgyógyász, orvostörténész, címzetes egyetemi tanár, klinikaigazgató; az Apponyi Poliklinika igazgató főorvosa, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum első igazgatója; a terhesség alatti só- és vízszegény diéta, valamint a nőgyógyászati kalcium-terápia első alkalmazója; Váradi Aranka színész első férje) 1885-1972.

2-313: Barsi Ödön /Rodriguez/ (színművész, színházi és rádiós rendező, író; publicista, dramaturg, forgatókönyvíró, a Magyar Rádió főrendezője; Rodriguez Endre filmrendező öccse) 1904-1963.

2-328: Nagy Aladár (jogász, kúriai bíró) 1869-1940.

2-346: Király Zoltán (fotográfus, esztéta, a hazai fényképészeti szakképzés egyik megszervezője; a Magyar Fotóművészek Szövetsége fotótörténeti gyűjteményének megalapítója és vezetője, a Fényképművészeti Tájékoztató, majd a Fotóművészet szerkesztője) 1921-1963.

2-348: Káldor László (grafikusművész, belsőépítész, plakáttervező) 1905-1963.

2-352: Peéry Piri /Mersich Piroska/ (színművésznő, író, publicista, műfordító) 1904-1962.

Vele: Németh Antal (férje; színházi és rádiós rendező, a Nemzeti Színház igazgatója, a Magyar Rádió főrendezője, egyetemi magántanár; műkritikus, esztéta, színháztörténész, lexikonszerkesztő; számos egyetemes jelentőségű darab első hazai színpadra állítója, a Nemzeti Kamaraszínház újjászervezője) 1903-1968.

2-360: Gyenes Antal, id. (gazdaságpolitikus, közgazdász, nemzetgyűlési képviselő, begyűjtési miniszter; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Györffy Kollégium egyik megalapítója és alelnöke, a Népi Kollégiumok Országos Szövetségének elnöke, majd főtitkára, a Szövetkezeti Kutatóintézet igazgatója, a Szövetkezeti Tudományos Tanács elnöke; a Szabad Föld felelős szerkesztője; Gyenes Antal szociológus apja) 1920-1996.

2-379: Nyigri Imre (publicista, író, költő, műkritikus) 1901-1963.

2-389 (jelképes): Plósz Pál (Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek vezérigazgatója) 1879-1945.

2-390: Drozdy Gyula (pedagógus, író, a harmincas években a tankönyvkiadás egyik irányítója; a Néptanítók Lapja és a Gyermekvilág főszerkesztője; Drozdy Győző politikus bátyja) 1881-1963.

2-405: Staud Géza (színháztörténész, bibliográfus, irodalomtörténész, főiskolai tanár; író, színházi rendező, dramaturg, műkritikus, A Színpad, majd a Színház szerkesztője; kiadói szerkesztő, lexikonszerkesztő, az Operaház emléktárának felügyelője; első felesége Székely Júlia író) 1906-1988.

2-410: Tomori család [Seregi József, 1990].

2-421: Magyar József (filmrendező, operatőr, forgatókönyvíró) 1928-1998. Sírfelirata: "Köszönöm Uram a gondolat jogát."

2-422: Mikó András (színházi rendező, főiskolai tanár, az Operaház főrendezője; számos modern magyar opera első színpadra állítója; grafikus) 1922-1998.

2-432/433: Hayde Gyula (helyettes államtitkár, Budapest pénzügyi igazgatója; a Szepesi Szövetség elnöke) 1863-1932 [Derzsy Gergely, 1934]. Sírverse: "Egymás szive-falán, végzetünk éjén / egy néma jelszót kikopogtatunk, / mint jeladást a katakombák mélyén: / magyarok maradunk!" Sírfelirata: "Szeretett elnöke emlékének emelte a Szepesi Szövetség. Szepesség Magyarországé!"

2-443/444: Erődi Ödön (vívómester, akadémiai tanár; a tanácsköztársaság idején kivégezték) 1878-1919.

2-448/449: Diósdi és hidai Vargha Ferenc (jogász, bíró, Budapest főügyész-helyettese, kúriai tanácselnök, koronaügyész; az egységes ügyvédi és bírói vizsgálóbizottság elnöke, királyi tanácsos, a Felsőház tagja) 1858-1940.

2-454/455: Timár-Thein Miksa (festőművész, festőiskola-vezető) 1874-1940.

Vele: Ada Adrienne (felesége; dalénekes) 1889-1956.

Bilicsi Tivadar /Graváts; Gravátsch/ (veje; színművész, énekes; Bilicsi Mária színésznő apja, Bolgár József festő apósa) 1901-1981 [Bolgár Judit].

Timár Liza (Bilicsi Tivadar felesége; színművésznő) 1916-1993.

2-457: Kabos Gyula /Kann/ (színművész, kora legnagyobb magyar komikusa; a Fővárosi Művész Színház igazgatója) 1888-1941.

1/1. parcella

1-3: Bolgár József (festőművész) 1928-1986.

Vele: Bilicsi Mária (felesége; színművésznő; Bilicsi Tivadar és Timár Liza színészek lánya) 1943-1994.

1-5: Kunszt János (reumatológus, balneológus, a Gellért, a Rudas és a Rác gyógyfürdő orvosa, a gyógyfürdői személyzet képzésének megszervezője és vezetője; fotóművész, fényképészeti író) 1892-1960.

1-9: Medek Anna /M. Medek/ (opera- és oratórium-énekesnő; Merkler Andor zenekritikus felesége) 1885-1960. Sírfelirata: "Emléke él a dalban időn és téren át."

1-16: Viski János (zeneszerző, hegedűművész, a Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár) 1906-1961.

1-18: Ambruss Gyula 1885-1930 [Bory Jenő].

1-22: Szokolóczy-Syllaba Béla (fogorvos, egyetemi magántanár) 1894-1960.

1-25: Csemiczei Csemiczky Tihamér (festőművész, grafikus, illusztrátor, iparművész; karikaturista, plakáttervező, könyvművész; esztéta, filozófiai író; a Képes Világ felelős szerkesztője, a Therapia Hungarica szerkesztője) 1904-1960. Sírfelirata: "Áldás volt életed, áldott az emléked."

1-26: Széky Antal (állatorvos, patológus, több mikrotechnikai eljárás kidolgozója) 1904-1982.

1-38: Hendrich Ervin (építész) 1910-1979.

1-41: Herczeg Klára /Weiss; Herczeg Lászlóné/ (szobrászművész) 1906-1997.

1-44: Tetmajer Alfréd (kohómérnök, az ózdi vasgyár igazgatója, az első hazai ércelőkészítő és dúsítómű létesítésének vezetője) 1889-1960.

1-49: Balogh Ernő (onkológus, patológus, egyetemi tanár, dékán, intézetigazgató, főorvos; nemzetközi jelentőségű rákkutató, a Magyar Pathologiai Társaság elnöke, az MTA tagja) 1890-1964.

1-51: Mihálka Tibor (mezőgazdász, a hazai juhtenyésztés modernizációjának vezetője) 1919-1986.

1-54: Erzsébetvárosi Papp János (gépészmérnök, mozdonytervező, a Magyar Államvasutak igazgatója, miniszteri tanácsos) 1862-1943.

1-66/67: Zborói Zboray János (Budapest műszaki főtanácsosa) 1872-1940. Sírfelirata: "Életünk fénye öröme büszkesége voltál, nélküled sivár szürke az életünk."

1-75: Dankovits László (publicista, közgazdász, a Népszava főszerkesztő-helyettese) 1932-1986.

1-79: Hallóssy Tibor (a Magyar Államvasutak műszaki főtanácsosa, kormányfőtanácsos) 1875-1938.

1-82: Molnár Zsuzsa /Pataky Dénesné/ (művészettörténész, muzeológus) 1929-1977.

1-86: Juhász János (gazdaságpolitikus, közgazdász, az Országos Számítástechnikai, majd a Számítástechnika-alkalmazási Vállalat vezérigazgatója) 1933-1986.

1/2. parcella

1-10: Prém Lóránd (sportvezető, pénzügyminiszteri tanácsos; a Budai Torna Egylet, majd az Országos Testnevelési Tanács főtitkára, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke; a Magyar Turista Egyesület főtitkára, majd másodelnöke; író, az első magyar síkalauz szerzője) 1891-1963. Sírfelirata: "Te voltál a jóság és a szeretet, téged elfelejteni soha nem lehet."

1-20: Környey István (ideg- és elmegyógyász, neuropatológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató, főorvos; az agysebészet klinikai oktatásának hazai bevezetője, a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Egyesületének elnöke, az Ideggyógyá- szati Szemle főszerkesztője, a Journal für Hirnforschung társszerkesztője; két külföldi tudományos akadémia és az MTA tagja) 1901-1988.

Vele: Környey Paula (nővére; színművésznő, író, költő) 1899-1996.

1-48: Lossonczy Ibolya /Schwartz/ (szobrászművész; Lossonczy Tamás festő felesége) 1906-1992.

1-63: Selmeczi Pöschl Imre (gépészmérnök, egyetemi tanár; motor- és mozdonytervező, Kandó Kálmán munkatársa, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület díszelnöke; Pöschl Ede bányamérnök fia) 1871-1963.

1-66: Gerelyes Ede (történész, muzeológus, a Legújabbkori Történeti Múzeum megszervezője és főigazgatója, a Munkásmozgalmi Múzeum főigazgató-helyettese; külügyminiszteri tanácsos, a bukaresti Magyar Kultúra Házának kinevezett igazgatója) 1927-1988.

1-68: Foglár József (altábornagy) 1852-1930.

1-107: Kerényi Elek (kertészmérnök, a hazai virághagyma-termesztés elindítója) 1916-1963.

1-126: Gönyey Sándor /Ébner; Gönyei/ (etnográfus, a néprajzi fényképezés és filmezés hazai úttörője) 1886-1963.

1-132: Zoltán József (könyvtáros, művelődéstörténész, bibliográfus, író, műfordító, egyetemi magántanár; a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének vezetője, a Budapest történetének bibliográfiája főszerkesztője) 1904-1963.

1/3. parcella

1-1/2: Árvai Jolán (filmproducer, televíziós szerkesztő, a Fiatal Művészek Stúdiójának létrehozója és vezetője) 1946-2001.

1-24: Csanády László (bányamérnök, a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai üzemeinek igazgatója; Csanády Gusztáv mezőgazdász fia) 1885-1964.

1-99: Bíró József (MSZMP-politikus, közgazdász, országgyűlési képviselő, külkereskedelmi miniszter) 1921-2001.

1/4. (1/A.) parcella

1-1/2: Szabó Gusztáv (gépészmérnök, egyetemi tanár, dékán, a Műegyetem rektora, országgyűlési képviselő; a Halász-Szabó-féle túlhevítő társfeltalálója, a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet igazgatója, a magyar mezőgazdaság műszaki fej- lesztésének egyik vezetője; a hazai ipari szabványosítás egyik vezetője, a Magyar Szabványügyi Egyesület elnöke; sportvezető, a Műegyetemi Atlétikai és Futball Club elnöke) 1879-1963.

1-7/8: Mina Alajos (altábornagy) 1871-1954 [szilágyi Nagy István].

1-13/14: Vincze Antal (országos biztos) 1828-1888. Sírfelirata: "Istentől - Istennel - Istenhez."

1-39/40: Modok Mária (festőművész) 1896-1971 [Farkas Aladár].

Vele: Czóbel Béla /Zóbel/ (férje; festőművész, grafikus; a Fauves, majd a Nyolcak tagja, a nagybányai művésztelepen a "neósok" vezetője, a Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre, valamint a Képzőművészek Új Társasága egyik megalapítója, a szentendrei Új Művésztelep elnöke; az első magyar képzőművész, akinek még életében önálló múzeuma nyílt; Czóbel Ernő irodalomtörténész bátyja) 1883-1976.

1-41/42: Somorjai Artúr †1925 és Somorjai Artúrné †1925 [Telcs Ede]. Sírfeliratuk: "Eggyek voltak az életben és eggyek a halálban."

1-43/44: Kerényi István (bányamérnök, bányajogász, a pécsi, majd a budapesti bányakapitányság vezetője) 1884-1961.

1-45/46: Bér Dezső (festőművész, grafikus, karikaturista, plakáttervező; a Borsszem Jankó szerkesztője) 1875-1924 [egykori sírszobra: Petri Lajos].

1-52: Preisich Miklós (vegyészmérnök, a Vegyipari Tröszt műszaki vezérigazgatója, a Vegyipari Számítástechnikai Fejlesztési Társulás igazgatója; a Magyar Vegyipari Egyesület elnökhelyettese, a Magyar Kémikusok Egyesületének főtitkára, az Európai Kémikus Egyesületek Szövetségének egyik megszervezője és titkára) 1918-1983.

2-24: Darvas Szilárd (író, költő, publicista; konferanszié, humorista, a Ludas Matyi felelős szerkesztője; Darvas Ferenc zeneszerző apja) 1909-1961.

2-29: Kótai Endre (traumatológus, főorvos, őrnagy) 1914-1976.

2-44: Bors Pál 1884-1924 [Varga Oszkár].

3-15: Matura Mihály (birkózó, háromszoros magyar bajnok, kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes; sportvezető, sportíró, a Nemzetközi Birkózó Szövetség alelnöke) 1900-1975.

3-20: Molnár Kálmán (jogtudós, jogtörténész, akadémiai és egyetemi tanár, dékán, nemzetgyűlési képviselő; a Jogakadémiai Tanárok Országos Egyesülete, valamint az egri Gárdonyi Társaság alelnöke; az MTA tagja) 1881-1961 [Sződy Szilárd, 1931].

1/5. (1/B.) parcella

1-1/2: Salacz Pál (szülész-nőgyógyász, egyetemi magántanár, főorvos; a Budapesti Orvosegyesület főtitkára) 1897-1971.

1-7/8: Árvay György (méhész, gyógyszerész, a méhpempő gyógyászati alkalmazásának úttörője) 1908-1981.

1-9/10: Hoffer Lujza /Czikéné/ 1862-1924 [Lantay Lajos]. Sírfelirata: "Ez ott az én hazám!"

Vele: Czike Imre (férje; pedagógus, a Mayer Ferenc Fiúárvaház igazgatója, nevelési reformer; író, költő, publicista) 1865-1932.

Hórai és tótfalusi Horánszky Nándor (veje; ideg- és elmegyógyász, főorvos, orvostörténész; a budai ideggondozók újjászervezője, a II. kerületi ideggondozó létrehozója; báró Schwartzer Ottó elmegyógyász unokája) 1899-1976.

1-27: Csetey Károly (altábornagy) 1883-1961.

2-5/6: Papolczy Ferenc (szemész, egyetemi magántanár, főorvos) 1901-1971.

2-29: Radnai Rezső (irodalomtörténész, esztéta, pedagógus, vallás- és közoktatásügyi államtitkár) 1864-1934.

2-41: Bözsöny Dénes (vízépítő mérnök, a Magyar Hidrológiai Társaság főtitkára, majd alelnöke) 1921-1987.

3-6: Holczinger László (onkológus, címzetes egyetemi tanár) 1926-1987.

45/46. urnasír: Horváth Sándor (vízépítő mérnök, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet műszaki igazgatóhelyettese; kormánybiztos, az ötvenes évek dunai árvizei elleni védekezés egyik vezetője) 1905-1980.

1/6. (1/C.) parcella

1-18: Pál Lajos (ötvösművész, restaurátor, az Iparművészeti Iskola tanára) 1899-1963.

1-19: Bucsek Henrikné †1940 [Gách István Lipót, 1942].

1-39/40: Rosta János 1846-1928 [Tóth Erzsébet]. Sírfelirata: "Aki hisz énbennem, örök élete vagyon." (Ján 6,47)

1-43/44: Plósz Sándor (jogtudós, bíró, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, államtitkár, igazságügyminiszter, a Főrendiház tagja; a polgári perjog tudományos művelésének hazai megalapozója, az 1911-es polgári perrendtartás kidolgozója; valóságos belső titkos tanácsos, az MTA tagja, osztályelnöke és másodelnöke; Plósz Lajos orvos fia, Plósz Pál biokémikus öccse, Plósz Béla állatorvos bátyja) 1846-1925.

1-56: Csemegi József (építész, építészettörténész, régész, restaurátor, főiskolai tanár, tanszékvezető, egyetemi docens; a Művészettörténet szerkesztője) 1909-1963.

1-62: Dobos C. József (cukrászmester, a Dobos-torta megalkotója, gasztronómiai író, könyvgyűjtő) 1847-1924.

1-68: Meisseni Mutschenbacher Tivadar (sebész, címzetes egyetemi tanár, a Vöröskereszt Kórház igazgató főorvosa, a Posta Betegbiztosító Intézet országos igazgató főorvosa; a Budapesti Orvosok Szövetsége és a Magyar Országos Orvosszö- vetség elnöke; Mutschenbacher Emil közgazdász öccse) 1881-1965.

1-79/80: Liska József (villamosmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, gyárigazgató; az Elektrotechnika főszerkesztője, az MTA Erősáramú Tudományos Bizottságának elnöke, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület főtitkára, majd tisztelet- beli elnöke, az MTA tagja) 1883-1967.

2-5/6: Király Iván (ornitológus, helytörténész, gimnáziumigazgató) 1894-1987.

2-16: Jány Gusztáv /Hautzinger/ (vezérezredes, akadémiai tanár, a Ludovika Akadémia parancsnoka, hadtestparancsnok, a második világháborúban a 2. magyar hadsereg parancsnoka; a Felsőház tagja, titkos tanácsos; népbírósági per nyomán kivégezték) 1883-1947. Sírfelirata: "Nem én vagyok erős, hanem aki mögöttem áll: Krisztus."

2-19: Hertelendi és vindornyalaki Hertelendy Imre (1848-as honvéd hadnagy) 1826-1901.

Vele: Korbulÿ Mihály (veje; vegyészmérnök, a Halélettani és Szennyvíztisztító Kísérleti Állomás megszervezője és igazgatója, majd főigazgatója) 1868-1939.

Korbulÿ Domonkos (jogász, armenológus) 1914-1988.

2-25: Fáji Fáy Aladár (festőművész, grafikus, főiskolai tanár, az Iparművészeti Iskola igazgatója; művészeti író, az Országos Széchenyi Szövetség alelnöke, a Magyar Képírók Társaságának elnöke; kisgazdapárti politikus, koncepciós per elítéltje; id. Fáy Aladár államtitkár fia) 1898-1963.

1/7. (1/D.) parcella

1-1/2: Komlós Jenő (orvos, szanatóriumi igazgató) 1877-1924.

1-7: Kiss József Sándor /Kisjó/ (publicista, humorista) 1903-1973.

1-30/31: Medveczei és kisbisztereczi Medveczky Zsigmond (víz- és vasútépítő mérnök, folyamszabályozási módszerek kidolgozója) 1853-1942.

Vele: Medveczei és kisbisztereczi Medveczky Bella (lánya; operaénekesnő, író, műfordító, publicista; Detre László tüdőgyógyász felesége) 1897-1969.

1-32: Petrik Géza (bibliográfus, könyvkereskedő; a Pallas kiadóhivatalának vezetője, a Corvina szerkesztője; Petrik János Jakab evangélikus teológiai tanár fia, Petrik Lajos kémikus bátyja) 1845-1925 [1989].

1-34: Osváth Júlia (operaénekesnő) 1908-1994.

1-37: Siklós Albin /Schmidt/ (sebész, urológus, címzetes egyetemi tanár) 1891-1988.

1-43: Lukács Éva /Radnóti Lászlóné/ (operaénekesnő) 1920-1999.

1-46: Szobotka Imre (festőművész, grafikus) 1890-1961.

1-50: Novák Imre (építész, építészeti író) 1882-1961.

Vele: Novák András (öccse; iparművész) 1887-1962.

3-6: Mallász Gusztáv (altábornagy) 1862-1930 [Mészáros László].

3-19: Gerle Albert (vitorlázó, a Magyar Vitorlás Szövetség elnökhelyettese és a versenybírói testület alapító elnöke) 1910-1983.

4-11: Förster Aurél (jogász, közgazdász, országgyűlési képviselő, író, az agráriusok egyik vezető alakja; az Országos Központi Hitelszövetkezet igazgatója) 1852-1932.

6-4: Barczánfalvi Roska Márton (ősrégész, muzeológus, egyetemi tanár, intézetigazgató; az Erdélyi Múzeum Egyesület régészeti gyűjteményeinek igazgatója, az Erdélyi Kárpát Egyesület Néprajzi Múzeumának igazgatója) 1880-1961.

6-8: Kapi-Králik Jenő (zeneszerző, orgonaművész, kántor, zenepedagógus) 1906-1978.

1/8. parcella

1-21: Csapó György (publicista, műkritikus) 1920-1989.

1-35: Barátosi József /Weber/ (pedagógus, barlangkutató, természettudományi író, cserkészvezető, légvédelmi szakember; a Budai Gyermeklélektani Állomás megalapítója és vezetője, az első hazai geológiai technikum, valamint a budai Barlangtani Múzeum megszervezője, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat társelnöke; a Diákkaptár, valamint a Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató alapító szerkesztője) 1909-1990.

3-15/16: Szentes Lajos (művészettörténész, muzeológus) 1931-1995.

1/9. parcella

1-89: Pap János (MSZMP-politikus, országgyűlési képviselő; belügyminiszter, a Minisztertanács elnökhelyettese, az MSZMP Veszprém Megyei Bizottságának első titkára; feleségével együtt öngyilkos lett) 1925-1994.

1-107: Behumi Ferenc (balettművész) 1945-1993.

1-110: Józsa Dezső (vezérőrnagy, akadémiai tanár) 1884-1956.

1-158: Szabady Veronika (szobrászművész) 1933-2000 [saját műve].

601-es jelű fülkék ("N")

11: Csernó Geyza (főmeteorológus) 1863-1946.

91: Kissolymosi Kereső József (vezérőrnagy) 1883-1945.

97: Ghiczi, assa- és ablanczkürthi Ghyczy Miklós (helyettes államtitkár, a Mértékügyi Intézet igazgatója) 1869-1930.

101: Rákosy Zoltán (festőművész, főiskolai tanár) 1910-1971.

336: Loczka Alajos (kémikus, tudománytörténész, egyetemi magántanár, oktatáspolitikus, pedagógus; oktatási reformer, az Országos Közoktatási Tanács ügyvezető igazgatója, a Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok szerkesztője; Loczka József mineralógus fia) 1892-1972.

378: Darázs Endre (költő, író; Borsi Darázs József költő fia) 1926-1971.

397: Ember Kálmán (bányamérnök, jogász, a pécsi bányakapitányság vezetője, az Országos Bányaműszaki Felügyelőség elnökhelyettese) 1894-1979.

479: Beron Gyula (grafikus, festőművész, a párizsi Atelier tervezőiskola tanára) 1885-1971.

554: Dutka Ákos (költő, író, a nagyváradi Holnap-kör tagja; miniszteri tanácsos, publicista, a Friss Újság főszerkesztője; Dutka Mária művészettörténész apja, Mihalik Sándor művészettörténész apósa) 1881-1972.

615: Ort János (jogász, levéltáros) 1914-1993.

751: Szotyori Nagy Gyula (altábornagy) 1887-1945.

790: Lénárt Edit /Lőwinger/ (pszichológus, pedagógus, az MTA Pszichológiai Intézetének osztályvezetője; Lénárt György gyermekgyógyász nővére) 1890-1971.

813: Hollán Henrik (belgyógyász, tisztiorvos, orvostörténész; a Pest Megyei Tanács Kórházának igazgatóhelyettese, a fővárosi kórházak egységes irányításának megszervezője) 1882-1971.

1026: Macskássy Gyula (rajzfilmrendező, grafikusművész, forgatókönyvíró, a magyar rajzfilmgyártás egyik megalapítója; Macskássy János grafikus öccse) 1912-1971.

1104: Baranyi János (zongoraművész, karmester, főiskolai tanár, zeneiskola-alapító; a szegedi Városi Színház igazgatója) 1891-1971.

1153: Juhász Árpád (ötvösművész) 1936-1971.

1182: Dersi Tamás (irodalom- és sajtótörténész, műkritikus, publicista) 1929-1975.

1335: Tasnády Ilona /tasnádi Nagy/ (színművésznő; Nagy Gyula történész lánya, Tasnádi Nagy András miniszter húga, Náday Béla színész felesége) 1890-1971.

1377: Halasy Gyula /Halassy/ (agyaggalamblövő, olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, világbajnoki ezüst- és bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok) 1891-1970.

1443: Nyerges Ágnes /Fülöp; Nyerges Andorné/ (publicista, író, a Magyar Konyha főszerkesztője; Fülöp Zsigmond műfordító lánya) 1920-1988.

1469: Miklós Róbert (irodalomtörténész, muzeológus, pedagógus; több irodalmi emlékhely létesítésének vezetője) 1917-1980 [Vigh Tamás].

1495: Kimmerling József (gyorskorcsolyázó, magyar bajnok; orvos) 1910-1995.

1516: Reök Iván (sebész, főorvos; kisgazdapárti politikus, országgyűlési képviselő, szakszervezeti vezető; az Országos Luther Szövetség elnöke, az evangélikus egyház egyetemes felügyelője) 1894-1967.

1594: Klár János (közgazdász, tudományfilozófus, egyetemi magántanár, intézetigazgató; a Periodica Polytechnica szerkesztője) 1906-1972.

1616: Simán Miklós (közgazdász, a Szolgáltatási Kutatóintézet igazgatója) 1922-1994.

1759: Vincze Dénes (grafikusművész) 1924-1972.

1854: Kiss László (pedagógus, iskolaszervező) 1890-1972.

1861: Wessel Flóra /Weisz Rezsőné/ (kémikus, farmakológus; a hazai gyógyszerészeti minőségellenőrzés egyik megszervezője) 1886-1976.

1885: Majerszky Béla (bányamérnök, a dunántúli olajkutatás és olajbányászat egyik irányítója, több mélyfúrási módszer hazai bevezetője) 1910-1972.

1920: Cotel Ernő (kohómérnök, feltaláló, főiskolai és egyetemi tanár, dékán, a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola rektora; a martinkemencék automatikus ellenőrzésének hazai bevezetője, a hengerléselmélet nemzetközi szaktekintélye; gyárigazgató, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke, a Felsőház és az MTA tagja) 1879-1954.

2126: Lutowiskai Cech József (altábornagy) 1854-1938.

2140: Posch Gyula /Pósch/ (közgazdász, ügyvéd, jogi író; a Pesti Hazai Első Takarékpénztár ügyvezető igazgatója, a Pénzintézeti Központ vezérigazgatója, a Magyar Nemzeti Bank elnöke) 1878-1946.

2380: Balásházi Balásházy Iván (Bihar vármegye főispánja) 1870-1946.

2520: Nagy Adorján (színművész, színházi rendező, akadémiai és főiskolai tanár, beszédtechnikai író; a Nemzeti Színház játékmestere, majd főrendezője; publicista, műfordító) 1888-1956.

2543: Kemény György (dramaturg, műkritikus, publicista; öngyilkos lett) 1928-1972.

2673: Vértes Bódog (bőrgyógyász, főorvos) 1916-1972.

2720: Radó István (filmkritikus, dramaturg, publicista, szakszervezeti vezető; a Mozgófénykép Híradó, a Mozi és Film, a Mozi Élet és a Pesti Mozi szerkesztője, Lenkei Zsigmonddal a Mozivilág megindítója; a Magyar Filmklub egyik megalapítója és főtitkára) 1891-1972.

2816: Havas Antal Zsigmond (író, publicista, a Tolnai Világlapja felelős szerkesztője, a Szivárvány szerkesztője) 1900-1972.

2829: Rády György (vegyészmérnök, egyetemi docens) 1923-1970.

2935: Mandula Ernő (nyomdaigazgató) 1908-1976.

2940: Csohány Gabriella (író, költő, a Pajtás főszerkesztője) 1919-1972.

3059: Bamberger Károly (állatorvos, mikrobiológus, az MTA Állategészségügyi Kutatóintézetének igazgatóhelyettese és Állatorvostudományi Bizottságának titkára) 1915-1972.

3114: Erdődi Elek /Erdődy/ (publicista, író, költő; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Pesti Színpad, a Súgólyuk, a Várószoba és a Magyar Úri Asszonyok Lapja szerkesztője; Erdődy János író apja) 1889-1959.

3234: Tihanyi László (közgazdász, főiskolai tanár) 1921-1990.

3235: Mikolás Miklós (matematikus, tudománytörténész, egyetemi tanár; Mikolás Tibor építész bátyja) 1923-2001.

3242: Vozári Dezső (költő, műfordító, publicista; a csehszlovákiai Magyar Demokrata Írókör egyik megalapítója és alelnöke, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság igazgatója) 1904-1972.

3245: Homan Károly (festőművész) 1894-1972.

3344: Tomor János (geológus, hidrogeológus, a dunántúli olajkutatás egyik vezetője) 1910-1979.

3365: Kürthy György (színművész, színházi rendező, díszlettervező, író, műkritikus; akadémiai tanár, az Iparművészeti Iskola tanára, a pécsi, majd a szegedi színház igazgatója; Kürthy Emil író fia, Kürthy Péter színész apja, Vízváry Mariska színész második férje) 1882-1972.

3475: Szécsénykovácsi Krúdy Mária (írónő; Krúdy Gyula lánya) 1907-1973.

3614: Vidovszky Béla (festőművész, a Szinyei Merse Pál Társaság egyik megalapítója) 1883-1973.

602-es jelű fülkék ("NVcs")

40: Balassa György (klarinétművész, zenepedagógus, zenei író; a Budapesti Fúvósötös egyik megalapítója) 1913-1983.

80: Szilárd György (a MOKÉP, a Képzőművészeti Alap, majd a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja igazgatója) 1906-1980.

99: Mina János (állatorvos, sebész, egyetemi tanár) 1829-1880.

106: Karczag György (zenei író, az Ifjú Zenebarát főszerkesztője, a Kodály Zoltán Társaság titkára) 1915-1980.

126: Várkonyi Nagy Béla /Ligethy/ (költő, publicista, műkritikus) 1896-1980.

136: Török Gábor (vegyészmérnök, gyárigazgató, az első hazai gyorsfagyasztó üzem létrehozója és igazgatója; az Országos Mezőgazdasági Ipari Kísérleti Intézet, később Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet igazgatója, a Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum egyik megszervezője; az aceton- és butanolgyártás hazai bevezetője) 1902-1966.

199: Rózsahegyi Gusztáv /Rosenberg/ (atléta, rövidtávfutó, magyar bajnok) 1901-1975.

304: Farczády Gerő (kémikus, fővegyész) 1889-1942.

399: Király Pál (atléta, hosszútáv-, maratoni és mezei futó, kilencszeres magyar bajnok; az első hazai maratoni futóbajnok) 1896-1969.

499: Detre László (publicista) 1898-1981.

517: Manninger Rezső (állatorvos, immunológus, bakteriológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, dékán, az Agrártudományi Egyetem rektora; az Országos Állategészségügyi Intézet megszervezője és vezetője, a Magyar Mikrobiológiai Társaság, a Magyar Állatorvosok Társasága és az Országos Állategészségügyi Tanács elnöke; nyolc külföldi tudományos akadémia tagja, az MTA tagja, osztályelnöke, illetve alelnöke; Manninger Olga könyvtáros apja) 1890-1970.

518: Vadász M. Elemér (geológus, egyetemi tanár, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora, a Természettudományi Kar első dékánja; a hazai bauxitkutatás egyik megalapítója, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke, majd örökös díszelnöke, az MTA Földtani Bizottsága, a Természetvédelmi Tanács és a Magyar-Szovjet Baráti Társaság elnöke, az MTA tagja) 1885-1970.

519: Rozsnyai Zoltán (grafikus, festőművész, illusztrátor, egyetemi docens) 1919-1972.

525: Csinády István (díszlettervező) 1927-1981.

526: Bán Endre (szülész-nőgyógyász, onkológus, a fővárosi onkológiai hálózat megszervezője) 1915-1972.

533: Tangl Harald (állatorvos, fiziológus, egyetemi tanár; az Állatélettani és Takarmányozási Állomás igazgatója, majd főigazgatója, az Állattenyésztési Kutatóintézet igazgatója; a Búvár szerkesztőbizottságának elnöke; Tangl Ferenc fiziológus fia, Tangl Károly fizikus unokaöccse) 1900-1971.

548: Pálos György (színművész, zeneszerző) 1920-1970.

Vele: Márkusfalvi és baróthi Olty Magda (felesége; színművésznő, színházi rendező, a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanára és főigazgatója, az Ódry Színpad egyik megalapítója; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1912-1983.

555: Medveczky Jenő (festőművész, grafikus, illusztrátor) 1902-1969.

Vele: Fehér Rózsa (felesége; publicista) 1904-1993.

 

603-as jelű fülkék ("NV", "NVh")

2: Szabó Kálmán (pedagógus, oktatásszervező, a Tankönyvkiadó Vállalat igazgatóhelyettese) 1915-1980.

27: Szabó Ernő (színművész, színházi rendező; a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet tanára) 1900-1966.

39: Ákom Lajos (orgonaművész, zeneszerző; a Nemzeti Zenede tanára, a Kálvin téri templom főorgonistája) 1895-1967.

49: Dénes Magda /Nagy István Györgyné/ (pedagógus, gyermekpszichológus, neveléstörténész; kiadói szerkesztő) 1908-1981.

132: Basch Loránd (ügyvéd, író, irodalomtörténész; a Baumgarten Alapítvány jogi kurátora) 1885-1966.

177: Kapus Gyula /Kőnig/ (gyermekgyógyász, neurológus, egyetemi magántanár; a Madarász utcai Gyermekkórház igazgató főorvosa, a Heim Pál Kórház igazgatóhelyettese; a poliklinikai-kórházi egység hazai úttörője) 1897-1989.

232: Gortvai Gortvay György (higienista, orvostörténész, címzetes egyetemi tanár, népjóléti államtitkár; a Népegészségügyi Múzeum igazgatója, az Országos Társadalombiztosító Intézet aligazgatója, az Állami Munkaközvetítő Hivatal veze- tője, az Országos Közegészségügyi Intézet főigazgatója, az Orvostudományi Egyetem könyvtára, valamint az Orvostudományi Dokumentációs Központ megbízott igazgatója; a Horus megalapítója, a Szociális Orvostudomány, a Szociálpolitikai Szemle és a Népegészségügy szerkesztője) 1892-1966.

235: Gergely Róbert (a Diafilm Vállalat igazgatója) 1926-1980.

236: Medvey Lajos (helytörténész) 1885-1966.

328: Fazekas Károly (vízépítő mérnök, műszertervező, a Vízrajzi Szolgálat vezetője) 1897-1966.

372: László Anna /Lóránd Lajosné/ (írónő, dramaturg, színháztörténész, publicista, műkritikus) 1922-1981.

379: Kemény G. Gábor /Krausz Gusztáv/ (történész, irodalomtörténész, könyvtáros, bibliográfus, publicista; az Országos Széchényi Könyvtár hírlaptárának helyettes vezetője, az MTA Nemzetiségi Bibliográfiai Kutatócsoportjának vezetője) 1915-1981.

397: Harczos Irén (színművésznő; Fodor Oszkár színigazgató felesége) 1907-1978.

402: Gelenczei Emil (sakkíró, sakktörténész; jogász, miniszteri tanácsos) 1895-1980.

410: Király Dezső /Rex/ (író, publicista, sportíró, humorista; a Szabad Száj szerkesztője) 1896-1966.

449: Koncsek László (publicista, a makói Csanádmegye felelős szerkesztője, rádiós szerkesztő) 1905-1981.

457: Sényi Imre (publicista, az Új Pannónia szerkesztője) 1911-1981.

485: Kőmíves Sándor (színművész; Kőmíves Erzsi színésznő öccse, ifj. Kőmíves Sándor színész apja) 1897-1980.

616: Pálffy Endre (irodalomtörténész, főiskolai és címzetes egyetemi tanár; a Foaia Noastră főszerkesztője) 1908-1975.

712: Vécsey Jenő (zeneszerző, zenetudós; az Országos Széchényi Könyvtár zeneműtárának vezetője) 1909-1966.

730: Justus Pál (szociáldemokrata politikus, országgyűlési képviselő, a Magyar Rádió és a Magyar Távirati Iroda alelnöke, koncepciós per elítéltje; költő, műfordító, szociológus, közgazdász; publicista, a Szocializmus szerkesztője, kiadói szerkesztő) 1905-1965.

731: Muskát László (atléta, gátfutó, magyar bajnok; vendéglős) 1903-1966.

732: Pataky Dénes (művészettörténész, muzeológus, a Szépművészeti Múzeum modern gyűjteményének vezetője) 1921-1975.

743: Rácz Lili (zongoraművész, zenepedagógus) 1900-1966.

748: Bérces György (publicista) 1922-1981.

762: Nagyborosnyói Bartha Albert (vezérezredes; a bécsi hadiiskola tanára, 1918-ban kormánybiztos, hadügyminiszter; a Független Magyar Polgári Párt egyik megalapítója, majd 1945-től kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési képviselő, honvédelmi miniszter) 1877-1960.

774: Gál Sándor (színművész, szakszervezeti vezető) 1901-1966.

814: Schmerl Ervin (publicista) 1883-1941.

823: Smolik Raymund (a Magyarországi Ford Művek igazgató főmérnöke) 1909-1977.

604-es jelű fülkék ("templomi fülkék" - belső alagsor)

227: Prihoda István /Azary/ (festőművész, grafikus) 1891-1965.

228: Szendrey Ákos (etnográfus, folklorista, egyetemi magántanár, a Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese; Szendrey Zsigmond etnográfus fia) 1902-1965.

286: Kocsis Ferenc (orvos, természettudományi író, a Természet és Technika, majd az Élet és Tudomány felelős szerkesztője) 1914-1965.

339: Geleji Sándor (kohómérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a méretezés elméletének egyik első kutatója; a Csepel Művek műszaki igazgatója, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke, az MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei és az Acta Technica főszerkesztője; a Lengyel Tudományos Akadémia tagja, az MTA tagja és osztálytitkára; Geleji Frigyes publicista fia, Geleji Dezső publicista öccse) 1898-1967.

367: Sztrókay István (közlekedésmérnök, a millenniumi földalatti vasút egyik tervezője, a fővárosi lóvasutak villamosításának irányítója; a Budapesti Egyesített Városi Vasutak, majd a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt. vezérigazgató-helyettese) 1869-1938.

605-ös jelű fülkék ("templomi fülkék" - utcai alagsor)

66: Szabó Márta /Kadosa Pálné/ (zenepedagógus) 1917-1963.

606-os jelű fülkék ("templomi fülkék" - csarnokfolyosó)

13: Seidner Zoltán (fotóművész, fotóriporter) 1896-1960.

28: Rakovszky Menyhért (jogász, kúriai bíró; költő) 1894-1959.

85: Antal István (hegedű- és brácsaművész, zenepedagógus) 1937-1985.

89: Müller Félix /Mueller/ (építész) 1886-1961.

130: Szalkay Jenő (építész) 1890-1961.

219: Sólyom Barna Zoltán (vegyészmérnök, feltaláló, műszertervező, egyetemi magántanár, gyárigazgató) 1888-1960.

607-es jelű fülkék ("templomi fülkék" - jobb oldali átjáró)

2: Palotai Boris (író, költő, az Asszonyok szerkesztője; Palotai Erzsi szavalóművész nővére, Bacsó Péter filmrendező édesanyja) 1904-1983.

9: Bach Imre (belgyógyász, endokrinológus, címzetes egyetemi tanár, főorvos; az Endokrinológiai Társaság egyik megalapítója) 1895-1966.

16: Gábriel Ferenc (hegedűművész, főiskolai tanár, tanszakvezető) 1889-1968.

17: Füst Milán /Fürst Milán Konstantin/ (költő, író, műfordító, esztéta, egyetemi magántanár; jogász, az őszirózsás forradalom idején az Alkotó Művészek és Tudományos Kutatók Szövetségének megszervezője) 1888-1967.

22: Krenner Miklós /Spectator/ (publicista, író, műkritikus, az aradi Hunyadvármegye szerkesztője; tankerületi főigazgató; a Magyar Történelmi Emlékbizottság egyik megalapítója) 1875-1968.

25: Hernádszurdoki Mihalik Sándor (művészettörténész, muzeológus, egyetemi magántanár, a kassai Felsőmagyarországi Múzeum, majd a budapesti Iparművészeti Múzeum igazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese; Mihalik József művészettörténész fia) 1900-1969.

Vele: Dutka Mária /M. Dutka/ (felesége; művészettörténész, műkritikus; Dutka Ákos költő lánya; öngyilkos lett) 1906-1973.

38: Gró Lajos (filmkritikus, esztéta, teoretikus; a filmesztétika egyik hazai úttörője) 1901-1943.

42: Benjamin Károly (építész, a Fővárosi Tervező Intézet, majd a Budapesti Városépítési Tervező Intézet igazgatója; egészségügyi építészeti szakember) 1897-1968.

47: Komlós Aladár /Kredens/ (irodalomtörténész, műkritikus, író, költő, publicista, esszéíró; egyetemi magántanár, az MTA Irodalomtörténeti Intézetének osztályvezetője, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke) 1892-1980.

Vele: Palotai Erzsi (felesége; szavalóművész, író, műfordító, énekesnő; Palotai Boris írónő húga) 1907-1988.

51: Kövendi Dénes (klasszika-filológus, műfordító, könyvtáros, egyetemi magántanár) 1894-1965. Sírfelirata: "És magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek." (Ján 14,3)

Vele: Kövendi Judit (lánya; publicista, folklorisztikai író) 1928-1987.

52: Szold Endre (urológus, egyetemi magántanár, az Urológiai Társaság főtitkára, az Acta Urologica egyik megalapítója és szerkesztője) 1897-1968.

57: Janza Károly (kommunista politikus, országgyűlési képviselő, altábornagy, honvédelmi miniszter; a Ganz Hajógyár vezérigazgatója) 1914-2001. Sírfelirata: "Nagyon szeressétek egymást."

608-as jelű fülkék ("templomi fülkék" - udvar jobb oldala)

28: Toronyi Imre /Laky/ (színművész) 1888-1952.

61: Kőrös Béla (kohómérnök, jogász, feltaláló; a Salgótarjáni Acélgyár, majd a Csepel Művek öntödéinek vezetője) 1901-1963.

93: Zádor István (festőművész, grafikus, első világháborús hadifestő; író, a Szinyei Merse Pál Társaság egyik megalapítója, a Rézkarcoló Művészek Egyesületének elnöke) 1882-1963.

96: Faber Viktor /Fáber/ (patológus, igazságügyi orvosszakértő, egyetemi magántanár, ezredes, a szatmárnémeti kórház, majd a László Kórház igazgató főorvosa; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Magyar-Román Társaság egyik megalapítója) 1904-1969.

Vele: Kálmán Erzsébet (felesége; radiológus, immunológus; a Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet igazgatóhelyettese) 1916-1965.

98: Funk József (gyógyszerész, enzimológus, műfordító, könyvtáros; atléta, úszó, vívó, Hajós Alfréd edzője) 1871-1964.

138: Istvánffy Gabriella /Rainer Ödönné/ (festőművész) 1875-1964.

144: Szalay Kálmán (jogász, az Országos Társadalombiztosító Intézet vezérigazgatója) 1887-1965.

159: Onczay László (erdőmérnök, gyáralapító; a füzérradványi uradalom igazgatója) 1886-1964.

193: Felvinczi Takáts Zoltán /Felvinczi Takáts/ (művészettörténész, muzeológus, egyetemi tanár, intézetigazgató, műkritikus, festőművész; Hopp Ferenc hagyatékából a Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum megszervezője, első igazgatója és egyik fő gyarapítója; a Magyar Keleti Társaság ügyvezető alelnöke, a Magyar Nippon Társaság egyik megalapítója és alelnöke, a Kőrösi Csoma Sándor Társaság egyik megalapítója; a Távolkelet társszerkesztője) 1880-1964.

195: Erdőbaktai Baktay Ervin /Gottesmann/ (orientalista, indológus, művészettörténész, festőművész, író, műfordító; a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum igazgatóhelyettese, az indiai gyűjtemény újjárendezője, a Földgömb szerkesztője; a tizenhét nem buddhista személy egyike, akit 1956-ban meghívtak Delhibe, Buddha születésének 2500. évfordulójára) 1890-1963.

213: Gál György (publicista, a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Világosság, a Magyar Nap, az Esti Budapest, illetve a Béke és Szabadság szerkesztője) 1912-1963.

215: Schmitterer Jenő (építész, kormányfőtanácsos) 1885-1965.

238: Felhő Rózsi /Vidos Dánielné/ (énekesnő, színművésznő) 1879-1963.

Vele: Koltai Vidos Zoltán (fia; építész, művészeti író; Radnai Panni festő férje) 1900-1975.

259: Sándor Kálmán (író, publicista) 1903-1962.

Vele: Thury Zsuzsa (felesége; írónő, publicista; Thury Zoltán író lánya, Thury Lajos író húga) 1901-1989.

266: Komor Vilmos (karmester, hegedűművész; az Operaház, majd az OMIKE művészakció művészeti vezetője, az Operaház karnagya, a lipcsei Gewandhausor- chester főigazgatója; zenekarszervező, a Budapesti Filharmóniai Társaság főtitkára, az állatkerti koncertek egyik megszervezője) 1895-1971.

274: Dörflinger István (mérnök, pilóta, a repülés egyik hazai úttörője; az első világháború után a titkos pilótaképzés egyik vezetője) 1895-1979.

283: Siménfalvy Tihamér (tábornok) 1878-1929.

285: Csiha Győző (gépészmérnök, mezőgazdász, malomtulajdonos) 1887-1962.

297: Kuhnenfeldi báró Kuhn Béla (folyamőr törzskapitány; báró Kuhn Ferenc közös hadügyminiszter unokája, báró Kuhn Ottó diplomata fia) 1892-1933.

298: Kovács Norbert (statisztikus, miniszteri tanácsos, a Magyar Statisztikai Társaság alelnöke; költő) 1874-1946.

305: Bárczi Gusztáv /Kratina/ (gyógypedagógus, fül-orr-gégész, főiskolai tanár, tanszékvezető, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatója, országgyűlési képviselő, oktatási reformer; a hallásnevelés nemzetközi rangú úttörője, több rehabilitációs eljárás kidolgozója, a fővárosi iskolaorvosi hálózat és a nagyothallók iskolája egyik megszervezője, az első magyar egészségügyi film alkotója; a Magyar Fül-Orr-Gégészek Egyesületének elnöke, az Iskolaorvos Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, a Siketnéma-oktatás szerkesztője) 1890-1964.

334: Kéri Gyula (építész) 1912-1979.

338: Varga Lajos (orvos, orvostörténész; az Országos Közegészségügyi Intézet és az Orvostörténeti Ház igazgatója) 1904-1963.

360: Beke Ödön /Berger/ (nyelvész, egyetemi tanár, tanszékvezető; szótárszerkesztő, a Magyar Nyelvőr szerkesztője, az Észt Tudós Társaság és az MTA tagja; Beke Dénes kémikus apja) 1883-1964.

389: Faragó Sándor (építész, iparművész) 1891-1959.

395: László Imre (irodalomtörténész, műkritikus) 1930-1954.

402: Páris László (jogász, bíró, közgazdász, diplomata, egészségügyi szervező; a Központi Döntőbizottság elnöke) 1898-1964.

464: Enyedi Emil (építész, matematikus) 1896-1964 [fotográfiával].

473: Csehély Aladár (gyorsíró, pedagógus; a Gyorsírástudomány szerkesztője, Radnai Bélával a Nagy rövidítésgyűjtemény összeállítója, a Magyar Gyorsírók Országos Szövetségének egyik megalapítója; az Irodai Gyorsírókat és Gépírókat Vizsgáló Országos Bizottság elnöke) 1895-1964.

609-es jelű fülkék ("templomi fülkék" - udvar bal oldala)

15: Táray Ferenc /Bundialek/ (színművész, a kolozsvári színház igazgatója, a Nemzeti Színház játékmestere) 1884-1961.

52: Máriássy Judit /Hoffmann/ (forgatókönyvíró, publicista, műkritikus; Hoffmann Árpád politikus lánya, Máriássy Félix filmrendező felesége, Máriássy Ferenc operatőr édesanyja) 1924-1986.

90: Ditróy János /Dieter/ (vízépítő mérnök, a Vízrajzi Intézet igazgatója) 1879-1961.

101: Wald Béla (radiológus, az Országos Onkológiai Intézet megalapítója és igazgatója, az onkológiai gondozó hálózat megszervezője) 1904-1960.

115: Kocsis Mihály (publicista) 1896-1959.

153: Molnár Albert (lexikográfus, a modern lexikonszerkesztés egyik hazai megalapozója; esztétikatörténész) 1901-1961.

168: Herczegh Kálmán (publicista) 1896-1963.

183: Meller Rózsi /Balassa Lászlóné/ (írónő, mezőgazdász) 1902-1960.

202: Szokoly Endre (publicista, író, műfordító, a Regényújság felelős szerkesztője) 1902-1978.

209: Várkonyi András (publicista, forgatókönyvíró, műkritikus; a Magyar Hírlap szerkesztője, televíziós szerkesztő) 1926-1977.

220: Vigh Jenő (zenekritikus, író, publicista, operaénekes) 1894-1960.

233: Harasztosi Ertsey-Leitschaft Károly (vezérőrnagy) 1888-1960.

270: Glaser Vilmos Géza (közgazdász, gyáralapító, a Magyar Földbérlők Országos Szövetségének ügyvezető igazgatója, az Országos Mezőgazdasági Közlöny felelős szerkesztője) 1877-1961.

286: Oravecz Pál (fogorvos, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató, főorvos; a Magyar Fogorvosok Országos Egyesületének főtitkára) 1895-1962.

287: Kauser Lipót (jogtudós, ügyvéd, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán) 1882-1962.

610-es jelű fülkék ("templomi fülkék" - előtér)

7: Geréb László /Gerő/ (irodalomtörténész, író, műfordító, bibliográfus) 1905-1962.

16: Oroszlány István (agrármérnök, hidrológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Növénytermesztési és Növénynemesítési Kutatóintézet, valamint a szarvasi Öntözési Kutatóintézet egyik megszervezője, a modern nagyüzemi öntözés hazai úttörőinek egyike) 1914-1984.

26: Reményi Béla (költő, író, műfordító) 1914-1962.

41: Gellért Lajos /Grünfeld/ (színművész, író, karikaturista, filmrendező) 1885-1963.

Vele: Ürmössy Anikó /G. Ürmössy/ (felesége; színművésznő) 1897-1968.

45: Moravcsik Gyula (bizantinológus, klasszika-filológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, műfordító; az Ókortudományi Társaság elnöke, a Nemzetközi Bizantino- lógiai Társaság alelnöke, az Acta Archaeologica főszerkesztője; a hazai bizantino- lógiai kutatások megalapítója, hat külföldi tudományos akadémia és az MTA tagja; Béri Gyula költő fia) 1892-1972.

65: Csordás György (úszó; háromszoros Európa-bajnok, nyolcszoros főiskolai világbajnok, tizenötszörös magyar bajnok; többszörös csúcstartó) 1928-2000.

84: Szenczi Miklós /Schmidt/ (filológus, irodalomtörténész, esztéta, egyetemi tanár, tanszékvezető; a londoni magyar tanszék megszervezője és első állandó oktatója) 1904-1977.

103: Moskovits Miklós (vegyészmérnök, szeszgyáros, feltaláló; több élesztőgyártási eljárás kidolgozója, az első hazai oldószergyár megalapítója) 1875-1963.

111: Zilahi Sebess Dénes (jogász, bíró, függetlenségi párti politikus, országgyűlési képviselő, igazságügyi államtitkár, a Felsőház tagja) 1869-1963.

118: Buday Károly (a Magyar Államvasutak igazgatója) 1891-1948.

134: Pap Géza (jogász, bíró, jogi író, szociálpolitikus; államtitkár, az Országos Társadalombiztosító Intézet igazgatója) 1868-1960 [Ohmann Béla].

153: Majtényi László /Majthényi/ (színművész, rendező) 1883-1960.

Vele: Bányai Irén (felesége; színművésznő) †1960.

161: Remenyik Zsigmond (író, a Szép Szó szerkesztője) 1900-1962.

162: Hatvani báró Hatvany Lajos /hatvani Deutsch, hatvani Hatvany-Deutsch, majd hatvani báró Hatvany-Deutsch/ (író, műkritikus, irodalomtörténész, irodalomszervező, publicista; mecénás, a Nyugat egyik megalapítója, szerkesztője és fő támogatója, a Pesti Napló főszerkesztője, az Esztendő, illetve a berlini Jung-Ungarn és a bécsi Jövő szerkesztője, a Vörösmarty Akadémia egyik megalapítója; 1910-től báró; az MTA tagja; báró Hatvany-Deutsch Sándor cukorgyáros fia, báró Hatvany Ferenc festő bátyja; első felesége Winsloe Christa szobrász) 1880-1961.

Vele: Somogyi Jolán (harmadik felesége; Somogyi Béla szerkesztő lánya) 1903-1991.

193: Zsák Zoltán (botanikus, mezőgazdász, több növényfaj felfedezője; a kassai Vetőmagvizsgáló Intézet igazgatója) 1880-1966.

202: Muraközy Gyula (református lelkész, egyházkerületi főjegyző, író, költő, műfordító; a Református Figyelő, a Református Élet, az Élet és Jövő, valamint a kecskeméti Reformátusok Lapja egyik szerkesztője, a Hungarian Church Press főszerkesztője; a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára) 1892-1961.

208: Baternay Béla /Baternai/ (író, publicista, műfordító; a lengyel ellenállási mozgalom résztvevője) 1917-1963.

227: Haiman György (grafikus, tipográfus, könyvművész, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető; irodalom- és művelődéstörténész, esztéta; a Nyomdaipari Tröszt vezérigazgatója, a Papír- és Nyomdatechnika, illetve a Magyar Grafika alapító szerkesztője, a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület egyik megalapítója és társelnöke; Kner Izidor könyvművész unokája, Haiman Hugó műfordító fia) 1914-1996.

234: Arató Pál (zongoraművész, főiskolai tanár) 1914-1987.

240: Radnai Panni (festőművész, grafikus, iparművész, illusztrátor; Vidos Zoltán építész felesége) 1904-1978.

247: Thoma Frigyes (gépészmérnök, hídtervező; a Magyar Mérnök és Építész Egylet főtitkára, a budapesti Mérnöki Kamara egyik megalapítója és titkára, a Technika és Közgazdaság megalapítója) 1883-1962.

259: Szentkatolnai Elekes Dezső (statisztikus, demográfus, címzetes egyetemi tanár, a Központi Statisztikai Hivatal alelnöke, majd elnöke; a sajtóstatisztika és a statisztikai hírszolgálat hazai úttörője; miniszteri tanácsos, a Magyar Statisztikai Társaság főtitkára, majd alelnöke, a Journal de la Société Hongroise de Statistique, a Magyar Statisztikai Szemle és a Kisebbségvédelem szerkesztője; költő, sakkozó, levelezési sakkvilágbajnok; Elekes György költő bátyja) 1889-1965.

273: Somogyi Nusi (színművésznő) 1884-1963.

278: Szántó György (író, festőművész, díszlet- és jelmeztervező) 1893-1961.

284: Marosi Máday István (ideg- és elmegyógyász, egyetemi magántanár; a bécsi Indi- viduálpszichológiai Egyesület egyik megalapítója, a Magyar Individuálpszicho- lógiai Egyesület elnöke, a Gyermekvédelem szerkesztője; Máday Izidor közgazdász fia, Máday Andor szociológus öccse) 1879-1959.

302: Lánghy Emil (altábornagy) 1889-1977.

317: Manninger Vilmos József (sebész, onkológus, címzetes egyetemi tanár, főorvos; a rák elleni küzdelem és a rákstatisztika hazai úttörője, a Magyar Sebésztársaság titkára; id. Manninger Gusztáv Adolf mezőgazdász bátyja) 1876-1945.

611-es jelű fülkék ("templomi fülkék" - belső tér)

12: Weiss Antal (grafikusművész) 1886-1963.

26: Bóka László (író, költő, esszéíró, irodalomtörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, vallás- és közoktatásügyi államtitkár; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; az Irodalomtörténet és az Acta Litteraria szerkesztője, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke, az MTA tagja és osztálytitkára) 1910-1964.

Vele: Zambra Siena (felesége; művészettörténész) 1912-1970.

44: Bálint Antal (pszichológus, gyorsíró, a pszichotechnikai képességvizsgálatok hazai úttörője, az Országos Társadalombiztosító Intézet Képességvizsgáló Állomásának vezetője; a Gyorsírástudományi Társaság egyik megalapítója és elnöke, a Magyar Gyorsírók Országos Szövetségének egyik megalapítója és alelnöke, az Irodai Gyorsírókat és Gépírókat Vizsgáló Országos Bizottság elnöke; a Gyorsírási Szemle és a Magyar Gyorsírási Újság szerkesztője, a Gyorsírástudomány alapító szerkesztője) 1883-1964.

52: Dollai Antal Károly /Dobler/ (atléta, a Testnevelési Főiskola igazgatója) 1906-1994.

55: Papp Imre (építész, restaurátor, építészettörténész; az Országos Műemléki Felügyelőség főmérnöke, Székesfehérvár főépítésze) 1907-1965.

94: Johan Béla (patológus, mikrobiológus, farmakológus, higienista, címzetes egyetemi tanár, főorvos; szociálpolitikus, belügyi államtitkár, titkos tanácsos; az Országos Közegészségügyi Intézet egyik megszervezője és első igazgatója, a falvak egészségügyi ellátása és a humán oltóanyag-termelés hazai megalapozója, az első magyar penicillinkészítmény előállítója, az Országos Közegészségügyi Tanács újjászervezője; az első magyar Rockefeller-ösztöndíjas, az MTA tagja) 1889-1983.

101: Zorkóczy Samu (kohómérnök, gyárigazgató, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű műszaki vezérigazgatója; az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, valamint a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete elnöke, a Budapesti Mérnöki Kamara alelnöke) 1869-1934.

106: Ladányi Ferenc (színművész, a Magyar Néphadsereg Színháza, majd a Madách Színház igazgatója, országgyűlési képviselő) 1909-1965.

158: Margitta Gábor (színházi rendező, a Cirkusz és Varieté Vállalat igazgatója) 1929-1976.

174: Kisbaczoni Benedek Marcell (író, műfordító, irodalomtörténész, esztéta, műkritikus, egyetemi tanár; dramaturg, színházi rendező, a Thália Társaság egyik megalapítója; lexikon- és szótárszerkesztő, könyvkiadó, az Új Idők Irodalmi Intézet igazgatója, az Új Idők egyik szerkesztője; az Országos Tanáregyesület, a Nevelőmunkások Országos Szövetsége, valamint a Magyar Könyvkiadók Országos Egyesülete főtitkára; a szabadkőműves páholyok betiltása előtti utolsó hazai nagymester; Benedek Elek író fia, Benedek Flóra pedagógus bátyja, Benedek András dramaturg és Benedek István elmegyógyász apja) 1885-1969.

219: Pataki József /Pataky/ (színművész, színháztörténész, a Nemzeti Színház Múzeumának megalapítója) 1875-1957.

222: Dénes György (színművész, író, konferanszié) 1898-1962.

Vele: Lengyel Gizi /D. Lengyel/ (felesége; színművésznő) 1903-1984.

237: Hlatky István (hadbiztos vezérőrnagy) 1886-1962.

244: Csuka János /Aranyműves János/ (író, költő, szociográfus, műfordító, publicista; a szabadkai Délvidéki Magyarság szerkesztője) 1902-1962.

260: Gárday Lajos (színművész; baleset áldozata) 1884-1962.

289: Weygand Tibor (zeneszerző) 1905-1965.

326: Vándory Gusztáv (színművész) 1882-1964.

340: Liebner Ernő (bőrgyógyász, címzetes egyetemi tanár, főorvos, az Országos Bőrgyógyászati és Nemibeteggondozó Intézet igazgatóhelyettese; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1895-1974.

343: Gergely Pál (könyvtáros, irodalom- és művelődéstörténész; gyorsíró, publicista, a Híd szerkesztője) 1902-1982.

379: Megay László, ifj. (író, költő, publicista, televíziós szerkesztő) 1941-1998.

388: Megay László, id. (radiológus, egyetemi magántanár, főorvos) 1907-1964.

389: Tokody László (mineralógus, krisztallográfus, egyetemi magántanár; a Magyar Nemzeti Múzeum ásvány- és kőzettárának igazgatója, az első hazai meteorit-katalógus egyik összeállítója, az MTA tagja) 1898-1964.

410: Bechtler Péter (szociáldemokrata politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, Budapest alpolgármestere, szakszervezeti vezető; szobrászművész, gyárigazgató; koncepciós per elítéltje, 1956-ban a Fővárosi Nemzeti Bizottság elnöke) 1891-1964.

411: Mányai Lajos (színművész) 1912-1964.

Vele: Simon Zsuzsa (felesége; színművésznő, színházi rendező; a nagyváradi Állami Színház, majd Budapesten a Belvárosi, a Petőfi, illetve a Jókai Színház igazgatója, a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanára és főigazgatója) 1910-1996.

Mányai Zsuzsa (lánya; színművésznő) 1949-1999.

612/1-es jelű fülkék ("templomi fülkék" - egykori harangtorony)

17: Bernáth Ilma /Lukács Hugóné/ (festőművész, grafikus, karikaturista, illusztrátor) 1891-1961.

23: Kolonits Ilona (filmrendező) 1922-2002.

31: Aranyossi Pál (publicista, író, műfordító; a párizsi Regards felelős szerkesztője, Bölöni Györggyel a Monde Kiadó magyar részlegének megszervezője; a Jövendő és a prágai Telepress szerkesztője, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének főtitkára; Aranyossi Magda író férje) 1887-1962.

38: Kiss Roland (szociáldemokrata politikus, publicista, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, belügyi, majd honvédelmi államtitkár; 1919-ben Szabolcs vármegye főispán-kormánybiztosa; az Állami Határügyi Bizottság elnöke, a Bethlen Gábor Szövetség társelnöke; az Országos Protestáns Napok megszervezője, a református főgondnok, az egyetemes konvent világi elnöke) 1888-1967.

48: Gyöngyösi Nándor (publicista, író, közgazdász, a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Magyar Újságírók Országos Szövetségének főtitkára, a Közgazdasági Dokumentációs Központ vezetője) 1891-1967.

59: Becsky Andor (író, költő, publicista) 1898-1978.

71: Abonyi Arany /Marton Sándorné/ (festőművész, művészeti író, publicista) 1899-1967.

88: Gerő Ernő /Singer/ (kommunista politikus, a Magyarországot 1949-től 1953-ig irányító "négyek" egyike; Franciaországban, majd a Szovjetunióban a magyar kommunista emigráció vezetője, rádiós szerkesztő; országgyűlési képviselő, kereskedelem- és közlekedésügyi, közlekedésügyi, pénzügy-, állam-, külkereskedelmi, majd belügyminiszter, a Minisztertanács elnökhelyettese, majd első elnökhelyettese; a Népgazdasági Tanács elnöke, a Magyar Tudományos Tanács első elnöke; a Magyar Dolgozók Pártja főtitkár-helyettese, az MDP KV első titkára; közgazdász, író, műfordító, az MTA tagja) 1898-1980.

Vele: Fazekas Erzsébet (felesége; történész, egyetemi tanár, tanszékvezető, műfordító; a Magyar Tudományos Tanács titkára; Fazekas Anna költő nővére) 1900-1967.

101: Kmotrik Ferenc (gépészmérnök, hídtervező, a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1901-1968.

131: Barta Lajos (író, publicista, a Fáklya, az Emberiség és a pozsonyi Új Szó szerkesztője) 1878-1964.

Vele: Szucsich Mária (felesége; író, publicista, a Lányok Újsága szerkesztője) 1886-1965.

175: Bán Antal /Rozmayer/ (szociáldemokrata politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, iparügyi miniszter; a Magyar Szociáldemokrata Párt főtitkár-helyettese, az Országos Gazdasági Tanács alelnöke; publicista, az újvidéki Munkásújság szerkesztője; Zürichben az emigráns Szociáldemokrata Párt egyik meg- szervezője és főtitkára) 1903-1951.

181: Somló István (színművész, színházi és rádiós rendező, író, a Vígszínház igazgatója; az első Magyarországon elhangzott rádiójáték rendezője) 1902-1971.

215: Radó Sándor (geográfus, kartográfus, egyetemi tanár, tanszékvezető, író; 1927-ben Németországban a világ első térképészeti sajtóügynöksége, a Pressegeographie megalapítója és vezetője; a moszkvai Világgazdasági és Világpolitikai Intézet titkára, ezredes, a második világháborúban genfi szovjet hírszerző; a Magyarország Nemzeti Atlasza - a szocialista blokkon belüli első nemzeti atlasz, egyben a világ első recens statisztikai adatfelvételekre támaszkodó regionális atlasza - elkészítésének vezetője, valamint a világon az első méterrendszerű, részletes Föld-térkép létrehozásának kezdeményezője; a Föld és Ég szerkesztőbizottságának elnöke; az MTA Földrajzi Bizottsága, majd az MTA Kartográfiai Bizottsága, valamint a Magyar Földrajzi Társaság elnöke, a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület társelnöke) 1899-1981.

221: Gereblyés László (költő, író, publicista, műfordító, a francia ellenállási mozgalom résztvevője; a Forrás alapító szerkesztője, a Magyar Szemle szerkesztője, a Nagyvilág főszerkesztője; a Magyar PEN Klub főtitkára, a párizsi Magyar Intézet igazgatója) 1904-1968.

224: Boros Rezső (kertészmérnök, pomológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a hűtőházi gyümölcsfeldolgozás hazai úttörője, az MTA Kertészeti Bizottságának titkára) 1925-1968.

231: Field, Noël H. (publicista, diplomata, az Unitarian Service Committee igazgatója; a Magyar Szemle felelős szerkesztője, kiadói szerkesztő) 1904-1970.

249: Hébelt Ede (jogtudós, ügyvéd, akadémiai és egyetemi tanár; szociáldemokrata politikus, nemzetgyűlési képviselő) 1879-1961.

266: Halász Pál (jogtudós, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Magyar Jogász Szövetség főtitkár-helyettese, a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára, a pécsi Egyetemi Könyvtár igazgatója; öngyilkos lett) 1914-1963.

284: Roxy József /Ránki/ (grafikusművész, karikaturista, publicista) 1909-1953.

Vele: Farkas Klára (felesége; író) 1911-1989.

293: Pogonyi Antal (író, költő, műfordító; rendőr alezredes; publicista, az Ember és a Vörös Újság szerkesztője) 1894-1967.

313: Sávoly Pál (építészmérnök, statikus, hídtervező; a második világháború után a hidak újjáépítésének egyik vezetője) 1893-1968.

393: Vas Imre (tüdőgyógyász, a Szabadság-hegyi Állami Tbc Gyógyintézet igazgató főorvosa, a tüdőbeteg-rehabilitáció hazai úttörője) 1898-1966.

401: Szimonidesz Lajos (evangélikus lelkész, művelődéstörténész, vallástörténész, író, levéltáros, könyvgyűjtő; vezérőrnagy, protestáns tábori püspök; az Evangélikus Lap, a Theológiai Szaklap és a Megértő Teológia szerkesztője) 1884-1965.

403: Száva István (publicista, író, műfordító, szociáldemokrata politikus; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Népszava felelős szerkesztője, a Kossuth Népe főszerkesztője, a Hétfői Hírek felelős szerkesztője; a Magyar Újságírók Országos Szövetségének ügyvezető elnöke) 1907-1970.

446: Fazekas Anna (költő, író, műfordító, pedagógus, miniszteri tanácsos; az Ifjúsági Kiadó, majd az ebből alakult Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó igazgatója; Fazekas Erzsébet történész húga) 1905-1973.

480: Várterész Vilmos (radiológus, a Sugárbiológiai Kutatóintézet, majd az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet igazgatója) 1917-1972.

613-as jelű fülkék ("templomi fülkék" - kis torony)

107: Major Jenő (festőművész, művészpedagógus) 1918-1963.

113: Komjáthy Aladár (költő, író, műfordító, természettudományi író, könyvtáros; a Kisfaludy Társaság tagja) 1894-1963.

140: Balla Ernő (publicista, író, költő) 1891-1963.

Az egykori altemplom (502-es jelű sírboltok)

11: Mezey László (jogász, kúriai bíró) 1870-1922.

29: Egressi Zoltán /Egressy/ (gépészmérnök, az első magyar elektromedikai vállalat megalapítója, a Magyar Siemens Művek igazgatója; röntgengép-tervező, a hazai röntgentechnikai oktatás és a röntgenasszisztens-képzés egyik megszervezője) 1881-1969.

40: Zelkó József (miniszteri tanácsos) 1875-1940.

47: Loewe Károly (gyárigazgató) 1839-1900.

58: Györki József /Gross/ (vegyészmérnök, egyetemi magántanár, az anyagismereti kutatások hazai elindítóinak egyike; a Péti Nitrogénművek vezérigazgatója; Györki Imre politikus öccse) 1891-1957.

65: Nagyiványi Fekete László (tábornok) 1861-1937.

77: Sólyom-Fekete Gellért (tábornok) 1880-1936.

79: Tarnai Béla (a Magyar Általános Hitelbank igazgatója) 1880-1941.

81: Józsa László (mérnök, földművelésügyi helyettes államtitkár) 1854-1940.

89: Trikál József (római katolikus pap, filozófus, teológus, egyetemi tanár, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora; pápai prelátus) 1873-1950.

102: Kapustyák Károly (altábornagy) 1870-1944.

108: Dálnokfalvi Bartha Kálmán (hadbíró vezérőrnagy) 1850-1942.

113: Kmetykó János (tornász, négyszeres magyar bajnok; főiskolai tanár, sportíró, pedagógus, tanügyi főtanácsos) 1880-1945.

115: Orsovai Láner Viktor (altábornagy) 1839-1910.

118: Orsovai Láner Kornél (gépészmérnök, mozdonytervező, vasúti és hajózási főfelügyelő; a Magyar Államvasutak igazgatója, majd elnöke, a Dunántúli Villamos Művek elnöke) 1883-1963.

139: Szentkatolnai Elekes Jenő (gépészmérnök, műszaki főigazgató) 1885-1953. Sírfelirata: "Velünk vagy mindig..."

2. parcella

1-5/6: Hajts Árpád (gyárigazgató) 1869-1933.

1-19/20: Medgyaszay István /Benkó/ (építész, építészeti író, a vasbeton felhasználásának egyik hazai úttörője; népművészeti gyűjtő, a Magyar Képzőművészek Szövetségének elnöke, a Magyar-Indiai Társaság társelnöke; Benkó Károly építész fia, Medgyaszay Gyula építész bátyja) 1877-1959.

1-29/30: Száraz György (író, esszéíró, publicista, dramaturg; a Kortárs főszerkesztője) 1930-1987.

1-81/82: Pesthy Jenő (publicista, író, a Zala Megyei Ujság felelős szerkesztője) 1877-1924.

1-93/94: Létzfalvi Bodor Antal (mezőgazdász, egyetemi magántanár, a falukutatás elindítóinak egyike; az Országos Faluszövetség főtitkára, majd igazgatója, a Falukutató Intézet igazgatója; író, történész, bibliográfus, az Alföldi Gazda, illetve a Magyar Föld alapító szerkesztője, a Falu felelős szerkesztője; a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete vidéki hálózatának megszervezője) 1878-1955.

1-101: Hajdu Elemér (gépészmérnök, címzetes egyetemi tanár, az országos villamosenergia-rendszer kiépítésének egyik vezetője; a Dunántúli Villamossági Rt. ügyvezető igazgatója, az Erőmű Ipari Központ, majd az Erőmű Tröszt igazgatóhelyettese, a Magyar Villamos Művek Tröszt termelési igazgatója) 1902-1988.

1-106: Hartai László (jogász, legfelsőbb bírósági tanácselnök; a Magyar Rádió Hivatal igazgatója) 1925-1987.

1-107: Lohr Ferenc (gépészmérnök, hangmérnök, akusztikai tervező, esztéta, dramaturg, író; az első magyar hangosfilm hangmérnöke, a hangosfilm-gyártás hazai megalapozója, a Hunnia Filmvállalat igazgatója) 1904-1994.

1-118: Szilágyi György 1914-1958 [Győri Dezső, 1935]. Sírfelirata: "Uram egyesits szeretteimmel ott, hol nincs többé elválás!"

1-124: Dercsényi Dezső (művészettörténész, műemlék-topográfus, egyetemi magántanár, a magyarországi műemlékvédelem egyik legjelentősebb személyisége; az Országos Műemléki Felügyelőség tudományos igazgatóhelyettese, az MTA Építészettörténeti és elméleti Bizottságának alelnöke) 1910-1987.

1-126: Huszár Lajos (numizmatikus, régész, történész, muzeológus, bibliográfus, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának vezetője; az Országos Magyar Történeti Múzeum főigazgatója, a Magyar Numizmatikai Társulat tiszteletbeli elnöke, a Numizmatikai Közlöny szerkesztője) 1906-1987 [Csúcs Ferenc, 1989].

1-175: Lühnsdorf Károly /Lühnsdorff/ (festőművész, grafikus) 1893-1958.

1-199: Jancsó Vilmos (kertészmérnök, 1945 után a fővárosi parkok helyreállításának vezetője) 1902-1981.

1-203: Buga László /husziváni Bukovszky/ (főorvos, higienista; író, költő, rádiós műsorvezető) 1906-1988.

1-205: Gagyi Pálffy András (bányamérnök, az Országos Érc- és Ásványbányák igazgatója, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke; számos nyersanyag nagyipari termelésének hazai elindítója) 1918-1988.

1-217: Dávid László (vízépítő mérnök, hidrológus, több eljárás hazai bevezetője, a nemzetközi vízgazdálkodási együttműködés egyik kidolgozója; az ENSZ kenyai környezeti programjának vízügyi vezetője; tájfutó, kétszeres magyar bajnok) 1939-1987. Sírfelirata: "A folyók nem ismernek országhatárokat."

1-232: Lénárd Ferenc /Lehner/ (pszichológus, pedagógus, egyetemi magántanár, főiskolai tanár; az Országos Pedagógiai Intézet kísérleti iskolája és az első hazai iskolai pszichológiai laboratórium megszervezője; a Magyar Psychologiai Társaság egyik megalapítója és főtitkára, a Magyar Pszichológiai Szemle felelős szerkesztője) 1911-1988.

1-252: Kirsch Bertalan (építész) 1901-1995.

1-255: Bajomi Lázár Endre /Lázár András/ (író, műfordító, irodalomtörténész, publicista; a párizsi Szabad Szó, a Droit et Liberté és a République Hongroise szerkesztője, a Párizsi Magyar Sajtóiroda vezetője, kiadói szerkesztő) 1914-1987.

1-282: Nagyenyedi Gillyén Sándor (miniszteri tanácsos) 1872-1942.

1-284: Székely Károly (szobrász- és éremművész) 1880-1941.

1-297/298: Vasady-Kovács Ferenc (államtitkár) 1904-1977.

1-321: Berczik Sára /Papp Lászlóné/ (ritmikus sportgimnasztikai koreográfus, főiskolai tanár; a művészi torna meghonosítója, önálló mozgásrendszer kidolgozója) 1906-1999.

1-326: Bayer József (színháztörténész, irodalom- és művészettörténész, a hazai színháztörténet-írás megalapítója; könyvgyűjtő, publicista, a Kisfaludy Társaság és az MTA tagja) 1851-1919. Sírfelirata: "Emelték a Markó u. áll. főgimnázium 1898-ban érettségizett hálás tanitványai."

1-370: Viski János (festőművész) 1891-1987. Sírfelirata: "Megszünik a fájdalmunk, ha találkozunk."

1-383: Bruckner Zoltán (vegyészmérnök, feltaláló, gyárigazgató; a Gumiipari Központi Kutató Laboratórium vezetője) 1902-1958.

1-391: Halász Mihály (operatőr, vágó, forgatókönyvíró) 1941-1984.

1-395: Némethi Kálmán (író, publicista, a vegetáriánus életmód egyik első hazai propa- gátora; az 1890-es évek híres nógrádi remetéje) 1855-1920. Sírfelirata: "A hún-magyar őstörténelem lánglelkű kutatója."

1-399: Geszler Ödön (zeneszerző, zenei író, zenekritikus; a Nemzeti Zenede tanára, a Székesfővárosi Közép- és Felsőfokú Zenetanfolyam, majd a Székesfővárosi Felsőbb Zenei Iskola igazgatója) 1879-1959.

Vele: Tessényi Tessényi Margit (felesége; zongoraművész, a Nemzeti Zenede tanára) 1879-1957.

Geszler György (fia; zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus) 1913-1998.

1-400: Szabados Antal (állatorvos, akvarista) 1912-1987.

1-401: Pusztai László (huszonötszörös válogatott labdarúgó, kétszeres magyar bajnok; sportvezető; baleset áldozata) 1946-1987.

1-402/403: Pécsi József /Prichystal/ (zeneszerző, katonakarmester, a Magyar Államvasutak országos főkarnagya) 1874-1958.

Vele: Pécsi István (fia; karmester, kórusvezető, zenepedagógus) 1916-1984.

2-93: Nyerges Pál (festőművész, grafikus) 1914-1987.

2-104: Dunai Ernő (mérnök, a száraz ofszet eljárás hazai bevezetője) 1911-1988.

2-106: Kazimir Károly (színházi rendező, író, a Thália Színház igazgató-főrendezője, főiskolai és egyetemi tanár, a Színház- és Filmművészeti Főiskola rektora; a Körszínház létrehozója, a Magyar Színházművészeti Szövetség főtitkára) 1928-1999. Sírfelirata: "Te voltál mindig mindenben minden." (Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm)

Vele: Takács Marika (felesége; televíziós műsorközlő, a Magyar Televízió alapító tagja) 1938-1997.

2-124: Valentiny Ágoston (ügyvéd, szociáldemokrata politikus, országgyűlési képviselő, Szeged polgármestere, igazságügyminiszter) 1888-1958.

2-135: Miskovits Gusztáv (tüdőgyógyász, egyetemi tanár) 1919-1996.

2-154: Marosnémethi és nádaskai gróf Gyulai Albert (zenepedagógus) 1904-1988.

2-155: Kablay Lajos (ezredes, a Honvéd Repülőtiszti Iskola parancsnoka) 1911-1987.

2-195/196: Nagy Barnabás /D. Nagy/ (református lelkész, teológus, történész, irodalom- és egyháztörténész, műfordító; teológiai tanár, kollégiumi rektor, a sárospataki akadémia igazgatója; Nagy Béla teológus fia) 1909-1969.

2-209/210: Heller Ágost (fizikus, mérnök, tudománytörténész, egyetemi magántanár; a Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn szerkesztője; az MTA tagja és főkönyvtárosa; Heller Farkas közgazdász apja) 1843-1902.

Vele: Heller Erik (fia; jogtudós, egyetemi tanár, dékán; a Magyar Kriminológiai és Büntetőjogi Egyesület alelnöke, az MTA tagja) 1880-1958.

Heller René (Heller Ágost fia; vasúti és hajózási felügyelő) 1878-1929.

2-213/214: Macskásy Árpád (gépészmérnök, épületgépész, egyetemi tanár, tanszékvezető, a tudományos klimatotechnológia hazai megalapítója; az Épületszerelőipari Központi Igazgatóság vezérigazgató-helyettese) 1904-1977.

2-230: Rónai András (geológus, egyetemi tanár) 1906-1991.

3-26: Hihalmi Harmos Zoltán (altábornagy, a Haditechnikai Intézet parancsnoka) 1893-1958.

3-40: Idrányi Ferenc (vívómester) 1902-1958.

3-75: Rabong János (a Magyar Államvasutak igazgatója, kormányfőtanácsos) 1877-1938.

3-116: V. Szolcsányi Lilla (tizenkilencszeres válogatott kosárlabdázó, Európa-bajnoki ezüstérmes, négyszeres magyar bajnok; atléta; Varsányi Imre kosárlabdázó felesége) 1927-1988.

3-169: Szántói Homonnay Tivadar (jogász, keresztényszocialista politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, a Wolff-párt egyik vezetője, Budapest főpolgármestere, a Felsőház tagja; a második világháborúban üldözöttek megmentője; a Magyar Úszó Szövetség és az Országos Idegenforgalmi Bizottság elnöke) 1888-1964.

3-185: Nagy László (régész, etnográfus, muzeológus, könyvtáros, bibliográfus; a Veszprém Megyei Múzeum és Könyvtár igazgatója, a Bakonyi Ház létrehozója, a Dunántúli Szemle társszerkesztője) 1904-1978.

4-18: Rumai Preisz Hugó (bakteriológus, főiskolai és egyetemi tanár, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora; a Bakteriológiai Intézet megszervezője és igazgatója, az első világháború alatt a járványok elleni védekezés egyik vezetője; az MTA tagja) 1860-1940.

4-45: Verebes Károly (színművész, színházi rendező) 1920-1987.

4-62: Némethy Jenő (atléta, futó, magyar bajnok) 1887-1974.

4-81: Székely Mihály (gépészmérnök, pilóta, repülőgép-tervező, aviatikus; repülő százados, az első magyar tábori pilóta; a távrepülés és a légiposta hazai úttörőinek egyike) 1885-1959.

4-91: Kákonyi István (szobrász- és festőművész, grafikus, címzetes egyetemi tanár) 1917-1993 [saját műve].

4-102: Hermann Miksa /Herrmann/ (gépészmérnök, akadémiai és egyetemi tanár, dékán, a selmecbányai akadémia, majd a Műegyetem rektora; nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, kereskedelemügyi miniszter; az első magyar gépszerkezettani tankönyv szerzője, a Mérnöki Kamara, valamint a Magyar Mérnök és Építész Egylet elnöke, a Talbot Centrale elnök-igazgatója; Herrmann Emil Gusztáv bányamérnök fia) 1868-1944.

4-110: Nemes Nagy Ákosné 1886-1934 [Gabay Sándor, 1936].

4-122: Nemes Zoltán (gyorsíró) 1899-1959. Sírfelirata: "Magyarország örökös gyorsiróbajnoka."

4-198: Gerevich László (régész, művészettörténész, muzeológus, egyetemi magántanár; a Budapesti Történeti Múzeum, illetve a fővárosi múzeumok főigazgatója, a dömösi és a pilisi prépostság feltárója; az MTA Régészeti Intézetének igazgatója és Régészeti Bizottságának elnöke, az MTA tagja; Gerevich Tibor művészettörténész unokaöccse) 1911-1997.

Vele: Vattai Ilona (felesége; művészettörténész) 1921-1988.

5-69: Papp János (református lelkész, a Soli Deo Gloria főtitkára, az 1943-as balatonszárszói konferencia egyik megszervezője) 1919-1987.

5-187: Torzsay-Biber Gyula (jogász, kúriai tanácselnök; a Magyar Államvasutak jogügyi igazgatója) 1867-1939.

Vele: Stolpa József (jogász, bíró, jogtörténész, katolikus egyházjogász, vallás- és közoktatásügyi államtitkár) 1887-1958.

5-193: Ugrai Károly /Unger; Ugray/ (gépészmérnök, folyamőr alezredes, búvár, feltaláló; 1945-től a híd- és hajóroncs-kiemelési munkák irányítója, majd a Közúti Hídfenntartó Vállalat igazgatója; a hazai könnyűbúvár-sport egyik megalapítója) 1901-1988.

6-40: Pályi Sándor (pedagógus, a Veres Pálné Leánygimnázium megalapítója és igazgatója; a szabadoktatás meghonosítója, a Szabad Líceum és az Erzsébet Népakadémia megszervezője, a Szabad Egyetem első igazgatója, az Országos Szabad- oktatási Tanács főtitkára; a mikroszkópos élelmiszervizsgálat hazai úttörője, az Uránia Tudományos Egyesület egyik megalapítója, a Magyar Gyorsíró Egyesület egyik megalapítója és alelnöke) 1859-1929 [Ispánki József].

6-52: Szent-Istvány Gyula (festőművész, az Iparművészeti Iskola tanára) 1881-1930.

6-101: Szecskó Tamás (grafikus, illusztrátor, iparművész) 1925-1987.

6-139: Csősz Gyula /Sterba/ (állatorvos, állategészségügyi főtanácsos; nyelvész, szótárszerkesztő) 1878-1959.

7-65: L'Auné Ottó (mérnök, geodéta, egyetemi docens, feltaláló; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1919-1987.

7-100: Kümmerle Jenő Béla (botanikus, muzeológus, bibliográfus; a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának vezetője) 1876-1931.

8-10: Ujvárosi Miklós (botanikus, ökológus, a magyar agrobotanikai kutatások elindítója, több botanikus kert megszervezője és vezetője) 1913-1981.

8-57: Magyarádi Jenő (nótaszerző) 1899-1987. Sírverse: "Csengő, bongó vidám kis dalok / de minden szóban, hangban én vagyok / ám ha egyszer én is elmegyek / dalaimban mégis itt leszek." (saját műve) Sírfelirata: "Öreg idő... szálló idő... nóta szerzője."

8-63: Fehér Ödön (vegyészmérnök, farmakológus, sakkozó; több gyógyszer előállítója) 1924-1977.

8-82: Bock Amália /Tardos-Krenner Viktorné/ (festőművész) 1860-1926.

8-122: Bayer Antal, ifj. (gyógyszerész, kémikus, gyárigazgató, publicista; a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság egyik megalapítója; Bayer Antal gyógyszerész fia) 1893-1945. (Neve szerepel a Kerepesi úti temető J. 174. számú falsírboltján is.)

8-134: Beke Manó /Beck/ (matematikus, egyetemi tanár, dékán; pedagógus, az Országos Középiskolai Matematikai Reformbizottság elnöke, az MTA tagja; Beke József mérnök bátyja) 1862-1946.

Vele: Görög Imre /Guszmann Ignác/ (veje; műfordító, művelődéstörténész, kiadói szerkesztő, publicista) 1882-1974.

G. Beke Margit /Görög Imréné/ (műfordító, író; Ata Kandó fotóművész édesanyja) 1890-1988.

9-43: Sziklay László (irodalomtörténész, főiskolai tanár, tanszékvezető, címzetes egyetemi tanár; költő; Sziklay Ferenc író fia) 1912-1987.

9-99: Nagy Zsuzsa /Csengeryné/ (művészettörténész) 1919-1989.

Vele: Szegzárdy-Csengery József (férje; műfordító, irodalomtörténész) 1915-1991.

9-107: Zajzon Zsuzsa /Molnár Zoltánné/ 1926-1987 [Andrássy Kurta János].

9-116: Kellner József (villamosmérnök, feltaláló, a Ganz Villamossági Művek próbatermének vezetője) 1877-1943.

9-130: Légrády Sándor (festő- és iparművész, grafikus, bélyegtervező) 1906-1987.

10-106: Friedli Gyula (operatőr) 1901-1959.

11-12: Botár Imre (történész, egyháztörténész) 1880-1959.

11-37: Kisfaludi és lubellei Lipthay István (jogász, földművelésügyi miniszteri tanácsos, a kereskedelmi minisztériumi állategészségügyi osztály és az Állatorvosi Tanintézet megszervezője) 1834-1908.

Vele: Kisfaludi és lubellei báró Lipthay Béla (fia; politikus, kereskedelemügyi államtitkár, császári és királyi kamarás; 1917-től báró; Lánczy Gyula történész veje) 1869-1928.

12-7: Hátszegi József /Hatz/ (tőrvívó, Európa-bajnoki ezüstérmes, tizenegyszeres magyar bajnok; ezredes, a honvédségi sportiskola parancsnoka; Hátszegi Ottó vívó öccse) 1904-1988.

12-10: Malomsoky József (építész, építészeti író) 1911-1986.

12-29: Helbing Ferenc (grafikus, festő- és iparművész, az Iparművészeti Iskola tanára és igazgatója; illusztrátor, könyv- és éremművész, bankjegy-, bélyeg- és plakáttervező, művészeti író; a modern magyar kereskedelmi grafika úttörője, több sokszorosító eljárás hazai bevezetője) 1870-1959.

Vele: Helbing Aranka /Kátai-Pál Andrásné/ (lánya; festőművész, grafikus) 1898-1974.

12-61: Stella Gyula (színművész, színházi rendező, a Színészek Lapja főszerkesztője; az Országos Színészegyesület elnöke és színiiskolájának tanára) 1884-1931 [Karl F. József, 1932].

13-2: Vécsey Zoltán (geográfus) 1892-1984.

13-29: Kádári báró Duka Aladár (tábornok) 1866-1937.

13-48: Bay Alajos (festő- és szobrászművész) 1864-1935.

Vele: Bay Jeromos (vívómester) 1889-1959.

15-5: Lázár László (jogász, kúriai bíró) 1889-1961. Sírfelirata: "Hiszem az örök életet." (Apostoli hitvallás)

15-30: Zaitz Géza (Budapest főmérnöke) 1877-1934 [Sidló Ferenc].

Vele: Undi Imre (sógora; író, költő, humorista, publicista) 1892-1967.

15-32: Poprádvölgyi Döller Antal (József főherceg titkára) 1879-1959.

2/2. parcella

1-29: Zolnay László (régész, művelődéstörténész, író, publicista; az Általános Nyomda és Grafikai Rt. ügyvezető igazgatója, az esztergomi Balassi Bálint Múzeum igazgatója; a budavári gótikus szoborlelet feltárója) 1916-1985 [Csúcs Ferenc, 1989].

1-35: Kilyéni Ferencz József (unitárius lelkész, főgondnok, magyarországi püspök, az Unitárius Élet szerkesztője; az 1988-as újratemetéskor Bartók Béla búcsúztatója; Ferencz József püspök unokája, Ferencz Ákos jogász fia) 1908-1994.

1-50: Kiss Jenő (iparművész) 1897-1959.

1-59: Erőss Béla (zeneszerző) 1887-1969.

1-109: Wachtel Dávid (orvos, egyetemi tanár; Heves vármegye főorvosa, a Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn alapító szerkesztője) 1807-1872.

Vele: Wachtel Elemér (építész) 1879-1928.

2-5: Bangha Imre (altábornagy, gépészmérnök) 1883-1956.

2-27: Schuschny Henrik (orvos, pedagógus, higienista, akadémiai tanár, egészségügyi főtanácsos; az Országos Közegészségügyi Egyesület főtitkára; a Tanszabadság, az Ifjúság és Egészség, illetve a Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostudományi Szemle szerkesztője) 1857-1929.

Vele: Schuschny Erna /Hermann Sándorné/ (festőművész) 1887-1941. Sírverse: "Ontotta a derüt napsugaras lényed, / Aki csak megismert megszeretett téged. / A mi életünket oly boldoggá tetted, / Az elesetteket mind felsegitetted. / Művész voltál. Legjobb feleség és anya. / Egy téli hajnalon égbe mentél-haza."

2-53: Makláry Lajos (traumatológus, a Mentőkórház igazgató főorvosa) 1921-2001.

2-110: Radoychich Lajosné 1887-1957 [Holló Barnabás, 1917 előtt].

2/3. (2/A.) parcella

1-1/2: Rózsa Miklós (művészettörténész, műkritikus, író, költő, publicista, jogász; a Ma Este, a Kút és az Új Szín szerkesztője, Bródy Sándorral a Jövendő megindítója; Munkácsy Mihály titkára, a Művészház és a Képzőművészek Új Társasága egyik megalapítója) 1874-1945.

Vele: Oltványi Imre /Ártinger/ (veje; kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, pénzügyminiszter, diplomata, a Magyar Nemzeti Bank elnöke; művészeti író, műkritikus, műgyűjtő, adományozó, a Magyar Nemzeti Múzeum elnöke, majd a Szépművészeti Múzeum főigazgatója; publicista, a Magyar Művészet szerkesztője, a Politika főszerkesztője; az Országos Földművesszövetség titkára, a Magyar Jelzálog Hitelbank igazgatója, az Országos Gazdasági Tanács elnöke, a Független Kisgazdapárt polgári tagozatának alapító elnöke; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1893-1963.

Oltványi Ambrus (Oltványi Imre fia; irodalom- és művelődéstörténész, műkritikus) 1932-1983.

Rózsa Vera /Rozgonyi Györgyné/ (Rózsa Miklós lánya; vívó, világ- és Európa-bajnok) 1906-1993.

Rozgonyi György (vívó, Európa-bajnoki bronzérmes, háromszoros magyar bajnok; sportvezető, nemzetközi versenybíró) 1890-1967.

1-31/32: Bodó Zalán (fizikus, gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető; feltaláló, a diffúz optika hazai úttörője) 1919-1990.

1-33/34: Halász Stefánia (gyermekorvos, tüdőgyógyász, főorvos; a Nemzetközi Gyermektüdőgyógyász Társaság egyik megalapítója) 1914-1978.

Vele: Timár István (férje; jogász, rendőr ezredes, koncepciós per elítéltje; a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese, a Szerzői Jogvédő Hivatal főigazgatója) 1913-1991.

1-37/38: Takács János (állatorvos, élelmiszer-mikrobiológus, egyetemi tanár; a közvágóhidak laboratóriuma, majd a Húsipari Állatorvosi Szolgálat vezetője) 1921-1979 [Konyorcsik János].

1-39/40: Bodrogi Koch Antal (geológus, mineralógus, egyetemi tanár, dékán, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem rektora; a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke, az MTA tagja; Koch Nándor geográfus apja) 1843-1927.

1-41/42: Popovics Lőrinc Béla (miniszteri tanácsos) 1859-1935.

1-55/56: Galánthai Nagy Sándor (közgazdász, jogász, császári és királyi asztalnok; a Nagy Magyar Compass szerkesztője, a Közgazdaság alapító szerkesztője) 1860-1925.

Vele: della Vedella Antal (apósa; 1848-as honvéd hadnagy) 1830-1896.

1-69/70: Benedicty József (miniszteri tanácsos) 1858-1920.

1-77/78: Gulden Ferenc (helyettes államtitkár) 1864-1929.

Vele: Gulden Rezső (öccse; gyárigazgató) 1874-1926.

1-104/105: Szamosujvári Bogdánffy Ferenc /Bogdánfi/ (őrnagy, királyi tanácsos; 1848-as honvéd százados; Bogdánffy Antal 1848-as alezredes öccse) 1829-1910.

1-118/119: Rudinai Molnár István (pomológus, szőlész, borász, miniszteri tanácsos; a tapolcai gazdasági és borászati iskola, majd a budai vincellér- és pincemesterképző igazgatója, a Kertészeti Tanintézet megszervezője és első igazgatója; a hazai ampelológiai kutatások egyik elindítója, a filoxéra utáni helyreállítás egyik vezetője, a Borászati Lapok, majd a Gyümölcskertész szerkesztője) 1851-1920.

Vele: Szabó Béla (mezőgazdász, pomológus, egyetemi tanár, dékán; a Kertészeti Magkísérleti Állomás egyik megszervezője, a nagyüzemi gyümölcslé-gyártás hazai megalapítója) 1896-1982.

1-161/162: Straub F. Brunó /Straub Ferenc Brunó/ (biokémikus, egyetemi tanár, intézetigazgató, országgyűlési képviselő, 1988-89-ben az Elnöki Tanács elnöke; az aktin felfedezője, az MTA Szegedi Biológiai Központjának főigazgatója, az Enzimológiai Intézet igazgatója, lexikonszerkesztő; az Országos Atomenergia Bizottság alelnöke, az International Council of Scientific Unions, illetve az Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanács elnöke; az MTA tagja és alelnöke; Szabolcsi Gertrúd biokémikus férje) 1914-1996.

1-177/178: Czunft Vilmos (radiológus, egyetemi magántanár, főorvos, több radiológiai eszköz hazai bevezetője; öngyilkos lett) 1897-1945.

1-185/186: Homoki-Nagy István (filmrendező, operatőr, fotóművész, ornitológus, író, jogász; a Természettudományi Múzeum sajtó- és fotóosztályának vezetője, a természetfilmezés nemzetközi szaktekintélye) 1914-1979. Sírfelirata: "...a Teremtő akaratából eggyütt éltek Gyöngyvirágtól lombhullásig."

1-193/194: Szű Irén (színművésznő) 1879-1960. Sírfelirata: "Isten veled regényes élet. Kalandok Isten veletek."

Vele: Kovács Imre (férje; színművész) 1887-1967.

2/4. parcella

1-6: Vargha Kálmán Antal (irodalomtörténész, műkritikus, bibliográfus; az MTA Irodalomtudományi Intézetének osztályvezetője) 1925-1988.

3-4: Wittmann István (belgyógyász, egyetemi tanár, főorvos; a Magyar Gastroenterológiai Társaság alapító főtitkára, a gastroenterológiai kutatások és az endoszkópos vizsgálatok hazai megalapozóinak egyike) 1909-1989.

6-6: Kabai János (kémikus, egyetemi docens, munkaegészségügyi kutató; az MTA Kolloidkémiai Bizottságának titkára) 1927-1988.

7-2: Bíró Sándor /Bier/ (ötvenháromszoros válogatott labdarúgó, világbajnoki ezüstérmes, kétszeres magyar bajnok) 1911-1988.

13-1: Kisfaludy Lajos (kémikus, farmakológus, feltaláló, címzetes egyetemi tanár; a hazai peptidkémiai kutatások egyik megalapozója, számos eljárás bevezetője, több gyógyszer előállítója, az MTA tagja) 1924-1988.

17-4: Fehérváry Ferenc (fotóművész) 1922-1988.

18-7: Millner Tivadar (vegyészmérnök, címzetes egyetemi tanár, a volfrám izzószál feltalálója; az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetének igazgatóhelyettese, az MTA tagja) 1899-1988.

23-5: Sarkantyu Mihály (operatőr, művészettörténész) 1953-1989.

23-6: Szabó Géza (református lelkész, teológiai tanár) 1916-1993.

25-21: Korek József (ősrégész, muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese) 1920-1992.

27-4: Kéki Béla /Kekel/ (könyvtáros, bibliográfus, írástörténész; a kolozsvári Egyetemi Könyvtár hírlaptárának vezetője, majd az Országos Széchényi Könyvtár, illetve a műegyetemi központi könyvtár főigazgató-helyettese; műkritikus, a kolozsvári Pásztortűz, a Hitel és az Erdélyi Múzeum egyik szerkesztője) 1907-1993.

28-9: Sándorfy György (MDF-politikus, országgyűlési képviselő) 1932-1993.

2/5. parcella

2-2: Bedő Ildikó /Both; Bedő Sándorné/ (publicista) 1937-1988.

2-10: Szűcs Jenő (történész, társadalom- és gazdaságtörténész, címzetes egyetemi tanár, a magyar nemzetfogalom modern kutatásának úttörője; a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosa, az MTA Történettudományi Intézetének osztályvezetője; öngyilkos lett) 1928-1988.

3-3: Török Iván (gordonkaművész, zenepedagógus) 1914-1988.

3-4: Kulifay Gyula (református lelkész, zsinati levéltáros) 1915-1988.

3-6: Miháltz Pál (festőművész, grafikus, főiskolai tanár) 1899-1988.

4-1: Lakat Károly (tizenháromszoros válogatott labdarúgó, magyar bajnok; sportvezető, szövetségi kapitány, sportíró) 1920-1988. Sírfelirata: "Állitotta: az FTC öregfiúk csapata és a család."

6-12: Róna Emy (grafikus, festőművész, illusztrátor, plakáttervező; Róna Klára festő húga) 1904-1988. Sírfelirata: "Tündéreidben tovább élsz."

7-13: Köllner Ferenc (a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára) 1942-1999.

11-4: Biró Sándor (ökölvívó, sportvezető; rendőr ezredes) 1928-1991.

12-8: Sztrókay Kálmán, ifj. (geológus, mineralógus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke; Sztrókay Kálmán író és Mándi Teréz publicista fia) 1907-1992.

14-1: Szamosi Imre /Szamossy/ (szobrászművész) 1888-1964.

14-2: László Andor (közgazdász, egyetemi tanár, pénzügyi államtitkár; az Országos Takarékpénztár vezérigazgatója, a Magyar Nemzeti Bank elnöke) 1914-1993.

2/6. parcella

1-1/2: Sugár Rezső (zeneszerző, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető) 1919-1988.

1-3/4: Tobiás Lóránd (építész, felsőipariskolai igazgató, az Építőmesteri Vizsgabizottság elnöke) 1913-1994.

1-17/18: Nagyajtai Fekete Zoltán (agrokémikus, agrogeológus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola igazgatóhelyettese; számos talajjavító eljárás kidolgozója, a Meteorológiai Társaság elnöke, a Magyar Agrártudományi Egyesület alelnöke, a Talajtani Társaság tiszteletbeli elnöke; országos evangélikus felügyelő, világi elnök; Fekete Lajos erdőmérnök unokája, Fekete Zoltán erdőmérnök fia) 1911-1988.

1-33/34: Kovács Endre (jogász, tarokkíró) 1903-2002.

1-43/44: Balázs János /Badics/ (nyelvész, filológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; művelődéstörténész, lexikográfus, szótárszerkesztő) 1914-1989.

4-7/8: Méhes Lajos (MSZMP-politikus, szakszervezeti vezető, országgyűlési képviselő; ipari miniszter, a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára, az MSZMP Budapesti Bizottságának első titkára) 1927-2002.

5-5/6: Pászti Miklós (karmester, zeneszerző, korrepetitor; a Magyar Állami Népi Együttes kórusának megalapítója és karigazgatója) 1928-1989.

5-7/8: Ábrahám Ambrus Andor (zoológus, neurohisztológus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; több idegvizsgálati eljárás kidolgozója, az Acta Biologica Hungarica, majd az Acta Zoologica Hungarica szerkesztője, a Magyar Biológiai Társaság elnöke, az MTA tagja; 1967-ig premontrei szerzetes) 1893-1989.

2/7. parcella

5-9: Zsámboki Zoltán (műfordító, író, mesegyűjtő; a Rakéta Regényújság egyik megalapítója és főszerkesztő-helyettese) 1923-1989.

8-12: Martinkó András (irodalomtörténész, nyelvész, szótárszerkesztő; a költői szótárak összeállításának hazai úttörője) 1912-1989.

9-5: Tariska István (elme- és ideggyógyász, egyetemi tanár, tanszékvezető, főorvos; az angyalföldi elmegyógyintézet igazgatóhelyettese, az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet főigazgatója és a neuropatológiai laboratórium megszervezője; a Néplap főszerkesztője; az MTA tagja) 1915-1989.

12-16: Muharay Elemér /Vendel; Muhoray/ (színházi rendező, színművész, író, dramaturg; színjátszó csoportok szervezője, a faluszínpad-mozgalom és a Muharay- együttes megalapítója, az Új Thália, majd a Művész Stúdió egyik megszervezője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1901-1960 [Szabó Iván].

13-4: Erdélyi Mihály (sebész, radiológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a szív- és tüdőbetegségek radiológiai vizsgálatának hazai úttörője, számos vizsgálati módszer bevezetője; az Országos Röntgen- és Sugárfizikai Intézet igazgatója, a Radiológiai Közlemények főszerkesztője) 1908-1990.

13-13: Sarkantyu Simon (festőművész, grafikus, illusztrátor, főiskolai tanár) 1921-1989.

13-14: Vermes Miklós (fizikus, fotográfus, természettudományi és fényképészeti író; az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteletbeli elnöke) 1905-1990 [Pálffy Katalin, 1992].

2/8. parcella

1-41: Szerb János (tibetológus, orientalista, költő, performer) 1951-1988.

1-75: Kende István (történész, egyetemi tanár, népművelési miniszterhelyettes; író, publicista, műfordító; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Magyar-Szovjet Baráti Társaság főtitkára) 1917-1988.

1-85: Harmati Sándor (atléta, súlylökő; főiskolai tanár, tanszékvezető) 1917-1988.

1-138: Szatmári István /Szathmáry/ (színművész, író, publicista) 1925-1988.

1-157: Braun Gina /Kövesdi Rezsőné/ (zongoraművész, zenepedagógus) 1894-1989.

1-168: Tamás István (muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese) 1920-1989.

1-169: Timár Béla (színművész, színházi rendező, író) 1947-1989 [Gulyás Gyula, 1990].

1-199: Katona Ferenc (színházi rendező, díszlettervező, a pécsi Nemzeti Színház igazgatója, az operatársulat és a Pécsi Balett egyik megszervezője, a Petőfi Színház, majd a Budapesti Szabadtéri Színpadok igazgatója; színháztörténész, író, műkritikus, esszéíró, dramaturg; a musical egyik meghonosítója, a Hilton dominikánus udvarán tartott előadások kezdeményezője) 1925-1989.

1-226: Simon János (hegedűművész) 1938-1988.

1-230: Gamási Lázár István, ifj. (filmrendező, forgatókönyvíró, publicista; Lázár István író fia) 1907-1948.

1-273: Kelen Tibor (kémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a hazai polimerkémiai kutatások egyik megalapozója, az MTA Műanyagkémiai Bizottságának titkára) 1930-1993.

1-280: Bay Gyula (színművész, színházi rendező) 1926-1994.

3/1. parcella

1-13: Borbély György (villamosmérnök, informatikus, feltaláló; a Magyar Távirati Iroda műszaki igazgatója) 1923-1983.

1-17: Dudás Kálmán (költő, műfordító, gyógyszerész) 1912-1983.

1-21: Kilb Gyula (mezőgazdasági mérnök, a hazai zöldség- és gyümölcsfeldolgozás modernizálója, több fajta meghonosítója) 1910-1983.

1-22: Duronelly László (vívómester, a Santelli-vívóterem első mestere, főiskolai tanár, tanszékvezető; a vívás elméletének és gyakorlatának jelentős fejlesztője, a párbajtőrvívás egyik hazai úttörője) 1907-1955.

1-26: Telegdi Róth Károly /telegdi Róth/ (geológus, paleontológus, egyetemi tanár, intézetigazgató; a hazai kőolajtermelés és bauxitbányászat egyik megszervezője, az MTA tagja) 1886-1955.

1-31: Vörös Béla 1875-1930 [Gerenday].

1-38: Vörös Antal (történész, agrártörténész, levéltáros) 1926-1983.

1-54: Zöld Adorján (jogász, kúriai bíró) 1860-1918.

1-98: Hufnágl Imre 1871-1935 [Krasznai Krausz Lajos].

1-107: Balázs János (színművész, rádiós rendező) 1910-1983.

1-112: Szijj Miklós (filmrendező, dramaturg) 1936-1983.

1-123: Nyilasi János (kémikus, egyetemi tanár, oktatási reformer; a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat alelnöke) 1922-1978.

1-132: Ballagi István (bőrgyógyász, klinikai mikológus, címzetes egyetemi tanár, főorvos; a gombás bőrbetegségek kutatásának úttörője; Ballagi Mór nyelvész unokája, Ballagi Aladár történész fia) 1893-1955.

1-137: Saly Géza (író, a Nimród szerkesztője) 1913-1958.

1-157/158: Szemnecz Emil (publicista, országgyűlési képviselő, a Magyar Állam felelős szerkesztője) 1859-1918.

1-160: Rajkai György, ifj. (iparművész, belsőépítész, díszlet- és jelmeztervező, grafikus; id. Rajkai György díszlettervező fia; baleset áldozata) 1951-1983.

1-166: Kisbaczoni Benedek Endre (királyi tanácsos) 1868-1918.

2-13: Császár Elemér (fizikus, radiológus, egyetemi tanár, dékán, műszertervező; a Természettudományi Társulat titkára, az MTA tagja) 1891-1955. Sírfelirata: "Uram, te tudod miért."

2-46: Mezőkomáromi Entz Géza (művészettörténész, restaurátor, főiskolai tanár, egyetemi docens, tanszékvezető, intézetigazgató; az Országos Műemléki Felügyelőség tudományos osztályának megszervezője, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat alelnöke, majd elnöke; id. Entz Géza zoológus unokája, ifj. Entz Géza zoológus és Entz Béla patológus unokaöccse) 1913-1993.

2-49: Kukán Géza (festőművész, grafikus, illusztrátor; öngyilkos lett) 1890-1936.

2-54: Vándor József (vegyészmérnök, a Műanyagipari Kutatóintézet megszervezője és igazgatója; az első hazai nejlon előállítója; a Magyar Tudományos Tanács egyik megalapítója) 1897-1955.

2-61: Martonffy Emil (filmrendező, forgatókönyvíró, az Aurora Filmvállalat és a Vidám Színház egyik megalapítója) 1904-1983.

Vele: Egry Mária /Egri/ (felesége; színművésznő) 1914-1993.

2-63: Kéler József (jogász, kúriai bíró) 1862-1927.

2-95: Manninger Olga /Pajkossy Györgyné/ (könyvtáros, művelődéstörténész, bibliográfus, az Egyetemi Könyvtár egyik újjászervezője; Manninger Rezső állatorvos lánya) 1921-1978.

2-129: Abonyi Grantner Jenő (szobrászművész, restaurátor) 1907-1983 [egykori sírszobra: saját műve].

2-141: Kovács András (főerdőtanácsos) 1876-1921.

Vele: Kovács Ákos (radiológus, főorvos, egyetemi magántanár; szobrász- és festőművész, művészeti anatómus; több mérési módszer kidolgozója) 1903-1980.

3-6: Erdős István (testnevelési író, országos versenybíró) 1928-1983.

4-7: Vesztróczy Manó (festőművész, iparrajziskolai tanár, a Paál László Társaság művészeti elnöke) 1875-1955.

4-29: Grubich Vilmos (főorvos, a sportorvosi kutatások és a sportmeteorológia hazai úttörője; az Országos Testnevelési és Sport Intézet igazgatója, az ország első sportorvosi laboratóriumának megszervezője; a spirotonometriás eljárás kidolgozója, a Sportorvosi Szemle felelős szerkesztője) 1914-1983.

4-33: Kerék Mihály (író, szociográfus, mezőgazdász, kisgazdapárti politikus, publicista; a felvidéki, majd 1945-ben a hazai földreform egyik kidolgozója, az Országos Földhivatal elnöke) 1902-1990.

5-5: Kovács László 1910-1983 [Duray Tibor, 1969].

5-17: Bretz Gyula Ottó (építész) 1878-1960.

Vele: Bretz Gyula, ifj. (fia; építész, címzetes egyetemi tanár) 1910-1983.

5-49: Babay József (író, publicista, a pécsi Őrszem és a Baranya szerkesztője) 1898-1956.

6-27: Fifilina József (operatőr, fotográfus) 1926-1983.

7-30: Wodetzky József (csillagász, egyetemi tanár, intézetigazgató; a debreceni obszervatórium létrehozója, Tass Antallal a Stella Csillagászati Egyesület megalapítója; a Stella szerkesztője; Wodetzky Lajos feltaláló fia) 1872-1956.

7-43: Kaczián János (evangélikus lelkész, főesperes, író, költő) 1861-1923. Sírfelirata: "Megváltottalak."

8-1: Lőrincz Ferenc (mikrobiológus, parazitológus, higienista, egyetemi tanár, intézetigazgató; a humán parazitológia kutatásának hazai megalapozója, az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója, az Országos Kémiai Intézet kísérletügyi főigazgatója, az Országos Húsipari Kutatóintézet igazgatója; a Népegészségügy és a Húsipar szerkesztője, a Parasitologia Hungarica egyik megindítója, a Magyar Parazitológusok Társaságának elnöke) 1898-1986.

8-4: Harsányi Szabolcs (gépészmérnök, feltaláló) 1912-1989.

8-5: Nagyszentmiklósi Bisztray-Balku Sándor (gépészmérnök, radiológus, orvosi műszerész, feltaláló; a modern radiológiai munkavédelem és a röntgenasszisztens-képzés egyik hazai megszervezője) 1905-1983. Sírfelirata: "Ezt mondja az Úr: én terólad el nem feledkezem." (Ézs 49,15 parafrázisa)

8-35: Wessetzky Vilmos (történész, egyiptológus, filológus, címzetes egyetemi tanár; a Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményének vezetője, a Nemzetközi Egyiptológus Társaság magyar bizottságának elnöke) 1909-1997.

9-24: Muzsnai László (református lelkész, teológiai tanár; filozófus, valláspszichológus) 1897-1983.

9-45: Csányi Károly (építész, művészettörténész, restaurátor, egyetemi tanár, dékán; műemlék-topográfus, az Iparművészeti Múzeum igazgatója) 1873-1955 [Ohmann Béla].

Vele: Csányi Ilona (lánya; iparművész) 1906-1982.

11-29: Iván Szilárd (festőművész, grafikus, főiskolai tanár) 1912-1988.

11-36: Zeőke Antal (országgyűlési képviselő) 1884-1983.

12-30: Brada Ede (táncművész, koreográfus, akadémiai tanár, operaházi balettmester; balettiskola-alapító, a Magyar Táncmesterek Egyesületének elnöke; Brada Rezső koreográfus apja) 1879-1955.

3/2. parcella

1-13: Mincsev Mihály (sebész, egyetemi docens) 1911-1988.

1-25: Alföldy Árpád (a Magyar Vöröskereszt országos főtitkára) 1943-1990.

1-69: Muhits Sándor (festő- és iparművész, grafikus, illusztrátor, az Iparművészeti Iskola tanára; a miskolci művésztelep vezetője) 1882-1956.

1-72: Szentiványi Gyula (művészettörténész, restaurátor, lexikonszerkesztő; a Szépművészeti Múzeum főtitkára) 1881-1956.

1-82: Misefay Tibor (miniszteri tanácsos) 1880-1939.

1-87: Göllner Miklós (festőművész, grafikus) 1902-1977.

2-8: Syposs Zoltán (sportíró, sporttörténész; vívó) 1907-1989.

2-23: Terplán Sándor (gépészmérnök, egyetemi docens) 1906-1993.

2-40: Nagy Árpád (bányamérnök, bányatanácsos, bányagép-tervező; a dunántúli szénbányászat egyik irányítója) 1901-1974.

2-45: Kis- és nagypiaski és zagajówi Bobula János, ifj. (építész, építészeti író; a Budapesti Építészeti Szemle szerkesztője, a Magyar Építőművészek Szövetségének egyik megalapítója; id. Bobula János építész fia, Bobula Ida történész apja) 1871-1922.

2-66: Richter Antal (építészmérnök, a műegyetemi Kísérleti Állomás vezetője, több anyagvizsgálati módszer kidolgozója) 1894-1956. Sírfelirata: "Én vagyok a feltámadás és az élet, ezt mondja Jézus, aki énbennem hisz, élni fog!" (Ján 11,25)

2-83: Rybár István (fizikus, geofizikus, egyetemi tanár; műszertervező, az Eötvös-féle torziós inga továbbfejlesztője; a Magyar Geofizikusok Egyesületének egyik megalapítója, az MTA tagja) 1886-1971.

2-112: Lőrinczy Ferenc (királyi tanácsos, kúriai főigazgató) 1849-1918.

Vele: Lőrinczy Endre (vasúttervező mérnök, műszaki főtanácsos) 1891-1969.

2-143: Ljubovijai Czeisberger János (altábornagy) 1860-1931.

Vele: Ternegg Kálmán (vezérezredes, a légierő parancsnoka) 1887-1956.

3-4: Csetényi József (publicista) 1875-1956.

4-1: Rajó Sándor László (villamosmérnök, a Rádiófelszerelések Gyára laboratóriumának vezetője) 1922-1956.

4-7: Wagner József (klasszika-filológus, zene- és sporttörténész, főiskolai tanár; a Juventus szerkesztője) 1882-1956.

4-39: Castiglione László (klasszika-archeológus, művészettörténész; a Szépművészeti Múzeum antik gyűjteményének vezetője, az MTA Régészeti Intézetének igazgatóhelyettese, az Acta Archaeologia szerkesztője; Egyiptom hellenisztikus és római kori kultúrájának nemzetközi rangú kutatója; Varga Edith egyiptológus férje) 1927-1984.

4-49: Gádor István (keramikus- és szobrászművész, főiskolai tanár, író) 1891-1984.

5-3: Seyfried Ernő (miniszteri tanácsos) 1882-1956.

5-13: Mezey László (irodalom- és művelődéstörténész, könyvtáros, paleográfus; baleset áldozata) 1918-1984.

5-33: Matolcsy Ferenc †1940 [Kamotsay István, 1941].

6-4: Szacsvay Imre (grafikusművész) 1920-1990.

Vele: Szacsvay Péter (fia; fotóművész, az Officina Nova egyik megalapítója) 1954-1997.

6-52: Kerecsendi Kiss Márton (író, költő, forgatókönyvíró; Argentínában a Magyar Harangok, a Magyar Út és a Magyarok Útja kiadó-szerkesztője, Kanadában a Magyar Élet társszerkesztője) 1917-1990.

7-1: Lampl Hugó (Budapest első főszámvevője) 1841-1919.

7-7: Horn János (kertész, pomológus, főiskolai tanár és egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; az első hazai gyümölcskísérleti telep vezetője, a Kertészeti Tanintézet főkertésze és igazgatója, az Országos Fajtatörzskönyvező Bizottság és a Gyümölcstermesztők Országos Egyesülete egyik megalapítója) 1881-1958.

7-11: Gergely Endre (publicista) 1919-1984.

8-32: Ábrán Zoltán (festőművész) 1906-1986.

8-44: Szendrői Zoltán (urológus, egyetemi tanár) 1917-1991.

9-52: Bretán Miklós (belgyógyász, egyetemi tanár, klinikaigazgató; a Diabetes Bizottság elnöke) 1916-1984.

10-22: Berczelly Tibor /Berczeller/ (kard- és tőrvívó, háromszoros olimpiai bajnok és kétszeres bronzérmes, négyszeres világbajnok, egyszer ezüst- illetve bronzérmes, Európa-bajnok, főiskolai világbajnok, huszonnyolcszoros magyar bajnok; sportlövő, magyar bajnok; őrnagy, vívómester, főiskolai tanár) 1912-1990.

10-37: Jeges Ernő (festőművész, grafikus, könyvművész, plakát- és bélyegtervező, szobrász; a szentendrei művésztelep egyik megalapítója) 1898-1956.

11-11: Gyömrei Sándor /Neumann/ (gazdaságtörténész, egyetemi magántanár, kisgazdapárti politikus; a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara főtitkár-helyettese, a Magyar Gazdaságkutató Intézet alelnöke) 1892-1957.

11-19: Lendvay Gyula (iparművész) 1902-1980.

12-6: Buza Barna (jogász, függetlenségi párti politikus, országgyűlési képviselő, földművelésügyi miniszter, ideiglenes igazságügyminiszter; író, költő, publicista, a sátoraljaújhelyi Felsőmagyarországi Hírlap szerkesztője) 1873-1944.

3/3. parcella

1-6: Kohut Irma /Urr Györgyné/ 1876-1957. Sírverse: "Az én anyám a legszebb asszony / az én anyám a legjobb asszony. / Nem kell köré sok drága szó / nem kellenek tömjén szavak / ő pusztán egymagába is / szobor-alak." (Urr Ida: Dicséret)

Vele: Urr Ida (lánya; költő, író, belgyógyász főorvos; a második világháborúban üldözöttek megmentője) 1904-1989.

1-7: L. Kovács Erzsébet /Lövey Lászlóné/ (szobrászművész) 1909-1984. Sírfelirata: "Édesanyám, szívembe zárva örökre velem vagy."

1-24: Kriegs-Au Emil /Kriegsau/ (római katolikus pap, pápai kamarás) 1881-1957. Sírfelirata: "A városmajori kis és nagy templom építője."

1-62: Bárcziházi Bárczy Barna (miniszteri főtanácsos) 1870-1930.

2-38: Eskütt Lajos (kisgazdapárti politikus, Nagyatádi Szabó István titkára; a kiviteli engedélyekkel kapcsolatos minisztériumi panama főszereplője) 1896-1957.

2-73: Lubik Zoltán (kürtművész, főiskolai tanár, zenei író; Lubik Imre trombitaművész fia) 1932-1983.

3/5. parcella

1-39: Kallós Ödön (közgazdász, a Magyar Kereskedelmi Kamara, majd a Magyar Gazdasági Kamara elnöke; diplomata, sportvezető) 1917-1989.

1-64: Mátay László (gépészmérnök, a Gépipari Tudományos Egyesület főtitkára) 1932-1989.

 

4. parcella

16-12: Reményi Gyula (altábornagy) 1921-1998.

17-19: Trencséni Tibor (orvos, vezérőrnagy) 1907-1996.

18-7: Slezák István (vezérőrnagy; sportvezető, a Magyar Tájfutó Szövetség elnöke) 1928-1993.

22-24: Berceli Béla (vezérőrnagy, gazdaságpolitikus, gyárigazgató; eszperantista, a Magyar Országos Eszperantó Egyesület, majd a Magyar Eszperantó Szövetség főtitkára, a Literatura Mondo kiadója) 1905-1986.

4/1. (4/A.) parcella

1-1/2: Bistei Gönczy Imre (tábornok) 1862-1913.

Vele: Bistei Gönczy Leó (apja; 1848-as honvéd hadnagy; 1867 után ezredes) 1830-1905.

1-27: Wolfram Ervin (kémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a hazai kolloidkémiai oktatás elindítóinak egyike, az MTA tagja) 1923-1985.

2-75: Mády Zoltán /Hilscher/ (nyelvész, irodalomtörténész, szociológus; pedagógus, népfőiskola-szervező, cserkészvezető, evangélikus egyházkerületi felügyelő; Mády Rezső politikus öccse) 1898-1977.

3-64: Teőke Géza (gépészmérnök, a Ganz Villamossági Művek igazgatója, az Erőmű Tervező és Építő Iroda vezetője) 1904-1987.

4/2. parcella

1-12: Kondor Imre (filozófus, egyetemi magántanár, könyvtárigazgató, bibliográfus; parasztpárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő; a debreceni Ady Társaság titkára) 1911-1990.

4/3. parcella

2-1: Schnell László (villamosmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán) 1923-1995.

2-15: Tari István (vívómester) 1912-1996.

4-8: Gábori Miklós (ősrégész, muzeológus, címzetes egyetemi tanár, a Kárpát-medencei paleolitikum kutatásának egyik megalapozója; a váci Tragor Ignác Múzeum igazgatója) 1925-1996.

Vele: Csánk Veronika (felesége; ősrégész, muzeológus, tudománytörténész; a természettudományos módszerek régészeti alkalmazásának hazai úttörője; Csánk Elemér építész lánya) 1929-1996.

8. urnasír: Gulyás István (teniszező, Roland Garros-, valamint Európa-bajnoki ezüstérmes, harmincötszörös magyar bajnok; sportvezető, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke; építész) 1931-2000.

15. urnasír: Koczkás Sándor (irodalomtörténész, műkritikus, egyetemi docens; a Magyar Írószövetség főtitkára) 1924-2000.

5. parcella

1-12: Hole György (sportvezető, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke) 1945-1992.

1-63: Cserkuti Tünde 1971-1994 [Rajki László, 1995].

1-73: Demus László (diplomata) 1942-1994.

1-86/87: Misoga László (színművész, a Komédia Orfeum művészeti vezetője) 1895-1969.

Vele: M. Barna Anna /Braun/ (felesége; színművésznő) 1902-1987.

1-123: Horváth G. Andor (festőművész) 1876-1966.

1-145: Konecsni István (agrármérnök, botanikus, mikológus; a hazai gombatérképezés megindítója és vezetője, az Országos Erdészeti Egyesület Mikológiai Társaságának elnöke) 1919-1988.

1-209: Belohorszky Sarolta (operaénekesnő, énekpedagógus) 1938-1994.

1-211: Gáti Vilma (színművésznő) 1925-1983.

1-231: Endrédy György 1885-1966 [Visnyovszky Lajos, 1972].

1-239: Hegyi Barnabás (operatőr, főiskolai tanár) 1914-1966.

1-240: Nyírő Gyula (elme- és ideggyógyász, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató; a hárshegyi ideggyógyintézet egyik létrehozója, az angyalföldi elmegyógyintézet igazgató főorvosa; orvostörténész, a Magyar Elmeorvosok Egyesületének alelnöke, a Magyar Psychologiai Társaság titkára) 1895-1966.

1-313: Pilisi Kornhaber Adolf (vezérezredes) 1856-1937.

1-325: Gyürky Katalin /Holl Imréné/ (régész, művészettörténész) 1925-2002.

1-358: Bleszkányi Győző (bankigazgató) 1884-1935 [Kerényi Jenő]. Sírfelirata: "Légy hiv mind halálig és néked adom az életnek koronáját." (Jel 2,10)

1-363: Bartucz Lajos (fizikai antropológus, muzeológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, intézetigazgató, a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának vezetője; a magyar jakobinusok sírjának feltárója, az Anthropológiai Füzetek alapító szerkesztője; a Magyar Néprajzi Társaság főtitkára, majd ügyvezető alelnöke, a Magyar Biológiai Társaság alelnöke, az Alföldi Tudományos Intézet egyik megszervezője és első igazgatója) 1885-1966.

1-379: Jehn Gyula †1942 [Metky Ödön, 1971].

1-387: Dolmányos István (történész, egyetemi tanár; műfordító) 1929-1993.

1-405: Kertész Kornél (jazz-zongorista, zenekar-alapító, zenepedagógus; a Budapesti Ifjúsági Jazz Klub alapító elnöke, az első magyar jazzfolyóirat kiadója) 1910-1983 [fotográfiával].

1-409: Maksay László (művészettörténész, grafikus, a Rajztanítás főszerkesztője) 1914-1986.

1-421: Păteanu, Gelu Mario (műfordító, költő, író, publicista) 1925-1995 [Andrási Ignác, 1998]. Sírfelirata: "Állíttatta a Magyar Írószövetség, a Budapesti Székely Kör és a Buda környéki Székely Kör."

1-438: Török Gyula (festőművész) 1917-1994.

1-449: Rákóczi János (mesterszakács, gasztronómus) 1897-1966.

1-474: Klipp Alajos (mérnök, asztrogeodéta) 1886-1944.

1-520: Finta József (grafikusművész) 1931-1994.

1-529: Sztojanovits Jenő (zeneszerző, karnagy, orgonaművész, zenepedagógus; a Szent István-bazilika első karnagya, ének- és zenekarának megszervezője, a Mátyás-templom karnagya, az elemi iskolai énekoktatás hazai megalapozója; a Székesfővárosi Énekkar megalapítója és vezetője, a Magyar Zenészek Országos Egyesületének alapító elnöke; publicista, zenekritikus, a Zenevilág szerkesztője) 1864-1919.

Vele: Sztojanovits Adrienne /Bőhm Gyuláné/ (lánya; hangverseny-énekesnő, énekpedagógus; testvéreivel, Sztojanovits Lili és Sztojanovits Edit énekesnőkkel a Sztojanovits-tercett megalakítója; a Szilágyi Erzsébet Gimnázium énekkarának megszervezője és vezetője) 1890-1976.

1-559: Fenyősy Antal (publicista) 1925-1966.

1-567: Fábry Éva /Búzáné/ (televíziós szerkesztő) 1928-1994.

5/1. parcella

1-23/24: Vizi-Makkay Ákos (kartográfus) 1913-1981.

1-29/30: Olaszteleki Kolumbán Lajos (etnográfus, író, pedagógus; a hétfalusi csángók első néprajzi ismertetője) 1875-1958.

1-59/60: Lajtay János (tábornok) 1893-1978.

5/2. parcella

1-1: Schőn Győző (gépészmérnök, a Fővárosi Gázművek vezérigazgató-helyettese) 1875-1957.

1-17: Erdei Sándor (író, műkritikus, parasztpárti politikus, népművelési miniszterhelyettes, a Magyar Írók Szövetségének főtitkára; publicista, a Szabad Szó, a Művelt Nép, majd az Új Hang szerkesztője, a Szövetkezet főszerkesztője; szobrászművész; Erdei Ferenc miniszter öccse) 1915-1984.

1-31: Belloni Nándor (építész) †1945.

1-55: Mednyánszky Mária /Klucsik Jenőné/ (asztaliteniszező, tizennyolcszoros világbajnok, hatszor ezüst- és négyszer bronzérmes; huszonkétszeres magyar bajnok, szövetségi kapitány) 1901-1978.

1-56: Huszár Imre (vízépítő mérnök, egyetemi tanár, műszertervező; a Szigetközi Ármentesítő Társulat igazgató főmérnöke) 1892-1957.

1-66: Völgyesi Istvánné 1910-1957 [Völgyesi István].

1-67: Csaklós András (szobrászművész) 1885-1957.

1-74: Zwack Lajos (likőrgyáros; Zwack József likőrgyáros fia, Zwack Béla és Zwack János likőrgyárosok apja, Zwack Péter országgyűlési képviselő nagyapja) 1855-1930 [Rápolthy Lajos].

1-104: Fekete Géza /galántai Fekete; G. Fekete/ (szobrászművész; ifj. Fekete Géza szobrász apja) 1906-1976.

1-123: Horányi Mátyás (irodalom- és színháztörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető) 1928-1995.

1-138: Vámos Imre (fogorvos, egyetemi tanár, dékán, klinikaigazgató) 1928-1980.

1-140: Hernádi Lajos (zongoraművész, zenetörténész, főiskolai és egyetemi tanár) 1906-1986.

1-142: Gyulai Ágost /Griesbach/ (irodalomtörténész, pedagógus, tanítóképző-igazgató, egyetemi magántanár, főiskolai tanár, a Testnevelési Főiskola első igazgatója; gyorsíró, műfordító, a Magyar Paedagogiai Társaság titkára, majd alelnöke; a Paedagogiai Értesítő és a Magyar Paedagogia szerkesztője; Erődi-Harrach Béla geográfus veje) 1868-1957.

Vele: Gyulay Zoltán (fia; publicista, író, jogász, a Turista Sport Kurier szerkesztője) 1897-1984.

2-17: Luncz Géza (erdőmérnök, gazdaságpolitikus, egyetemi magántanár) 1892-1957.

2-38: Böszörményi Jenő /Goldhammer/ (gépészmérnök, a hazai motor- és autógyártás egyik úttörője, az első magyar Diesel-motorok konstruktőre; a Benz Magyar Automobil és Motorgyár, majd a Magyar Általános Gépgyár műszaki igazgatója) 1872-1957.

2-57: Mezei József /Mezey/ (irodalomtörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető) 1930-1986.

5/3. parcella

1-44: Patyi Kamill (kapucinus szerzetes, tartományfőnök) 1874-1963. Sírfelirata: "A lélek él, találkozunk." (Arany János: Arany Juliska sírverse)

1-49: Kézdivásárhelyi Dencz Ákos (közgazdász, országgyűlési képviselő; a központi csekkrendszer kidolgozója, a Postatakarékpénztár vezérigazgató-helyettese) 1876-1963.

1-58: Fazekas Márton (publicista) 1907-1963. Sírfelirata: "Emberséggel az emberért."

1-62: Kéry János (Borsos Miklós apósa) 1889-1963 [Borsos Miklós: "Bánat"; 1964].

5/4. parcella

1-3: Zágoni Bodola Lajos, ifj. /Bodola Lajos Pál/ (mérnök, geodéta, matematikus, csillagász, egyetemi tanár, dékán, a Műegyetem rektora; műszertervező, az Állami Központi Mértékhitelesítő Bizottság igazgatója, a Nemzetközi Súly- és Mértékbizottság titkára, az MTA tagja; Bodola Lajos bányamérnök fia) 1859-1936.

1-9: Mendöl Tibor (geográfus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a hazai településföldrajzi kutatások megalapozója, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke, az MTA tagja) 1905-1966.

1-20: Bauhofer János György (az első budai evangélikus lelkész; egyházi író, egyháztörténész, az első hazai német nyelvű protestáns folyóirat, a Der Evangelische Christ megindítója; Mária Dorottya Vilma hercegnő udvari lelkésze) 1806-1864. Sírfelirata: "Jól vagyon jámbor és hű szolgám kevesen voltál hű, sokra bizlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe." (Mát 25,21)

1-25: Bruckner Győző (kémikus, farmakológus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, intézetigazgató; a hazai peptidkémiai kutatások egyik megalapozója, az izokinolin-szintézis felfedezője, az MTA Peptidkémiai Kutatócsoportjának vezetője, a hallei Leopoldina Akadémia és az MTA tagja) 1900-1980.

1-69: Herrer Cézár (festőművész) 1868-1919.

1-76: Tamkó Sirató Károly /Tamkó/ (költő, író, műfordító, teoretikus; önálló jóga-rendszer kialakítója) 1905-1980.

6-11: Halmos Mária /Halmos Mici/ (színművésznő) 1897-1972.

6-14: Kogler Nep. János (jogász, bíró, akadémiai tanár; jogi író, döntvénytár-szerkesztő) 1835-1912.

14-5: Ág István (kertész, mezőgazdász, fővárosi főkertész; a Kertészeti Társaság tiszteletbeli elnöke) 1906-1993.

Bürök utca felőli fülkék

925-17: Demény János (zenetörténész, író, esztéta) 1915-1993.

926-9: Dobrovits Aladár (egyiptológus, művészettörténész, muzeológus, műfordító, egyetemi tanár, tanszékvezető, a modern egyiptológia hazai megalapozója; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Szépművészeti Múzeum antik osztályának vezetője és az állandó egyiptomi kiállítás összeállítója, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója; a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat alelnöke, az Ókortudományi Társaság egyik megalapítója, az Antik Tanulmányok alapító szerkesztője; első felesége Dömötör Tekla folklorista) 1909-1970.

927-17: Ferenczy Pál (villamosmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető; feltaláló, a Magyar Mérnöki Akadémia egyik megalapítója) 1931-1992.

928-8: Rónai Dénes (fotóművész, fényképészeti író, feltaláló, több fényképészeti eljárás meghonosítója, a Fényképészeti Lapok főszerkesztője; bábművész, az első hazai művészi bábszínház alapító igazgatója; operatőr, filmesztéta; Rónai Hermin színész és Rónai Mihály író bátyja) 1875-1964.

928-13: Molnár Endre (vízépítő mérnök, 1945-ben az ár- és belvízvédelmi művek helyreállításának egyik vezetője) 1904-1973.

932-13: Muraközy Gyula (műfordító, klasszika-filológus) 1919-1991.

934-12: Dósai István (a Hungarofilm igazgatója) 1926-1991.

935-1: Lukács László (sportíró, publicista, a Szabad Nép és a Szabad Ifjúság szerkesztője) 1914-1991.

935-3: Fehér Anna (tornász, olimpiai ezüstérmes, tizenötszörös magyar bajnok) 1921-1999.

935-4: Albert József (labdarúgó, a szíriai válogatott szövetségi kapitánya) 1912-1994.

935-7: Takács Andor (öttusa mesteredző, címzetes egyetemi tanár) 1905-1993.

935-8: Antal Róbert /Adler/ (hatszoros válogatott vízilabdázó, olimpiai bajnok) 1921-1995.

937-37: J. Soltész Katalin /Jávor Ottóné/ (nyelvész) 1926-1994.

938-18: Horváth Tibor (orientalista, régész, művészettörténész, japán teamester; műgyűjtő, muzeológus, a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum igazgatója, az Iparművészeti Múzeum főigazgató-helyettese; a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat elnöke) 1910-1972.

938-43: Heleszta Sándor (szociológus, közművelődési szakember) 1939-1998.

939-17: Juhász Károly Kálmán (kémikus, egyetemi docens) 1916-1995.

939-19: Erdős Zoltán (gyermekgyógyász, egyetemi tanár) 1912-1995.

939-46: Soproni Sándor (klasszika-archeológus, epigráfus, muzeológus, egyetemi docens; a Szentendrei Múzeum igazgatója, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társaság főtitkára, majd alelnöke) 1926-1995.

941-14: Czeglédy Károly (nyelvész, történész, orientalista, egyetemi tanár, tanszékvezető; az MTA Őstörténeti Bizottságának társelnöke, a Kőrösi Csoma Sándor Társaság elnöke, az Acta Orientalia szerkesztője; Czeglédy Sándor teológus fia, ifj. Czeglédy Sándor és Czeglédy István teológusok öccse) 1914-1996.

941-28: Kerekes János (karmester, zeneszerző, az Operaház karnagya) 1913-1996.

942-5: Surányi Endre (autótechnikus, feltaláló, alezredes, igazságügyi gépjárműszakértő, író, publicista; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; autó-, motorkerékpár- és motorcsónak-versenyző, magyar bajnok) 1913-1996.

942-23: Földes L. Péter (publicista, rádiós szerkesztő, 1956-ban a Szabad Kossuth Rádió egyik vezetője; a francia ellenállási mozgalom résztvevője; a Történelmi Igazságtétel Bizottság egyik megalapítója) 1918-1997.

942-49: Halász Előd (irodalomtörténész, nyelvész, germanista, szótárszerkesztő, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; az Irodalomtörténeti Dokumentációs Központ vezetője) 1920-1997.

943-19: Radnai János (a Magyar Televízió sportosztályának vezetője, a hazai televíziós sportműsorok megalapítója) 1928-2002.

945-3: Kemény László (színművész, színházi rendező, főiskolai tanár) 1899-1970.

946-13: Bojtor Károly (festőművész) 1933-1999.

946-34: Nagy Ernő (gépészmérnök, asztronautikai író, szótárszerkesztő, publicista) 1917-1969.

Bürök utca felőli urnasírok

931-3-17: Volly István (etnográfus, folklorista, népdalgyűjtő, zeneszerző, író; a Fővárosi Népi Zenekar megszervezője és első vezetője) 1907-1992.

932-3-15: Máté György (író, publicista, a Béke és Szabadság, majd az Érdekes Újság szerkesztője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1913-1990.

932-3-36: Szabó István (muzeológus) 1912-2000.

933-2-10: Madarász Tibor (jogtudós, közigazgatási jogász, egyetemi tanár) 1927-1991.

933-3-2: Csolnokossi Cholnoky Tibor (építészmérnök, statikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, az Építőipari Műszaki Egyetem rektora; a Műegyetemi Atlétikai és Futball Club elnöke; Cholnoky Jenő geográfus fia, Cholnoky Béla botanikus öccse, Cholnoky Viktor és Cholnoky László írók unokaöccse) 1901-1991.

934-2-52: Goy Andor (műszerész, Bíró László Józseffel a golyóstoll feltalálója) 1896-1991.

935-2-9: Eördögh János (fuvolaművész, zeneszerző, karmester) 1906-1992.

935-2-17: Kőrösi József (publicista, a Valóság főszerkesztője, kiadói szerkesztő) 1928-1997.

935-2-30: Wieromiej, Witold (író) 1916-1992.

935-2-37: Tabák Endre (sportvezető, sportíró, publicista; a szolnoki Sport és Művészet szerkesztője, a Népsport főszerkesztője) 1908-1994.

935-2-40: Tóth Béla (sportlovas, mesteredző, az öttusázás hazai elindítóinak egyike; százados, akadémiai tanár) 1907-1991.

935-2-42: Nyéki Imre (úszó, olimpiai ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok és kétszer bronzérmes, kilencszeres főiskolai világbajnok, harminchatszoros magyar bajnok) 1928-1995.

935-2-43: Vadas György (az egyik legkiválóbb magyar futballbíró) †1999.

935-3-17: Nemere Zoltán (párbajtőrvívó, kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok, egyszer ezüst- és kétszer bronzérmes, hatszoros magyar bajnok; baleset áldozata) 1942-2001.

935-3-18: Keresztes Attila (kardvívó, olimpiai bajnok, világbajnok és főiskolai világbajnok) 1928-2002.

935-3-20: Simek Ferenc (atléta, sportvezető, a női atlétika hazai megalapítóinak egyike) 1908-1991.

935-3-21: Papp Bertalan (kardvívó, kétszeres olimpiai és világbajnok, hatszoros magyar bajnok; őrnagy) 1913-1992.

935-3-23: Iglói Mihály /Ignácz/ (atléta, közép- és hosszútávfutó, tízszeres magyar bajnok) 1908-1998.

935-középen: jeltelen sírban nyugvó magyar olimpiai bajnokok (Barta István, Berty László, Garai János, Gerde Oszkár, Kabos Endre, Petschauer Attila) szimbolikus sírköve.

936-2-7: Piller György (műkovács, iparművész) 1941-1992.

936-2-21: Asbóth László (a Fővárosi Közlekedési Felügyelet igazgatója) 1948-2002.

936-2-50: Striker György Ottó (fizikus, mérnök, címzetes egyetemi tanár; az MTA Műszerügyi Kutatóintézetének igazgatója, a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület egyik megalapítója, a Nemzetközi Méréstechnikai Szövetség egyik megalapítója és főtitkára) 1913-1992.

936-2-54: Tekeres Sándor (dalénekes) 1921-1977.

936-2-98: Kovács János (színművész) 1927-1992.

936-3-16: Vukov Konstantin (vegyészmérnök, egyetemi tanár) 1920-1991.

937-2-26: Kovalovszky Miklós (nyelvész, irodalomtörténész, filológus, főiskolai tanár; nyelvművelő, szótárszerkesztő, a Magyarosan szerkesztője) 1910-1997.

937-2-61: Takács László (restaurátor) 1940-1993.

937-2-72: Sztehlo Zoltán (jogtudós, akadémiai és egyetemi tanár) 1889-1975.

937-2-88: Patachich Iván (zeneszerző, karmester, korrepetitor; az elektronikus komolyzene hazai úttörője) 1922-1993.

937-2-119: Házi Tibor (iparművész) 1946-1993.

938-2-2: Brenner György (grafikusművész, karikaturista, illusztrátor; az Új Ludas szerkesztője) 1939-1993.

938-2-12: Vámos Imre (publicista) 1927-1993.

938-2-33: Burján Sándor (a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója) 1927-1993.

938-3-17: Kampis János (helyettes államtitkár) 1861-1922.

938-3-18: Kégl János (mezőgazdasági gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető) 1903-1967.

939-2-16: Koncz Endre (dalénekes) 1894-1976.

939-2-24: Pethő Attila (festőművész) 1943-1994.

939-2-25: Xantus Gyula (festőművész, pedagógus, főiskolai tanár) 1919-1993.

940-2-1: Kristóf Károly /Löbl Sámuel/ (író, műfordító, a keresztrejtvény meghonosítója) 1904-1994.

940-2-91: Halász Ferenc (hegedűművész, főiskolai tanár) 1930-1994.

940-2-11: Borbándi János (MSZMP-politikus, közgazdász, vezérőrnagy; országgyűlési képviselő, honvédelmi miniszterhelyettes, a Minisztertanács elnökhelyettese) 1923-1994.

940-2-35: Jakovits József (szobrász- és festőművész, bábtervező, az Európai Iskola tagja) 1909-1994.

940-2-99: Tóth Endre (szobrászművész) 1918-1998.

941-2-24: Szentpál Mária /Rabinovszky Mária/ (tánckutató, táncpedagógus, néptánc- gyűjtő, kinetográfus; az International Council of Kinetography Laban alelnöke; Rabinovszky Máriusz művészettörténész és Szentpál Olga táncpedagógus lánya, Szentpál Mónika szavalóművész nővére, Szilágyi János György klasszika-filológus felesége) 1919-1995.

941-2-34: Gáti Tibor (belgyógyász, gastroenterológus, egyetemi tanár; a Magyar Élettani Társaság alelnöke) 1929-1995.

942-2-26: Farkas György (festőművész) 1911-1995.

943-2-5: Rezessy László (zeneszerző, főiskolai tanár) 1912-1997.

944-3-9: Honti János (rendőr vezérőrnagy, Pest megyei rendőrfőkapitány) 1925-2002.

944-3-10: Mestyán Tibor (operatőr) 1927-1997.

945-3-1: Tamássi Zoltán (grafikusművész, plakáttervező) 1912-1997.

948-3-2: Kállay István (történész, jogtörténész, levéltáros, genealógus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a székesfehérvári levéltár igazgatója, a Magyar Szent Korona Társaság főtitkára, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke) 1931-1998.

948-3-4: Szecskő Tamás (szociológus, a Tömegkommunikációs Kutatóközpont igazgatója, a Magyar Közvéleménykutató Intézet főigazgatója; a Szociológia és a Jel-Kép főszerkesztője, a Tömegkommunikációs Kutatók Nemzetközi Szövetségének főtitkára) 1933-1997.

948-3-8: Hutterer Miklós /Claus Jürgen Hutterer/ (nyelvész, germanista, egyetemi tanár, tanszékvezető) 1930-1997.

Bürök utca felőli falsírboltok

70-21: Kappéter Géza (építész, igazságügyi szakértő) 1878-1948.

70-48: Mátray József /Maczonaky Károly/ (színművész, színházi rendező) 1913-1957.

70-71: Bognár József (közgazdász, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, tájékoztatásügyi, belkereskedelmi, majd bel- és külkereskedelmi miniszter, Budapest polgármestere, a Független Kisgazdapárt főtitkára, majd alelnöke, 1956-ban a Minisztertanács elnökhelyettese, az 1968-as gazdasági reform egyik kidolgozója; az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének alapító igazgatója, az Afro-ázsiai Kutató Központ igazgatója, a Gazdasági Kutatóintézetek főigazgatója; a Magyarok Világszövetsége, a Kulturális Kapcsolatok Intézete és a Világgazdasági Tudományos Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa alelnöke; az MTA tagja és osztályelnöke) 1917-1996.

70-153: Csenki Imre (zeneszerző, karmester, kórusvezető, folklorista, zenepedagógus; a Magyar Állami Népi Együttes kórusának megalapítója, a Magyar Rádió és Televízió Énekkarának vezető karnagya; Csenki Sándor etnográfus bátyja) 1912-1998.

70-298: Abella Miklós (geográfus) 1922-1976.

70-307: Goldarbeiter-Tenczer, Lisl (szépségkirálynő; az első Miss Austria, 1929-ben Miss Universe) 1909-1997.

6. parcella, körönd ("306")

1-5: Kertész Ella (színművésznő, színészpedagógus; első férje Beck Vilmos operaénekes) 1878-1936 [Ligeti Miklós, 1939]. Sírfelirata: ...Enyhe szellővé leszek és úgy cirógatlak téged... / ...Ablakodon át bevilágít majd mosolyom a szobádba... / ...Miglen alszol, elpihenek a kebleden... / ...És ott rejtezem majd a két szemed csillagában... / ...Egész valódban / Ott rejtezem majd a lelkedben... (Rabindranath Tagore)

Vele: Góth Sándor /Gutfreund/ (férje; színművész, színházi és filmrendező, akadémiai tanár, a Renaissance Színház igazgatója, a vígszínházi stílus egyik kialakítója; író, műfordító, a magyar filmgyártás egyik úttörője) 1869-1946.

1-6: Fellegi Antal (kőfaragómester) 1865-1944.

1-7: Bandl Gyula (szállodaigazgató, a Magyar Szállodaszövetség egyik megalapítója) 1908-1980 [Andrássy Kurta János]. Sírfelirata: "Aki hisz énbennem, ha meghal is él." (Ján 11,25)

Vele: Bandl Ferenc (öccse; építész) 1912-1981.

2-5: Fazék Gyula (bányamérnök, bányászattörténész; több ércelőkészítési eljárás kidolgozója) 1883-1964.

6/1. (akadémiai) parcella

4. sírbolt: Komáromi Térfy Gyula (jogász, bíró, kúriai tanácselnök, jogi író; miniszteri tanácsos, a Bethlen-korszak vezető kodifikátora, döntvénytár- és törvénytár-szerkesztő) 1864-1929.

1-19: Kotlán Sándor (állatorvos, parazitológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, intézetigazgató; több élősködőforma első leírója, a parazitás megbetegedések elleni nemzetközi fellépés egyik megszervezője; az Állatorvosok Társaságának alelnöke, a Magyar Parazitológusok Társaságának alapító elnöke, a Magyar Állatorvosok Lapja szerkesztője, az Acta Veterinaria főszerkesztője, az MTA tagja) 1887-1967.

1-20: Kertai György (geológus, címzetes egyetemi tanár, a magyar olajipar főgeológusa; a hazai szénhidrogén-kutatások megalapozója, számos szénhidrogén-telep feltárója, nemzetközi jelentőségű szénhidrogén-nómenklatúra kialakítója; az MTA Földtani Bizottsága, valamint a Központi Földtani Hivatal elnöke, a Magyarhoni Földtani Társulat főtitkára, majd elnöke, az MTA tagja) 1912-1968.

1-22: Kiss Árpád (kémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, dékán, a szegedi Tudományegyetem rektora; a hazai fizikokémiai kutatások egyik elindítója, az MTA Korróziós Bizottságának elnöke, a szegedi Acta Chimica et Physica szerkesztője, az MTA tagja) 1889-1968.

1-23: Pályi Gyula (ügyvéd, várospolitikus) 1898-1938 [Ispánki József]. Sírfelirata: "Mit keresitek az élőt a holtak közt?" (Luk 24,5)

1-24: Proszt János (kémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; tudománytörténész, az első hazai polarográfus, a modern hazai vegyészeti felsőoktatás és a Magyar Vegyészeti Múzeum egyik megszervezője, az MTA tagja) 1892-1968.

1-25: Árkosi Gyulai Zoltán (fizikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, intézetigazgató; az MTA Kristályfizikai Kutatócsoportjának létrehozója és vezetője, számos kristályokkal kapcsolatos jelenség első leírója, a mesterséges kristálynövesztés nemzetközi rangú úttörője; filozófiai író, a Göttingeni Tudományos Akadémia és az MTA tagja) 1887-1968. Sírfelirata: "A szeretet soha el nem fogy." (1Kor 13,8)

1-26: Tóth Aladár (zenetörténész, az Operaház igazgatója, Otto Klemperer Budapestre szerződtetője; zenekritikus, esztéta, lexikonszerkesztő) 1898-1968.

Vele: Fischer Annie (második felesége; zongoraművésznő) 1914-1995.

1-27: Nagyrévi Haranghy László (gerontológus, patológus, hidrobiológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; főorvos, tudománytörténész, a hazai gerontológiai kutatások úttörője; a Magyar Gerontológiai Társaság elnöke, az MTA tagja és több bizottságának elnöke; Haranghy Jenő festő öccse) 1897-1975.

1-28: Varga Ottó (matematikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; az MTA Differenciálgeometriai Kutatócsoportjának vezetője, a Publicationes Mathematicae egyik megindítója, az MTA tagja) 1909-1969.

1-29: Buza László (jogtudós, nemzetközi jogász, akadémiai, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, a Sárospataki Református Jogakadémia igazgatója, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem rektora; a Magyar Jogász Szövetség, valamint az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága elnöke; református egyházkerületi főjegyző, az MTA tagja) 1885-1969.

Vele: Buza László, ifj. (fia; állatorvos, a hal- és méhbetegségek nemzetközi rangú szakembere) 1914-1987.

1-30: Nagy László (fizikus, a hazai magfizikai kutatások egyik elindítója, a Központi Fizikai Kutatóintézet magfizikai főosztályának megszervezője; a Rossi-görbe kísérleti megalapozója, az MTA Magfizikai Bizottságának titkára) 1924-1970 [ifj. Szabó István].

1-31: Rényi Alfréd (matematikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, tudománytörténész, oktatási reformer, filozófus; több jelentős matematikai probléma első megoldója, a Rényi-féle keverési tételek megalkotója, a hazai valószínűségszámítási iskola megalapítója, a hálózatelmélet egyik úttörője; az MTA Alkalmazott Matematikai Intézetének igazgatója, a Bolyai János Matematikai Társulat főtitkára, majd elnöke, az International Statistical Institute alelnöke; a Publicationes Mathematicae egyik megindítója, az MTA tagja és osztálytitkára; Alexander Bernát filozófus unokája, Rényi Kató matematikus férje, Schulhof Ödön reuma- tológus veje) 1921-1970.

1-32: Erdey László (kémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, nemzetközi jelentőségű analitikai kémiai kutató; oktatási reformer, az MTA Szervetlen és Analitikai Kémiai Bizottságának elnöke, a Periodica Polytechnica és a Journal for Thermal Analysis szerkesztőbizottságának elnöke, a Radio-analytical Chemistry regionális szerkesztője; az MTA tagja és osztálytitkára) 1910-1970.

1-33: Egyed László (geofizikus, matematikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a modern paleomágneses kutatások hazai megalapozója, a szeizmológiai obszervatóriumok hálózatának létrehozója, a Föld tágulására vonatkozó elmélet egyik kidolgozója; a Magyar Geofizikusok Egyesületének egyik megalapítója és társelnöke, az MTA tagja) 1914-1970.

1-34: Erzsébetvárosi Issekutz Béla (farmakológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, intézetigazgató, a szegedi Ferenc József Tudományegyetem rektora; a modern gyógyszerkutatás hazai megalapozóinak egyike, az inzulin és a tiroxin hatásmechanizmusának felfedezője, számos gyógyszer előállítója; az MTA Gyógyszerkutatási Bizottságának elnöke, a Magyar Farmakológiai Társaság első elnöke, az Acta Physiologica és a Therapia Hungarica főszerkesztője, az MTA tagja és osztályelnöke; Issekutz Hugó gyógyszerész fia) 1886-1979.

1-35: Vendl Aladár (geológus, hidrogeológus, egyetemi tanár, dékán, a Műegyetem rektora; a magyar szénhidrogén-kutatás egyik úttörője, az üledékes kőzetek kutatásának elindítója, a budapesti gyógyforrások közös védőterületének létre- hozója; az MTA Hidrológiai Bizottsága, valamint a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke, az MTA tagja és másodelnöke; Vendel Miklós geológus és Vendl Mária mineralógus bátyja, Schafarzik Ferenc geológus veje, Dudich Endre zoológus sógora) 1886-1971.

1-36: Dudich Endre (zoológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a modern állattársulástani és barlangbiológiai kutatások, valamint az állatrendszertani és állatföldrajzi oktatás hazai megalapozója, számos vizsgálati módszer bevezetője; a Magyar Nemzeti Múzeum állattárának őre, az alsógödi Dunakutató Állomás és az aggteleki barlangi laboratórium vezetője; az MTA Zoológiai, illetve Hidrobiológiai Bizottsága, valamint a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat elnöke, a Magyar Rovartani Társaság alelnöke, a Magyar Biológiai Társaság és a Magyar Hidrológiai Társaság díszelnöke; az Acta Zoologica, valamint a Karszt- és Barlangkutatás főszerkesztője, az MTA tagja; ifj. Dudich Endre geológus apja) 1895-1971.

1-37: Gombás Pál (fizikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a kvantummechanikai többtest-probléma és a statisztikus atomelmélet nemzetközi rangú kutatója; az MTA Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának igazgatója, az Acta Physica Hungarica és a Physics Letters főszerkesztője, az MTA tagja, osztálytitkára és alelnöke; öngyilkos lett) 1909-1971.

1-38: Winter Ernő (vegyészmérnök, a legkiválóbb hazai híradás- és vákuumtechnikai kutatók egyike, kétszázhetven találmány, köztük a bárium elektroncső, a közvetett fűtésű katód, a készletkatód vagy a rácsemissziót meggátló nemesfém bevonat szabadalmaztatója; az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetének igazgatóhelyettese, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság egyik megalapítója, az MTA tagja) 1897-1971.

1-39: Vargha László (kémikus, farmakológus, egyetemi tanár, intézetigazgató; az ösztro- gén hatású szerek szintéziseinek kidolgozója, több gyógyszer előállítója, az MTA tagja) 1903-1971.

1-40: Kerpel-Fronius Ödön (gyermekgyógyász, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató; az Országos Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Intézet igazgatója, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának díszelnöke, a hallei Leopoldina Akadémia és az MTA tagja) 1906-1984.

1-42: Hajós György (matematikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a világhírű Minkowski-Hajós-tétel kidolgozója, az MTA Matematikai Kutatóintézetének osztályvezetője, a Bolyai János Matematikai Társulat elnöke, az Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae főszerkesztője; a Román Tudományos Akadémia és a hallei Leopoldina Akadémia tagja, az MTA tagja és osztálytitkára) 1912-1972.

1-47: Széchy Károly (építészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, nemzetközi rangú geotechnikus; hídtervező, a második világháború után a hidak újjáépítésének egyik irányítója, majd a Földalatti Vasút Beruházási Vállalat vezérigazgatója; az MTA mérnöki, építészeti és közlekedéstudományi szakcsoportjának vezetője, a Nemzetközi Talajmechanikai és Alapozási Egyesület magyar bizottságának elnöke, az MTA tagja) 1903-1972.

1-48: Elek Tibor (matematikus, fizikus, filozófus, egyetemi tanár, tanszékvezető, ezredes; Elek Oszkár irodalomtörténész fia) 1910-1972.

1-49: Viski Károly (etnográfus, nyelvész, egyetemi tanár, intézetigazgató; A Magyarság Néprajza társszerkesztője, a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának őre, a Közgyűjtemények Országos Felügyelőségének vezetője, az MTA tagja) 1882-1945. Sírverse: "S nem lessz-e világi pályám köre csonka: / Bevégzetlen élet - bevégzetlen munka." (Arany János)

1-50: Fonó Albert /Fischer/ (gépészmérnök, energetikus, egyetemi magántanár, a légi torpedó és a torló sugárhajtómű elméleti feltalálója; az MTA Energetikai Főbizottságának és Kalorikus Bizottságának alelnöke, a Tanácsadó Mérnökök Testületének alapító elnöke, az Energia Világkonferencia magyar bizottságának elnöke, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület társelnöke, az MTA tagja) 1881-1972.

1-51: Szabolcsi Bence (zenetörténész, zenekritikus, főiskolai tanár, zenetörténeti gyűjtő, a modern magyar zenetörténet-írás és zenetörténész-képzés megalapozója; a Magyar Zeneművészek Szövetségének elnöke, az MTA Bartók Archívuma - a későbbi Zenetudományi Intézet - alapító igazgatója; lexikonszerkesztő, a Studia Musicologica szerkesztője, a Zenei Szemle társszerkesztője, az MTA tagja; Szabolcsi Miksa publicista fia, Szabolcsi Lajos író öccse, Győző Andor könyvkiadó veje, Szabolcsi Miklós irodalomtörténész nagybátyja) 1899-1973.

Vele: Szabolcsi Éva (lánya; irodalomtörténész, italianista; publicista, műfordító) 1934-1980.

1-52: Pais Dezső (nyelvész, irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár, tanszékvezető; a magyar személynév-történet és az irodalmi nyelv kutatásának megalapozója, a középkori személynévadás jelentéstanának megalkotója; az MTA Helyesírási Bizottság, illetve a Nyelvtudományi Bizottság elnöke; a Magyar Nyelv egyik szerkesztője, az MTA tagja és osztályelnöke) 1886-1973. Sírfelirata: "A tudomány az életért van, és a mi életünk legyen a tudományért!"

1-53: Ubrizsy Gábor (biológus, mikológus, címzetes egyetemi tanár, környezetvédelmi és herbológiai szakember; a Növényvédelmi Kutatóintézet egyik megszervezője és igazgatója, számos gombafaj névadója, az MTA tagja) 1919-1973 [Borsos Miklós: "Napbanéző"; eredeti változata: 1963].

1-55: Földvári Aladár (geológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, oktatási reformer; a mecseki uránérc-telepek feltárója, a Földtani Intézet üledék-meghatározási laboratóriumának megszervezője) 1906-1973.

1-56: Vikár Béla (etnográfus, folklorista, nyelvész, műfordító, akadémiai tanár; író, költő, publicista, népdalgyűjtő, a világ első fonográffal gyűjtő tudósa; az országgyűlési gyorsiroda vezetője, a Budapesti, majd az Országos Magyar Gyorsíró Egyesület elnöke, a Magyar Néprajzi Társaság főtitkára, a La Fontaine Irodalmi Társulat megalapítója és elnöke, a Budapesti Philologiai Társaság, valamint a Goethe Társaság egyik megalapítója; a Gyorsírászati Lapok szerkesztője, az Élet, valamint a West-Östliche Rundschau egyik megindítója és szerkesztője; a Finn Tudományos Akadémia és az MTA tagja) 1859-1945. Sírverse: "Mostan kedvem kerekedik / Elmém azon töprenkedik / Hogy, ím, dalra kéne kelni / Ideje volna énekelni." (Kalevala - Ideje volna énekelni)

1-57: Ortvay Rudolf (fizikus, egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán; a modern elméleti fizikai kutatás és oktatás hazai megalapozója, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat titkára, a Mathematikai és Physikai Lapok társszerkesztője, az MTA tagja; Ortvay Miksa jogász fia, Ortvay Tivadar történész, illetve Jendrassik Jenő fiziológus unokaöccse; öngyilkos lett) 1885-1945.

1-58: Milasovszky Béla (bányamérnök, geodéta, egyetemi tanár, tanszékvezető; több számítási módszer hazai bevezetője) 1900-1973.

1-59: Gömöri Pál (belgyógyász, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató, tudománypolitikus; az MTA Orvosi Bizottságának titkára, az Országos Belgyógyászati Intézet igazgatója, a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének elnöke; a Szovjet Orvostudományi Akadémia tagja, az MTA tagja és osztályelnöke) 1905-1973.

1-60: Kardos Tibor (irodalomtörténész, filológus, italianista, művelődéstörténész, műfordító, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a Római Magyar Akadémia igazgatója, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság alelnöke, az Associazione Internazionale di Lingua e Letteratura Italiana elnöke; az MTA Irodalomtudományi Intézetének osztályvezetője, az Irodalomtörténeti Dokumentációs Központ vezetője, a Filológiai Közlöny egyik megindítója és szerkesztője, a római Janus Pannonius című folyóirat alapító szerkesztője, az MTA tagja) 1908-1973. Sírfelirata: "Az elemek közé! Szabad vagy..."

1-61: Egerszegi Sándor (agrármérnök, a homoktalajok termőképességét javító Egerszegi-féle módszer kidolgozója; az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének osztályvezetője) 1920-1974.

1-62: Jánossy Andor (agrármérnök, növénynemesítő, címzetes egyetemi tanár, kísérletügyi főigazgató; a hazai búzanemesítés megújítója, a tájfajták begyűjtésének és a fajtakísérletezés megindításának, valamint az első hazai génbank felállításának megszervezője; az Országos Vetőmagvizsgáló Intézet, az Általános Növényfajtakísérleti Intézet, majd az Országos Agrobotanikai Intézet igazgatója, az Európai Növénynemesítők Szövetségének elnöke, az MTA tagja) 1908-1975.

1-63: Kellner Béla (onkológus, patológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, dékán; a daganat-biokémiai és hisztokémiai kutatások hazai megindítója, Magyarországon a radioaktív izotópok első orvosi-biológiai alkalmazója; az Onkopatológiai Kutatóintézet igazgatója, az MTA Onkológiai Bizottsága, valamint a Magyar Onkológus Társaság elnöke, az MTA tagja) 1904-1975.

1-64: Szauder József (irodalomtörténész, író, műkritikus, egyetemi tanár; az MTA Irodalomtudományi Intézetének osztályvezetője, az Irodalomtörténeti Közlemények főszerkesztője, az MTA tagja) 1917-1975.

Vele: Szauder Mária /Kovács/ (felesége; irodalomtörténész, könyvtáros; Nagy Méda költőnő lánya) 1926-1981.

1-65: Derzsy Domokos (állatorvos, mikrobiológus, címzetes egyetemi tanár; az MTA Állatorvostudományi Kutatóintézetének igazgatója, több ismeretlen betegség felfedezője; öngyilkos lett) 1914-1975.

1-66: Bárczi Géza (nyelvész, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; nyelvatlasz- és szótárszerkesztő, a Revue des Études Hongroises társszerkesztője, a Magyar Népnyelv szerkesztője; a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke, a Finn Tudományos Akadémia és az MTA tagja) 1894-1975.

1-67: Freund Mihály (vegyészmérnök, címzetes egyetemi tanár, Magyarország első műszaki doktori vasdiplomájának tulajdonosa; a cseppfolyósított földgáz szállítására irányuló kutatások úttörője, a motor-kenőolajok kutatásának hazai megalapozója; a Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet alapító igazgatója, a Magyar Kémikusok Egyesületének tiszteletbeli elnöke, az MTA tagja) 1889-1984.

1-72: Renner János (fizikus, geofizikus, címzetes egyetemi tanár, tudománytörténész; az Állami Geofizikai Intézet igazgatója, a rendszeres terepi használatra alkalmas Eötvös-ingák kifejlesztője, az ország gravitációs alaphálózati feltérképezésének egyik megszervezője) 1889-1976.

1-73: Vitális Sándor (geológus, hidrogeológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a hazai szén- és radioaktívanyag-kutatás megszervezője, több hőforrás feltárója, az ország földtani újratérképezésének és hidrogeológiai feltérképezésének kezdeményezője; Vitális István geológus fia) 1900-1976.

1-74: di Gléria János (vegyészmérnök, agrokémikus, egyetemi tanár; az első hazai mezőgazdasági izotóplaboratórium megszervezője, több műszer első talajtani alkalmazója; a budakeszi Mezőgazdasági Kísérleti Telep megszervezője és igaz- gatója, a Talajtani Társaság első elnöke; az MTA Agrokémiai és Talajtani Kutatóintézetének igazgatója, valamint a Talajtani és Trágyázási Bizottság elnöke) 1899-1976.

1-75: Egerbegyi Erdey-Grúz Tibor /Erdey/ (kémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, dékán, az egyik legjelentősebb magyar elektrokémiai kutató; művelődéspolitikus, országgyűlési képviselő, felsőoktatási, majd oktatásügyi miniszter, a Tudományos és Felsőoktatási Tanács elnöke, az akadémiai kutatóhálózat egyik kifejlesztője; lexikonszerkesztő; hét külföldi tudományos akadémia tagja, az MTA tagja, osztálytitkára, főtitkára, majd elnöke) 1902-1976.

1-76: Gerecs Árpád /Gremsperger/ (kémikus, farmakológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a kémiai technológia oktatásának úttörője, számos gyógyszergyártási eljárás kidolgozója, a Chinoin műszaki igazgatója; a Szerves Vegyipari Kutatóintézet és a Gyógyszeripari Kutatóintézet igazgatója, az MTA Szerves Kémiai Technológiai Bizottságának elnöke, a Magyar Kémikusok Egyesületének alelnöke, az MTA tagja) 1903-1982.

1-77: Nizsalovszky Endre (jogtudós, jogtörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető, döntvénytár-szerkesztő; az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának elnöke, 1956-ban az MTA Nemzeti Bizottságának titkára, az MTA tagja és főtitkára) 1894-1976.

1-78: Kozma László (villamosmérnök, feltaláló, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, oktatási reformer; a Standard-gyár műszaki igazgatója, koncepciós per elítéltje; az első hazai működő jelfogós, programozható, digitális számítógép, valamint az első nyelvstatisztikai automata tervezője; az MTA Híradástechnikai Főbizottságának, majd a Távközlési Rendszerek Bizottságának elnöke, az MTA tagja) 1902-1983.

1-79: Bölcskei Elemér (építészmérnök, nemzetközileg elismert hídtervező, egyetemi tanár, tanszékvezető; az első hazai alumíniumhíd és az első előrefeszített hídszerkezetek tervezője, az MTA Műszaki Mechanikai Bizottságának elnöke, az Internationale Vereinigung für Brückenbau und Hochbau magyar bizottságának elnöke, az MTA tagja) 1917-1977.

1-80: Gillemot László (gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, a Műegyetem rektora; feltaláló, a modern fémipari, anyagszerkezettani és anyagvizsgálati kutatások hazai elindítóinak egyike; az MTA Fémipari Kutatóintézetének és Vasipari Kutatóintézetének igazgatója, a Kohászati Főbizottság és a Gépészeti Bizottság elnöke; a Mérnök Továbbképző Intézet igazgatója, az International Institute of Welding alelnöke, a Jugoszláv Tudományos Akadémia, valamint az MTA tagja; Gillemot György Lajos kertész unokája, Gillemot Ferenc sportíró fia) 1912-1977.

1-81: Arató Endre /Arnstein/ (történész, egyetemi tanár, az MTA Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese, a Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbi- zottság elnöke, az MTA tagja) 1921-1977.

1-82: Csáki Frigyes (villamosmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a Műegyetem rektora; az irányítástechnikai kutatások hazai elindítóinak egyike, oktatási reformer, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének egyik megalapítója és igazgatóhelyettese; a Problems of Control and Information Theory főszerkesztője, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, valamint a Pugwash magyar bizottságának elnöke, az MTA tagja és alelnöke) 1921-1977.

1-83: Hauser Arnold (művészetszociológus, művészettörténész, filozófus, egyetemi tanár; világviszonylatban is a modern művészetszociológiai kutatások megalapozója; az MTA tagja) 1892-1978.

1-84: Barta István (villamosmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, intézetigazgató; az elektronikus műszeripar és a híradástechnikai képzés hazai megalapozója, az Állami Műszaki Főiskola egyik megszervezője; az Orion-gyár műszaki igazgatója, a Távközlési Kutatóintézet egyik megalapítója és igazgatója, a Híradástechnikai Tudományos Egyesület elnöke, a Lengyel Tudományos Akadémia és az MTA tagja) 1910-1978.

1-85: Weltner Andor (jogtudós, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának elnöke, a Jogtudományi Közlöny szerkesztője, az MTA tagja) 1910-1978.

1-86: Mátrai László (filozófus, esztéta, filozófiatörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója; az MTA Filozófiai Főbizottságának, valamint Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának elnöke, a Magyar Filozófiai Társaság titkára, a párizsi Institut International de Philo- sophie alelnöke; esszéíró, az Apollo egyik szerkesztője, a Világosság és a Magyar Filozófiai Szemle szerkesztőbizottságának elnöke, az MTA tagja és osztályelnöke) 1909-1983.

1-87: Szigeti György (gépészmérnök, fizikus, egyetemi tanár, az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetének igazgatója; az MTA tagja és főtitkár-helyettese) 1905-1978.

1-90/91: Lévai Pál (villamosmérnök, a Magyar Szabványügyi Intézet főmérnöke; a hazai telefontechnikai kutatások egyik elindítója, több újítás bevezetője; a Híradástechnikai Tudományos Egyesület egyik megalapítója, a Magyar Híradástechnika szerkesztője, számos magyar műszaki szakkifejezés megalkotója) 1892-1957.

Vele: Lévai János (fia; belgyógyász, főorvos; baleset áldozata) 1932-1976.

Lőrinc Andor /Liebermann/ (vegyészmérnök, a kolorisztikai kutatások hazai megalapozója; az Alkalmazott Kémiai és Kolorisztikai Kutatólaboratórium vezetője, a Kolorisztikai Értesítő alapító főszerkesztője) 1908-1980.

1-104: Komáromy-Hiller Ernő 1887-1938 [Tokody Gyula].

6/2. parcella

1-13/14: Ladik Gusztáv (közigazgatási jogász, belügyi államtitkár; jogi író, törvénytár-szerkesztő, titkos tanácsos) 1860-1959.

1-23: Borsody László (vívómester, őrnagy) 1878-1939.

1-28/1: Benkepatonyi Nagy Géza (zongoraművész, zeneszerző, akadémiai és főiskolai tanár) 1876-1938 [Sidló Ferenc, 1940].

1-30: Sédeni Ambrózy Ágoston (író) 1879-1968.

Vele: Sédeni Ambrózy Ágoston (fia; költő, író, műkritikus, publicista, az Emericana szerkesztője; Ambrózy György ideggyógyász bátyja) 1914-1998.

1-38: Tőkei Ferenc (sinológus, orientalista, filozófus, egyetemi tanár; muzeológus, kiadói szerkesztő, az MTA Filozófiai Intézetének igazgatója és Orientalisztikai, valamint Filozófiai Bizottságának elnöke, a Magyar Filozófiai Társaság elnöke, az Acta Orientalia felelős szerkesztője, az MTA tagja) 1930-2000.

1-51: Lakó György (nyelvész, egyetemi tanár, szótárszerkesztő, könyvtáros; az MTA Nyelvtudományi Intézetének osztályvezetője, a Magyar Nyelvtudományi Társaság alelnöke; a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztője, a Finn Tudományos Akadémia tagja, az MTA tagja és osztálytitkára) 1908-1996.

1-57: Somos András (kertészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, kétszer a Kertészeti Egyetem rektora; az MTA Kertészeti Bizottságának tiszteletbeli elnöke, az MTA tagja) 1911-1996.

1-58: Lendvai Pál (sportvezető, a Magyar Öttusa Szövetség első főtitkára) 1909-2003.

1-60: Bökönyi Sándor (archeozoológus, állatorvos, címzetes egyetemi tanár; a nemzetközi archeozoológiai kutatások egyik megalapozója és módszertanának kidolgozója, a Természettudományi Múzeum archeozoológiai gyűjteményének létreho- zója, az MTA Régészeti Intézetének igazgatója, az Európai Akadémia és az MTA tagja) 1926-1994.

1-78/79: Biberauer Richárd (református lelkész, a Bethesda Kórház igazgató-lelkésze, az első magyar református diakonisszaintézet alapító igazgatója, a belmisszió egyik kezdeményezője; az Örömhír, a Keresztyén Szövetség, a Munka és Haladás, a Bethesda, a Református Keresztény Élet és a Hongaarsche Herout egyik szerkesztője) 1872-1939. Sírfelirata: "Mert nekem mind életemben, mind halálomban nyereségem a Krisztus." (Fil 1,21)

Vele: Kováts Lajos (sógora; református lelkész, vallásoktatási igazgató) 1870-1921.

Kováts Lajos, ifj. (Kováts Lajos fia; történész, levéltáros, a Fővárosi Levéltár főlevéltárnoka; entomológus, az egyik legjelentősebb hazai lepkegyűjtemény létrehozója; zenepedagógus) 1900-1971.

Bodoky Richárd /Biberauer/ (Biberauer Richárd fia; református lelkész, a Filadelfia Diakonissza Egylet igazgató-lelkésze, a Református Figyelő szerkesztője, a Református Élet kiadója; a második világháborúban üldözöttek megmentője) 1908-1996. (Ténylegesen csak ő nyugszik itt, előbbiek hamvai a sírkő eredeti helyén, az Érdi út felőli 49. falsírboltban maradtak.)

1-80: Angyal Sándor (színművész) 1925-1968.

1-82: Czine Mihály (irodalomtörténész, műkritikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Látóhatár főszerkesztő-helyettese, a Magyarok Világszövetségének alelnöke, majd elnöke; református egyházkerületi főgondnok, az országos zsinat világi alelnöke) 1929-1999. Sírfelirata: "Őrizzük álmát."

1-84: Szakály Ferenc (történész, művelődéstörténész; az MTA Történettudományi Intézetének osztályvezetője, Művelődéstörténeti Bizottságának titkára és Forráskiadási Munkabizottságának alelnöke; a Magyar Történelmi Társulat főtitkára, a Magyar Történészek Nemzeti Bizottságának alelnöke, a Történelmi Szemle főszerkesztője, az MTA tagja; Kosáry Domokos történész veje) 1942-1999.

1-86: Sztankó Béla (zenetörténész, főiskolai tanár) 1866-1939.

1-88: Radocsay László (konzervatív politikus, jogász, országgyűlési képviselő; Győr és Komárom-Esztergom vármegye főispánja, igazságügyminiszter; a Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Hitelszövetkezet ügyvezető igazgatója, az Országos Központi Hitelszövetkezet elnöke) 1878-1968.

1-97/98: Borszczewkai Lederer Henrik (altábornagy) 1861-1941.

1-105: Bóna István (régész, történész, muzeológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; az MTA Régészeti Bizottságának elnöke, az MTA tagja) 1930-2001.

1-108: Görög Béla (miniszteri főtanácsos) 1893-1979.

1-109: Keresztury Dezső (író, költő, irodalomtörténész, esszéíró, műkritikus, műfordító, könyvtáros, egyetemi magántanár; parasztpárti politikus, vallás- és közoktatásügyi miniszter, az Eötvös Kollégium igazgatója; az MTA Helyesírási Bizottsága, a Goethe Társaság magyar tagozata, valamint a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke, a Magyarok Világszövetsége, a Magyar PEN Klub és a bécsi Lenau Társaság alelnöke, az MTA tagja és főkönyvtárnoka) 1904-1996.

1-110: Marczinfalvi Benda Kálmán (történész, levéltáros, egyetemi tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem első rektora; református egyházkerületi levéltáros, a Ráday Gyűjtemény igazgatója; a Kelet-európai Tudományos Intézet, majd az MTA Történettudományi Intézete igazgatóhelyettese, az MTA Történettudományi Bizottságának elnöke; a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat alelnöke, az Országos Ómagyar Kulturális Baráti Társaság, a Magyar Népfőiskolai Társaság, a Kárpátaljai Kör, a Magyar-Francia és a Magyar-Román Történész Vegyesbizottság, a Nemzetközi Történettudományi Bizottság magyar bizottsága, valamint a Magyar Történészek Világszövetsége elnöke; a Revue d'Histoire Comparée szerkesztője, az MTA tagja és osztályelnöke) 1913-1994.

1-111/112: Szentágothai János /Schimert/ (anatómus, neuroanatómus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, országgyűlési képviselő; a Magyar Bibliofil Társaság, a Környezet és Egészség Bizottság, a Magyar-Osztrák Baráti Kör, a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület, a Magyar Természettudományi Társulat, valamint a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke, a Keresztény-Zsidó Társaság társelnöke; nyolc külföldi tudományos akadémia tagja, az MTA tagja, osztályelnöke, alelnöke, majd elnöke; Schimert Gusztáv orvos fia) 1912-1994.

6/3. parcella

1-9/10: Schneller István (pedagógus, evangélikus teológiai tanár és igazgató, egyetemi tanár, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem rektora; a kolozsvári tanárképző intézet újjászervezője, az MTA tagja) 1847-1939.

Vele: Schneller Vilmos (fia; miniszteri tanácsos) 1886-1959.

Schneller Károly (Schneller István fia; jogtudós, statisztikus, akadémiai és egyetemi tanár, dékán; 1945 után a szegedi jogi kar újjászervezője) 1893-1953.

1-15/16: Farkas András (farmakológus, egyetemi docens) 1909-1972.

1-21/22: Pesthy István (fogorvos, sebész; grafikus, karikaturista, a Haruspex, majd a Pesti Posta szerkesztője) 1906-1972 [Búza Barna].

1-23/24: Eberhard Antal (pénzügyminiszteri tanácsos) 1864-1942.

1-31/32: Mohácsy Mátyás /Machács/ (kertészmérnök, pomológus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, az Agrártudományi Egyetem rektora; a nagyüzemi gyümölcstermesztés és a modern pomológiai kutatások hazai megalapozója, a Kertészeti Tanintézet igazgatója és főiskolává fejlesztője, a Kertészeti Kutatóintézet és a Magyar Faiskolák Szövetsége kezdeményezője; a Kertészek Országos Egyesülete, a Növényújdonságokat Elbíráló Bizottság, a Gyümölcstermelők Szaktanácsa, valamint az Országos Pomológiai Bizottság elnöke) 1881-1970.

1-35/36: Keleti Márton (film- és színházi rendező, főiskolai tanár, tanszakvezető, dramaturg; 1945-ben a háború utáni első magyar film alkotója) 1905-1973.

1-70: Váci Mihály /Vitál/ (költő, író, műfordító, esszéíró, publicista, országgyűlési képviselő; az Új Írás szerkesztője) 1924-1970 [Nagy Sándor, 1972].

1-71: Nemesdy Ervin (közlekedésmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Útügyi Társaság tiszteletbeli elnöke) 1925-2002.

1-80: Szenczi Sándor 1900-1970 [Kósa-Huba Pál, 1944].

1-115: Takács Imre (ezredes) 1920-1972 [Búza Barna].

1-117: Szelényi István (zeneszerző, zongoraművész, zenetörténész, kórusvezető, főiskolai tanár; a Modern Magyar Muzsikusok Szabad Egyesületének egyik megalapítója, az Új Zenei Szemle felelős szerkesztője, a magyar zenei avantgárd egyik vezéregyénisége; öngyilkos lett) 1904-1972. Sírfelirata: "A tudás a jóság a szerénység volt ő maga."

Vele: Kovács Boriska (felesége; hegedűművész, zenepedagógus) 1909-1988.

1-123: Tamás Aladár /Pál András/ (író, költő, műfordító, diplomata; az Új Föld, a 100% és a mexikóvárosi Szabad Magyarság szerkesztője, a párizsi Üzenet főszerkesztője; a Párizsi Magyar Írók és Művészek Egyesületének főtitkára; a Szikra Könyvkiadó igazgatója, a Magyar Írók Szövetségének főtitkára) 1899-1992.

1-128: Pfisterer Lajos (az Országos Társadalombiztosító Intézet vezérigazgató-helyettese) 1887-1939 [Horvay János]. Sírfelirata: "Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért." (Ján 15,13)

 

6/4. parcella

1-4: Fialovszky Lajos (geodéta, matematikus, hadmérnök, alezredes, címzetes egyetemi tanár; műszertervező, a geodéziai műszertan egyetemi oktatásának elindítója, a Precíziós Szerszám- és Gépgyár, majd a Danuvia Gépgyár igazgatója, a Haditechnikai Intézet igazgatóhelyettese; a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület egyik megalapítója) 1898-1987.

1-6: Haltenberger Béla 1911-1939 [Gách György].

1-8: Palotás László (építészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető; miniszteri tanácsos, az Állami Mélyépítéstudományi és Tervező Intézet megszervezője és igazgatója, a Földalatti Vasút Beruházó Vállalat vezérigazgató-helyettese, az MTA tagja) 1905-1993.

1-10: Pálfi János (egyiptológus, egyetemi magántanár) 1889-1951.

1-11: Székely László (építész) 1912-1971.

1-13: Bartha Endre (miniszteri tanácsos) 1856-1939.

1-21/22: Berczel Jenő (várospolitikus, Budapest alpolgármestere) 1873-1939.

Vele: Hübner Tibor (veje; építész; Hübner Jenő építész fia) 1897-1964.

1-23/24: Wünscher Frigyes (gazdaságpolitikus, gazdasági író, a Magyar Távirati Iroda ügyvezető igazgatója, a Hangya Szövetkezet vezérigazgatója, majd alelnöke; a két világháború között a sajtó- és hírszolgálat, valamint a szövetkezeti politika egyik irányítója) 1892-1946.

1-26: Miklay József (budai várkapitány) 1889-1939.

1-27: Bacsó Jenő (jogász, bíró; a jogi informatika és az elektronikus jogszabály-nyilvántartás egyik hazai úttörője, az Igazságügyminisztérium számítástechnikai központjának igazgatóhelyettese; id. Bacsó Jenő jogtudós fia) 1918-1981. Sír- felirata: "Atyám! Akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is velem legyenek..." (Ján 17,24)

1-43/44: Sir József /Schier/ (atléta, futó, Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, magyar és angol bajnok, háromszoros főiskolai világbajnok; sportvezető, sportíró) 1912-1996.

1-57: Liska Tibor (közgazdász, egyetemi tanár, a vállalkozói szocializmus elméletének kidolgozója; publicista, a Viharsarok, majd a Békés szerkesztője) 1925-1994.

1-63: Ehrlich Géza (vezérőrnagy) 1890-1968.

1-72/73: Marschall Ferenc (agrárpolitikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, földművelésügyi államtitkár, majd miniszter; az Országos Széchenyi Szövetség egyik megalapítója és elnöke, a Faluszövetség igazgatója, az Országos Mezőgazdasági Kamara igazgatóhelyettese, az Első Budapesti Gőzmalom Rt. ügyvezető elnöke; író, publicista, a Falu, majd a Mezőgazdasági Közlöny felelős szer- kesztője) 1887-1970.

1-74/75: Kisenyedi és alsószentmihályfalvi 'Sigmond Elek (vegyészmérnök, agrokémikus, agrogeológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a modern talajtani kutatások hazai elindítója, a talajlaboratóriumok és a talajvizsgáló hálózat megszerve- zője, talajosztályozási rendszer kidolgozója; a Nemzetközi Talajtani Társulat egyik megalapítója, valamint talajkémiai és szikestalaj-bizottságának elnöke; az Országos Chemiai Intézet igazgatója, az MTA tagja) 1873-1939. Sírfelirata: "A talajtan magyar klasszikusa."

1-92: Selmeczi Elek (író, színháztörténész, dramaturg, rádiós szerkesztő; a Rákóczi Szövetség alelnöke, a Rákóczi-Hírvivő, valamint 1956-ban a Szabad Magyar Rádió szerkesztője) 1923-1996.

1-93: Wellmann Imre (történész, agrártörténész, levéltáros, bibliográfus, címzetes egyetemi tanár; a Fővárosi Levéltár igazgatója, Pest és Nógrád megye főlevéltárnoka, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgató-helyettese és levéltárának létrehozója; a Századok szerkesztője, az MTA tagja; Wellmann Oszkár állatorvos fia) 1909-1994.

1-99: Venesz József (mesterszakács, gasztronómus; a Budapesti Vendéglátó Tröszt, majd az Észak-pesti Vendéglátóipari Vállalat igazgatója, a Magyar Szakácsok és Cukrászok Szövetségének alapító elnöke) 1912-1978.

1-101: Horváth Jenő (színművész, színházi rendező) 1910-1968. Sírfelirata: "Jöjjetek hozzám, kik elfáradtatok..." (Mát 11,28)

1-125: Mannó Ferenc (bankigazgató) 1886-1940.

1-127: Varga Domokos /görzsönyi Vargha/ (író, publicista, erdőmérnök; a Cserkészfiúk és a Március Tizenötödike felelős szerkesztője, a Lyukasóra szerkesztője; Vargha Gyula statisztikus unokája, Vargha Tamás és Magay Mária írók fia, Vargha Balázs irodalomtörténész öccse, Stolte Magdolna könyvtáros férje) 1922-2002.

1-129: Mihelics Béla Vid (író, jogász, politikai író, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő; a Társadalomtudományi Társaság titkára; publicista, a Vox Academica, az Új Ember és a Vigilia főszerkesztője) 1899-1968.

1-131: Lakatos István (költő, író, műfordító, esszéíró; a Bessenyei Kör megalapítója, a Petőfi Kör egyik vezetője; a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia egyik megalapítója) 1927-2002.

1-150: Kaán Károly (erdőmérnök, gazdaságtörténész, a hazai természetvédelem egyik úttörője; főerdőtanácsos, kormánybiztos, címzetes földművelésügyi államtitkár, az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke, az Országos Természetvédelmi Tanács egyik megalapítója és elnöke; az állami erdőigazgatás újjászervezője, az Alföld fásításának egyik kezdeményezője, az MTA tagja) 1867-1940 [Sidló Ferenc, 1927]. Sírfelirata: "Szeressétek egymást, mint ahogy én titeket és a magyar erdőt szerettem." (Ján 13,34 parafrázisa)

1-162: Gazsi Nándor (villamosmérnök, gyárigazgató, a Magyar Posta műszaki igazgatója) 1923-2003.

1-166: Nemespodhrágyi Podhradszky János (fitopatológus, több növényvédelmi technológia kifejlesztője) 1914-1968. Sírfelirata: "A szeretet soha el nem fogy." (1Kor 13,8)

1-172: Barabás Jenő (etnográfus, muzeológus, címzetes egyetemi tanár, tanszékvezető; néprajzi kartográfus, a Magyar Néprajzi Atlasz kezdeményezője; az MTA Néprajzi Bizottságának titkára, a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum és a szombathelyi skanzen egyik létrehozója) 1920-1994.

6/5. parcella

1-1/2: Sátor Judit 1929-1939 [egykori sírszobra: Pátzay Pál].

1-5: Winckhelsteini Winchkler István /Winkler/ (konzervatív politikus, diplomata, országgyűlési képviselő; kormánybiztos, a Külkereskedelmi Hivatal megszervezője és elnöke, kereskedelem- és közlekedésügyi államtitkár, majd miniszter, a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. elnök-vezérigazgatója) 1890-1940.

1-10: Ravasz László (református lelkész, a dunamelléki egyházkerület püspöke, teológiai tanár, az Egyetemes Konvent elnöke; filozófus, teológus, író, a Protestáns Szemle és a Református Szemle szerkesztője, Az Út társszerkesztője, a Református Élet, illetve a Magyar Kálvinizmus egyik megalapítója; a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság újjászervezője és ügyvezető elnöke, a Felsőház tagja, az MTA tagja és másodelnöke; Bibó István politológus apósa) 1882-1975.

Vele: Málnási Bartók Margit (felesége; Bartók György püspök lánya, ifj. Bartók György filozófus húga) 1886-1947. Sírfelirata: "Nekem az élet Krisztus." (Fil 1,21)

1-15: Bodroghy József János (jogász, ügyvéd, egyetemi magántanár) 1900-1940.

1-17: Fogarasi Tamásy Árpád (táborszernagy, az első világháborúban Pržemysl védelmének irányítója) 1861-1939.

1-20: Gerő László (építész, restaurátor, építészettörténész, urbanista, címzetes egyetemi tanár; a Magyar Építőművészek Szövetségének egyik megalapítója, a Műemlékvédelem megindítója és főszerkesztője; id. Gerő László kartográfus fia) 1909-1995.

1-21/22: Bőhm Ferenc (bányamérnök, állami kőszénbányászati igazgató, a hazai kőolaj- és földgázkutatás egyik megalapozója; az első világháború után a kincstári bányászat és a bányászati szakoktatás újjászervezője) 1881-1940.

1-25/26: Thaly Lóránt (belgyógyász, főorvos, a Szövetkezetek Erzsébet Kórháza megszervezője és első igazgatója; költő, műfordító) 1874-1940.

1-33: Rege Károly (mezőgazdász, agrárstatisztikus; az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, majd a Magyar-Svéd Kereskedelmi Kamara főtitkára) 1891-1969.

1-50/51: Jelitai József /Woyciechowsky/ (tudománytörténész, matematikus, egyetemi magántanár; öngyilkos lett) 1889-1944.

1-79: Rados Ignác /Raussnitz/ (matematikus, pedagógus, akadémiai tanár, műfordító; Rados Gusztáv matematikus bátyja) 1859-1944.

1-121: Thourvári Thour Zdenkó (tábornok) 1878-1950.

1-129/130: Sereghy Mihály (jogász, kúriai bíró) 1861-1940.

1-135: Szilágyi Oszkár (külügyi államtitkár) 1867-1940.

1-144: Vecseklőy József (jogász, kúriai bíró) 1875-1940.

1-156/157: Nagy Imre (kertész, virágkereskedő) 1876-1973.

1-168: Székács Aladár (jogász, bíró, jogi író; gordonkaművész, zeneszerző; Székács József evangélikus püspök unokája, Székács Ferenc jogász fia) 1872-1940.

1-174: Tarján Imre (publicista) 1910-1969.

1-175: Szentpétery Gabriella /Rákosi Miklósné/ (gyógyszerész, növényanatómus) 1927-1969.

1-179: Krassai Kerpely Kálmán (mezőgazdász, növénynemesítő, akadémiai és egyetemi tanár, a debreceni és a magyaróvári Gazdasági Akadémia igazgatója; a hazai dohány- és rozstermesztés megújítója, a műtrágyázás meghonosítóinak egyike; a debreceni Dohánykísérleti Intézet igazgatója, a Haladó Gazda szerkesztője, az MTA tagja; Kerpely Antal kohómérnök fia, ifj. Kerpely Antal kohómérnök bátyja) 1864-1940.

1-181: D. Fehér Zsuzsa /Doroghy Miklósné/ (művészettörténész, műkritikus, kiadói szerkesztő; a Magyar Nemzeti Galéria osztályvezetője) 1925-2001.

1-187/188: Lénárt Vilmos 1881-1940 [Pátzay Pál].

6/6. parcella

1-11: Szőcs Erzsébet 1904-1926 [egykori sírszobra: Medgyessy Ferenc, "Liliomszedő lány"; 1928].

1-12: Ruszwurm Rezső (a Budapesti Önkéntes Mentő Egylet igazgató főorvosa) 1892-1941.

1-13: Fülei Szántó Endre, ifj. (nyelvész, író, műfordító, egyetemi docens; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1924-1995. Sírfelirata: "Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog." (Ef 5,14)

1-14: Fülei Szántó Lajos /fülei Szántó/ (író, költő, publicista; 1882-ig római katolikus pap) 1851-1910. Sírfelirata: "Örök büszkeségem az én székelységem."

Vele: Fülei Szántó Endre, id. (fia; jogtudós, ügyvéd, író, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán) 1890-1958. Sírfelirata: "Halál hol a te fullánkod?" (1Kor 15,55)

1-17: Várkony Rezső (miniszteri tanácsos, Budapest-vidéki pénzügyigazgató) 1882-1941.

1-20: Patkó Károly (festőművész, grafikus) 1895-1941.

1-21: Jármai Károly /Janovecz/ (állatorvos, főiskolai és egyetemi tanár, dékán) 1887-1941.

1-37: Eigner József (fővárosi bírósági tanácselnök, az "átvilágító bírák" egyike) 1931-2002.

1-52: Meisel Tibor (vegyészmérnök, egyetemi tanár) 1929-1986.

1-55: Pasteiner Dezső (miniszteri tanácsos) 1875-1941.

1-60: Dorner Gyula (vízépítő mérnök, geodéta, miniszteri tanácsos) 1866-1941. Sírfelirata: "Kedveseink hozzátok jövünk!"

Vele: Guothfalvy-Dorner Zoltán (mérnök, egyetemi magántanár) 1897-1980.

1-94/95: Szántó Róbert (evangélikus lelkész, költő, író; a szabadkai Vándorút, majd a Szabadkai Hírlap szerkesztője, a jugoszláviai Magyar Párt főtitkára; gyilkosság áldozata) 1891-1941 [Keviczky Hugó, 1942].

1-116: Papp Ferenc (geológus, mineralógus, hidrogeológus, egyetemi tanár, dékán, a hazai karsztkutatás, valamint a mérnökgeológiai oktatás elindítója, a jósvafői Karszt- és Barlangkutató Állomás egyik megszervezője; a Magyar Hidrológiai Társaság, valamint a Barlangtani Társulat elnöke, a Magyarhoni Földtani Társulat titkára; a Hidrológiai Közlöny szerkesztője, a Földtani Értesítő újraindítója) 1901-1969.

1-121: Jurik Ilona /Grósz Sándorné/ (színművésznő) 1911-1986.

Vele: Jurik Júlia /Járay/ (húga; színművésznő) 1914-1986.

1-173: Tavy Lajos (vízépítő mérnök, a Székesfehérvári Mérnök Egylet elnöke) 1885-1970.

1-186: Kientzl Tivadar (jogász, kúriai bíró) 1877-1941.

1-207: Szabó Zoltán Gábor (kémikus, fizikokémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, a szegedi József Attila Tudományegyetem rektora; a szegedi Eötvös Kollégium igazgatója, az MTA tagja) 1908-1995.

6/7. parcella

1-1/2: Vályi Lajos (országgyűlési képviselő) 1895-1940.

1-3/4: Orbán Antal (szobrász- és iparművész, keramikus, az Iparművészeti Iskola tanára) 1887-1940 [saját műve: "Sírbatétel"; 1927].

Vele: Olgyai Olgyay Kálmán (miniszteri tanácsos) 1871-1940.

1-7/8: Penyigey Dénes (mezőgazdász, agrártörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; földművelésügyi miniszterhelyettes) 1909-1974.

1-11/12: Uglyai Nyegre László (Máramaros vármegye főispánja) 1854-1941. Sírfelirata: "A legszeretettebb atya. A legszeretettebb anya."

Vele: Zalánkeméni báró Wlassics Gyula, ifj. (veje; művelődéspolitikus, író, költő; az állami színházak főigazgatója, helyettes államtitkár, a Tankönyvügyi Bizottság elnöke; Csengery Antal reformpolitikus unokája, báró Wlassics Gyula miniszter fia, báró Wlassics Tibor költő öccse) 1884-1962.

1-18: Pilisi Neÿ Ákos (építészmérnök, vasúttervező, a Vasútforgalmi Rt. igazgatója; Neÿ Ferenc pedagógus unokája, Neÿ Béla építész fia) 1881-1967.

Vele: Szentgróti Borsos Béla (építész, művészettörténész, műemlék-topográfus, főiskolai és címzetes egyetemi tanár; Borsos József Zoltán építész öccse) 1913-1991.

1-30: Zolnai Béla (irodalomtörténész, nyelvész, műfordító, egyetemi tanár; a Széphalom szerkesztője, az MTA tagja; Zolnai Gyula nyelvész fia) 1890-1969.

1-31: Genthon István (művészettörténész, műemlék-topográfus, író, műkritikus, bibliográfus, főiskolai és címzetes egyetemi tanár, lexikonszerkesztő; a Római Magyar Akadémia igazgatója, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, majd a modern külföldi osztály vezetője; az első átfogó magyar műemlék-topográfia elkészítője, a Gresham-kör művészeinek első méltatója, az MTA tagja) 1903-1969 [Borsos Miklós, 1971].

1-34: Tátray István /Trájber/ (mérnök, geodéta, urbanista, egyetemi magántanár; az Állami Földmérési Felügyelőség vezetője) 1893-1941.

1-36: Kunz Ferenc 1901-1941 [Mikus Sándor].

1-41/42: Cserzy Béla (író, művelődéstörténész, költő, publicista; a szegedi Színházi Újság, a Szegedi Friss Újság, a Szegedi Hét, valamint a nagyváradi Kamarai Közlöny szerkesztője; Cserzy Mihály író fia) 1905-1975.

1-71: Orel Géza (miniszteri tanácsos) 1850-1929.

1-73: Baransky Emil László /Baranski; Baranszky/ (festőművész, grafikus, főiskolai tanár; művészeti író, illusztrátor, a Magyar Akvarellfestők Egyesületének titkára) 1877-1941.

1-75: Budai Hann Arnold (helyettes államtitkár) 1862-1941 [Forgács Hann Erzsébet].

1-77/78: Ignácz István (miniszteri tanácsos) 1866-1942.

1-81: Sinka István (költő, író; a Kelet Népe egyik megalapítója) 1897-1969 [Mónus Béla, 1997].

1-151: Zuna Vénó (ezredes) 1871-1940 [Szép Béla, 1942].

1-152: Fabényi Ede (tábornok) 1877-1940.

1-156: Szirmai Szirmay Ödön (publicista) 1882-1941.

1-175/176: Enyedi Simon (miniszteri tanácsos) 1864-1941 [Végh Gusztáv]. Sírfelirata: "Igazságosság szeretet és jóság kisérték lépteit a földi téreken."

Vele: Enyedi György (fia; zeneszerző, zenetörténész, műkritikus, zenepszichológus; a Magyar Rádió művészeti igazgatója, majd az Országos Filharmónia művészeti vezetője) 1905-1969.

Végh Gusztáv (Enyedi Simon veje; grafikus, iparművész, keramikus; plakáttervező, a magyar bibliofil könyvművészet egyik megteremtője) 1889-1973.

1-187: Dobossy László (irodalomtörténész, nyelvész, író, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető; a francia ellenállási mozgalom résztvevője, majd a Párizsi Magyar Intézet igazgatója; szótárszerkesztő) 1910-1999.

1-188: Lupkovics Miklós (tábornok) 1880-1940.

1-191: Megyer Meyer Antal /Megyer Antal/ (festő- és iparművész, ötvös, grafikus, főiskolai tanár, a Képzőművészeti Főiskola igazgatója; az Országos Rajztanár-vizsgáló Bizottság elnöke; Megyer Attila építész apja) 1883-1948.

1-199: Márher Aladár (várospolitikus) 1871-1940 [Sződy Szilárd, 1919].

1-201/202: Nagy Samu /Neuhaus/ (író, publicista; a nagykanizsai Zala szerkesztője, az Esti Újság és a 8 Órai Újság felelős szerkesztője) 1881-1940.

6/8. parcella

1-2: Hegedűs András (szociológus, közgazdász, címzetes egyetemi tanár; kommunista politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség országos titkára, földművelésügyi miniszterhelyettes, az állami mező- és erdőgazdaságok, majd az állami gazdaságok és erdők minisztere, földművelésügyi miniszter, a Minisztertanács elnökhelyettese, majd miniszterelnök; a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese, az MTA Szociológiai Kutatócsoportjának megszervezője és vezetője, a Valóság főszerkesztője) 1922-1999.

1-13: Menyhárd István (építészmérnök, statikus, hídtervező; szabványügyi és méretezési szakember) 1902-1969.

1-17: Székely János (jogász, kúriai bíró) 1871-1941.

1-27/28: Szentágotay Antal (tábornok) 1883-1958.

1-37: Csanak Béla (zeneszerző, karmester, a Vígszínház és a Pesti Színház zenei vezetője) 1900-1969.

1-97/98: Gerentsér László (vívómester, fővárosi testnevelési igazgató, egyetemi fővívómester, az iskolai testnevelés megreformálója; atléta, futó; sportíró, a párbajtőrvívás egyik hazai úttörője, a Magyar Vívómesterek Országos Egyesületének alelnöke) 1873-1942 [Dabóczi Mihály, 1943].

1-112: Rehák Rudolf (fogorvos, egyetemi magántanár, a Fogorvosi Szemle társszerkesztője) 1899-1969.

1-124/125: Kertész Gyula (zeneszerző, a Magyar Kórus Kiadó egyik megalapítója, az Éneklő ifjúság-mozgalom egyik megszervezője; az Énekszó, az Éneklő Ifjúság és a Magyar Kórus társszerkesztője) 1900-1967.

1-126: Kölber Dezső (festőművész, főiskolai tanár) 1874-1945.

1-135: Kalotay Viktor (jogász, kúriai tanácselnök) 1874-1942.

1-141: Lini János (a farkasréti római katolikus egyházközség első plébánosa) †1946.

1-147: Stella Miklós (grafikusművész) 1916-1973.

1-148: Maleczky Oszkár (operaénekes, főiskolai tanár; Maleczky Vilmos és Ellinger Jozefa operaénekesek fia, Maleczky Bianka operaénekes öccse) 1894-1972.

1-151/152: Radnai József 1861-1925 [Medgyessy Ferenc].

6/9. parcella

1-1/2: Kondor Béla (festőművész, grafikus, költő; fotográfus, illusztrátor, orgonaművész) 1931-1972 [saját műve alapján Búza Barna]. Sírfelirata: "Ami édest a föld kinál, Jessushoz képest az mind silány." Sírverse: "Szólt az angyal és elvesztette testét / és elvesztette lelkét is hálaadással. / Visszatért a semmiségbe / ahol minden megvan." (Kondor Béla: Angyal, ördög, költő)

1-9/10: Kecskeméthy Gyula (jogász, kúriai bíró) 1874-1942.

1-13: Grandpierre K. Endre (író, költő, publicista; Grandpierre Emil jogász fia, Kolozsvári Grandpierre Emil író öccse) 1916-2003.

1-18: Gortvai György (belgyógyász, főorvos, a Városmajor utcai, majd a Szövetség utcai Kórház igazgatója) 1903-1969.

1-21: Révész Józsa /Fuchs Frigyesné/ 1879-1942 [Bányai Ödön].

1-22: Szirmay L. Árpád (római katolikus pap, nagyváradi kanonok, pápai prelátus) 1861-1942.

1-32: Bölöni Mikó Ferenc (államtitkár) 1880-1942.

1-39: Gräfl Ödön (úszó, négyszeres magyar bajnok, a "magyar tempó" kidolgozója; vízilabdázó, az első magyar bajnokcsapat tagja; sportvezető, a Magyar Úszó Szövetség egyik megalapítója és alelnöke) 1877-1972.

1-46: Szondy István (nótaszerző) 1898-1977. Sírfelirata: "Galamb száll a Hortobágyon..."

1-62: Jászoly Mihály (jogász, kúriai bíró) 1864-1935.

1-78: Arató Gyula (festőművész) 1898-1969.

1-91: Thirring Lajos (statisztikus, demográfus, címzetes egyetemi tanár; a Magyar Statisztikai Szemle felelős szerkesztője, több népszámlálás megszervezője; Thirring Gusztáv statisztikus és Waisbecker Irén etnográfus fia) 1899-1983. Sírfelirata: "Szeretetünkben együtt maradunk."

1-97: Izbégi Villám Rózsa (szobrászművész) 1903-1987.

1-105: Paál Ferenc (író, publicista; a pozsonyi Reggel, majd a Prágai Magyar Hírlap szerkesztője, a Politika társszerkesztője, a Budapester Rundschau alapító főszerkesztője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1904-1969.

1-118: Szárhegyi gróf Lázár Árpád (jogász, bíró, Beszterce-Naszód vármegye főispánja; gróf Lázár Kálmán ornitológus fia, gróf Lázár István történész bátyja) 1860-1942. Sírfelirata: "Csak a fényre vigyázz."

1-121: Gergely Endre (kartográfus) 1883-1942.

1-141: Dési Frigyes (meteorológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, országgyűlési képviselő; a felsőfokú meteorológusképzés hazai úttörője, a honvédség meteorológiai szolgálatának megszervezője és vezetője, az Országos Meteorológiai Intézet parancsnoka, majd igazgatója; a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke, az Országos Meteorológiai Szolgálat egyik megalapítója és elnöke, az Időjárás szerkesztője) 1912-1978.

1-146: Gertler Viktor (film- és színházi rendező, vágó, főiskolai tanár; író, színművész, a Hunnia Filmgyár igazgatója, a Gertler-filmiskola vezetője) 1901-1969.

1-147: Szalay József (gépészmérnök, energetikus, gyárigazgató) 1898-1988.

1-151: Abonyi István (sakkozó, a Budapesti Sakk Kör főtitkára, majd elnöke, a Magyar Sakkszövetség egyik megalapítója és elnöke, a Nemzetközi Levelezési Sakkszövetség alelnöke; a Magyar Sakkvilág főszerkesztője; Abonyi József fogorvos fia) 1886-1942.

1-155: Réz Géza /Richter/ (bányamérnök, főbányatanácsos, akadémiai és főiskolai tanár, a selmecbányai akadémia rektora; Péch Antal bányamérnök veje) 1865-1936.

Vele: Kosáry János (zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus; tanítóképző-igazgató) 1881-1942.

Kosáryné Réz Lola (Réz Géza lánya; írónő, költő, műfordító, publicista, a Magyar Lányok szerkesztője; Kosáry Domokos történész édesanyja) 1892-1984.

1-160: Palló Imre (opera- és oratóriuménekes, az Operaház igazgatója, jogász; Háry János, valamint Simon Boccanegra és Falstaff első magyar megszemélyesítője) 1891-1978.

1-163: Májai és márkodi Sükösd Mihály (író, műkritikus, szociológus, esszéíró, forgatókönyvíró; publicista, a Valóság szerkesztője) 1933-2000.

1-167: Babos Ernő (nyelvész, pedagógus, akadémiai tanár, egyetemi docens) 1911-1969.

1-169/170: Csorba Zoltán (mezőgazdász, fitopatológus, mikológus, kísérletügyi igazgató, a Növényvédelmi Kutatóintézet igazgatóhelyettese; több növényvédelmi eljárás hazai bevezetője, a Magyar Agrártudományi Egyesület egyik megalapítója) 1904-1981.

6/10. parcella

1-3: Mezőkomáromi Entz Géza (zoológus, hidrobiológus, főiskolai és egyetemi tanár, műfordító; a Magyar Nemzeti Múzeum állattára, illetve a tihanyi Biológiai Kutatóintézet igazgatója, a Balaton hidrobiológiai vizsgálatának elindítója; a Magyar Adria Egyesület elnöke, a Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái szerkesztője, az MTA tagja; Entz Ferenc szőlész unokája, id. Entz Géza zoológus fia, Entz Béla patológus bátyja, Entz Géza művészettörténész nagybátyja) 1875-1943.

2-3: Somogyi Sándor (irodalomtörténész) 1930-1969.

6/11. parcella

1-1/2: András Béla /Endre/ (zeneszerző, karmester, kórusvezető; a Vígopera igazgatója és karnagya) 1909-1980. Sírfelirata: "Itt vagyok hívtál! Szólj Uram, mert hallja szolgád!" (1Sám 3,10 parafrázisa)

1-4/5: P. Károlyi Zsigmond (könyvtáros, technikatörténész, a Magyar Vízügyi Múzeum egyik megalapítója) 1925-1989.

1-14: Lengyel-Rheinfuss Ede (festőművész) 1873-1942.

1-15: Mohr Gyula (evangélikus lelkész, esperes) 1884-1942. Sírverse: "Jóság s szerénységed / Példaképül álljon, / Jutalmat a lelked / Istennel találjon."

1-19: Nagy Lászlóné 1915-1942 [Andrássy Kurta János].

1-30: Eisvogel Ferenc (zeneszerző, karmester, zenepedagógus; a Budai Zenekör megalapítója és vezetője) 1862-1929.

1-39/40: Dolinai és draskóczi Draskóczy Lajos (evangélikus lelkész, teológiai tanár és igazgató) 1867-1942. Sírfelirata: "Ne félj..." (Ézs 43,5)

1-41/42: Adorján István 1886-1942 [Gerenday].

1-52: Tassonyi Ernő (bányamérnök, bányajogász, író; a budapesti bányakapitányság vezetője) 1881-1942.

1-65: Fischer József (építész, a Kelenföldi Kaszinó elnöke) 1873-1942.

1-71/72: Vámos Jenő (állatorvos, az Állatorvosi Közlöny alapító szerkesztője; szociológus, polgári radikális politikus) 1882-1950.

2-6: Balassa Péter (esztéta, irodalomtörténész, egyetemi tanár; esszéíró, műkritikus; Balassa Imre zenekritikus fia) 1947-2003.

6/12. parcella

1-13/14 (jelképes): Bán Aladár /Banwarth/ (etnográfus, folklorista, nyelvész, irodalomtörténész; költő, műfordító, a Turán szerkesztője; a Néprajzi Múzeum észt gyűjteményének megalapítója, a Magyar Néprajzi Társaság főtitkára, a Turáni Tár- saság alelnöke) 1871-1960. (Győrött, a Révfalui temetőben nyugszik.)

1-27/28: Erdődy Imre (tornász, magyar bajnok) 1889-1973.

1-43/44: Bársony Oszkár /Bernstein/ (idegenforgalmi szakember, a MÁV, majd az IBUSZ vezérigazgatója; a magyar idegenforgalmi szakirodalom úttörője) 1879-1943.

1-45/46: Gruber Zoltán (belgyógyász, kardiológus, a balatonfüredi Szívkórház igazgató főorvosa, az Országos Reuma- és Fizioterápiás Intézet igazgatóhelyettese) 1906-1972.

1-49/50: Csanakfalvi báró Láng Boldizsár (altábornagy, diplomata, országgyűlési képviselő, a Felsőház tagja, titkos tanácsos; az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának elnöke, a Selyem- és Gyapjúárugyár, a Papír- és Kartongyár, valamint a Magyar-Jugoszláv Társaság és az Országos Tüdőbeteg-szanatórium Egyesület elnöke; 1911-től báró; Horvát Boldizsár igazságügyminiszter unokája, báró Láng Lajos közgazdász fia) 1877-1943.

1-53/54: Dorner Aurél (államtitkár) 1888-1943.

2-17: Schmidt K. Frigyes (királyi tanácsos) 1829-1909.

3-7: Winkler Dezső (gépészmérnök, a győri Magyar Vagon- és Gépgyár vezető főmérnöke, a Járműfejlesztő Intézet megszervezője és első igazgatója) 1901-1985.

3-17: Burkart Ferenc (főbányatanácsos) 1875-1943.

 

6/13. parcella

1-3/4: Kiss Géza /Klein; Drippey/ (úszó, olimpiai ezüst- és bronzérmes, ötszörös magyar bajnok; sportvezető, a Magyar Úszó Szövetség főtitkára, majd ügyvezető alelnöke; sportíró, a Nemzeti Sport szerkesztője) 1882-1952.

1-7: Jeszenszky Andor (országos rendőrfőkapitány) 1876-1943.

1-10: Bethlenfalvi Paál Árpád (növényfiziológus, egyetemi tanár, az Általános Növénytani Intézet igazgatója; a növényélettani és növényhormon-kutatások egyik hazai megalapozója) 1889-1943.

1-11: Hidassy Sándor (festőművész, operaénekes) 1886-1973.

1-14: Török László 1898-1943 [Medgyessy Ferenc: "Fonó leány"; 1944].

1-26: Szentgyörgyi Imre (sportvezető, a Budapesti Korcsolyázó Egylet és a Magyar Korcsolya Szövetség elnöke, a Nemzetközi Korcsolya Szövetség tiszteletbeli elnöke) 1866-1943.

Vele: Kronberger Lili (felesége; műkorcsolyázó, négyszeres világbajnok és kétszer bronzérmes, háromszoros magyar bajnok; a női műkorcsolyázás egyik úttörője, a gyakorlatok zenekíséretének kezdeményezője; a magyar sporttörténet első világbajnoka) 1890-1974.

1-49: Bán Frigyes (filmrendező, forgatókönyvíró) 1902-1969.

6/14. parcella

1-4: Kanyó Éva /Rózsa Györgyné/ (tornász, kétszeres magyar bajnok) 1961-2000.

1-26/27: Bálint Imre (miniszteri tanácsos) 1873-1943.

2-25: Marschalkó János Pál (jogász, bíró, igazságügyi államtitkár; jogi író, döntvénytár-szerkesztő, publicista; Marschalkó János szobrász fia) 1865-1943.

6/15. (6/A.) parcella

1-21: Erdei János (gépészmérnök, mezőgazdász, akadémiai és főiskolai tanár, tanszékvezető) 1892-1990.

1-39: Lánczy József (miniszteri tanácsos) 1897-1971.

1-41: Szegi Pál (műkritikus, költő, publicista; a Pesti Hírlap Vasárnapja, majd a Fényszóró szerkesztője, a Szabad Művészet főszerkesztője) 1902-1958.

1-42: Lesenyei József (vegyészmérnök, hidrológus) 1901-1959 [Lesenyei Márta].

1-51: Bessenyey Zénó (a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke, országgyűlési képviselő) 1880-1953. Sírfelirata: "Aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal." (Ján 11,25-26)

1-56: Koczogh Ákos (irodalomtörténész, esztéta, művészettörténész, egyetemi docens, tanszékvezető; író, költő, műkritikus, az Alföld, valamint az Építünk és az Ipari Művészet szerkesztője; a Református Zsinati Iroda elnökhelyettese) 1915-1986 [Koczogh András, 1990].

1-69: Sachsenfelsi Dietrich Richárd (altábornagy) 1880-1958.

1-131: Magyari Imre, ifj. (cigányprímás; Magyari Imre prímás fia) 1924-1980.

1-140: Radnai György (operaénekes, az Operaház egyik vezető hősbaritonja) 1920-1977.

1-145: Nagy Antal (iparművész, műasztalos, belsőépítész; az Országos Ipartestület elnöke, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a Felsőház tagja; ifj. Nagy Antal és Nagy Károly belsőépítészek apja) 1880-1958.

1-155: Szilvássy Margit /Szilvásy/ (operaénekesnő) 1910-1988.

1-161: Süss Nándor /Ferdinand Süss/ (műszerész, a magyar finommechanikai ipar megalapítója; a kolozsvári Egyetemi Mechanikusi Állomás megszervezője és vezetője, majd a budapesti Állami Mechanikai Tanműhely megszervezője és igaz- gatója, az utóbbiból alakult Precíziós Mechanikai Intézet - a későbbi Magyar Optikai Művek - igazgatója; az Eötvös-inga első példányának elkészítője; baleset áldozata) 1848-1921 [1922 k.; plakett: Horváth Ferenc, 1976]. Sírfelirata: "Hálájuk jeléül emelték volt tanitványai."

2-10: Pilinszky Zsigmond (operaénekes) 1883-1957.

2-53: Vajta László (vegyészmérnök, egyetemi tanár; gyárigazgató, az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt vezérigazgató-helyettese; számos kutatási és gyártási módszer kidolgozója, több kőolajipari gyár felépítésének vezetője; az MTA tagja és helyettes osztályelnöke) 1920-1979.

2-55: K. Csonka Kálmán (miniszteri tanácsos) 1874-1958.

2-70: Márkus Sándor (színművész) 1876-1922.

Vele: Horváth Miklós (történész, muzeológus, címzetes egyetemi tanár; a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója) 1919-1982.

2-108: Rácz Sándor (mezőgazdász, borászati író, országos szőlészeti és borászati főfelügyelő, királyi tanácsos; a budafoki pincegazdaság, illetve pincemester-képzés megszervezője és vezetője, a filoxéravész után az újratelepítés egyik irányítója; a Magyar Bortermelők Országos Szövetségének igazgatója) 1861-1915.

2-111: Ott János (vízépítő mérnök, miniszteri tanácsos) 1891-1958.

2-112: Gegesi Kiss Pál (gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató, dékán, a Budapesti Orvostudományi Egyetem rektora; műgyűjtő, az Európai Iskola egyik megalapítója, a Magyar Vöröskereszt elnöke, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának örökös díszelnöke; a Gyermekgyógyá- szat és az Acta Paediatrica szerkesztőbizottságának elnöke, a Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője, az MTA tagja; első felesége Forgács Hann Erzsébet szobrász) 1900-1993.

2-142: Kardos László (etnográfus, szociológus, szociográfus, művelődéspolitikus, kormánybiztos, országgyűlési képviselő; a Györffy Kollégium egyik megalapítója és igazgatója, a Népi Kollégiumok Országos Szövetségének főtitkára, a Néprajzi Múzeum főigazgatója; az MTA Termelőszövetkezeti Kutatócsoportjának vezetője, a Néprajzi Értesítő és a Néprajzi Közlemények főszerkesztője) 1918-1980.

3-7: Bonk Árpád (mérnök, geodéta, a háromszögelő hivatal vezetője; az első világháború idején a montenegrói, dél-boszniai és észak-albániai háromszögelési hálózat kifejlesztője) 1880-1960.

6/16. (6/B.) parcella

1-11: Tamásfalvi Klug Nándor (fiziológus, egyetemi tanár, dékán, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem rektora, az MTA tagja) 1845-1909. (Jelképes sírköve a Kerepesi úti temető 36/2. parcellájában található.)

Vele: Heim Ernő (unokája; építész, építészeti író, urbanista, címzetes egyetemi tanár; a 20. századi budapesti városrendezés egyik vezetője, a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Urbanisztikai Társaság egyik megalapítója; Heim Pál gyermekgyógyász fia) 1904-1980.

1-25/26: Sztehlo Kornél (jogtudós, ügyvéd, a polgári házasság hazai bevezetésének egyik kezdeményezője; Sztehlo András főesperes fia) 1847-1940.

Vele: Sztehlo Gábor (fia; evangélikus lelkész, író, több gyermekotthon megszervezője és vezetője, az első magyar önigazgatású gyermekváros, a Gaudio- polis létrehozója; a második világháború idején számos elárvult gyermek és üldözött megmentője) 1909-1974.

1-29: Palotay Sándor (adventista lelkész, egyházi író, a Békehírnök felelős szerkesztője; a Szabadegyházak Tanácsának elnöke és lelkészképzőjének megalapítója) 1926-1979. Sírfelirata: "Aki énbennem hisz, ha meghal is él." (Ján 11,25)

1-49: Gáldi Gyula /Glasz/ (szobrászművész) 1908-1981 [saját műve].

1-51/52: Fodor Ferenc (geográfus, térképészet-történész, egyetemi magántanár, a gazdaságföldrajzi kartográfia és statisztika, valamint a földrajzi falumonográfia-műfaj hazai úttörője; tankerületi főigazgató, a Magyar Cserkészszövetség országos társelnöke; a Földrajzi Közlemények szerkesztője) 1887-1962.

1-79: Tassy András /Schittbeck/ (színművész) 1900-1963. Sírfelirata: "Apostolok vagyunk... Legyünk büszkék reá, hogy szinészek vagyunk."

1-85: Kőrössy János József (publicista) 1897-1980.

 

6/17. (6/C.) parcella

1-32/33: Dietz Károly (jogász, Budapest rendőrfőkapitánya; labdarúgó, sportvezető, szövetségi kapitány) 1885-1969.

1-34/35: Frank Miklós (belgyógyász, balneológus, főorvos; a Margitszigeti Gyógyfürdő terápiájának kifejlesztője, az Országos Balneológiai Egyesület főtitkára, a Balneoklimatológiai Egyesület elnöke; Frank Ödön orvos fia) 1895-1971.

6/18. (6/D.) parcella

1-35: Endrődi István (grafikus, karikaturista, díszlettervező, illusztrátor) 1920-1988.

1-37: Lőrincze Lajos (nyelvész, nyelvművelő, író, rádiós szerkesztő; a Magyar Nyelvőr felelős szerkesztője, az Édes Anyanyelvünk, valamint a Nyelvünk és Kultúránk szerkesztőbizottságának elnöke; a Magyar Nyelvtudományi Társaság alelnöke, az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatóhelyettese és Anyanyelvi Bizottságának elnöke, a Finn Tudományos Akadémia tagja) 1915-1993. Sírfelirata: "Jó magyar embernek kell lenni, szeretni kell ezt a földet, ezt a népet, ezt a hazát, ezt a nyelvet."

1-43: Surjánszky Vilmos (főbányatanácsos) 1879-1940. Sírfelirata: "A lélek él - találkozunk!" (Arany János: Arany Juliska sírverse)

1-63: Dávid Károly, id. (építőmester; Dávid János építőmester fia, ifj. Dávid Károly építész apja) 1877-1964 [fotográfiával]. Sírfeliratai: "Soha el nem muló szeretettel őrködöm álmaid felett." "Nem hal meg az aki maradandót alkotott."

1-65: Lendvai Andor /Lendvai-Leopold/ (operaénekes, főiskolai tanár; Lendvai György karmester apja) 1901-1964.

1-71: Cseresnyés Ferenc (gyógypedagógus, a világ első Braille-írásos térképeinek elkészítője; a Siketnémák és Vakok Oktatásügye szerkesztője) 1877-1964.

1-82: Ancsel Éva (filozófus, filozófiai antropológus, főiskolai és egyetemi tanár; író, költő; az MTA Filozófiai Bizottságának elnökhelyettese, az MTA tagja) 1927-1993.

6/19. (6/1/A.) parcella

1-2: Román József (orvos, egészségügyi miniszter; Fejér, majd Csongrád megye tiszti főorvosa, a László Kórház igazgató főorvosa) 1908-1970.

1-10: Pandula Egon (gyógyszerész, ezredes, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a honvédség főgyógyszerésze, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság egyik megalapítója és elnöke) 1916-1970.

1-14: Jánoshegyi Mauthner Ödön (kertész, mezőgazdász, a magtermesztés és magnemesítés hazai úttörője, az ország legnagyobb vetőmag-kereskedésének megalapítója, a magyar magexport megszervezője; a Kertészeti Füzetek szerkesztője, A Kert alapító szerkesztője és kiadója; Mauthner Antal nagykereskedő fia) 1848-1934.

1-28: Orthmayr Alajos (ideg- és elmegyógyász, főorvos; az Alkohológia alapító szerkesztője, a hazai antialkoholista mozgalom egyik vezetője) 1917-1971.

1-53: Paál Albert (festőművész) 1895-1969.

1-63: Poltáry Vilmos (vezérőrnagy) 1889-1975.

1-65: Balogh Béla (gépészmérnök, hajótervező, egyetemi tanár; a hajózás egyetemi oktatása, valamint az úszódaru-gyártás egyik hazai elindítója) 1909-1971.

1-81: Kádár Imre (író, költő, műfordító, esszéíró, publicista, teológiai tanár, intézetigazgató; színházi rendező, a kolozsvári Magyar Színház igazgatója; Kolozsvárott a Napkelet, a Kulissza, a Mai Világ és az Erdélyi Hétfői Hírlap szerkesztője; református sajtófőnök, Az Út és a Református Egyház egyik megindítója, az Egyházi Tudósítás szerkesztője, a Theológiai Szemle főszerkesztője; Izsáky Margit publicista férje) 1894-1972.

1-104: Hollósi Frigyes /Jung; Hollósy/ (evezős, kétszeres Európa-bajnok, egyszer ezüst-, illetve bronzérmes, háromszoros magyar bajnok; úszó, tízszeres magyar bajnok) 1906-1979.

1-109: Fenyő Miksa /Fleischmann/ (író, műkritikus, esszéíró, közgazdász, jogász; publicista, a Nyugat egyik megalapítója, szerkesztője és kiadója, valamint egyik legfőbb anyagi támogatója; országgyűlési képviselő, dezignált kereskedelemügyi miniszter; a Magyar Gyáripar szerkesztője, a Gyáriparosok Országos Szövetségének ügyvezető igazgatója, majd tiszteletbeli elnöke, a Vámpolitikai Központ igazgatója; adományozó) 1877-1972.

Vele: Fenyő Iván (fia; művészettörténész, muzeológus, a Szépművészeti Múzeum grafikai osztályának vezetője; Fenyő György festőművész öccse) 1905-1978.

1-118: Burger Kálmán (kémikus, farmakológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; az MTA Biokoordinációs Kutatócsoportjának vezetője, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság alelnöke, az MTA tagja) 1929-2000.

1-120: Sziládi János /Szilágyi/ (író, műkritikus, publicista; a Nemzeti Színház, a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, majd a Helikon Kiadó igazgatója) 1939-1999.

7/1. parcella

1-3/4: Zámor Rezső 1881-1937 [Gabay Sándor, 1939].

1-8/9: Lenk Adolf (a Magyar Nemzeti Bank vezérigazgató-helyettese) 1873-1936.

 

7/2. parcella

1-3/4: Magyarpadéi Kenedy Géza /Kaufmann; Kenedi/ (publicista, író, költő, műfordító, műkritikus, országgyűlési képviselő; jogász, az Áchim-perben a Zsilinszky fivérek ügyvédje; a pécsi Pannonia szerkesztője, majd a Pesti Hírlap felelős szerkesztője, a Kisfaludy Társaság tagja) 1853-1935.

1-5/6: Havadtői Kiss Menyhért (író, költő, publicista, nemzetgyűlési képviselő) 1880-1934.

1-7: Buday Kálmán (patológus, egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán; a Magyar Patho- logusok Társasága, valamint a Budapesti Orvosegyesület elnöke, az MTA tagja; Buday Béla mérnök, Buday László statisztikus és Buday Dezső jogfilozófus bátyja) 1863-1937.

1-8: Suloky István (jogász, kúriai bíró) 1884-1934.

1-9: Szigeti János (mérnök, a Kassa-Oderbergi Vasút vezérigazgatója) 1869-1934.

Vele: Szigeti Endre /Csécsényi/ (fia; egyházi író) 1904-1974.

1-17/18: Kisbaczoni Benedek Sándor (jogász, bíró, pénzügyi jogi író; vallás- és közoktatásügyi államtitkár, országgyűlési képviselő, a Közigazgatási Bíróság másodelnöke, a Főrendiház és a Felsőház tagja; református egyházkerületi főjegyző, az Állami Tisztviselők Országos Egyesületének társelnöke, a Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetségének tiszteletbeli elnöke; publicista, a Debrecen-Nagyváradi Értesítő szerkesztője) 1854-1936 [Kerényi Jenő, 1937].

1-19/20: Bihary Lajos (szobrászművész) 1878-1922.

1-21/22: Girolti és nagyilondai Fodor József (költő, író, publicista, műfordító; az Új Idők és a Látóhatár egyik szerkesztője) 1898-1973 [Marton László, 1978]. Sírverse: "Minden indulat csak átok / ha nem láttok újra láttok / s útlan - még élő - szivemhez, / meglátjátok majd, ha nem lesz." (saját műve)

1-23/24: Vízkelety Gyula (urológus, sebész, műszertervező) 1907-1974.

1-37/38: Karvaly Viktor (zeneszerző, karnagy, kórusvezető, főiskolai tanár) 1887-1974.

7/3. parcella

1-13: Elek László (kertészmérnök, pomológus, a Kertészeti Kutatóintézet megbízott igazgatója; a hazai nagyüzemi gyümölcstermesztés egyik megalapozója, az országos fenológiai hálózat megszervezője; a Népi Ifjúsági Szövetség titkára) 1928-1965.

1-55: Sailer István (építész) 1897-1965.

1-81: Pavlicsek Rezső (kereskedelmi miniszteri főtanácsos) 1874-1924.

1-82: Balázs József (író, dramaturg) 1944-1997.

1-83: Korompai Brunswik Gyula (vízépítő mérnök, miniszteri tanácsos) 1863-1935.

7/4. parcella

1-5/6: Fest Aladár (pedagógus, történész, geográfus, nyelvész, tankerületi főigazgató; Kőrösi Sándorral a fiumei Magyar Tengerpart alapító szerkesztője) 1855-1943.

1-13: Csopey László (műfordító, szótárszerkesztő, a klasszikus orosz szépirodalom egyik első magyar fordítója; publicista, a Magyar Ifjúság Lapja szerkesztője, a Természettudományi Közlöny társszerkesztője) 1856-1934.

1-14: Mócsy Margit Gabriella (a Szociális Missziótársulat általános főnöknője) 1900-1965. Sírfelirata: "Szeressétek, segitsétek egymást."

1-19/20: Aszalói Kecskés Pál (római katolikus pap, pápai kamarás és prelátus; filozófus, filozófiatörténész, egyházi író, teológiai és egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; műfordító, az Aquinói Szent Tamás Társulat alelnöke, a Bölcseleti Közlemények szerkesztője) 1895-1976.

1-25: Csinszka /Boncza Berta/ (Ady Endre, majd Márffy Ödön felesége; költő- és írónő; Boncza Miklós országgyűlési képviselő lánya) 1894-1934 [Vilt Tibor, 1937].

1-28: Dengeleghi és csokalyi Fényes Kornél (gépészmérnök, hidraulikus, egyetemi magántanár, feltaláló) 1894-1934 [Gách István Lipót, 1935].

1-30/31: Neumann György 1860-1935 [Vedres Márk].

1-37: Küry Klára (színművésznő) 1870-1935 [Gecső Sándor, 1936].

1-69: Sas Elemér /Sass/ (fizikus, matematikus, pedagógus) 1930-1998.

1-78/79: Lutowiskai Cech Vilmos (tábornok) 1864-1935.

1-90: Stengl Antal (jogász, kúriai bíró) 1866-1927.

1-91: Krajovai és topolyai báró Kray István (országgyűlési képviselő, királyi tanácsos; IV. Károly kabineti titkára) 1887-1967.

1-103: Grandpierre Emil (jogász, bíró, a romániai Országos Magyar Párt elnöke) 1886-1938.

Vele: Kolozsvári Grandpierre Emil (fia; író, műfordító, műkritikus, nyelvész; publicista, a Magyarok szerkesztője, a Magyar Rádió helyettes műsorigazgatója; Grandpierre K. Endre író bátyja) 1907-1992 [fotográfiával].

1-130: Lacfi Dániel (jogász, a Gabona Tröszt vezérigazgatója, majd a Gabona Rt. elnök-vezérigazgatója; a Gabonakereskedők, Feldolgozók és Takarmánygyártók Nemzetközi Szövetségének elnöke) 1937-1996.

1-133/134: Diósadi Elekes György (belgyógyász, orvostörténész, egyetemi magántanár, főorvos; az Országos Orvostörténeti Könyvtár és a Magyar Orvostörténelmi Társaság egyik megalapítója, a debreceni Orvostörténelem szerkesztője) 1905-1977.

 

7/5. parcella

1-3/4: Karlovai és kralováni Karlovszky Geyza (gyógyszerész, a Gyógyszerész Közlöny szerkesztője; a rubídium gyógyászati alkalmazásának egyik úttörője; Miticzky Ida írónő fia, Karlovszky Endre levéltáros és Karlovszky Bertalan festőművész öccse) 1860-1936.

1-22: Bak János Félix (bibliográfus, író, költő, publicista; a Magyar Kultúrszemle alapító szerkesztője, az Általános Könyvjegyzék szerkesztője, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Országos Egyesületének főtitkára) 1906-1977.

1-23: Megyeri Barna (szobrászművész, főiskolai tanár) 1920-1966 [saját műve].

1-25: Tamási Lajos (költő, a Magyar Írók Szövetségének titkára) 1923-1992.

1-30: Kehrling Béla (teniszező, világbajnoki bronzérmes, kétszeres wimbledoni bronzérmes, négyszeres német és negyvenkétszeres magyar bajnok, csehszlovák és osztrák bajnok; asztaliteniszező, világbajnok és világbajnoki ezüstérmes; négyszeres válogatott labdarúgó; jégkorongozó, bobversenyző) 1891-1937.

1-31: Fabinyi Rudolf, ifj. (ideg- és elmegyógyász, egyetemi magántanár, a lipótmezei elmegyógyintézet igazgató főorvosa, a hárshegyi ideggyógyintézet egyik létrehozója; az elmegyógyintézeti ápolók szakképzésének hazai megszervezője, az Elmeorvosok Országos Egyesületének elnöke; Fabinyi Rudolf kémikus fia) 1879-1936.

1-34: Paÿr Vilmos (honvédelmi államtitkár) 1859-1936.

1-39: Nagyváradi és teleki Horváth Károly (helyettes államtitkár) 1866-1936.

1-45: Kispéter Mihály (tízszeres válogatott labdarúgó) 1919-1966. Sírverse: "A fák lombja csendesen hull... / Nem küzdéstül, fájdalomtul; / Itt a végharc ösmeretlen: / Lehet-e meghalni szebben?..." (Tompa Mihály: Őszi tájnak...)

1-69: Vargha Kálmán (kohómérnök, egyetemi magántanár) 1897-1981.

1-76/77: Rétháti Schill József (Arad vármegye alispánja) 1872-1937.

1-83: Beke Géza (a Magyar Nemzeti Bank alelnöke; őrnagy) 1904-1992.

1-85: Szathmári Aba (kosárlabdázó, magyar bajnok; ejtőernyős, atléta, síelő) 1917-2000.

7/6. parcella

1-12: Levendel László (tüdőgyógyász, főorvos, címzetes egyetemi tanár, a funkcionális pulmológia egyik úttörője; az Országos Alkohológiai Intézet igazgatója, az Alkohológiai Szakmai Kollégium elnöke; botanikus, műgyűjtő, publicista) 1920-1994.

1-17: Szávay Gyula (költő, író, történész, jogász, közgazdász; a Győri Kereskedelmi és Iparkamara megalapítója és titkára, a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara titkára, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Petőfi Társaság főtitkára; publicista, a Garabonciás, valamint a Győri Hírlap megindítója és szerkesztője, a Győri Híradó és a Debreczeni Nagyújság szerkesztője, a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetségének alapító elnöke, a Kisfaludy Társaság tagja; Szávay Zoltán költő apja) 1861-1935 [Istók János]. Sírfelirata: "A kamarai gondolat nagy harcosának emlékére állitotta e sirkövet a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara."

1-22/23: Koch Sándor (mineralógus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; több ásvány első leírója, nemzetközi rangú ásványgyűjtemény létrehozója; tudománytörténész, az Acta Mineralogica-Petrographica alapító szerkesztője; Koch Antal geológus unokaöccse) 1896-1983.

Vele: Bornemisza Géza (sógora; gépészmérnök, országgyűlési képviselő, kereskedelemügyi, iparügyi, majd kétszer kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter, a Nemzeti Reformpárt egyik megalapítója; a Hungária Villamossági Rt. ügyvezető igazgatója, az Ipari Munkaszervező Intézet elnöke, a Hungária Bajtársi Egyesület megalapítója; a Technika alapító szerkesztője) 1895-1983.

1-40: Csermák Tibor (grafikusművész, rajzfilmrendező) 1927-1965.

1-41: Gerlóczi és alsóviszokai Gerlóczy Zsigmond (belgyógyász, higienista, címzetes egyetemi tanár; a Szent László Kórház igazgató főorvosa, székesfővárosi központi kórházigazgató, a Felsőház tagja; az Országos Közegészségügyi Egyesület, a Budapesti Orvosszövetség, az Országos Balneológiai Egyesület és a Budapest Fürdőváros Egyesület elnöke; az Egészség, valamint az Ifjúság és Egészség szerkesztője; Gerlóczy Károly alpolgármester fia, Fodor József higienista veje, Gerlóczy Géza belgyógyász apja, Gerlóczy Ferenc gyermekgyógyász nevelőapja) 1863-1937 [Gabay Sándor]. Sírfelirata: "Szellemed az élők fölött lebegve velök és érettök küzd az öröklét végtelenében."

Vele: Gerlóczi és alsóviszokai Gerlóczy Gedeon (fia; építész, építészeti író, grafikus, főiskolai tanár; műgyűjtő, Csontváry Kosztka Tivadar műtermi hagyatékának megmentője) 1895-1975.

1-43: Ács Kató /Körmendi Márta; Kertész Lászlóné/ (írónő, publicista, rádiós szerkesztő) 1917-1989.

1-48: Hercze Andor (kosárlabdázó, magyar bajnok; labdarúgó; sportvezető, az egyik legeredményesebb magyar kosárlabdaedző) 1914-1980.

1-51: Marton Lajos (református lelkész, teológiai tanár és igazgató, egyházi író; Marton Sándor pedagógus öccse, Marton Géza jogász bátyja) 1870-1935. Sírfelirata: "A szeretet soha el nem fogy." (1Kor 13,8)

1-55/56: Erdőbényei Koós Elemér (az Országos Földhitelintézet igazgatója) 1877-1936.

1-65: Berei Soó Rezső (botanikus, geobotanikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a nemzetközi jelentőségű debreceni cönológiai és ökológiai kutatások megalapozója, a kolozsvári, majd a budapesti Botanikus Kert igazgatója, az Erdélyi Nemzeti Múzeum növénytárának vezetője; botanikatörténész, bibliográfus, az Acta Geobotanica Hungarica szerkesztője, számos növényfaj névadója; műgyűjtő, az MTA tagja és osztályelnöke) 1903-1980.

1-66/67: Sárfalvai Nagy Dezső (altábornagy) 1871-1942.

1-71: Ember Győző (történész, levéltáros, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Országos Levéltár főigazgatója; a Magyar Történelmi Társulat elnöke, a Levéltári Közlemények, illetve a Századok szerkesztője, majd szerkesztőbizottsági elnöke, az MTA tagja) 1909-1993.

1-75: Zólyomlipcsei Frits Kálmán (jogász, helyettes államtitkár) 1872-1936 [Szép Béla, 1938].

1-93: Szemerjai Szász Béla (költő, műfordító, jogász, bíró; a Kisfaludy Társaság tagja; Szász Károly református püspök fia, Szász Póla és ifj. Szász Károly írók öccse) 1868-1938 [Beck Ö. Fülöp]. Sírfelirata: "Ama nemes harcot megharcoltam..." (2Tim 4,7)

1-105: Kunszery Gyula /Kunczer/ (költő, író, esztéta, irodalomtörténész, publicista, országgyűlési képviselő) 1906-1973.

1-109: Dümmerth Dezső (történész, könyvtáros, a Magyarok szerkesztőbizottságának elnöke) 1925-1997.

1-117: Turóczdivéki és nagypalugyai Platthy Lőrinc (hajóskapitány) 1832-1916.

1-124: Grynaeus István (matematikus, egyetemi magántanár) 1893-1936.

1-132/133: Schmidt Jenő (főbányatanácsos) 1876-1937.

Vele: Vastagh Gábor (vegyészmérnök, farmakológus, technikatörténész; az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója, majd főigazgató-helyettese, az Országos Gyógyszerészeti Intézet igazgatója, a modern gyógyszerellenőrzés hazai megszervezőinek egyike; az MTA Kémiai Albizottságának, illetve Izotóp Munkacsoportjának elnöke) 1899-1987.

7/7. parcella

1-1/2: Kovács Marcell (kúriai bíró, jogi író, döntvénytár-szerkesztő) 1868-1936.

1-9/10: Rados Gusztáv /Raussnitz/ (matematikus, egyetemi tanár, dékán, a Műegyetem rektora, a műegyetemi központi könyvtár igazgatója és egyik legnagyobb fejlesztője; a Mathematikai és Physikai Társulat egyik megalapítója, titkára, másodelnöke, majd elnöke, a Matematikaoktatási Bizottság alelnöke, a Mathematikai és Physikai Lapok, majd a Matematikai és Természettudományi Értesítő szerkesztője; a mátrixelmélet első hazai kutatója, az MTA tagja; Rados Ignác matematikus öccse) 1862-1942 [Bory Jenő].

Vele: Rados Jenő (fia; építész, építészettörténész, restaurátor, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a budapesti Városépítési Tervező Intézet műemléki osztályának vezetője) 1895-1992.

1-15/16: Dögl Adolf (miniszteri tanácsos) 1856-1936.

1-29/30: Paulik Jenő (kémikus, feltaláló, műszertervező, a termoanalitikai kutatások hazai megalapozója) 1927-1988.

1-36/1: Jantsky Béla (geológus, a hazai uránipar főgeológusa) 1908-1991.

1-40/41: Jendrassik Loránd (fiziológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, a Magyar Élettani Társaság egyik megalapítója és főtitkára; a klinikai kémiai metódusok szabványosításának elindítója, több vizsgálati módszer kidolgozója; Jendrassik Jenő fiziológus unokája, Jendrassik Kornél gépészmérnök fia, Jendrassik György gépészmérnök bátyja) 1896-1970.

1-76: Rideg Sándor (író) 1903-1966 [Fritz János].

1-80: Vidacs Aladár (geológus, tudományos filmrendező, a Közművelődési Filmintézet megszervezője és igazgatója) 1909-1966.

1-109: Escher Károly (fotóművész, fotóriporter; mérnök, fénykép-restaurátor) 1890-1966.

1-122: Balázs András (biológus, címzetes egyetemi tanár) 1929-2000.

1-123: Putnik Bálint (színművész, a nagyváradi, majd a győri színház igazgatója) 1901-1995.

1-159: Breznay Imre (festőművész) 1919-1945 [saját műve nyomán].

1-162: Krauthacker Emil (alezredes, királyi ménesparancsnok) 1877-1923.

1-165: Ferenczy Endre /Fischer/ (történész, jogtörténész, egyetemi tanár; könyvtáros) 1912-1990.

1-178: Ziegler Géza (építész, közgazdász) 1896-1966.

1-184: Késmárky László /Kullmann/ (mezőgazdász, borász, az alföldi pincehálózat kiépítésének vezetője) 1893-1966.

1-217: Bodonyi Béla (színművész, a soproni, a győri, majd a szombathelyi színház igazgatója) 1884-1971.

1-221: Burkus Tamás (sportlövő, kétszeres világbajnoki bronzérmes, kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes és egyszer bronzérmes, hétszeres magyar bajnok; baleset áldozata) 1972-1999.

1-234/235: Glanczkó Gizella /Hasak Henrikné/ 1877-1941 [Telcs Ede].

7/8. parcella

1-1/2: Szegő Elemér (publicista, ügyvéd, laptulajdonos) 1880-1939.

1-15: Kazatsay család [Orbán Antal, 1938; másodlagosan felhasznált mű].

1-22: Lamberg család [Turchányi László].

1-35: Szilády Jenő (evangélikus lelkész, egyháztörténész) 1909-1965.

1-37: Szlezák Lajos (jogász, ügyvéd, országgyűlési képviselő) 1868-1939.

Vele: Füleky Dezső (altábornagy) 1887-1975.

1-58: Szijj Józsefné 1875-1937 [pankotai Farkas Béla, 1939].

1-59: Schreker Ede (miniszteri tanácsos) 1858-1938.

1-65/66: Terrakonkoli Konkoly-Thege Sándor (jogász, ügyvéd, országgyűlési képviselő, lévai várospolitikus; Konkoly-Thege Pál országgyűlési képviselő fia) 1852-1937.

1-88: Domaniczky Ödön (altábornagy) 1889-1945.

1-98: Méray-Horváth Károly (író, szociológus, feltaláló, publicista, az Arad és Vidéke szerkesztője; polgári radikális politikus, a Társadalomtudományi Társaság alelnöke; Méray-Horváth Lóránt motorversenyző és Méray-Horváth Ofélia műkorcsolyázó apja) 1859-1938.

1-104: Pósa Jenő (gépészmérnök, a Magyar Államvasutak távközlési szolgálata, valamint az automata vasútbiztosítás egyik létrehozója, az első hazai térközbiztosító tervezője) 1898-1965.

1-114: Keserű Alajos (hetvenháromszoros válogatott vízilabdázó; olimpiai bajnok és ezüstérmes, négyszeres Európa-bajnok, hétszeres magyar bajnok; úszó, háromszoros magyar bajnok; Keserű Ferenc vízilabdázó öccse) 1905-1965.

1-123: Singhoffer Géza /Martos/ (grafikus, iparművész) 1893-1976.

1-126: Nádrai Andor (gyermekgyógyász, egyetemi docens, főorvos, alezredes) 1904-1965.

1-128: Szirbik Ferenc (közgazdász, egyetemi docens) 1912-1992.

1-130/131: Pilismaróti Bozóky Dezső (főtörzsorvos, hajóorvos, világutazó) 1871-1957.

1-207: Zlinszky László (jogász, Pest vármegye főügyésze) 1914-1982.

1-210: Mág Bertalan (író, rendőrnyomozó) 1911-2001.

1-229: Sulica Szilárd (irodalomtörténész, nyelvész, romanista, egyetemi tanár; a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának vezetője, a szegedi Egyetemi Könyvtár igazgatója) 1884-1948 [Csúcs Ferenc]. Sírfelirata: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki énbennem hisz ha meghal is él." (Ján 11,25)

1-257: Divéki és kisbossányi Divéky Adorján (történész, egyetemi tanár, dékán, műfordító; a varsói Magyar Intézet igazgatója, a Lengyel Tudományos Akadémia és az MTA tagja) 1880-1965.

1-286: Kelly Anna /Vasilopolné/ (sanzonénekesnő) 1919-1965 [fotográfiával]. Sírfelirata: "Minden elmúlik egyszer."

1-324: Harkányi József (népjóléti és munkaügyi miniszteri tanácsos) 1875-1939.

1-339: Rácz István (mérnök, egyetemi tanár) 1922-1991.

1-361: Túry Sándor (kúriai tanácselnök, jogi író) 1856-1941.

Vele: Túry Pál (villamosmérnök) 1894-1975.

1-371: Bary Zoltán (jogász, kúriai bíró) 1892-1986.

1-385: Szakács Sándor (színművész, színházi rendező) 1917-1965.

1-418: Bába Mihály (író, műfordító, publicista) 1922-2001.

1-445: Cser Imre (sebész, ortopédorvos, egyetemi tanár) 1928-1992.

1-472: Méhes Miklós 1935-1944 [Nyírő Gyula].

1-479: Haraszti Bernolák Nándor (jogtudós, akadémiai és egyetemi tanár, dékán, a debreceni Tudományegyetem első rektora; bíró, ügyvéd, nemzetgyűlési képviselő, népjóléti és munkaügyi miniszter) 1880-1951.

1-490: Baránszky László /Baránszky-Jób/ (költő, művészettörténész; Baránszky-Jób László esztéta fia) 1930-1999.

1-492/493: Varsányi Emil (gépészmérnök, egyetemi magántanár, a Felsőház tagja; az Első Gazdasági Gépgyár műszaki igazgatója) 1871-1938.

1-494/495: Krúdy Ádám (százados, pilóta, a kassai repülőtér parancsnoka; grafikus) 1907-1973.

1-515: Balsay István (kohómérnök, címzetes egyetemi tanár) 1907-1984.

1-541: Osváth Béla (irodalom- és színháztörténész, műkritikus, dramaturg, színházi rendező; a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum igazgatója) 1926-1965.

1-565: Szenczei László (író, műfordító, publicista, műkritikus) 1909-1980.

1-569: Madarassy Walter /Machovits/ (szobrász- és éremművész, főiskolai tanár, restaurátor) 1909-1994.

1-577: Szántó Jenő (hegedűművész) 1907-1981.

1-590: Kiss Ferenc (anatómus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, dékán) 1889-1966.

1-596/597: Lévai András (gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető; az Erőmű Tervező Iroda alapító igazgatója, nehézipari miniszterhelyettes, az MTA tagja és osztályelnöke) 1908-2003.

1-624: Antal Mária /Domokos Pál Péterné/ 1913-1965 [Andrássy Kurta János].

1-630: Bakó Ágnes /Keömleyné/ (írónő, műfordító) 1926-1990.

1-656: Csipkés Ernő (vezérőrnagy, 1941-45-ben Budapest városparancsnoka) 1889-1965.

1-689: Granasztói Pál /granasztói Rihmer/ (építész, urbanista, író, esztéta; a CIAM tagja, az Építészeti Mesteriskola igazgatója; Granasztói György történész apja) 1908-1985.

1-694: Szilassy Gyula /Bajka-Szilasy/ (színművész, színházi rendező) 1905-1986.

1-697: Jolsvay Alajos (publicista, szerkesztő) 1912-1979.

1-749: Avedik Simon /Ávedik/ (jogász, kúriai tanácselnök) 1850-1918.

Vele: Szentpétery István (a Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak igazgatója) 1879-1946.

1-768: Inkey Tibor (fotóművész, fotóriporter; haditudósító, standfotós) 1908-1998.

1-769: Kiss Ferenc (irodalomtörténész, műkritikus, főiskolai tanár, tanszékvezető; 1956-ban a debreceni Csokonai Rádió vezetője) 1928-1999.

1-793: Hofmann Andor 1912-1938 [felsőeőri Fülöp Elemér, 1939].

1-806: Pétery Béla (vezérőrnagy) 1889-1945.

1-814/815: Román Vilmosné (Elek Artúr művészettörténész nővére) †1938 [Beck Ö. Fülöp].

Vele: Román György (fia; festőművész, író) 1903-1981.

1-816/817: Ujlaki Géza (jogász, kúriai bíró) 1877-1964.

1-837: Vecseklőy József (jogász, történész) 1903-1992.

1-841: Zsoldos Péter (író, zenekritikus, forgatókönyvíró, rádiós szerkesztő; a sci-fi egyik hazai úttörője) 1930-1997.

1-844: Németh Jenő (piarista szerzetes, házfőnök, gimnáziumigazgató) 1897-1965.

1-848: Bíró Imre (római katolikus pap, kanonok, országgyűlési képviselő; a Katolikus Szó felelős kiadója, a farkasréti plébániatemplom építtetője) 1935-1994. Sírfelirata: "A szeretet soha el nem múlik." (1Kor 13,8)

1-860/861: Schmidt Eligius Róbert (bányamérnök, geológus, hidrogeológus, egyetemi magántanár, a vízföldtani és tektonikai kutatások hazai megalapozója; a mélyfúrások egyik legkiválóbb szakértője, több hőforrás feltárója, Magyarország első hidrogeológiai tájegység-beosztásának elkészítője; a Magyar-Olasz Ásványolaj Rt. ügyvezető igazgatója) 1902-1973.

1-863: Bálint B. András (író, publicista) 1947-1997.

1-877: Dvorzsák Vencel 1881-1936 [Kerényi Jenő, 1936].

1-887: Palotay István (helyettes államtitkár) 1863-1937.

1-890/891: Baróti Lajos /Bartl/ (író, irodalomtörténész, műfordító; publicista, az Urambátyám és a Bolond Istók egyik szerkesztője) 1858-1938.

1-904: Korenchy Éva (nyelvész) 1943-1980.

1-906/907: Tomasz Jenő /Thomas/ (mérnök, főiskolai tanár, könyvtárigazgató, író) 1896-1950.

1-910: Pap István (jogász, kúriai tanácselnök, jogi író) 1861-1952.

1-920: Gellért Hugó (publicista) 1890-1937.

1-928/929: Cser Károly (szobrászművész, restaurátor) 1880-1965 [saját műve].

Vele: Cser Jolán /Belloniné/ (lánya; keramikusművész) 1914-1999.

1-934/935: Patek Erzsébet (régész, történész, a Fővárosi Múzeum főigazgató-helyettese; az MTA Régészeti Intézetének osztályvezetője és Régészeti Bizottságának titkára) †1995.

1-942/943: Palásthy Béla (mérnök, miniszteri tanácsos) 1867-1937.

1-954/955: Barát Ármin /Freund/ (publicista, író, műfordító, miniszteri tanácsos, a miniszterelnökségi sajtóiroda vezetője; a Temesvarer Zeitung szerkesztője, a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetségének egyik megalapítója és tiszteletbeli elnöke, a temesvári Arany János Társaság egyik megalapítója) 1860-1937.

Vele: Barát Béla (fia; építész, művészettörténész, lexikonszerkesztő) 1888-1945.

Barát Irén (Barát Ármin lánya; tüdőgyógyász, főorvos; a Magyar Orvosok Tuberkolózis Egyesületének titkára, a Korányi Frigyes Tbc és Tüdőgyó- gyász Társaság elnöke) 1890-1972.

7/9. parcella

1-3/4: Kozma Endre (jogász, kúriai bíró) 1859-1938.

1-7/8: Csíkszentmártoni Bocskor Antal (jogász, kúriai bíró) 1864-1937.

1-9/10: Zsivny Viktor (mineralógus, vegyészmérnök; a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárának igazgatója, több ásvány első leírója) 1886-1953.

1-19/20: Belatini Belatiny Artúr /belatini Braun/ (pezsgőgyáros, nagykereskedő, közgazdász, a Felsőház tagja; a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Magyar Borkereskedők Országos Egyesületének társelnöke, a Pezsgőgyárosok Országos Egyesületének elnöke; Braun József pezsgőgyáros fia, báró Müller Kálmán belgyógyász veje) 1869-1937.

1-39: Keresztesi Béla (erdőmérnök, az Erdészeti Tudományos Intézet főigazgatója, az MTA Erdészeti Bizottságának elnöke; az Alföld-fásítás országos felügyelője; a Bolgár Tudományos Akadémia és az MTA tagja) 1922-2001.

1-53: Simon Béla (fogorvos, egyetemi magántanár, főorvos; a fogorvos-továbbképzés hazai elindítóinak egyike, a Stomatológiai Közlöny főszerkesztője) 1892-1965.

Vele: Dobos Annie (felesége; színművésznő; gyógyszerész) 1908-1995.

1-67: Bakonyi Béla (fotóművész, fotóriporter; baleset áldozata) 1925-1971.

1-88: Falus György (publicista) 1917-1992.

1-96: Baksay Árpád /Nelhübel/ (színművész) 1927-2001.

1-109: Bisztrai Farkas Ferenc (könyv- és lapkiadó, kiadói szerkesztő, író, közgazdász, a Szabad Szó szerkesztője; a Márciusi Front egyik megszervezője, a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; parasztpárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, a Budapesti Nemzeti Bizottság, majd a Magyar Művészeti Tanács főtitkára, az Országos Munkabér-megállapító Bizottság elnöke, a Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ alelnöke, az Országos Földhitelintézet, majd az Országos Szövetkezeti Hitelintézet elnök-vezérigazgatója; 1956-ban a Petőfi Párt egyik megalapítója és főtitkára, államminiszter) 1903-1966.

1-134: Rácz Endre (nyelvész, főiskolai és egyetemi tanár; öngyilkos lett) 1922-1992.

1-140: Formágyi Győző (miniszteri tanácsos) 1921-1980.

1-154: B. Herceg Csilla (színművésznő) 1958-1995.

1-158: Janáky István, id. (építész, az Építészeti Mesteriskola megalapításának kezdeményezője és igazgatója; a Magyar Építőművészek Szövetségének egyik megalapítója) 1901-1966.

1-182: Kasics Ozmán (miniszteri tanácsos) 1876-1937.

Vele: Durigo Ilona (felesége; oratórium- és dalénekesnő, főiskolai tanár) 1881-1943.

7/10. parcella

1-1/2: Granasztói Rihmer Béla 1870-1937 [Vilt Tibor].

1-3/4: Békási Békássy Ernő (százados, pilóta) 1904-1938 [Gerenday].

1-5/6: Horti József (publicista) 1931-1996.

1-7/8: Förstner Tivadar (iparoktatási főigazgató) 1878-1936 [Horváth Béla]. Sírfelirata: "A magyar iparoktatás atyai szivü főigazgatójának emelték kegyelettel az iparostanonc iskolák tantestületei."

1-9/10: Kovács Arnold /Kohn/ (publicista, a bűnügyi riport műfajának egyik úttörője, a 20. század első évtizedeinek budapesti "riporterkirálya") 1869-1937.

1-29/30: Demény Dezső (római katolikus pap, zeneszerző, karnagy, kórusvezető, főiskolai tanár; udvari káplán, tiszteletbeli pápai kamarás, a Szent István-bazilika karnagya; a Zeneközlöny alapító szerkesztője, az Országos Magyar Cecília Egyesület elnöke) 1871-1937.

1-35/36: Schilling Zoltán (gépészmérnök, iparfelügyelő, az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság műszaki alelnöke, a Szabadalmi Bíróság elnöke; a Magyar Mérnök és Építész Egylet főtitkára, a Budapesti Mérnöki Kamara egyik megszervezője, a Mérnöki Tanács elnöke, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének egyik megalapítója) 1876-1942.

1-39/40: Bihari Vass Tamás (pénzügyminiszteri tanácsos) 1855-1940.

1-49/50: Szmodits Hildegárdné 1889-1938 [Szép Béla, 1939].

Vele: Szmodits Zoltán (építész) 1910-1977.

1-71/72: Tarlós György (postafőigazgató, helyettes államtitkár) 1861-1938 [Szép Béla, 1940].

1-75/76: Kéri Miklós (jogász, kúriai bíró) 1861-1938.

Vele: Kéri Klára /Máthé Miklósné/ (lánya; zongoraművész, főiskolai tanár) 1900-1985.

7/11. (7/A.) parcella

1-29: Somogyi György (belgyógyász, egészségügyi statisztikus, egyetemi docens, a radiorenográfia első hazai alkalmazója) 1912-1977.

1-31: Bodrossy Félix (filmrendező, operatőr, feltaláló) 1920-1983.

1-46: Donászy Magda /Galgóczy Ferencné/ (író- és költőnő) 1911-1988.

1-57: Kovács József (pedagógus, oktatáspolitikus, diplomata, tankerületi főigazgató, közoktatásügyi miniszterhelyettes; a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium igazgatója, a nyíregyházi Tanárképző Főiskola egyik megalapítója, igazgatója, majd főigazgatója; szakszervezeti vezető) 1912-1983.

1-58: Késmárki és lefkóczi Moesz Gusztáv (botanikus, mikológus, fitopatológus, hidrobiológus, egyetemi magántanár; a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának igazgató-őre, a modern mikológiai kutatások hazai megalapozója, a Botanikai Közlemények szerkesztője; mineralógus, grafikus, illusztrátor, az MTA tagja) 1873-1946.

1-76: Elbert János (irodalomtörténész, műfordító, főiskolai tanár; író, műkritikus, dramaturg, publicista, a Magyar Színházi Intézet igazgatója) 1932-1983.

1-84: Papp Viktor (zenekritikus, zenei író, a Muzsika szerkesztője; a Kisfaludy Társaság tagja) 1881-1954.

1-85/1: Csizmarek Mátyás (zeneszerző, karmester, író, publicista, forgatókönyvíró; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1907-1973.

1-100: Sütő József (vegyészmérnök, főiskolai tanár, egyetemi docens) 1927-1983.

2-1: Papp Gyula (geodéta, az Állami Háromszögelő Hivatal vezetője, miniszteri tanácsos; Budapest háromszöghálózatának újjászervezője) 1888-1954.

2-26: Vajda Sándor (nagybőgős, a Benkó Dixieland Band tagja) 1940-1999.

2-34: Gerely Mária 1937-1945 [Krasznai Krausz Lajos].

2-36: Kőfalvi Gyula (szobrászművész) 1920-1986.

2-72: Horn Béla (szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató; az első hazai erózióambulancia megszervezője, több eljárás kidolgozója vagy meghonosítója, a Magyar Nőorvosok Lapja társszerkesztője) 1902-1983.

2-92: Szántó György (publicista, író, sportvezető; a Képes Sport főszerkesztő-helyettese; Domonkos Anna evezős férje) 1930-1983. Sírverse: "Az Úr Illésként elviszi mind, / Kiket nagyon sujt és szeret: / Tüzes, gyors szíveket ad nekik, / Ezek a tüzes szekerek." (Ady Endre: Az Illés szekerén)

2-118: Büky Béla Gyula (festőművész, grafikus; bábművész, díszlettervező) 1899-1983.

11-2: Kovács Antal †1983 [Istók János, 1930 körül]. Sírfelirata: "Krisztus hitéből, hősök véréből támad fel hazánk! 1914-1918"

11-4: Erkel András (geofizikus, a tellurikus és magneto-tellurikus kutatások, valamint a geoelektronikus víz- és érckutatás hazai megalapozója; a mongóliai víz- és érckutatás megszervezője és vezetője) 1929-1984.

14-4: Bándy Iván (vízépítő mérnök, főiskolai tanár, tanszékvezető; a Vízépítőipari Tröszt vezérigazgatója) 1926-1985.

21-5: Korének József (római katolikus pap, tiszteletbeli kanonok, tábori főlelkész) 1891-1983.

8/1. (8/A.) parcella

1-29/30: Ludvig Dénes (publicista) 1893-1942.

1-35/36: Kherndl Antal (építészmérnök, hídtervező, egyetemi tanár, dékán; a grafosztatika hazai úttörője, a statikailag határozatlan reakciójú tartók elméletének egyik legkiválóbb kutatója; a Magyar Mérnök és Építész Egylet egyik megalapítója és titkára, az Országos Középítési Tanács alelnöke, az MTA tagja) 1842-1919 [Wälder Gyula - Bory Jenő, 1929]. Sírfeliratai: "Élete, munkája, nemes lelkülete örök példaadás!" "Hálás kegyelettel állitották tanitványai és kartársai."

1-41/42: Gyomlay Gyula (klasszika-filológus, nyelvész, bizantinológus, egyetemi tanár, dékán, a pécsi Erzsébet Tudományegyetem rektora; műfordító, a Magyar Gyorsíró Társaság egyik megalapítója és elnöke, az MTA tagja) 1861-1942. Sírfelirata: "A derék, a jó nem fél az idő mohától."

1-43/44: Opaczky Pongrác (királyi tanácsos) 1852-1924.

1-45/46: Harrer Pál (várospolitikus, Óbuda jegyzője, majd első, egyben utolsó polgármestere; Pest, Buda és Óbuda egyesítésének egyik megszervezője) 1829-1914.

Vele: Harrer Ferenc (fia; jogász, liberális politikus, országgyűlési képviselő, író, urbanista, várospolitikai író, egyetemi tanár; kormánybiztos, diplomata, kétszer Budapest alpolgármestere, megbízott polgármester, megbízott külügyminiszter, a Felsőház tagja; a Polgári Radikális Pártszövetség elnöke, több országgyűlés korelnöke, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnöke; Thirring Gusztávval a Városi Szemle alapító szerkesztője, a Városok Országos Kongresszusának megszervezője és főtitkára) 1874-1969.

1-51/52: Molcsány Gábor (erdőmérnök, az Országos Természetvédelmi Hivatal ügyvezető alelnöke; az Alföld fásításának egyik vezetője) 1887-1965.

1-53/54: Kuncz Ödön (jogtudós, közgazdász, egyetemi tanár, dékán; a Magyar Jogászegylet Gazdaságjogi Intézetének igazgatója, az Iparjogvédelmi Egyesület alelnöke, az Institut International d'Études Cooperatives főtitkára; a Kereskedelmi Jog és a Gazdasági Jog főszerkesztője, a Magyar Szövetkezés és a Hites Könyvvizsgáló szerkesztőbizottságának elnöke, az MTA tagja; Kuncz Elek pedagógus fia, Kuncz Aladár író bátyja) 1884-1965.

1-69/70: Szalay Sándor (műkorcsolyázó, kétszeres Európa-bajnok, háromszoros magyar bajnok, világbajnoki ezüst- és bronzérmes; építési vállalkozó) 1893-1965.

1-73/74: Bizáki Puky Endre (konzervatív politikus, közgazdász, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, külügyminiszter; kormánybiztos, Abaúj-Torna vármegye alispánja, majd Abaúj-Torna vármegye és Miskolc főispánja, a nemzetgyűlés, illetve a Képviselőház alelnöke, a Közigazgatási Bíróság elnöke, a Felsőház tagja; a kassai Zeneegylet alapító igazgatója) 1871-1941.

1-79: Klaniczay Tibor (irodalomtörténész, egyetemi docens, az MTA Irodalomtudományi Intézetének egyik megszervezője, majd igazgatója, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság megalapításának kezdeményezője és főtitkára; az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztője, majd főszerkesztője, a Lengyel Tudományos Akadémia és az MTA tagja) 1923-1992.

1-96/97: Ebesfalvi Lengyel Béla (kémikus, mérnök, egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán, a budapesti Tudományegyetem rektora; az első hazai radioaktív mérések végzője, a fémkalcium tiszta előállítására szolgáló eljárás, valamint a szén- szubszulfid felfedezője, az első modern magyar kémiatankönyv szerzője; műfordító, a Természettudományi Társulat főtitkára, alelnöke, majd elnöke, a Gyógyszerészgyakornoki Vizsgáló Bizottság elnöke; a Természettudományi Közlöny egyik szerkesztője, miniszteri tanácsos, az MTA tagja; Neÿ Ferenc pedagógus veje) 1844-1913 [Medgyessy Ferenc, 1917].

Vele: Ebesfalvi Lengyel Béla, ifj. (unokája; kémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, a hazai üvegelektród-gyártás megalapozója; szabadalmi bíró; az MTA Szervetlen Kémiai Kutatócsoportjának megalapítója, a Kémiai Közlemények és az Acta Chimica Hungarica főszerkesztője, az MTA tagja és osztályelnöke) 1903-1990.

1-104: Remetei Filep Aladár (szülész-nőgyógyász, egyetemi magántanár, a szentesi kórház igazgató főorvosa) 1896-1987.

1-111: Bánhidy János József (festőművész) 1901-1959. Sírfelirata: "Az Úr ölelje keblére áldott jó édesapámat!"

1-112/113: Simonfay Pál (hadbiztos vezérőrnagy) 1885-1965.

1-129: Vankó Rezső (kohómérnök, gyárigazgató; a hazai bányagéptervezés elindítóinak egyike) 1882-1959.

1-138: Fehér Pál (operaénekes) 1900-1959.

1-139: Szabó Dezső (pedagógus) 1866-1912 [Csillag István]. Sírfelirata: "Szabó Dezső igazgatónak a fővárosi tanitóság és özvegye."

Vele: Hajdú Péter (unokája; nyelvész, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatója és Uralisztikai Bizottságának elnöke, a Magyar-Finn Társaság alelnöke; a Nyelvtudományi Közlemények főszerkesztője, a Finn Tudományos Akadémia tagja, az MTA tagja és osztályelnöke) 1923-2002.

1-156: Téglás Géza (jogász, bíró; gyorsíró, az Egyetemi Gyorsíró, a Gyorsírászati Lapok és Az Írás szerkesztője; a kolozsvári, majd a budapesti Iparvédő Liga megszervezője; Téglás Gábor régész fia, ifj. Téglás Gábor költő és Téglás Béla író öccse, Téglás Dezső publicista bátyja) 1883-1959. Sírfelirata: "A magyar gyorsirástudomány halhatatlan művelője."

1-157: Soós Gyula (művészettörténész) 1927-1987.

1-165: Rimanóczy Gyula (építész, az Építészeti Mesteriskola tanára) 1903-1958.

1-174: Papp István (gépészmérnök, az Energiagazdálkodási Intézet vezérigazgatója) 1920-1991.

1-176: Fekete Pál (operaénekes, színművész) 1900-1959.

1-184/185: Krasznikvajdai Szent-Imrey Teréz /Basilides Barnáné/ (festőművész) 1904-1938. Sírfelirata: "Erős várunk nekünk az Isten."

1-188/189: Nánásy Géza (főorvos, egyetemi magántanár) 1898-1963. Sírfelirata: "Embertársait gyógyitva, hivatásának áldozata lett."

1-208/209: Laborfalvi Berde Károly (bőrgyógyász, egyetemi tanár, klinikaigazgató, dékán, orvostörténész; több bőrbetegség első leírója, az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Értesítője, valamint a Dermatologia társszerkesztője; Berde Amália festő és Berde Mária író öccse) 1891-1971.

1-236/237: Fábián Dániel (sebész, főorvos, író, publicista, irodalomszervező; a Bartha Miklós Társaság ügyvezető elnöke, az Új Magyar Föld alapító szerkesztője) 1901-1980. Sírverse: "Mi dolgunk a világon, küzdeni / erőnk szerint a legnemesbekért!" (Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban)

1-238/239: Felsővisói Fináczy Béla (miniszteri tanácsos) 1875-1948.

1-268: Békeffy István /Békeffi/ (író, forgatókönyvíró; publicista, a Fényszóró szerkesztője) 1901-1977.

Vele: Turay Ida /Thurmayer/ (felesége; színművésznő) 1907-1997.

2-1: Borbíró Ferenc 1902-1959 [ifj. Mátrai Lajos, 1939]. Sírfelirata: "Fájdalmak anyja légy oltalmunk."

2-19: P. Árpád Margit /Pál Istvánné/ (színművésznő) 1903-1980.

3-8: Benedek Jenő, id. (festőművész, grafikus) 1906-1987.

8/2. (8/B.) parcella

1-3/4: Veres Károly, id. /Veress/ (cigányprímás, zenekar-alapító; Veres Tóni prímás fia) 1890-1964.

Vele: Kóczé Ida (felesége; énekesnő) 1901-1963.

1-5/6: Vertán Péter (miniszteri tanácsos) 1853-1939.

1-7/8: Zipernovszky Ferenc, id. /Zipernowsky/ (Zipernowsky Károly mérnök öccse) 1857-1907 [Gerenday].

Vele: Zipernovszky Ferenc (fia; villamosmérnök, nemzetközi rangú világítástechnikai szakember, Európa második világítástechnikai állomásának megszervezője; az első hazai szabadtéri, nagyfeszültségű transzformátor- és kapcsolóállomás, az első teljesen automatizált kazánüzem és az első előre gyártott vasbeton vezetéktartó oszlopok kivitelezője, a hitelesítő és ellenőrző energiafogyasztás-mérő feltalálója) 1883-1957.

1-9/10: Karap Cyrill (miniszteri tanácsos) 1856-1942.

1-13/14: Laczfy Gyula /Laczkovich/ (miniszteri tanácsos) 1866-1938.

Vele: Róth Anna /Avarffy Gyuláné/ (a Fehér Kereszt Egyesület elnöke, bábaképző-, árvaház-, kultúrpalota-, óvoda- és könyvtáralapító) 1852-1936.

1-27/28: Ágfalvai Csepely György (miniszteri tanácsos; a Margit-híd felrobbantásakor halt meg) 1883-1944.

1-45/46: Jászi Ferenc /Jakubovits/ (orvos, publicista, járványügyi író; az első magyarországi filatelista egyesület megalapítója) 1838-1910.

Vele: Jászi Oszkár (fia; szociológus, politológus, egyetemi tanár, politikus, a magyar polgári radikalizmus vezéregyénisége és teoretikusa; a Társadalomtudományi Társaság egyik megalapítója, főtitkára, majd alelnöke, a Társada- lomtudományok Szabad Iskolája igazgatója; író, publicista, a Huszadik Század szerkesztője, a Bécsi Magyar Újság főszerkesztője; diplomata, az Országos Polgári Radikális Párt alapító elnöke, nemzetiségi kérdésekkel meg- bízott tárca nélküli miniszter, a Külügyi Tanács elnöke; az Amerikai Magyarok Demokratikus Szövetségének elnöke; Jászi Alice táncművész bátyja, Jászi Viktor jogász féltestvére, Lesznai Anna költő második férje) 1875-1957. Sírfelirata: "S hogy folyósan szélesedtek az ő utjai, ugy ömölgettek felé mindenünnen a magyar becsületesek és intellektuelek utjai." (Ady Endre)

1-47/48: Pászthy Magda /Eleőd Ákosné/ (textiltervező iparművész, a tértextil hazai úttörőinek egyike) 1930-1993.

1-61/62: Vavrinecz Mór (zeneszerző, karnagy, a Nemzeti Zenede tanára, a Budavári Zeneiskola igazgatója; a Mátyás-templom karnagya) 1858-1913.

1-71: Kajdi János (ökölvívó, olimpiai ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok és kétszer bronzérmes, kilencszeres magyar bajnok) 1939-1992.

1-72: Szabó Sándor (tőrvívó, négyszeres világbajnoki ezüstérmes, hétszeres magyar bajnok) 1941-1992.

1-73: Kovács Pál (kardvívó; hatszoros olimpiai bajnok és egyszer bronzérmes, kilencszeres világbajnok és kétszeres ezüstérmes, Európa-bajnok, tizenhatszoros magyar bajnok; sportvezető, a Magyar Vívó Szövetség elnöke, a Nemzetközi Vívó Szövetség alelnöke; dandártábornok) 1912-1995.

1-77/78: Felsővisói Fináczy Ernő (pedagógus, irodalom- és neveléstörténész, klasszika-filológus, egyetemi tanár, dékán, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora; az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság alelnöke, az Országos Tanítóképzőintézeti Tanárvizsgáló Bizottság elnöke, az Országos Közoktatási Tanács ügyvezető elnöke; az MTA Klasszikus-Filológiai Bizottságának elnökhelyettese, a Magyar Paedagogiai Társaság elnöke, az MTA tagja és osztálytitkára) 1860-1935.

1-91/92: Varga Károly (református lelkész) [Vilt Tibor, 1975]. Sírfelirata: "Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hivtalak téged. Enyém vagy!" (Ézs 43,1)

1-102: Noszkó Imre (jogász, kúriai bíró) 1869-1935.

1-106: Pataki Ferenc (tornász, olimpiai bajnok és kétszeres bronzérmes, negyvenegyszeres magyar bajnok; az Állami Artistaképző Intézet tanára) 1917-1988.

1-125: Hankiss János (irodalomtörténész, egyetemi tanár, dékán, a debreceni Tisza István Tudományegyetem rektora; vallás- és közoktatásügyi államtitkár, a Debreceni Nyári Egyetem megszervezője és vezetője; író, költő, zenetörténész, műfordító, könyvtáros, a Kisfaludy Társaság tagja; a Magyar Lélek és a Forrás szerkesztője, a Helicon alapító szerkesztője, a Debreceni Szemle, valamint a Revue des Études Hongroises egyik szerkesztője; Hankiss Elemér szociológus apja) 1893-1959.

1-127: Nagy Gábor (állatorvos, a Phylaxia igazgatója) 1928-1991.

1-128: Polyáni Tuzson Pál (vegyészmérnök, farmakológus, egyetemi tanár; a Gyógyszeripari Kutatóintézet növénykémiai osztályának megszervezője, a szteroid hormongyártás hazai megalapozója) 1901-1959.

1-144/145: Sárvári Landgraf János (vízépítő mérnök, ichthyológus, halászati felügyelő, helyettes államtitkár; a Halélettani Kísérleti Állomás felállításának kezdeményezője, a Halászat alapító szerkesztője; a Magyar Mérnök és Építész Egylet igazgatója) 1857-1931. Sírfelirata: "Tiétek az Isten országa." (Luk 6,20)

Vele: Thiering Oszkár (gépészmérnök, technikatörténész, egyetemi tanár) 1868-1955.

Reichenbach Béla /Nagypataky/ (mezőgazdász, egyetemi tanár, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkára) 1887-1960.

1-147: Csoma Eszter /Tulassay Lászlóné/ (orvos) 1895-1959 [Ohmann Béla: "Hygieia"; 1960]. Sírfelirata: "Had menjek Istenem mindég feléd. Halálban is te légy Uram velem." (Református énekeskönyv, 422. ének)

1-152: Szlávik István (röntgenológus, főorvos) 1908-1959.

1-155: Simonyi Mária (színművésznő; Móricz Zsigmond második felesége) 1888-1959.

1-163: Pétsits Márk (orvos) 1838-1911. Sírfelirata: "E Pétsics hamvak az 1697 évi zentai csata dicső emlékét idézik."

1-164: Soós István (vegyészmérnök, borász, mikrobiológus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető; az Ampelológiai Intézet, majd az ebből alakult Szőlészeti Kutatóintézet igazgatója, a borászati mikrobiológia hazai megalapítója, a magyar szőlőmonográfia elkészítésének megindítója, több borvizsgálati módszer kidolgozója) 1902-1959.

1-180: Pacséry Imre /Pacséri/ (orvos, munkaegészségügyi szakember, egyetemi magántanár; az Ólomvizsgáló Állomás megszervezője és vezetője, az Országos Társadalombiztosító Intézet iparegészségügyi osztályának megszervezője) 1900-1980.

1-218: Schlosser Imre /Solymosi/ (hatvankilencszeres válogatott labdarúgó, magyar bajnok) 1889-1959. Sírfelirata: "Slózi. 75x a hazáért."

1-220/221: Rollershauseni Rothkugel József (helytartósági tanácsos) 1820-1912.

2-11: Balázs Béla (történész, a Magyar-Román Társaság főtitkára; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; öngyilkos lett) 1918-1959.

2-13: Végh Antal (író, szociográfus, az Új I főszerkesztője) 1933-2000 [fotográfiával].

2-18: Béres Károly (aneszteziológus, több módszer első hazai alkalmazója) 1933-1978.

2-18/1: Zsiborás Gábor (válogatott labdarúgó kapus) 1957-1993.

8/3. (8/1/A.) parcella

1-3/4: Azari Zachár Gyula (közgazdász, a Magyar Pénzintézetek Országos Nyugdíjegyesületének igazgatója; a Kereskedelmi és Pénzügyi Szemle szerkesztője és kiadója, az Államgazdasági Szemle megalapítója) 1853-1910 [Gerenday]. Sírverse: "Az ernyedetlen munka embere / Megtőrve szállt a néma sírba le / De égre intve, szól a hit nekünk / Van még a túlvilágon életünk."

Vele: Várady Jenő (agrármérnök, a hazai fogathajtósport megteremtője, szövetségi kapitány; a nyíregyházi, majd a debreceni méntelep létrehozója és vezetője, a Magyar Lovas Szövetség alapító elnöke) 1919-2001.

1-13/14: Timár József /Gerstner/ (színművész) 1902-1960 [Kampfl József, 1995].

1-21/22: Gellért Oszkár /Goldmann/ (költő, író, publicista, jogász; a Magyar Géniusz, a Boszniai Hírek, a Pesti Hírlap, valamint a Nyugat egyik szerkesztője; gróf Károlyi Mihály sajtófőnöke, majd a Forradalmi Kormányzótanács sajtóirodájának vezetője; Gellért Endre rendező apja) 1882-1967 [Pátzay Pál, 1968].

1-39/40: Korláti Bernát István (agrárpolitikus, közgazdász, országgyűlési képviselő, egyetemi tanár, dékán; író, a szövetkezeti mozgalom és az agráriusok egyik vezetője, a Magyar Gazdaszövetség egyik megalapítója, igazgatója, majd elnöke, a Hangya Szövetkezet egyik megalapítója és elnöke, a Mezőgazdák Szövetkezete egyik megalapítója; a Szövetkezés alapító szerkesztője, a Hazánk, a Magyar Gazdák Szemléje és az Időszaki Értesítések szerkesztője; a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, a Kálvin Szövetség elnöke, a Felsőház és az MTA tagja) 1854-1942. Sírfelirata: "A szövetkezeti gondolat és a keresztyén ujraébredés harcosa itt alussza örök álmát, barátai közelében, akikkel együtt küzdött a földöntuli létben is élő ideálokért."

1-55/56: Száva Nándor (kémikus, a hazai kenőolaj-ipar egyik legjelentősebb fejlesztője) 1921-1969. Sírfelirata: "Drága csillagunk! Végtelen szereteteddel irányitsd továbbra is életünket!"

1-65/66: Pichler János (vízépítő mérnök, a Csepel-szigeti Ármentesítő Társulat igazgató főmérnöke, a Tisza-Dunavölgyi Társulat, majd a Fertő-táj Bizottság titkára) 1899-1984.

Vele: Noszkay Aurél (sógora; sebész, urológus, egyetemi magántanár, főorvos; országgyűlési képviselő, az Országos Orvosetikai Bizottság elnöke) 1900-1987.

1-69/70: Korom Mihály (MSZMP-politikus, vezérőrnagy, igazságügyminiszter, országgyűlési képviselő; a Határőrség országos parancsnoka, az MSZMP KB titkára, az Alkotmányjogi Tanács elnöke) 1927-1993.

1-77/78: Pinczési Judit (költőnő) 1947-1982 [Pátzay Pál: "Égbenéző"]. Sírverse: "Sohasem porladok el / versek oltárába szöktem." (saját műve)

1-85/86: Égető Mária /Nagy Imréné/ (az 1958-ban kivégzett miniszterelnök özvegye) 1902-1978.

Vele: Jánosi Ferenc (veje; református lelkész, levéltáros, ezredes, második világháborús tábori lelkész; népművelési miniszterhelyettes, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára; a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója) 1916-1968.

1-87/88: Bittermann István †1906 [Gillár és Klimm, 1908].

1-99/100: Zsindely Ferenc, id. (jogász, kúriai bíró) 1861-1935.

Vele: Zsindely Ferenc (fia; konzervatív politikus, országgyűlési képviselő; író, költő, jogász, közgazdász; kincstári főtanácsos, a Nemzeti Egység Pártja ügyvezető alelnöke, vallás- és közoktatásügyi, majd miniszterelnökségi államtitkár, kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter) 1891-1963.

Tüdős Klára (ifj. Zsindely Ferenc felesége; iparművész, jelmez- és divattervező, etnográfus, író, színházi rendező, forgatókönyvíró; a Györffy Kollégium egyik megalapítója, az Országos Református Nőszövetség elnöke, a Magyar Asszony című lap megindítója; a második világháborúban üldözöttek megmentője) 1895-1980.

1-101/102: Láng József (biztosítási szakember, a Gazdák Biztosító Szövetkezetének vezérigazgatója, a Biztosító Intézetek Országos Szövetségének elnöke; a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Rádió alelnöke) 1876-1943.

1-103/104: Pálfy család [Stróbl Alajos; másodlagosan felhasznált mű].

1-105/106: G. Szabó Mária /Gajdzinszky Pálné/ (színművésznő) 1879-1944.

Vele: Zilahy Irén (színművésznő; Benedek László ideggyógyász felesége; légitámadás áldozata) 1904-1944.

1-111/112: Komár Béla (a Pénzintézeti Központ igazgatója) 1888-1978.

1-121/122: Kéz Andor (geográfus, geomorfológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a modern folyóterasz-vizsgálatok hazai elindítója, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke, majd társelnöke; lexikonszerkesztő, a Földrajzi Közlemények társszerkesztője, a Földgömb szerkesztője) 1891-1968.

1-125/126: Borsos István József (festő- és szobrászművész) 1904-1936. Sírfelirata: "Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is él." (Ján 11,25)

Vele: Borsos László (bátyja; építész, építészettörténész, restaurátor) 1903-1975.

1-127/128: Bereczky Endre (vegyészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető; gyárigazgató, a Mész- és Cementipari Központ vezérigazgató-helyettese, a Szilikátipari Tudományos Egyesület egyik megalapítója és elnöke, több cementipari eljárás hazai bevezetője) 1896-1973.

1-129/130: Dabis László /Scheff/ (higienista, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a Galilei Kör főtitkára; a Fővárosi Közegészségügyi és Bakteriológiai Intézet igazgatója, az MTA Egészségtudományi Főbizottsága, valamint az Egészségtudományi Tanács elnöke) 1891-1956.

1-131/132: Knézy Jenő (sportriporter, publicista, televíziós műsorvezető és szerkesztő; mérnök) 1944-2003.

1-135/136: László Ferenc (állatorvos, patológus, egyetemi magántanár, állatorvos-történész; a belső elválasztású mirigyek nemzetközi jelentőségű kutatója) 1897-1967.

1-137/138: Ormay Imre (író, műfordító, zenei író, kiadói szerkesztő, publicista; Ormay Ferenc operaénekes unokája) 1902-1979.

1-147/148: Magyargyerőmonostori báró Kemény Árpád (politikus, a Főrendiház tagja és alelnöke, a Felsőház tagja, Alsó-Fehér vármegye főispánja) 1867-1941.

Vele: Szentirmay Arabella (felesége; színművésznő) 1870-1955.

Magyargyerőmonostori báró Kemény Árpád (díszlettervező, festőművész; báró Kemény János író fia) 1937-1995.

1-149/150: Feöldi Doby Jenő (grafikus, festő- és iparművész, az Iparművészeti Iskola tanára; Henszlmann Imre művészettörténész unokaöccse) 1834-1907 [ifj. Mátrai Lajos].

Vele: Feöldi Doby Jenő, ifj. (fia; gyógyszerész, gyárigazgató) 1867-1931.

Feöldi Doby Géza Károly (id. Doby Jenő fia; agrokémikus, farmakológus, enzimológus, egyetemi tanár, dékán, a Műegyetem, majd az Agrártudományi Egyetem rektora; az Országos Chemiai Intézet és Vegykísérleti Állomás igazgatója, a Felsőház és az MTA tagja) 1877-1968.

1-153/154: Csataji Csatay Lajos /Tuczentaller/ (vezérezredes, akadémiai tanár, hadtest-, majd hadseregparancsnok, honvédelmi miniszter; öngyilkos lett) 1886-1944.

1-157/158: Lajtha László /Lajtha J. László/ (zeneszerző, folklorista, népdalgyűjtő, a Nemzeti Zenede tanára és igazgatója, főiskolai tanár; a Magyar Rádió zenei igazgatója, a Néprajzi Múzeum megbízott igazgatója és népzenei gyűjteményének vezetője, a Magyar Néprajzi Társaság alelnöke; Lajtha Pál gyáros fia, Lajtha László György onkológus apja) 1892-1963 [Ohmann Béla].

1-161/162: Magyar Károly (vegyészmérnök, farmakológus, a hazai antibiotikumgyártás egyik megalapozója; a Gyógyszeripari Kutatóintézet igazgatóhelyettese, a Magyar Kémikusok Lapja főszerkesztője) 1918-1969.

9/1. (9.) parcella

1-1/2: Feleki Kamill /Feleky Camill/ (színművész, koreográfus) 1908-1993.

1-9/10: Scheffer Viktor (gépészmérnök, geofizikus, címzetes egyetemi tanár; a hazai szénhidrogén-kutatás egyik elindítója, a dunántúli szénhidrogén-kutatás vezetője, Magyarország teljes gravitációs felmérésének egyik irányítója, a szénkarottázs bevezetője; az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt főgeofizikusa) 1900-1966.

1-11/12: Bankói Pajtás Ernő (koronaőr ezredes, a koronaőrség utolsó parancsnoka; posztumusz vezérőrnagy) 1896-1950. Sírfelirata: "A Szent Korona megmentője."

1-31/32: Gaár Vilmos (festőművész) 1892-1963.

1-50/51: Barsi Leidenfrost Gyula (zoológus, oceanográfus, főiskolai tanár; a Magyar Adria Egyesület egyik megalapítója, főtitkára, majd alelnöke, a Magyar Hajózási Szövetség elnöke, több állatfaj felfedezője) 1885-1967.

1-58/59: Szathmáry Zoltán (orvos, címzetes egyetemi tanár) 1898-1988.

1-74/75: Kertay Nándor /Korbler/ (állatorvos, mikrobiológus, állategészségügyi tanácsos; az Országos Korányi Tbc Intézet mikrobiológiai laboratóriumának megszervezője) 1892-1963.

1-76/77: Németh László (író, esszéíró, műfordító, esztéta, műkritikus, pedagógus, irodalomtörténész, orvos; publicista, a Tanú alapító szerkesztője és egyedüli szerzője, Fülep Lajossal és Gulyás Pállal a Válasz megindítója és szerkesztője; a Magyar Rádió irodalmi osztályának vezetője, a falukutató mozgalom, majd a Népi Művelődési Intézet egyik vezetője) 1901-1975.

1-86/87: Orgonista Olga /Maresch Ferencné/ (műkorcsolyázó, világbajnoki ezüst- és bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok, háromszoros magyar bajnok) 1901-1978.

1-96/97: Kismarty-Lechner Loránd /Lechner/ (építész, restaurátor; Lechner Gyula festőművész fia, Lechner Ödön építész unokaöccse, Kismarty-Lechner Jenő építész öccse) 1883-1963.

1-128/129: Török Tamás (színházi és rádiós rendező, író, dramaturg; a magyarországi Dávid Ferenc Egylet elnöke; Erdélyi Pál irodalomtörténész veje, T. Erdélyi Ilona irodalomtörténész férje) 1925-1993.

1-140/141: Bollobás Béla (fül-orr-gégész, százados, főorvos; a második világháborúban a magyar légi sebesültszállítás megszervezője, a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; koncepciós per elítéltje) 1911-1985.

1-144/145: Kisfaludi Strobl Zsigmondné (Sámuel Kornél, majd Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászok felesége) 1885-1962 [Kisfaludi Strobl Zsigmond].

Vele: Visy Lajos (altábornagy) 1908-1996.

1-172/173: Gráf Ferenc (belgyógyász, hematológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, klinikaigazgató; a Magyar Belgyógyász Társaság elnöke, a Magyar Haema- tologiai Társaság alelnöke) 1914-1990.

1-176/177: Vasvári Ferenc /Vasvári Nagy/ (gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Felsőoktatási Munkavédelmi Bizottság elnöke) 1904-1985. Sírverse: "Nem hal meg az, ki milliókra költi / Dús élte kincsét, ámbár napja mult!" (Arany János: Széchenyi emlékezete)

1-182/184: Budakeszi Weöres Sándor (költő, író, esszéíró, műfordító, esztéta; könyvtáros, publicista, a pécsi Sorsunk egyik megalapítója és szerkesztője) 1913-1989.

Vele: Károlyi Amy /Károlyi Mária/ (felesége; költő, író, műfordító) 1909-2003.

1-202/203: Ponori Török Aurél /ponori Thewrewk/ (antropológus, fiziológus, egyetemi tanár, a budapesti Tudományegyetem rektora; a modern fizikai antropológiai kutatások hazai megalapozója, az első magyar antropológusprofesszor, az Embertani Múzeum létrehozója, a kraniométer feltalálója; III. Béla király, gróf Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc csontjai antropológiai vizsgálatainak elvégzője, a darwinizmus egyik első magyarországi képviselője; udvari tanácsos, az MTA tagja; Thewrewk József író fia, Ponori Thewrewk Emil klasszika-filológus és Thewrewk Árpád irodalomtörténész öccse) 1842-1912.

1-204/205: Alföldy Zoltán (mikrobiológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; az Egészségügyi Tudományos Tanács titkára, majd elnökhelyettese; a leptospirózis-kutatás hazai elindítója) 1904-1992.

1-215: Ijjas József (jogász, egyetemi docens) 1952-1990. Sírfelirata: "Akik sokakat oktattak az igazságra, egykoron fényleni fognak, mint a csillag." (Dán 12,3)

1-216: Dümmerling Ödön (építész) 1878-1960.

1-218: Zágony Albertné 1873-1962 [Zágony Sándor].

1-219: Csontos József (állatorvos, mikrobiológus, egyetemi magántanár; az Országos Állategészségügyi Intézet, illetve az Állategészségügyi Kutatóintézet igazgatója, több szérum első előállítója) 1889-1962.

1-222: Miklós László (szülész-nőgyógyász, egyetemi magántanár, főorvos) 1902-1972.

1-224: Ibos Ferenc (publicista, pedagógus, egyetemi docens; a Köznevelés és a Népművelés szerkesztője, a Magyar Hírlap főszerkesztő-helyettese, a Tükör főszerkesztője) 1922-1990.

1-235: Ertl Róbert (közlekedésmérnök, a MÁV Vasúttervező Üzemi Vállalatának igazgató főmérnöke, a Közlekedéstudományi Szemle szerkesztője; az úttörővasút tervezője) 1901-1985.

1-241: Mentes Imre (matematikus, egyetemi docens, tanszékvezető) 1926-1960.

1-246: Edvi Illés Gyula (őrnagy, geológus) 1909-1960.

2-10: Mogyoródi József (matematikus, egyetemi docens, tanszékvezető; a programozó matematikus-képzés hazai elindítóinak egyike) 1933-1990.

2-11: Kutasy Lajos (közlekedésmérnök, vasúttervező) 1909-1990.

2-13: Szutrély Gyula (gyermekgyógyász, kardiológus, főorvos; az intézményes hazai gyermek-kardiológia megszervezője) 1915-1960.

2-37: Ruff Imre (kémikus) 1938-1990.

2-46: Jánossy Lajos (evangélikus lelkész, főesperes, egyetemi tanár, egyházi író) 1903-1976.

2-60: Majoros Árpád (iparművész, ötvös) 1945-1990.

2-61: Sóváradi Bíró Sándor (református lelkész, történész, egyház- és neveléstörténész, egyetemi magántanár) 1907-1975.

2-84: Stettner Adél Andrea (a Katolikus Leánykörök Szövetségének egyik megalapítója) 1905-1991.

3-27: Batta Miklós (ötvösművész) 1898-1960.

3-32: Erdős Péter (publicista, jogász, főiskolai tanár; a hetvenes évektől a hazai könnyűzenei hanglemezkiadás irányítója) 1925-1990.

3-50: Gabányi László (kétszázhuszonkilencszeres válogatott kosárlabdázó, magyar bajnok; gépészmérnök) 1935-1981.

3-62: György László (író, publicista, műkritikus) 1909-1960.

3-73: Gadó István (jogász, kúriai tanácselnök, jogi író; a Tisza-per és a frankhamisítási per bírája) 1876-1939.

9/2. (9/A.) parcella

1-3/4: Barabás Gábor (a Hangya Szövetkezet ügyvezető igazgatója) 1895-1960.

1-5/6: Winternitz Arnold (sebész, egyetemi tanár, főorvos; az agyi és mellkasi műtétek hazai úttörőinek egyike) 1872-1938 [Sidló Ferenc].

1-9/10: Bodrogi Lajos (író) 1849-1926.

Vele: Hangay Sándor (veje; író, költő, publicista; pilóta, százados) 1888-1953.

1-19: Dömötör József (borász, a Borgazdasági Vállalatok Trösztjének vezérigazgatója; a hazai üdítőgyártás elindítóinak egyike) 1923-1977.

1-22: Lukács József (filozófus, vallástörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Fiatal Magyarország, az Új Március, a Természet és Technika, a Valóság, majd a Világosság szerkesztője; az MTA Filozófiai Intézetének igazgatója, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat titkára, az MTA tagja) 1922-1987. Sírfelirata: "Istenek útjai. Igent mondani az emberre. Történelem, filozófia, vallásosság. Eszmék és választások. Élő múlt." (műveinek felsorolása)

1-49: Háda József (tizenhatszoros válogatott labdarúgó kapus, világbajnoki ezüstérmes) 1911-1994. Sírfelirata: "Háda. A Fradi aranydiplomás válogatott kapusa."

1-50: Berzi Sándor (labdarúgó, sportvezető) 1922-1994.

1-53/54: Incze Gábor (református lelkész, egyházi író, egyháztörténész; fővárosi vallásoktatási igazgató) 1898-1966.

1-65: Nattán Endre (asztaliteniszező, sportvezető, a Magyar Asztalitenisz Szövetség egyik megalapítója és főtitkára, szövetségi kapitány; gépészmérnök) 1904-1980.

1-71: Rupert Rezső (kisgazdapárti politikus, ügyvéd, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, a Kossuth Párt elnöke; publicista, a Veszprémi Hírlap szerkesztője) 1880-1961.

2-1: Sztaniszlavszky Adolf (jogász, Nagyvárad főügyésze) 1854-1926.

2-13: Németh Valéria /Borbás Antalné/ (textiltervező iparművész) 1925-1987.

2-25: Vértes Lajos /Vértess/ (színművész, színházi rendező, a Fővárosi Operettszínház igazgatóhelyettese) 1897-1961 [fotográfiákkal].

3-7: Bencze József (iparművész) 1921-1960.

 

9/3. (9/B.) parcella

1-1/2: Mészöly Miklós /Molnár/ (író, költő, dramaturg, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia első elnöke; Polcz Alaine thanatológus férje) 1921-2001.

1-10: Póka László (sebész, onkológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, főorvos; több műtéti eljárás kifejlesztője) 1908-1990.

1-15: Turchányi Tihamér (történész) 1874-1930.

1-19: Lutter Tibor (irodalomtörténész, egyetemi docens, főiskolai tanár, tanszékvezető, az Eötvös Kollégium igazgatója; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1910-1960.

1-24: Nemes Tihamér (gépészmérnök, feltaláló, a kibernetika és a televíziózás hazai úttörőinek egyike; hőszivattyú, valamint beszédíró-, járó-, sakk- és logikai automata kifejlesztője) 1895-1960.

1-83: Harasztosi Török Kálmán (altábornagy) 1857-1926.

1-87: Árkay Tessza /Bochkor Ádámné/ (festőművész; Árkay Aladár építész lánya) 1897-1926.

2-32: Nagy Zoltán (grafikusművész, bélyeg- és bankjegytervező; Nagy Gábor színész apja) 1916-1987.

2-45: Zakariás G. Sándor (művészeti író, műemlék-topográfus, a Budapest és az Új Budapest szerkesztője) 1900-1981.

10/1. parcella

1-1: Donáth György (jogász, konzervatív politikus, országgyűlési képviselő; a Magyar Élet Pártjának alelnöke, a Magyar Élet Mozgalom, majd a Magyar Testvéri Közösség egyik vezetője; az Egyedül Vagyunk felelős szerkesztője; koncepciós per áldozata) 1904-1947 [Andrássy Kurta János, 2002].

1-9: Sárospataki és kisharsányi Harsányi Zsolt (író, költő, publicista, műfordító; a Vígszínház igazgatója, a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének elnöke, a Magyar PEN Klub, valamint a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Szövetség főtitkára, a Kisfaludy Társaság tagja; a Színházi Élet felelős szerkesztője, az Újpesti Színpad szerkesztője, Incze Sándorral a Színházi Újság alapító szerkesztője; Harsányi Gréte írónő bátyja, Harsányi András református püspök apja) 1887-1943. Sírverse: "Így éltem én ötvenhat évig / mig Isten gyümölcse megértem / felébredtem most véges végig / a szunnyadott multat megértem." (saját műve)

1-14: Gozmány György (színművész) 1920-1973.

Vele: Kelemen Éva (felesége; színművésznő) 1921-1986.

1-15: Polyáni Tuzson János (botanikus, erdőmérnök, paleobotanikus, akadémiai és egyetemi tanár, intézetigazgató; művelődéspolitikus, több diákjóléti intézmény létrehozója; herbológiai szakember, a Botanikai Közlemények szerkesztője, az Index Horti Botanici Universitatis Budapestiensis megindítója, az MTA tagja) 1870-1943.

1-24: Kardos Ferenc (filmrendező, forgatókönyvíró; a Balázs Béla Stúdió egyik megalapítója, a Budapest Filmstúdió igazgatója) 1937-1999.

1-33: Schelle Róbert (kohómérnök, akadémiai tanár, tanszékvezető, miniszteri tanácsos; a feketeréz elektromos finomításának és a tellur tiszta előállításának feltalálója) 1851-1925.

1-46: Barabás Tibor (író, publicista; a Magyar Írók Szövetségének főtitkára, a Révai, majd a Szépirodalmi Könyvkiadó igazgatója) 1911-1984.

1-51: Hoór-Tempis Mór /Hoór/ (villamosmérnök, címzetes egyetemi tanár, az elektromos energetika és az erőműtervezés hazai úttörője; a Ganz és Társa Rt. kísérleti osztályának vezetője; zenetörténész; az MTA tagja) 1867-1944.

Vele: Hoór-Tempis Erzsébet /Posta Béláné/ (lánya; ének- és zongoraművész, főiskolai tanár, korrepetitor, jelmeztervező, műfordító; az Operaház énekmestere) 1899-1981.

1-54: Böhm Rudolf (csehszlovákiai magyar kisebbségi politikus, országgyűlési képviselő) 1884-1933.

1-58/59: Gesztessy Ákos (vezérőrnagy) 1891-1956.

1-60/61: Semsei Semsey Andor (mineralógus, ásvány- és meteoritgyűjtő, tudományszervező; a természettudományok egyik legnagyobb hazai mecénása, adományozó, alapítványtévő, a semseyt és az andorit névadója; a Főrendiház és az MTA tagja) 1833-1923.

1-74: Fodor András (költő, író, műfordító, zenei író, publicista; a Magyar Írók Szövetségének alelnöke, a Kortárs szerkesztője, az Új Könyvek alapító szerkesztője) 1929-1997. Sírverse: "El kéne mindent mondanom / az útról. Nem lehet. / A nedves jázmin illata, a lombok, / a kő, a fű, a pirregő neszek / írják helyettem véghetetlen, / gyönyörű versüket." (saját műve)

1-118: Kvassói Kvassay Gyula (jogász, kúriai bíró, a Kúria elnöke) 1875-1945.

1-135: Rózsaffy Dezső (művészettörténész, műkritikus, festőművész; a Szépművészeti Múzeum könyvtárának és modern szobrászati osztályának vezetője) 1877-1937.

1-158: Asztalos Sándor (zenekritikus, esztéta, költő, író; a Muzsika főszerkesztője) 1919-1970.

1-164: Zsák Károly (harmincszoros válogatott labdarúgó, az 1910-es években a világ egyik legkiválóbb kapusa) 1895-1944. Sírfeliratai: "A minden idők legjobb labdarugó kapusa." "Állitotta 1959 évben a magyar sporttársadalom."

1-204: Szőnyi József (ötvösművész) 1906-1993.

1-208: Dusóczky Andor (sportorvos, az első hazai sportorvosi oklevél tulajdonosa; főorvos) 1900-1971. "Embertársait gyógyitva hivatásának áldozata lett."

1-214: Zsabka Magda /Eckhardt Tivadarné/ (tőrvívó, háromszoros világbajnok, kétszeres főiskolai világbajnok, hatszoros magyar bajnok) 1923-1970.

1-231/232: Bánhegyi József /Kozelsz/ (mikrobiológus, mikológus, mezőgazdász, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Magyar Növénytani Társaság egyik megalapítója, titkára, majd elnöke, a Borbasia alapító szerkesztője) 1911-1976.

1-246/247: Faragó László (pedagógus, matematikus, pszichológus, egyetemi magántanár, a Pedagógiai Főiskola megszervezője és igazgatója; műfordító, a Magyar Paedagogia szerkesztője; Faragó György zongoraművész bátyja) 1911-1966.

1-287: Kallós János (publicista, gazdasági író, a Pesti Tőzsde alapító főszerkesztője, a Pénzügyi és Tőzsdei Kompasz, majd a Kis Újság szerkesztője, a Turf felelős szerkesztője) 1891-1970.

1-289: Parancs János (költő, műfordító, muzeológus, kiadói szerkesztő; a párizsi Magyar Műhely egyik megalapítója és szerkesztője) 1937-1999.

1-297: Mendelényi Tamás (kardvívó, olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, háromszor ezüst- és kétszer bronzérmes, kétszeres magyar bajnok; Ágoston Judit vívó férje) 1936-1999.

1-303: Németh Imre (író, országgyűlési képviselő, az Írók Gazdasági Egyesületének alelnöke, a Bartha Miklós Társaság elnöke; publicista, a Magyar Országos Tudósító, majd a Válasz kiadója és felelős szerkesztője, a Vállalkozók Lapja és a Szabad Szó szerkesztője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1893-1970.

Vele: Németh Tibor György (fia; író) 1929-1996. Sírfelirata: "1100 éve itt vagyunk. Ne féljetek! Megmaradunk."

1-322: Bertha Bulcsu (író, publicista, az Új Írás felelős szerkesztője) 1935-1997.

1-339: Fekete István (író, mezőgazdász, a Kisfaludy Társaság tagja; Piller Edit írónő férje) 1900-1970. Sírfelirata: "...és nincs már értelme az Időnek sem, amelyben emlékké válok magam is."

1-341: Szuhay-Havas Ervin (író, műfordító, történész) 1929-1998. Sírfelirata: "Kit szeret a szív, nem veheti el örökre a sír."

1-346: Szügyi Kálmán (operaénekes) 1888-1943.

1-347: Rubletzky Géza (szobrászművész, a hódmezővásárhelyi művésztelep egyik megalapítója) 1881-1970 [saját műve].

1-362: Keskeny János (iparművész, műlakatos) 1907-1977. Sírfelirata: "Az örök szeretet és béke övezze e nyugvóhelyet."

1-366/367: Magyar István (jogász, kúriai tanácselnök, koronaügyész, akadémiai tanár, jogi író; a Felsőház tagja, titkos tanácsos) 1864-1943.

10/2. parcella

1-29: Jandl Kálmán 1891-1944 [Eösze András].

1-42: Kovácsi Béla (építész, egyetemi tanár) 1943-2001.

1-46: Hibján Samu (zománc- és ötvösművész, az Iparművészeti Iskola tanára; a századfordulón a hazai zománcművesség egyik megújítója) 1864-1919.

1-65/66: Bogdánfy Ödön, vajdahunyadi (vízépítő mérnök, hidrológus, címzetes egyetemi tanár, a hazai árvíz-előrejelzés egyik megszervezője; helyettes államtitkár, a budapesti kultúrmérnöki hivatal, majd 1918-19-ben az Országos Vízépítési Igazgatóság vezetője; műfordító, a Vízügyi Közlemények szerkesztője) 1863-1944.

1-72: Berey Lajos (építész) 1886-1944. Sírfelirata: "Halál! Hol a te győzelmed?" (1Kor 15,55)

1-75: Sőtér István (irodalomtörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető, kétszer az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora; író, műfordító, esszéíró, az MTA Irodalomtörténeti - majd Irodalomtudományi - Intézetének igazgatója; művelődéspolitikus, oktatásügyi miniszterhelyettes; a Gyáriparosok Országos Szövet- ségének titkára, a Magyar PEN Klub, majd az International Comparative Literature Association elnöke, az MTA tagja) 1913-1988.

Vele: Jász Veronika (felesége; iparművész, grafikus, festőművész, illusztrátor; Jász Dezső hadtörténész lánya; első férje Füsi József író) 1920-1989.

1-88: Mechelda Antal 1822-1907 [Szép Béla].

1-90: Elek Artúr /Fischer/ (műkritikus, művészettörténész, író, műfordító, esszéíró, könyvgyűjtő; publicista, a Nyugat vezető kritikusa, a Műbarát alapító szerkesztője; öngyilkos lett) 1876-1944.

1-94: Semsey Lajos Andor (építész, az 56-os Magyarok Világtanácsának elnöke, az 56-osok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke) 1920-2002.

1-97: Szebenyi Péter (pedagógus, egyetemi tanár, oktatási reformer; a Fővárosi Pedagógiai Intézet igazgatója) 1933-2001.

1-118: Joó Sándor (református lelkész, egyházi író, teológus, műfordító; a pasaréti egyházközség megszervezője és első lelkésze, a Budapest-Pasarét szerkesztője; Joó Gyula jogász fia) 1910-1970 [fotográfiával]. Sírfelirata: "Jézusban való hitemben boldog voltam... Ezt szeretném örökül hagyni."

1-120: Török Pál (történész, egyetemi magántanár, a Magyar Nemzeti Múzeum főkönyvtárosa; a Protestáns Szemle szerkesztője; Török István történész fia) 1885-1943.

1-121: Forgács Pál (szakszervezeti vezető, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének egyik megalapítója, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának alapító elnöke; a Vegyipari Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének főtitkára) 1923-1996.

10/3. (10/A.) parcella

1-13: Tegzes László (festőművész) 1913-1959.

1-20: Cziffra Kálmán (Bihar vármegye és Nagyvárad főispánja) 1874-1950.

1-28: Medveczky Antal (hangszerkészítő) 1908-1959.

1-44: Hertelendi és vindornyalaki Hertelendy László (kynológus) 1904-1999.

1-49: Puskás Ferenc Béla (kapucinus szerzetes, teológiai tanár) 1902-1959.

2-2: Nádasdi és fogarasföldi gróf Nádasdy Ferenc Mátyás (főhadnagy, második világháborús hősi halott; gróf Nádasdy Tamás főispán fia) 1907-1944.

Vele: Radó Mária /Tolnai/ (felesége; színművésznő; Radó Béla színigazgató lánya) 1904-1990.

10/4. (10/B.) parcella

1-37: Lászlóffy Béla (jogász, kúriai bíró) 1869-1926.

Vele: Lászlóffy Woldemár /Böhm/ (fia; vízépítő mérnök, hidrológus, a Vízrajzi Intézet igazgatóhelyettese; a hazai vízkészlet-nyilvántartás és vízrajzi adatfeldolgozás modernizálója, a vízügyi szakkönyvtár megszervezője, világszín- vonalú előrejelzési rendszer kidolgozója, a Vízügyi Közlemények szerkesztője) 1903-1984.

Lászlóffy Kata (színművésznő, műfordító; öngyilkos lett) 1928-1962.

1-50: báró Reichlin-Meldegg Tibor (építész) 1903-1983.

1-64: Szűry János (helyettes államtitkár, megbízott kereskedelemügyi miniszter; az Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács, majd a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke) 1862-1927.

1-71: Szecsődy Miklós (mérnök, geofizikus, geodéta; feltaláló, az Eötvös-féle torziós inga továbbfejlesztője) 1881-1962.

1-104: Simon Mária /Simon Marcsa/ (színművésznő) 1882-1954. Sírfelirata: "Jaj! - eltörött az ében hegedü..."

1-107: Nagyajtai Nyiredy Jenő (gazdasági akadémiai igazgató) 1865-1932.

1-108: Fehér Tivadar 1909-1927 [Jálics Ernő].

Vele: Boemm Rita /Fehér Kálmánné/ (festőművész, festőiskola-vezető, a Magyar Akvarellisták Egyesületének egyik megalapítója; zongoraművész) 1868-1948.

1-120: Hável József (publicista) 1930-1998.

1-152/153: Aszalói Kecskés Dezső (miniszteri tanácsos) 1845-1926.

2-4: Mikecz Ödön (jogász, országgyűlési képviselő, Szabolcs és Ung vármegye főispánja, a miniszterelnökségi sajtóosztály vezetője, belügyi, majd igazságügyi államtitkár, igazságügyminiszter; a Felsőház tagja, a Nemzeti Reformpárt egyik megalapítója, a Bethlen Gábor Kör elnöke) 1894-1965.

2-6: Garády Sándor /Gradl/ (régész, mérnök, vasúti és hajózási főfelügyelő, miniszteri tanácsos; légitámadás áldozata) 1871-1944.

2-12: Nádas Béla (zeneszerző, zongoraművész, író, publicista) 1908-1978.

2-27: Keresztényi József (sporttörténész, numizmatikus, sportvezető, publicista; a Testnevelési Tudományos Tanács elnöke, a Magyar Olimpiai Akadémia egyik megalapítója és alelnöke, az olimpiatörténeti oktatás kezdeményezője) 1919-1992.

2-58: Ghimessy László (statisztikus, közgazdász, gazdaságtörténész, egyetemi magántanár; a Központi Statisztikai Hivatal Sportegyesületének alapító főtitkára, a városmajori sporttelep létesítésének kezdeményezője) 1909-1986.

2-73: Lovassy Gitta /Heinrich Aladárné/ (iparművész) 1911-1962.

11/1. parcella

1-10: Korpás Ferenc (pedagógus, tanügyi főtanácsos, címzetes tankerületi főigazgató) 1879-1970.

1-13: Bauschlotti báró Schell József Antal (grafikus, iparművész) 1900-1970. Sírfelirata: "Ami bennem lélek, veletek megy. Ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak, megtalálsz a falevélben, mikor lehull, meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik, s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani." (Jókai Mór: Negyven év visszhangja)

1-49: Thoroczkay Miklós (bőrgyógyász, venerológus, egyetemi magántanár; a sugárterápia egyik hazai úttörője) 1907-1970.

1-86: Temessy Hédi /Temesi/ (színművésznő) 1925-2001.

1-89: Ágotai László 1906-1924 [felsőeőri Fülöp Elemér].

1-118: Mezey Ferenc /Mezei/ (kertész; síversenybíró) 1903-1971.

1-129: Bodnár Béla (görög katolikus pap, főesperes) 1894-1980.

1-151: Jámbor Béla (biokémikus, növényfiziológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; több polarográfiás módszer hazai bevezetője) 1917-1971.

1-167: Vadászülési Móritz Ernő (jogász, kúriai bíró) 1881-1940.

1-179: Móricz Erzsébet /"Csibe"; Littkey Erzsébet; Keresztes Károlyné/ (Móricz Zsigmond fogadott lánya, az Árvácska című regény ihletője; könyvkereskedő) 1916-1971. Sírfelirata: "Árvácska azt kivánta, hogy az édesanyja jőjjön el érte és vigye el a nagy fényességbe, az égbe." (Móricz Zsigmond)

1-201: Jankovich Ferenc (költő, író, műfordító, irodalomtörténész; publicista, a Magyar Dal szerkesztője) 1907-1971.

1-203: Kádár Miklós (jogtudós, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; az Országos Ügyvédi Tanács elnöke, a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára, a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság alelnöke, a Jogtudományi Közlöny felelős szerkesztője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1904-1971.

1-224: Fischhof Gyula (írásszakértő) 1881-1944.

1-242: Kerezsi Endre (testnevelési író, sportszervező, főiskolai tanár, tanszékvezető, a Testnevelési Főiskola igazgatója; a Magyar Rádióban a világ első reggeli tornaműsorának megindítója) 1908-1971.

1-277: Markup Béla (szobrászművész) 1873-1945 [saját műve].

Vele: Braunstein Valéria (felesége; festőművész) 1873-1947.

1-292: Imre József, ifj. (szemész, egyetemi tanár, klinikaigazgató, a pécsi Erzsébet Tudományegyetem rektora; az Állami Szemkórház igazgató főorvosa, a Magyar Szemorvos Társaság elnöke; a szemhéjplasztika nemzetközi jelentőségű úttörője, több műtéti eljárás meghonosítója, a reflektorszemüveg feltalálója; a Rotary nemzetközi elnöke; Imre József szemész fia, Imre Sándor művelődéspolitikus öccse) 1884-1945 [1995].

1-293: Hautzinger Sándor (evezős, kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes és háromszor bronzérmes, tizenkilencszeres magyar bajnok, sportvezető, szövetségi kapitány; birkózó, magyar bajnok) 1885-1973.

Vele: Jásdi Sándor (fia; evezős, magyar bajnok; az Evezés szerkesztője) 1921-1986.

1-294: Fónyi Géza /Friml/ (festő- és iparművész, főiskolai tanár; a magyar mozaikművészet egyik megújítója) 1899-1971.

1-305: Bíró László (belgyógyász, egyetemi magántanár, főorvos; az International Society of Clinical Pharmacology alelnöke) 1913-1971.

1-314: Irmédi-Molnár László (kartográfus, geográfus, ezredes, egyetemi tanár, tanszékvezető, a kartográfia felsőfokú oktatásának hazai úttörője; az Állami Térképészeti Intézet könyv- és térképtárának vezetője; térképészet-történész, a Térké- pészeti Közlöny szerkesztője) 1895-1971.

1-317: Antal Dezső (építész, építészeti író, az Iparművészeti Iskola tanára) 1897-1971.

1-325: Csóti László (kertészmérnök, egyetemi docens) 1922-1990.

1-340: Sámsondi Kiss Béla (építész) 1899-1972.

1-342: Aranyosi Baros Gyula (irodalomtörténész, tanügyi főtanácsos, a Veres Pálné Leánygimnázium igazgatója; a Magyar Irodalomtörténeti Társaság egyik megalapítója, az Irodalomtörténet szerkesztője, az MTA tagja) 1876-1936.

1-346: Istók János (szobrászművész) 1873-1972.

1-353: Tar István (szobrász- és iparművész, főiskolai tanár, tanszékvezető, a Magyar Képzőművészek Szövetségének főtitkára; baleset áldozata) 1910-1971 [Lesenyei Márta].

1-354: Dezső Imre (kertészmérnök, egyetemi docens, tanszékvezető; baleset áldozata) 1927-1971.

1-355: Hankó Mihály (kertészmérnök, egyetemi docens; baleset áldozata) 1915-1971.

1-357-től: a MALÉV 1971-es koppenhágai balesetének áldozatai.

1-364: Szentgyörgyi Dezső (pilóta) 1915-1971 [fotográfiával].

1-388: Holló Mária /Jánossy Ferencné/ (vegyészmérnök, technikatörténész) 1924-1972.

1-390: Fekete Sándor (református lelkész, esperes; publicista, Az Út felelős szerkesztője; Gaál Gabriella énekművész férje) 1915-1972.

1-394: Asztalos Gyula (festőművész, a Kupeczky Társaság egyik megalapítója és alelnöke) 1900-1972.

1-397: Kormos Tivadar (geológus, paleontológus, egyetemi magántanár) 1881-1946.

1-420: Cseh Sándor (állatorvos, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató; az állatorvosi szülészet és szaporodásbiológia felsőfokú oktatásának hazai megalapozója) 1914-1972.

1-430: Maczák János (kertészmérnök, a hazai üvegháztelepek létesítésének egyik elindítója) 1924-1972.

1-450: Diószegi Vilmos (etnográfus, orientalista, muzeológus, folklorista, műfordító; a samanizmus kutatásának nemzetközi jelentőségű úttörője, a világ első samanizmus-archívumának létrehozója) 1923-1972.

1-455: Kónya Lajos (költő, író, a Magyar Írók Szövetségének főtitkára, a Csillag főszerkesztője) 1914-1972.

1-469: Bertalan Imre (publicista, a Fehérvári Hírek, majd a Fehérvári Napló szerkesztője, a Nők Lapja főszerkesztő-helyettese) 1908-1972.

1-480: Mándi Andor (gépészmérnök, címzetes egyetemi tanár, a Ganz Villamossági Művek igazgatója; feltaláló, több villamosgép-sorozat kifejlesztője, a fázisváltós Kandó-mozdony továbbfejlesztője; a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tiszteletbeli elnöke) 1891-1972.

1-481: Keleti László (színművész, maszkmester, főiskolai tanár) 1904-1972.

11/2. parcella

1-87: Szendrő József (színművész, színházi rendező, író, költő, műfordító, színházszervező; a pécsi színház, a József Attila Színház, majd a debreceni Csokonai Színház igazgatója, a Magyar Néphadsereg Színháza, majd a szegedi színház főrendezője) 1914-1971. Sírfelirata: "Csak 57 évet élt, de ez az élet teljes élet volt és felejthetetlen."

1-89: Sztojka László (festőművész) 1910-1971. Sírfelirata: "Alkotásod legnagyobb hevében hullott ki kezedből az ecset."

1-103: Kőnig Rezső (kémikus, farmakológus, feltaláló, számos gyógyszer előállítója; a Chinoin vezérigazgatója, majd kutatólaboratóriumának vezetője) 1900-1971.

1-134: Sáry Béla (belgyógyász, egyetemi docens) 1915-1971.

1-136: Upor Péter (színművész; Upor Tibor díszlettervező fia) 1934-1971. Sírfelirata: "Az élet csak egy tünő árny..." (William Shakespeare: Macbeth)

1-174: Tallós Endre (színművész) 1924-1971.

1-200: Csiky András (festőművész) 1894-1971.

1-221: Terestyéni Ferenc (nyelvész, tudomány- és sajtótörténész) 1913-1971.

1-247: Zakariás József (harmincötszörös válogatott labdarúgó, az Aranycsapat tagja; olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, kétszeres magyar bajnok) 1924-1971.

1-261: Molnár Béla (textiltervező iparművész, főiskolai tanár, tanszakvezető; grafikus, illusztrátor, népművészeti gyűjtő) 1904-1971.

1-279: Árkay Bertalan (építész, restaurátor, festőművész; Kallina Mór építész unokája, Árkay Aladár építész fia; első felesége Sztehlo Lili iparművész) 1901-1971.

1-334: Perlaki József (harsona- és tubaművész, zenepedagógus) 1904-1984.

1-340: Huzella Elek (zeneszerző, kórusvezető, zenepedagógus, műfordító) 1915-1971.

1-355: Rudnai Gyula (építész, a Várostervezési Intézet, majd az Építéstudományi Intézet igazgatója) 1909-1971.

1-364: Mádéfalvi Istvánffi Gyula /Schaarschmidt/ (botanikus, szőlész, mikológus, egyetemi tanár, dékán; a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának vezetője, a Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet megszervezője, igazgatója és kiadványainak szerkesztője; botanikatörténész, több peronoszpóra elleni eljárás kidolgozója, az MTA tagja) 1860-1930.

1-397: Kende Zsigmond /Klein/ (bakteriológus, főorvos, az Országos Tejipari Vállalat igazgatója; a Galilei-kör egyik vezetője, majd a Magyar Radikális Párt ügyvezető elnöke, országgyűlési képviselő, a Haladás szerkesztője) 1888-1971.

1-472: Bóbis Gyula (birkózó; olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes, huszonegyszeres magyar bajnok) 1909-1972.

1-483: Triff család [Vilt Tibor; másodlagosan felhasznált mű].

11/4. (11/1/A.) parcella

1-96: Meznerics Iván (pénzügyi jogász, jogtörténész, egyetemi tanár; a Magyar Nemzeti Bank igazgatója) 1907-1988.

11/5. parcella

1-3/4: Munkácsy család [Matzon Frigyes].

1-9/10: Vályi Nagy Ervin (református lelkész, teológiai tanár; egyházi író, teológus) 1924-1993 [Sütő Levente]. Sírfelirata: "Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti." (Zsolt 37,5)

1-11/12: Kozma Endre (motorkerékpár-versenyző, ötszörös magyar bajnok; autóversenyző; baleset áldozata) 1909-1942.

1-23/24: Iván László (unitárius lelkész, író, az Unitárius Élet főszerkesztője) 1900-1938. Sírfelirata: "Boldogok a tisztaszivüek, mert ők az Istent meglátják." (Mát 5,8)

1-49/50: Hegyi László (építész, egyetemi docens) 1924-1973. Sírverse: "A szeretet végtelen... / Melegét a sziveteknek / odalent is érezem."

1-55/56: Wallner Emil (szemész, belgyógyász) 1907-1987.

1-63/64: Nyiredy Géza /Nyíredy/ (tüdőgyógyász, főorvos) 1924-1990.

1-71/72: György Ernő (jogász, egyetemi magántanár, legfelsőbb bírósági bíró, jogi író; az Országos Hitelvédő Egylet ügyvezető igazgatója, a Közületi Egyeztető Bizottság megszervezője és első elnöke) 1888-1977.

11/6. parcella

1-3/4: Heltai Jenő /Huszer/ (színművész, író, a debreceni színház igazgatója, az Astra Filmgyár vezérigazgatója) 1879-1945.

1-13/14: Török Sándor (kertészmérnök, egyetemi docens) 1930-1994.

1-89/90: Z. Nagy Ferenc (kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, a Független Kisgazdapárt ügyvezető alelnöke; a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökhelyettese, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnöke; író) 1899-1977.

12/1. parcella

1-11: Stolmár László (pedagógus, a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium igazgatója, szakszervezeti vezető; az általános iskolai tanárképzés és a pedagógus-továbbképzés hazai megszervezőinek egyike) 1894-1976.

1-22: Nuridsány Zoltán (festőművész, grafikus) 1925-1974.

1-23: Szabó Ilonka /H. Szabó; Hivess Henrikné/ (operaénekes, színművésznő; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője és mártírja) 1911-1945.

1-50: Lengyel József (író, költő, publicista, dramaturg, műkritikus, esszéíró; az Ifjú Proletár, majd a berlini Film und Volk szerkesztője) 1896-1975.

1-54: Mária Béla (ideg- és elmegyógyász, az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet igazgató főorvosa; költő, publicista, műfordító; az első hazai nappali rehabilitációs szanatórium, illetve az elmegyógyászattal kapcsolatos jogi szabályozás kezdeményezője) 1903-1975.

1-61: Demeter György (gépészmérnök, feltaláló, a pneumatikus gépek gyártásának hazai megalapozója; publicista; koncepciós per elítéltje) 1916-1975.

1-74: Reismann János (fotóművész, fotóriporter, a párizsi Bulletin d'Information szerkesztője; a Rajk-per egyik vádlottja) 1905-1976.

1-78: Altomáré Iván /Altomare/ (kommunista politikus, élelmezési miniszterhelyettes, majd élelmiszeripari miniszter; közgazdász, gyárigazgató, a Tejipari Központ vezérigazgatója; az emigrációban a Lenin Kör megszervezője) 1894-1976.

1-96: Bakács Tibor /Burger/ (higienista, egyetemi tanár, tanszékvezető; kormánybiztos, Budapest tiszti főorvosa, a János Kórház, majd a koreai Magyar Vöröskereszt Kórház igazgató főorvosa, az Országos Közegészségügyi Intézet főigazgatója; a Magyar Higiénikusok Társaságának elnöke, a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke) 1912-1977 [Búza Barna]. Sírfelirata: "Nem hal meg az, ki másokért élt, ki hittel és hűséggel harcolt az emberhez méltó életért."

1-107: Janikovszky Éva /Kucses/ (írónő, kiadói szerkesztő) 1926-2003.

2-3/4: Jaschik Álmos /Jassik/ (grafikus, iparművész, művészeti író; díszlet-, jelmez- és bankjegy-tervező, illusztrátor, könyvművész, színházi játékmester; iparrajziskolai és főiskolai tanár, magániskola-alapító, a díszlettervezés és a színpadi makettépítés első hazai oktatója, a népi ornamentikán alapuló rajtanítás kidolgozója; az első modern magyar szcenográfiai kiállítás megrendezője, a vetített színpadi háttér meghonosítója) 1885-1950.

Vele: Müller Mária (felesége; díszlet- és jelmeztervező) 1898-1954.

12/2. parcella

1-2: Sugár Stefánia /Dési Huber Istvánné/ (írónő, művészettörténész, a szombathelyi képtár megalapítója; Sugár Andor festő nővére) 1897-1987.

1-12: Schwotty Lajos /Schwott/ (grafikus, karikaturista) 1907-1987.

1-13: Burchard-Bélaváry Erzsébet (pedagógus, a Montessori-módszer meghonosítója, magánóvoda- és magániskola-alapító, szakszervezeti vezető; 1945 után az óvodák és az óvónőképzés átszervezésének vezetője, a Kecskeméti Óvónőképző Intézet igazgatója; a második világháborúban üldözöttek megmentője; Burchard-Bélaváry Konrád malomigazgató unokája) 1897-1987.

1-21: Benamy Sándor (író, műfordító, dramaturg; publicista, a kolozsvári Erről Van Szó társszerkesztője) 1899-1989.

Vele: Ábel Olga (felesége; publicista, író, műfordító) 1905-1987.

1-30: Bolgár Imre (nyomdász, a Zrínyi Nyomda kormánybiztosa, majd vezérigazgatója; koncepciós per elítéltje) 1916-1988.

1-40: Apró Antal /Klein/ (MSZMP-politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, az Országgyűlés elnöke; építőanyag-ipari miniszter, építésügyi miniszterhelyettes, 1956-ban építésügyi miniszter, majd megbízott iparügyi miniszter, a Minisztertanács elnökhelyettese; a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, illetve a Magyar-Szovjet Baráti Társaság elnöke, a Szakszervezetek Országos Tanácsa főtitkára, Magyarország állandó KGST-képviselője) 1913-1994.

1-158/159: "Ila" 1910-1945 [Varga Ferenc].

2-9: Móczi András (szakszervezeti vezető, diplomata; a francia ellenállási mozgalom résztvevője) 1895-1984.

2-26: Gonda Imre (történész) 1914-1985.

2-28: Kassitzky Ilona /Erdős Józsefné/ (festőművész, grafikus, illusztrátor) 1910-1985.

2-29: Hegedüs Bite Dániel (költő, író, publicista, műkritikus, rádiós szerkesztő) 1914-1985.

2-39: Döbrentei Károly /Döbröntei/ (szakszervezeti vezető, a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkára, a Magyar Pamutipar igazgatója; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Textilmunkás és a Vörös Fonal szerkesztője) 1909-1986.

2-55: Kardos György /Kastreiner/ (publicista, az Államvédelmi Hatóság alezredese; koncepciós per elítéltje; író, a Magvető Kiadó igazgatója) 1918-1985.

3-2: Matolcsi János (agrármérnök, archeozoológus, agrártörténész, földművelésügyi miniszter; a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója és archeozoológiai gyűjteményének létrehozója) 1923-1983.

3-8: Székács Zoltán (festőművész) 1921-1982.

3-18: Gallai Lajos /Goldberger/ (nyomdász, szociáldemokrata politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, az Országos Társadalombiztosító Intézet elnöke) 1911-1983.

3-20: Vámos László (fotóművész, fotóriporter, fényképészeti író; a Magyar Fotóművészek Szövetségének alapító titkára, majd főtitkára, a Dolgozók Világlapja egyik megalapítója) 1912-1983.

3-29: Földes Mihály /Michael Earth/ (író, költő, publicista, szociáldemokrata politikus; a Magyar Írók Szövetségének titkára, a Falu és Város, majd a Magyarország szerkesztője) 1905-1984.

3-54: Mona Gyula (MSZMP-politikus, filozófus, főiskolai tanár, a Politikai Főiskola igazgatóhelyettese) 1928-1982.

3-56: Szántó György (sebész, traumatológus, egyetemi tanár; vezérőrnagy, a Magyar Néphadsereg fősebésze; az Országos Traumatológiai Intézet főigazgatója, a Magyar Traumatológiai Társaság alapító elnöke) 1907-1982.

4-9: Hunya István (szakszervezeti vezető, író, publicista, a Dózsa Népe szerkesztője) 1894-1987.

4-14: Vincze Edit /S. Vincze/ (történész) 1927-1980.

Vele: Siklós András /Schön/ (férje; történész, egyetemi tanár) 1922-1994.

4-24: Lukács Imre (költő, író, publicista) 1908-1981.

4-32: Rubin Péter (műfordító, író, történész, esszéíró, szótárszerkesztő, publicista, diplomata; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; Rubin László író fia) 1918-1980.

4-49: Szénási Géza (jogász, legfőbb ügyész; diplomata) 1919-1979.

4-52: Hegyi Gyula (sportvezető, iparügyi, illetve vallás- és közoktatásügyi államtitkár, szakszervezeti vezető; az Országos Sport Hivatal, az Országos Testnevelési és Sport Bizottság, a Magyar Testnevelés és Sport Tanács, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke) 1897-1978.

5-7: Földi László (közgazdász, könnyűipari miniszterhelyettes, majd államtitkár) 1913-1978.

5-15: Wessely László (műfordító, író, publicista, kiadói szerkesztő) 1904-1978.

3. urnasír: Huber Lajos (szakszervezeti vezető, országgyűlési képviselő) 1909-1986.

12/3. parcella

1-27: Budinszky József (állatorvos, ezredes, a Néphadsereg állategészségügyi szolgálatának megszervezője) 1897-1975.

1-30: Martzy István (szülész-nőgyógyász, egyetemi magántanár, főorvos, ezredes) 1907-1975.

1-66: Szűts L. János (vívómester, alezredes) 1904-1976.

1-88: Görgényi Dániel (gépészmérnök, vezérőrnagy, kormánybiztos, író) 1898-1978.

1-102: Udvari Pál (belgyógyász, röntgenológus, ezredes) 1922-1977.

1-104-től: a MALÉV 1977-es bukaresti balesetének áldozatai.

1-117: Németh Gyula (belgyógyász, főorvos, ezredes) 1907-1978.

1-135: Csányi György (atléta, rövidtávfutó, távolugró; váltófutásban Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes, kétszeres főiskolai világbajnok, tizenötszörös magyar bajnok; alezredes) 1922-1978.

1-144: Schiller Ede (belgyógyász, ezredes, sportvezető) 1916-1978.

1-170: Uszta Gyula (altábornagy) 1914-1995.

1-183/184: Radványi Imre (gépészmérnök, vezérőrnagy; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Haditechnikai Intézet parancsnok-helyettese) 1909-1984.

Vele: Mátyás Mária (felesége; operaénekesnő) 1924-1999.

12/4. parcella

1-10: Csémi Károly (vezérezredes, hadseregparancsnok, vezérkari főnök, honvédelmi miniszterhelyettes, majd államtitkár; akadémiai tanár, tanszékvezető, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancsnoka; 1956-ban a karhatalmi erők egyik megszervezője) 1922-1992.

1-11: Kovács Pál (altábornagy) 1924-1992.

612/2-es jelű fülkék

13: Dalos Béla /Deutsch/ (belgyógyász, röntgenológus, főorvos) 1907-1973.

40: Szász György (belgyógyász, hematológus, főorvos; a Dunántúli Belgyógyász Társaság egyik megalapítója és titkára) 1914-1973.

51: Radó János (pedagógus, gimnáziumigazgató, a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium megszervezője; rendőr százados; a Nemzetközi Előkészítő Intézet igazgatója) 1921-1973.

67: Bass Tibor (fotóművész, fotóriporter, a Fotó szerkesztője; baleset áldozata) 1909-1973.

194: Pécsi Ferenc (publicista, szakszervezeti vezető, a Magyar Távirati Iroda vezérigazgató-helyettese és főszerkesztője, a Magyar Rádió és Televízió elnökhelyettese) 1924-1975.

228: Bényei Géza /Tokár Péter/ (publicista, író, az Újítók Lapja főszerkesztője) 1913-1976.

237: Dombai Viktória /Derkovits Gyuláné/ (írónő) 1898-1976.

262: Gerő György (könyvtáros, a szófiai Magyar Kulturális Intézet igazgatója) 1915-1977.

267: Kárpáti György (onkológus, radiológus, a rákellenes küzdelem hazai vezetőinek egyike) 1912-1977.

270: Sulyok Béla (közgazdász, államtitkár, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, pénzügyminiszter-helyettes; az Országos Társadalombiztosító Intézet vezérigazgató-helyettese) 1904-1977.

293: Hilvert Elek (építészmérnök, statikus, hídtervező; a második világháború után a fővárosi hidak helyreállításának egyik vezetője; a budapesti metró építésének egyik vezetője, a Mélyépítési Tervező Vállalat igazgatója) 1895-1977.

315: Jákó Pál /Jellinek/ (színművész, színházi rendező, akadémiai tanár, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója; Gyarmati Anikó színész férje) 1901-1977.

317: Lesznai Lajos (zenetörténész, esztéta, zenekritikus) 1904-1977.

325: Gergely István (publicista, a Népszava, a Világosság, majd a Képes Figyelő felelős szerkesztője, az Új Hírek főszerkesztője; koncepciós per elítéltje; Gergely Győző író fia) 1906-1977.

330: Lengyel Lajos (grafikus, tipográfus, könyvművész, fotóművész; a Kossuth Nyomda igazgatója, a Nyomdaipari Egyesület elnöke; a modern alkalmazott grafika egyik hazai úttörője) 1904-1978.

353: Katona Antal (kommunista politikus, országgyűlési képviselő, a Magyar Posta vezérigazgatója, közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes, postaügyi miniszter; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1900-1978.

365: Zsigmondi Boris (filmrendező, operatőr, fotográfus; a képzőművészeti dokumentumfilmek és televíziós műsorok műfajának hazai úttörője) 1908-1978.

385: Koref Oszkár (endokrinológus, farmakológus, számos endokrinológiai módszer hazai bevezetője, a klinikofarmakológiai hálózat egyik megszervezője; tudománypolitikus, diplomata) 1897-1978.

412: Petri Edit (geográfus) 1922-1979.

413: Szakasits Árpád (szociáldemokrata politikus, országgyűlési képviselő, államminiszter, iparügyi miniszter, köztársasági elnök, majd az Elnöki Tanács első elnöke; publicista, a Népszava főszerkesztője, szakszervezeti vezető, a Szociáldemokrata Párt főtitkára, a Magyar Dolgozók Pártja első elnöke; a Budapesti Nemzeti Bizottság elnöke, 1956 után a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyarok Világszövetsége, illetve az Országos Béketanács elnöke; Szakasits Antal politikus bátyja, Schiffer Pál politikus apósa) 1888-1965.

440: Rados Kornél (építészmérnök, statikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, a Műegyetem rektora; az Építéstudományi Intézet igazgatója, az Építőipari Tudományos Egyesület egyik megalapítója, alelnöke, majd elnöke, a Magyar Építő- művészek Szövetsége és a Magyar Urbanisztikai Társaság egyik megalapítója) 1901-1985.

441: Katz Lipót (jogász, publicista, író) 1889-1980.

468: Sárdy Károly (festőművész, grafikus) 1916-1979.

475: Feri Sándor /Fuchs/ (jogász, ügyvéd, legfelsőbb bírósági bíró, jogi író) 1895-1986.

534: Somorjai József (író, publicista) 1922-1984.

549: Habuda Zsigmond (közlekedésmérnök) 1922-1981.

651: Faludi András (publicista) 1928-1984.

663: Hidas Ferenc /Haurer/ (gépészmérnök, sportvezető, publicista, a Népsport főszerkesztője; a Természetbarátok Turista Egyesületének alelnöke, a Magyar Testnevelési Hivatal elnökhelyettese) 1903-1984.

675: Lovas Márton (publicista, író, műfordító) 1905-1984.

702: Beöthy Ottó /Salgó/ (könyvtáros, filozófiatörténész, az Országgyűlési Könyvtár, majd a közgazdaságtudományi egyetemi könyvtár igazgatója; a Magyarok Világszövetségének főtitkára, az Országos Könyvtárközi Központ elnöke; koncepciós per elítéltje) 1904-1985.

753: Tiszay Andor (író, publicista, műfordító, színházi és rádiós rendező, bibliográfus; az Operaház főtitkára, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár színháztörténeti gyűjteményének vezetője) 1900-1986.

766: Zsigmondi Endre (a Magyar Hirdető igazgatója) 1909-1999.

783: Kulcsár Mihály (nyomdász, a Szikra Lapnyomda igazgatója) 1911-1986.

871: Lázár Miklós /Herskovits/ (jogász, legfelsőbb bírósági bíró, jogi író) 1906-1988.

877: Titkos Pál /Titschka/ (negyvenhétszeres válogatott labdarúgó, világbajnoki ezüstérmes, kétszeres magyar bajnok; sportvezető, a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára) 1908-1988.

 

13. parcella

1-30: Velősy Béla (kartográfus, őrnagy; a Magyar Cserkész főszerkesztője) 1900-1988.

1-61: Gönczi Tibor /Gebhardt/ (festőművész, grafikus; Gönczi Béla grafikus apja) 1902-1994.

1-65: Soóky József (jogász, kúriai bíró) 1884-1964.

1-94: Takács Imre (élelmiszerkémikus, igazságügyi szakértő, az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet igazgatója; a hazai élelmiszervizsgálati és talajvizsgálati hálózat egyik megszervezője) 1914-1964.

1-97: Hetényi Pál (színművész) 1935-1994.

1-130: Csurka Péter (író, publicista; baleset áldozata) 1894-1964 [Cs. Kovács László]. Sírverse: "'Strázsáljanak' feletted / Rádhajló kék egek / Hajnalok párázó azurja, / Tik-takkoljon az idő óra / Hogy voltál, és leszel."

1-178: Darabos István (gyorsíró, a Magyar Gyorsírók Országos Szövetségének egyik megalapítója; gyorsírási rendszer kidolgozója) 1899-1964.

1-184: Orsolya Erzsi /Ambrózy Ágostonné/ (színművésznő) 1901-1984.

1-320: Nemeskuthi Rexa Dezső (művelődéstörténész, levéltáros, író, költő, műfordító, irodalom- és művészettörténész; Árva, majd Fejér megye levéltárnoka, Pest vármegye főlevéltárnoka) 1872-1964. Sírfelirata: "Nem érdemem, hanem jóságod szerint itélj felettem atyám!"

1-345: Reményi János (karnagy, kórusvezető, főiskolai tanár) 1931-1996.

1-375: Dörner László (teniszező, sportvezető; labdarúgó) 1905-1984.

1-398: Pálfalvi és breznói Breznay Géza (miniszteri tanácsos) 1875-1937.

1-450: Éhik Gyula (zoológus, címzetes egyetemi tanár, a Természettudományi Múzeum főigazgató-helyettese és állattárának vezetője; több faj első leírója, a mezőgazdasági zoológia hazai megalapozója, az interdentális homológia törvényének megalkotója) 1891-1964.

1-464: Dániel Lajos (kertész, pomológus) 1902-1978.

1-464/1: Kovács Kálmán (jogtudós, jogtörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető; nemzetgyűlési képviselő, igazságügyi államtitkár, majd miniszterhelyettes, kormánybiztos, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánja; az MTA Jogtörténeti Munka- közösségének alelnöke, a Jogtörténeti Értekezések szerkesztője) 1913-1991.

1-467: Wanka Ferenc (élelmiszerkémikus, a kalocsai édes paprikaőrlet előállítója) 1891-1965.

1-503: Kurucz Károly (tábornok) 1877-1934.

13/1. parcella

1-35: Bakky Sándor (festőművész, grafikus) 1920-1965.

1-44: Lányi Béla (bakteriológus, mikrobiológus, az Acta Microbiologica főszerkesztője) 1927-1997.

624-es jelű fülkék ("E")

51: Darabos Sándor (síugró, magyar bajnok) 1914-1992.

102: Pongrácz István (festőművész) 1907-1976.

237: Bácskulai Szekula Gyula (közgazdasági író, műfordító, királyi tanácsos, a Kassa-Oder- bergi Vasút igazgatója; publicista, az első hazai vasutas szakfolyóirat, a Vasúti Hírlap megalapítója) 1850-1920.

343: Petur Ilka /Vitárius Ilona/ (színművésznő) 1912-1993.

404: Gaal Lajos (építész) 1900-1991.

473: Baranyai Erzsébet (pszichológus, pedagógus, egyetemi magántanár; a Neveléslé- lektani Kutató Állomás megszervezője és vezetője; Baranyai Zoltán irodalomtörténész húga) 1894-1976.

677: Szabó László (geográfus, pedagógus, főiskolai tanár, tanszékvezető) 1903-1976.

690: Németh János (grafikusművész) 1923-1976.

853: Péter Gábor /Eisenberger/ (kommunista politikus, altábornagy, az Államvédelmi Hatóság vezetője) 1906-1993.

935: Major László (közgazdász, a Népi Kollégiumok Országos Szövetségének alelnöke, a Petőfi Kollégium igazgatója) 1922-2002.

955: Pápa Miklós (jogász, turisztikai író, publicista; a Magyar Kárpát Egyesület titkára, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója) 1907-1977.

1074: Szabó-Froreich Antal (költő, könyvtáros) 1917-1981.

1247: Zentai Ottó (röplabdázó, sportvezető) 1925-1991.

1338: Marosdy István /Maresch/ (sportlovas, ezredes) 1893-1977.

1487: Sándor János (fizikus, elektrokémikus, egyetemi docens) 1921-1977.

1518: Szilvássy Margit /Szilvásy-Simon/ (festőművész) 1898-1977.

1558: Tassy Mária /Vázsonyi Elekné/ (színművésznő; öngyilkos lett) 1899-1977.

1568: Kaufmann Károly (karmester) 1914-1994.

1694: Bauer Attila (hegedűművész) 1952-1977.

1746: Pataki Mihály (huszonnégyszeres válogatott labdarúgó, négyszeres magyar bajnok) 1893-1977.

1794: Reményi József (szobrászművész, az Iparművészeti Iskola tanára; éremművész, az Állami Pénzverde művészeti vezetője) 1887-1977.

1824: Izsáky Margit (író, műfordító, színművésznő; publicista, az Asszonyok főszerkesztője, az első hazai bűnügyi riporternő; Kádár Imre író felesége) 1899-1977.

2009: Baksa-Soós György (szobrászművész, restaurátor, iparművész) 1908-1978.

2027: Borda János (ötvösművész) 1908-1978.

2107: Kürthi Sári /Kürthy/ (színművésznő) 1874-1978.

2157: Herczeg István (jogász, ügyvéd, az első hazai világűrjogi szakember) 1910-1978.

2228: Horlay Béla (belgyógyász, tüdőgyógyász, bronchológus, főorvos; a János Kórház főigazgató-helyettese, a bronchoszkópia hazai bevezetője) 1914-1978.

2339: Ramhab Gyula (fotóművész) 1900-1978.

2375: Lázár László (iparművész) 1914-1978.

2376: Simándy Pál /Gombos Ferenc/ (író, publicista, egyházi író, irodalomtörténész; a losonci Madách Imre Kör megszervezője, a debreceni Tiszántúl szerkesztője) 1891-1978.

2404: Báti László /Böhm/ (irodalomtörténész, nyelvész, pedagógus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető; műfordító, diplomata) 1909-1978.

2580: Zakar András (festőművész) 1907-1978.

2613: Pentsy Jenő (publicista, szerkesztő) 1898-1978.

2662: Tarján Rezső (mérnök, címzetes egyetemi tanár) 1908-1978.

2752: Goriupp Aliz (könyvtáros, sajtótörténész, bibliográfus; az Országos Széchényi Könyvtár Hírlaptárának újjászervezője, az Irodalomtörténeti Repertórium, majd a Magyar Nemzeti Bibliográfia alapító szerkesztője; katalogizálási reformer, az egyetemes tizedes osztályozás meghonosítója, az első magyar könyvtári címleírási szabvány szerkesztője) 1894-1979.

2904: Gerendás István (építészmérnök, statikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a műegyetemi hadmérnökképzés egyik elindítója) 1914-1979.

625-ös jelű fülkék ("EE")

22: Kispesta István (publicista, a Képes Nyelvmester felelős szerkesztője) 1918-1976.

35: Somlyó Ferenc (mezőgazdász, a Mezőgazdasági Tervező és Beruházási Vállalat igazgatója, az állami gazdaságok főagronómusa) 1907-1976.

41: Tolnay Pál (gépészmérnök, színpadtechnikus, főiskolai tanár; az állami színházak műszaki vezetője) 1891-1985.

63: Zsille Lajos (bányamérnök, a borsodi bányakerület igazgatója, a bányaüzemek kapacitásvizsgálatának hazai megszervezője) 1906-1976.

98: Réger Zita (nyelvész, az MTA Nyelvtudományi Intézetének osztályvezetője) 1943-2001.

147: Fischhof Ágota /Hézer Béláné/ (könyvtáros, publicista) 1895-1976.

160: Egry Zoltán (grafikusművész) 1891-1976.

207: Ádám László (publicista) 1899-1976.

226: Nagy Blanka /Nagy Olivérné/ (iparművész) 1904-1976.

229: Nagy Sándor (tábornok) 1883-1933.

236: Vajthó László (irodalomtörténész, címzetes egyetemi tanár; író, műfordító, pedagógus) 1887-1977.

301: Balló Rudolf /Braun/ (kémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, feltaláló; gyáralapító, a hazai műanyaggyártás megalapozója; a Természettudományi Szövetség elnöke, a Magyar Chemiai Folyóirat szerkesztője) 1884-1969.

319: Méri István (régész, muzeológus, restaurátor, a Magyar Nemzeti Múzeum középkori osztályának vezetője; a középkori falvak kutatásának egyik hazai úttörője) 1911-1976.

365: Dubovitz Dénes (orvos, egészségügyi szervező, a betegkövetéses nyilvántartás hazai bevezetője; az Országos Reuma- és Fürdőügyi Intézet igazgató főorvosa, az Országos Vérellátó Szolgálat igazgatóhelyettese, a Transfusio szerkesztője) 1913-1973.

368: Solymár István (művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-helyettese, a Művészet szerkesztője) 1924-1977.

416: Kenedi István /Klein/ (belgyógyász, kardiológus, főorvos, ezredes; műfordító) 1908-1977.

477: Littke Dezső (orvos, az Országos Mentőegyesület elnöke) 1891-1944.

502: Győrffy István (festőművész) 1890-1970.

520: Szalatnai Rezső /Ráchel/ (író, költő, műfordító, irodalomtörténész, műkritikus, publicista, könyvtáros; a Sarló-mozgalom egyik megalapítója, a Magyar Figyelő szerkesztője, a Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság egyik vezetője) 1904-1977.

577: Környei Elek /Környei Krepelka/ (író, költő, publicista; a pozsonyi Híradó és az Új Hírek szerkesztője) 1905-1982.

585: Kacsóh Bálint (államtitkár) 1899-1977.

650: Gergely Miklós (publicista, humorista) 1906-1979.

677: Benkő László (nyelvész, főiskolai tanár, tanszékvezető, címzetes egyetemi tanár; a soproni Frankenburg Irodalmi Kör főtitkára; az első magyar költői szótár elkészítője, a Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei szerkesztője) 1912-1994.

682: Czapáry László (mezőgazdász, az Alsótengelici Kísérleti Gazdaság vezetője; takarmányozási rendszer kidolgozója) 1899-1977.

737: Kis Dezső (autóversenyző, tizennégyszeres magyar bajnok) 1950-2003.

746: Rév István Árpád (iparművész, grafikus, a hazai bábművészet egyik megalapítója, a Nemzeti Bábszínjáték megnyitója, a Rév-bábok feltalálója, főiskolai tanár; illusztrátor, könyvművész, díszlet- és plakáttervező, hangszerkészítő, író; az Új Művészek Egyesületének főtitkára) 1898-1977.

759: Barcza Tibor (jogász, levéltáros) 1924-1992.

783: Urbach László (motorkerékpár- és motorcsónak-versenyző, járműtervező, a hazai mopedgyártás kezdeményezője; a Magyar Automobil Club elnöke, a Gépjármű Roncsgyűjtő Központ létrehozója) 1904-1977 [Berán Lajos, 1943 előtt].

837: Rékai Gábor /Róth/ (mezőgazdász, a Malomipari és Terményforgalmi Igazgatóság, majd a Gabona Tröszt vezérigazgatója) 1916-1977.

874: Kun Imre (hangversenyrendező, író, publicista; a Koncert Hangversenyiroda, valamint a Nemzetközi Zenei Versenyek Irodája alapító igazgatója, a Hangversenyrendezők Nemzetközi Szövetségének egyik létrehozója) 1892-1977.

951: Bata István (kommunista politikus, országgyűlési képviselő, vezérezredes, vezérkari főnök, honvédelmi miniszter) 1910-1982.

967: Joó Tibor (történetfilozófus, egyetemi magántanár; esszéíró, könyvtáros, publicista) 1901-1945.

1031: Vándorfy Kálmán (vezérőrnagy) 1893-1970.

 

 

 

14. parcella

1-8: Haraszthy Gyula (irodalom- és művelődéstörténész, a közgazdaságtudományi egyetemi könyvtár, majd az Akadémiai Könyvtár igazgatója) 1910-1990.

1-35: Páros György /Schlégl/ (sakkozó, nemzetközi nagymester; sakkíró, feladványkészítő, szabad matt műfajú feladványok világviszonylatban is kiemelkedő szerzője) 1910-1975.

1-127: Balogh Margit (festőművész) 1898-1965 [Pándi Kiss János].

1-134: Eckl Viktor (vívómester) 1902-1965.

1-222: Haller Stefánia /Kuchárik Józsefné/ (festőművész, grafikus, főiskolai tanár) 1886-1980.

1-235: Géczy József (író, költő, műkritikus, a Dunántúl szerkesztője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1910-1968.

1-339: Fischer József (vezérőrnagy) 1875-1946.

1-358: Lánczy Margit (színművésznő, műfordító, a Magyar Szivárvány Társulat megszervezője; gróf Keglevich István intendáns és Lánczy Ilka színész házasságon kívül született lánya) 1897-1965.

1-372: Dányi Dezső (statisztikus, demográfus, történész, gazdaságtörténész; a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárának igazgatója, a Történeti Statisztikai Füzetek szerkesztője) 1921-2000.

1-380: Körössy Zoltán (színművész, író, színházi rendező, társulatvezető) 1907-1964.

15. parcella

1-5/6: Kácseri Gresznáryk Aladár (mérnök, a Magyar Államvasutak igazgatóhelyettese) 1868-1938.

1-7/8: Steiner József (építész) 1872-1958 [Varga Oszkár]. Sírfelirata: "Petikénk kézen fogva vezet a mennyországba."

1-13/14: Aknaszlatinai György Albert /Gschwandtner/ (bányamérnök, az Osztrák-Magyar Államvasúti Társaság bányaigazgatója; a beton aknabiztosítás és az elektromos bányavíz-eltávolítás meghonosítója, a halimbai bauxittelep felfedezője) 1862-1941.

Vele: Aknaszlatinai György Gusztáv /Gschwandtner/ (öccse; kohómérnök, főbányatanácsos) 1864-1919.

1-25/26: Wabrosch Károly 1868-1938 [Holló Barnabás].

1-31/32: Lang Jakab (gépgyáros) 1844-1905 [Ernst Hegenbarth, 1906].

Vele: Lang Ottó (fia; gépgyáros) 1881-1941.

1-41/42: Kopriwa Ferenc (bányaigazgató) 1860-1942.

Vele: Hárosy Teofil (mérnök, vezérőrnagy) 1893-1966.

1-67/68: Szöllősy János (vezérőrnagy) 1880-1943.

1-75/76: Zárday Imre (belgyógyász, kardiológus, címzetes egyetemi tanár, főorvos; a vektorkardiográfia kidolgozója, a Magyar Kardiológusok Társaságának társelnöke) 1902-1968.

1-114: Hernádszurdoki Mihalik József (művészettörténész, muzeológus, az Iparművészeti Múzeum igazgató-őre, a múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelője; királyi tanácsos, a Múzeumi és Könyvtári Értesítő szerkesztője, az MTA tagja; Mihalik Sándor művészettörténész apja, Dutka Mária művészettörténész apósa) 1860-1925. Sírfelirata: "Ki mondhatná meg, mivel tartozunk az Istennek, hogy napja süt reánk, s mivel tartozunk az édesapának, akinek szive második napunk volt."

1-122: Sashalomi Hager Ottó (vezérőrnagy) 1885-1966.

1-146: Aszlányi Károly /Ausländer/ (író, publicista; baleset áldozata) 1908-1938.

Vele: Aszlányi Dezső /Ausländer/ (apja; filozófus, író, költő, esszéíró, publicista) 1869-1947.

1-159: Fellner Ferenc (operaénekes, orvos) 1900-1966.

Vele: Vajda Panni (felesége; operaénekesnő) 1903-1995.

1-190: Medvey Aurél /Kruttschnitt/ (geográfus, altábornagy) 1884-1961.

1-195: Széki Tibor (kémikus, farmakológus, egyetemi tanár, intézetigazgató; több gyógyszer előállítója; az MTA tagja) 1879-1950. Sírfelirata: "A szeretet soha el nem fogy." (1Kor 13,8)

1-219: Vattay Antal /Vetter/ (altábornagy, lovassági felügyelő; kormányzói főhadsegéd és a katonai iroda vezetője; a második világháborúban a honvédhuszárság újjászervezője; Vetter Károly Pál borász fia) 1891-1966.

1-222: Török Rezső (író, publicista) 1895-1966.

1-226: Dávid Antal Iván (író, publicista, az Angyalföld és a kolozsvári Erdély szerkesztője) 1913-1988.

1-228: Egresy Rezső (gyógyszerész) 1831-1884.

1-269: Hajós György (gépészmérnök, címzetes egyetemi tanár) 1907-2001.

1-318: Misch Ádám (festőművész) 1935-1995.

1-319: Erőss Gyula (erdőmérnök, miniszteri tanácsos) 1882-1966.

1-351: Nagybaczoni Baló Zoltán (ezredes, 1939-től minisztériumi osztályvezetőként a Magyarországra menekült lengyel és más nemzetiségű katonák ellátásának megszervezője, a lengyel katonai ellenállási mozgalom támogatója; 1945 után a Honvédelmi Minisztérium tájékoztató irodájának parancsnoka) 1883-1966.

1-373: Thamm István (gépészmérnök, egyetemi magántanár, a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. műszaki igazgatója; a folyami uszályok sorozatgyártásának elindítója, a rezgéstechnikai mérések hazai úttörője) 1894-1966.

1-379: András László (publicista) 1921-1966.

1-414: Vigh Ferenc (bányamérnök, bányavízvédelmi szakember) 1893-1967.

1-446: Elekes Judit Magda (festőművész) 1920-1995.

1-480: Iványi József (brácsaművész, a Tátrai-vonósnégyes tagja) 1920-1967 [fotográfiával].

1-499: Koudela Géza (zeneszerző, orgonaművész, templomi karnagy, zenei író; egyetemi egyházzenei igazgató, főiskolai tanár, pápai kamarás; a Liszt Ferenc Társaság alelnöke, a Muzsika társszerkesztője) 1894-1939. Sírfelirata: "Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat..."

1-535: Regéczi Ferenc (gyermekorvos, egyetemi magántanár) 1889-1967.

1-542: Zaymus Gyula (római katolikus pap, címzetes apát; író, publicista) 1893-1967.

1-544: Nagy- és kishindi Hindy Iván (vezérezredes, hadtestparancsnok, akadémiai tanár; 1944-ben az ostromlott Budapest magyar erőinek parancsnoka; népbírósági per nyomán kivégezték) 1890-1946.

Vele: Nagy- és kishindi Hindy Zoltán (bátyja; jogász, országgyűlési képviselő, jogi író, publicista; az Országos Társadalombiztosító Intézet jogügyi igazgatója, majd vezérigazgató-helyettese, a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének vezérigazgatója; az Országos Katolikus Szövetség és a Központi Katolikus Kör igazgatója, a Katolikus Írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egye- sületének alelnöke, a Pátria Magyar Írók, Hírlapírók és Művészek Klubja elnöke; a Szövetkezeti Értesítő és a Katolikus Közlöny szerkesztője) 1880-1951.

1-587: Wacker M. Alexandra (az első zöldkeresztes védőnő, a Magyar Zöldkereszt családvédelmi hálózat vezetője) 1893-1939.

1-654: Vajtafy Ottó (tábornok) 1882-1967 [egykori sírszobra: Boldogfai Farkas Sándor].

1-687: Barta Gábor (történész, egyetemi docens, tanszékvezető; Barta János irodalomtörténész fia) 1943-1995.

1-689: Szeleczky Gyula (sebész, egyetemi tanár) 1910-1995.

1-801: Koller Sándor (közlekedésmérnök, egyetemi tanár) 1927-1993.

1-864: Dévényi Róbert (színházi, rádiós és filmrendező, dramaturg, író, műkritikus, zenei író; az Amatőr Színjátszók Országos Tanácsának alelnöke) 1931-1987.

1-894: Meskó Kálmán (miniszteri tanácsos) 1875-1939.

1-901: Szalay Eszter /Mátisné/ (operaénekesnő) 1918-1991.

1-909: Benedek Hancika 1919-1925 [szamosi Soós Vilmos].

16. parcella

1-2: Glatz Árpád (ötvenkétszeres válogatott kosárlabdázó, szövetségi kapitány; iparművész, belsőépítész; a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja) 1939-2000.

1-3: Peti Sándor (színművész, főiskolai tanár) 1898-1973.

Vele: Ligeti Magda (felesége; elme- és ideggyógyász) 1909-1977.

1-5: Csekei Varju Elemér /Varju Cs. Elemér/ (történész, művelődéstörténész, muzeológus, műfordító; a Felsőmagyarországi Múzeum igazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának vezetője; a Turul és az Archaeologiai Értesítő szerkesztője, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társulat másodelnöke, az MTA tagja) 1873-1945.

1-9: Nagy Elemér (fizikus, gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető; az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alelnöke, az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetének igazgatója és Anyagtudományi Komplex Bizottságának elnöke, az MTA tagja) 1920-2000.

1-14: Derzsi Sándor (költő, műfordító, publicista; 1956-ban az Életünk egyik szerkesztője) 1919-1978.

1-15: Komor Anna /Székely Emánuel Endréné/ (szobrászművész) 1902-1973. Sírfeliratai: "A szeretet hű, áldozatos szolgálatában élt angyali, szelid, gyönyörű tiszta művész lelked, nemes derüs lényed beragyogta életünket." "A találkozás hitében hálatelten örökké szeretünk."

1-18: Szunyogh László (gépészmérnök, autóbusz-tervező) 1931-1973.

1-22: Albert János (vegyészmérnök, keramikai technológus) 1896-1973.

1-72: Papp László (régész, etnográfus, jogtörténész; a pécsi Janus Pannonius Múzeum igazgatója, a mohácsi csatamező első feltárója) 1903-1973.

Vele: Papp Zsolt (fia; szociológus, egyetemi docens, televíziós műsorvezető; a Medvetánc szerkesztőbizottságának elnöke, a Szociológia felelős szerkesztője) 1944-1992.

1-76: Sarkadi Nagy Pál (református lelkész, teológiai tanár) 1917-2000.

2-6: Csatári-Szüts Kálmán (kertész, zöldségnemesítő, a Kertészeti Kutatóintézet fajfenntartó nemesítési programjának elindítója) 1912-1973.

2-15: Fegyverneky Sándor (építész) 1923-1973.

2-23: Radó István (publicista, a debreceni Néplap egyik megalapítója és felelős szerkesztője, a pécsi Dunántúli Napló, majd a szekszárdi Tolnai Napló felelős szerkesztője, a Fogtechnikai Szemle, majd a Magyar Szemle szerkesztője; koncepciós per elítéltje; baleset áldozata) 1919-1973.

2-40: Kurelec Viktor (mezőgazdász, agrokémikus, a keveréktakarmány ipari előállításának hazai bevezetője) 1903-1984.

2-45: Horváth Eszter /Lukin Lászlóné/ (zenepedagógus) 1927-1996.

2-48: Demjén Attila (festőművész, grafikus, a Munkácsy Mihály Képzőművészeti Kör vezetője) 1926-1973 [Mikus Sándor].

2-49: Horváth Jenő (zeneszerző) 1915-1973.

3-4: Pethes Margit (színművésznő) 1898-1983.

3-7: Szentiványi Lajos (festőművész, grafikus, főiskolai tanár) 1909-1973.

3-25: Dalnoki Ferenc /Singer/ (publicista, műfordító; a Breslauer Zeitung szerkesztője) 1895-1973.

3-33: Ziegler Udo (statisztikus) 1908-1973.

3-41: Esty Miklós (az Actio Catholica alelnöke, világi pápai kamarás) 1895-1973. Sírfelirata: "Uj eget és uj földet láttam..." (Jel 21,1)

3-42: Kléber Gábor (huszonkétszeres válogatott labdarúgó, kétszeres magyar bajnok; sportíró) 1901-1973.

3-55: Pongrácz Aladár (jogász, kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő; Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye főispánja, kormánybiztos, igazságügyi, majd miniszterelnökségi államtitkár) 1899-1973.

5-29: Kubinyi László (nyelvész, szótárszerkesztő) 1927-1973.

Vele: Comensoli Mária (felesége; zongoraművész, zenepedagógus, korrepetitor) 1905-1982.

17. parcella, körönd ("317")

1-2: Batizfalvy János 1866-1946 [Turchányi Árpád].

1-3: Sebestyén Béla (tábornok) 1885-1974.

1-8: Felsődriethomai Pettkó-Szandtner Aladár (közgazdász, államtitkár) 1876-1950.

17/1. parcella

1-19/20: Földessy János, ifj. (jogász, sportíró, sportvezető; labdarúgó szövetségi kapitány) 1888-1965.

1-23/24: Reichart Vilmos (miniszteri tanácsos) †1961.

Vele: Reichart Gábor (mezőgazdász, növényvédelmi szakember) 1917-1979.

1-25/26: Csiki Gábor (unitárius lelkész, esperes, püspöki helynök, egyházi és teológiai író; kormányfőtanácsos, a Misszióház és több egyházi egyesület megalapítója) 1891-1965. Sírfelirata: "Egy az Isten."

1-31/32: Schenker Zoltán /Ozoray; Ozoray-Schenker/ (ezredes, vívó, olimpiai bajnok és ezüstérmes, kétszeres magyar bajnok; vívómester, sportíró) 1880-1966 [Reményi József].

1-33/34: Barna János (vegyészmérnök, a Posta Kísérleti Állomás igazgatója) 1896-1986.

1-47/48: Filarszky Nándor (botanikus, algológus, címzetes egyetemi tanár; a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának igazgatója és újjárendezője, a Természettudományi Társulat alelnöke; udvari tanácsos, az MTA tagja) 1858-1941.

1-53/54: Déri György /Deutsch/ (ezredes, műgyűjtő, néprajzi gyűjtő, adományozó; legidősebb bátyjával, Déri Frigyes selyemgyárossal a debreceni Déri Múzeum megalapítója; Déri Miksa gépészmérnök és Déri Kálmán festőművész öccse) 1863-1946.

1-63/64: Horváth Cyrill József (irodalomtörténész, főiskolai és címzetes egyetemi tanár; 1896-ig ciszterci szerzetes; a Középiskolai Lapok és a Sárospataki Füzetek szerkesztője, az MTA tagja) 1865-1941.

1-65/66: Kemény Aladár (helyettes államtitkár) 1872-1941.

1-83/84: Rotharidesz Endre (vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos) 1871-1941.

1-95/96: Jenei Ferenc (sakkozó) 1915-1996.

1-148: Szinnyei József, ifj. (nyelvész, irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár, dékán, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora; az Ország-Világ, az Erdélyi Múzeum, valamint a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztője; az MTA Nyelvtudományi Bizottsága, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke, az Országos Felső Nép- és Polgári Iskolai Tanító- és Tanítónő-vizsgáló Bizottság elnöke, a Modern Philologiai Seminarium igazgatója; az MTA tagja, osztálytitkára és főkönyvtárosa; id. Szinnyei József bibliográfus fia, Szinnyei Otmár író és Szinnyei Ferenc irodalomtörténész bátyja) 1857-1943. (Jelképes sírköve a Kerepesi úti temető 34. parcellájában található.)

Vele: Szinnyei József (fia; belgyógyász, a Szent János Kórház igazgató főorvosa) 1881-1951.

1-161: Bálint Béla (pedagógus, etnográfus, kórusalapító) 1914-1967.

1-170: L. Karakas Éva /Fürst; Ladányi Ferencné/ (sakkozó, nemzetközi nagymester) 1922-1995.

1-171: Lehoczky-Semmelweis Kálmán (szülész-nőgyógyász, egyetemi magántanár, főorvos; a Magyar Nőorvosok Társasága, illetve a Budapesti Orvosegyesület főtitkára; Semmelweis Ignác unokája) 1889-1967.

Vele: Róka Gyula (orvos, egyetemi docens) 1911-1994.

1-205: Molnár István (belgyógyász, ideggyógyász, egyetemi magántanár, főorvos) 1902-1972. "A szeretet nem szűnik meg soha." (1Kor 13,8)

1-231: Gazdag László (kartográfus, geográfus, térképészet-történész; a Hadtörténeti Múzeum térképtárának helyettes vezetője) 1927-1967.

1-332: Dékány András (író, publicista, műkritikus) 1903-1967.

1-466: Kováts Alajos (közlekedésmérnök, hídtervező, a Magyar Államvasutak főigazgatója) 1898-1967.

1-477: Scherf Emil (vegyészmérnök, hidro- és agrogeológus) 1883-1967.

1-494: Utassy Loránd (ezredes, diplomata; a második világháború idején a hadifogolyügyek egyik vezetője) 1897-1974.

1-503: Sövényi Ervin (radiológus, egyetemi tanár) 1919-1976.

1-515: Simon Balázs (költő) 1966-2001.

1-557: Horváth Jenő (színházi rendező, színművész, a szegedi, majd a debreceni színház igazgatója) 1921-1994.

1-624: Bege Margit (színművésznő) 1926-1967.

1-660: Major Gyula (művészettörténész, muzeológus, az Iparművészeti Múzeum főigazgató-helyettese) 1904-1980.

1-661: Kolosvári Kolossváry Endre (gépészmérnök, címzetes államtitkár, egyetemi magántanár, a Posta és Távírda Igazgatóság vezérigazgató-helyettese; a hazai távíró- és távbeszélő-hálózat, az első automata telefonközpontok és rádióállo- mások, valamint az első rádió-nagyadó létesítésének vezetője; Kolossváry Dezső miniszter öccse) 1858-1938.

1-694: Sarawenzai és hohen-friedebergi gróf Sternberg József (jogász, publicista, műfordító) 1901-1967.

1-798: Major Ervin (zenetörténész, zeneszerző, a Nemzeti Zenede tanára és könyvtárának vezetője, főiskolai tanár; a Zenei Szemle szerkesztője, a Muzsika társszerkesztője; Major J. Gyula zeneszerző fia) 1901-1967.

1-805: Kaposy Vera /Rózsa Györgyné/ (művészettörténész) 1923-1993.

1-806: Gállik István Dömötör (építészmérnök, hídtervező, kereskedelemügyi helyettes államtitkár; a Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének elnöke) 1866-1945.

1-852: Bogárdtinódi és rétszilasi Mányoky Lily /galánthai gróf Esterházy Mátyásné/ (Esterházy Péter édesanyja) 1916-1980.

17/2. parcella

1-14: Keresztény Iskolatestvérek rendi sírboltja.

1-25 (jelképes): Mocsáry István (őrnagy, pilóta; második világháborús hősi halott) 1901-1942. Sírfeliratai: "A hazáért!" "Lelketek velünk van!"

1-38/39: Germanus Gyula /al-Hadzs Abdul Karím/ (orientalista, író, akadémiai és egyetemi tanár, tanszékvezető, országgyűlési képviselő; irodalom- és művelődéstörténész, nyelvész, szótárszerkesztő, a Magyar PEN Klub titkára, több külföldi tudományos akadémia tagja; első felesége Hajnóczy Rózsa író) 1884-1979.

Vele: Kajári Kató /Aisha/ (második felesége; író) 1903-1991.

1-49: Walkó Árpád (pénzügyminiszteri főtanácsos) 1907-1967. Sírfelirata: "Mindég velünk vagy!"

1-125: Kovássy Albert (jogász, ügyvéd, akadémiai tanár) 1886-1967. Sírfelirata: "Mára- marosból indult, Orosházán dolgozott, békében itt pihen." "Mint gyertya fénye világított, míg el nem égett."

1-151: Bagyó János (publicista) 1883-1967.

Vele: László Lili (felesége; zenepedagógus) 1900-1985.

1-173: Székelyhidy Tibor (vívó, őrnagy, sportíró) 1904-1989.

1-181: Horváth Zoltán (szociáldemokrata politikus, műfordító, történész; publicista, a Világosság főszerkesztője, a Népszava felelős, majd főszerkesztője; koncepciós per elítéltje) 1900-1967.

1-189: Novák Péter (építész) 1924-1967.

1-246: Massány Ernő (meteorológus, csillagász, a Meteorológiai Intézet igazgatóhelyettese; repülőgépgyár-igazgató, a Magyar Aero Club és a Magyar Aero Szövetség egyik megalapítója; publicista, a Magyar Automobil és Aviatikai Szemle, majd az Aero szerkesztője) 1878-1946.

1-305: Klement József 1844-1917 [Gerenday].

Vele: Szapári Baitz Károly (altábornagy) 1859-1924.

1-333: Gerézdi Rabán /Scheidt; Gerézdi János/ (irodalomtörténész, műkritikus, könyvtáros, műfordító; az Egyetemi Könyvtár kézirattárának vezetője, az MTA Irodalomtörténeti Intézetének osztályvezetője; 1941-ig bencés szerzetes; öngyil- kos lett) 1914-1968.

1-369: Gondár Jenő (gépészmérnök, egyetemi tanár, feltaláló, gyárigazgató) 1908-1973.

1-399: Dicsőfi József (gépészmérnök, pilóta) 1905-1940. Sírfelirata: "De semmivel sem gondolok, még az életem sem drága nékem, csak elvégezhessem az én futásomat örömmel." (ApCsel 20,24)

1-427: Balázsovics Mihály (költő, író) 1943-1994.

1-434: Varsányi Imre /Wéber/ (kosárlabdázó, sportíró; Szolcsányi Lilla kosárlabdázó férje) 1923-1991.

1-453: Korompay Bertalan /Krompecher/ (etnográfus, folklorista, nyelvész, irodalomtörténész; Krompecher Ödön patológus fia, Horváth János irodalomtörténész veje) 1908-1995.

1-483: Kőhalmi Győrffy Barna (genetikus, agrobiológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; az MTA Genetikai Intézetének igazgatója, az MTA tagja; Győrffy István botanikus fia) 1911-1970.

1-510: Tordai Borbély Andor (kartográfus, térképészet-történész; publicista, az Erdélyi Hírek szerkesztője) 1896-1972.

1-518: Lakatos Artúr (iparművész, belsőépítész, festőművész, grafikus, karikaturista, könyvművész; az Iparrajziskola textilszakosztályának megszervezője) 1880-1968.

1-545: Lányi Béla (vegyészmérnök, elektrokémikus, egyetemi tanár, feltaláló; a Fémipari Kutatóintézet igazgatóhelyettese) 1894-1968.

1-586: Csíkszentsimoni Endes Miklós (jogász, történész, címzetes kúriai bíró) 1872-1945.

1-595: Morvay Péter (etnográfus, néprajzi gyűjtő, cserkészvezető) 1909-1994.

1-598: Szokolszky István (pedagógus, főiskolai tanár, egyetemi docens, tanszékvezető; a pécsi Pedagógiai Főiskola, majd a budapesti Pedagógiai Továbbképző Intézet igazgatója) 1915-1968.

1-601: Pilter Pál (kohómérnök, a Dunai Vasmű műszaki igazgatója, a Vasipari Kutatóintézet igazgatóhelyettese; az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület főtitkára) 1919-1968.

1-623: Leszkovszky György (festőművész, főiskolai tanár) 1891-1968.

1-647: Schöller Károly (radiológus, a hazai röntgenasszisztens-képzés egyik megszervezője és vezetője) 1877-1968.

1-648: Losonczi Zoltán (nyelvész, pedagógus) 1894-1942.

1-669: Kováts Miklós (filmrendező) 1925-1988.

622-es jelű fülkék ("D")

44: Gerelyes Endre (író, szociográfus, publicista; ökölvívó; baleset áldozata) 1935-1973.

199: Schmidt Lajos (építész) 1931-1973.

251: Gergely Márta /Lustig; Korein Andorné/ (írónő, publicista, a Pajtás, majd a Kisdobos szerkesztője) 1913-1973.

360: Zimányi István (gyermekgyógyász, főorvos) 1911-1984.

444: Kiss Károly Barnabás (gyorsíró, publicista, a Nemzetgyűlési Napló szerkesztője; a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének alelnöke) 1920-1986.

540: Jakabffy Ferenc (építész, művészeti író, országgyűlési képviselő) 1848-1913.

Vele: Jakabffy Zoltán (fia; építész, építészettörténész) 1877-1947.

578: Lajos Attila (fuvolaművész) 1926-1994.

581: Szklabinai és blathniczai gróf Révay József (filozófus, egyetemi magántanár; festőművész; a gyömrői pogrom áldozata) 1902-1945.

Vele: Muraszombati, széchyszigeti és szapári gróf Szapáry Ilma (édesanyja; gróf Szapáry Gyula miniszterelnök lánya, gróf Szapáry György főispán és gróf Szapáry József főudvarmester húga) 1872-1947.

666: Gábor György /Lederer/ (író, irodalom- és művelődéstörténész, esztéta, műfordító, publicista, műkritikus; a fóti gyermekotthon megalapítója; Gábor Ignác irodalomtörténész fia, Gábor Marianne festő bátyja) 1902-1973.

Vele: Gách Marianne (felesége; publicista, zenei író; Heltai Jenő nevelt lánya) 1916-1989.

833: Sárkány Loránd (festőművész, grafikus, az Iparművészeti Iskola tanára; a vörösbe- rényi és a balatonboglári művésztelep, valamint a Miskolci Művészek Társasága egyik megalapítója) 1904-1973.

895: Soltész Annie (színművésznő) 1902-1973.

1156: Vass Marianna Éva (grafikusművész) 1923-1976.

1235: Brichta Géza Cézár (költő) 1902-1973.

1319: Pálos Imre /Paikert/ (operaénekes) 1917-1997.

1504: Artner Tivadar (művészettörténész, grafikusművész, illusztrátor, publicista) 1929-1999.

1684: Wallon Emma /Bónis Pálné/ (művészettörténész) 1889-1974.

1691: Baranyai Gyula (gordonkaművész, karmester, trióalapító; a Ludovika ének- és zenekara, valamint a szombathelyi Collegium Musicum vezetője) 1897-1978.

1704: Balló Alfréd (gépészmérnök, a Fővárosi Autóbuszüzem főmérnöke; az első hazai autógyári futószalag üzembe helyezője; Balló Mátyás kémikus unokája, Elek Margit vívó férje) 1902-1974.

1816: Kostyán Ákos (mérnök, filatelista) 1908-1974.

1831: Telcs Iván (vegyészmérnök) 1920-1974.

1949: Mátés Károly (publicista) 1916-1976.

2177: Gyovai Bodák Eszter (szobrászművész) 1924-1974.

2262: Pesta László (kisgazdapárti politikus, tiszti főorvos, a Stefánia Gyermekvédő Egyesület elnöke; országgyűlési képviselő, miniszterelnökségi államtitkár, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének elnökhelyettese, a Francia-Magyar Baráti Társaság elnöke) 1902-1999.

2426: Dékány Kálmán (író, publicista, az Építők Lapja szerkesztője) 1921-1999.

2529: Kassai Ferenc (publicista, költő, műfordító; a Szovjetunió, majd a Néphadsereg szerkesztője) 1932-1974.

2535: Brodszky Ferenc (gordonka-, zongora-, csembaló-, gitár-, lant- és viola da gamba-művész; zenetörténész, zenepedagógus, a historikus régizene-játszás első hazai képviselője) 1902-1974.

2564: Szemere László (mikológus, ornitológus) 1884-1974.

2751: Göröntsér Lajos /Greff/ (szobrász- és ötvösművész) 1888-1976.

Vele: Róna Ferike (felesége; szobrászművész, keramikus; Róna József szobrász lánya) 1894-1978.

3098: Kiss István (publicista, a Debrecen felelős szerkesztője) 1908-1979.

3225: Farkas Antal (építészmérnök, az Építéstudományi Intézet igazgatóhelyettese, a kísérleti építkezések hazai megszervezője) 1915-1975.

3474: Schaár Erzsébet (szobrászművész; Vilt Tibor felesége) 1908-1975.

3489: Szentesi Hiesz Géza /Szentesy Hiesz/ (szobrász- és iparművész) 1896-1975.

3903: Szabados Sándor (színművész) 1904-1976.

4064: Paragh László (pedagógus, kiadói szerkesztő) 1910-1977.

623-as jelű fülkék ("DD")

10: Csépai Károly (belgyógyász, egyetemi magántanár, az Országos Társadalombiztosító Intézet orvos-igazgatója, majd főigazgatója; az Ólomvizsgáló Állomás megszervezője) 1888-1972.

19: Tóth József (sebész, egyetemi magántanár) 1899-1972.

126: Hankó Géza (kartográfus, mérnök, geodéta; a fotogrammetriás módszer egyik hazai bevezetője, több topográfiai eljárás kidolgozója) 1895-1973.

174: Mazalán Pál (bányamérnök, geofizikus, hidrogeológus, gyáralapító) 1891-1959.

188: Dunszt Mária /Dunst/ (operaénekesnő) 1936-1994.

312: Iván Kornél (iparművész) 1916-1975.

343: Papp Tamás (grafikus, iparművész) 1924-1980.

429: Csicseri Csicsery László (sorhajóhadnagy; a tanácsköztársaság idején kivégezték) 1893-1919.

Vele: Csicseri Csicsery Zsigmond (apja; altábornagy, testőrtiszt) 1859-1940.

432: Trócsányi György (könyvtáros, műfordító, író, az Országgyűlési Könyvtár főigazgatója; a Társadalomtudomány egyik szerkesztője; Trócsányi Zoltán irodalomtörténész és Trócsányi Dezső filozófus öccse) 1896-1973.

456: Nagysárosi Lenz Albin (altábornagy) 1878-1958.

475: Danczkai Pattantyús-Ábrahám Dezső /P. Ábrahám/ (ügyvéd, függetlenségi párti, majd polgári demokrata politikus, országgyűlési képviselő, igazságügyi, majd belügyi államtitkár; 1919-ben a második szegedi ellenkormány miniszterelnöke és ideiglenes pénzügyminisztere, a Nemzeti Hadsereg egyik megszervezője és Horthy Miklós fővezérré való kinevezője; a Magyar Szabadságpárt, majd a Független Magyar Polgári Párt egyik megalapítója, a Törzsökös Magyarok Egyesületének elnöke; Pattantyús-Ábrahám Ernő író bátyja) 1875-1973.

719: Budai Gergely (református lelkész, teológiai tanár; vallásfilozófus, egyházi író, Biblia-fordító) 1887-1974.

740: Szegedi Kovács Ágoston (festőművész) 1888-1978.

759: Kilczer Gyula (geofizikus) 1892-1974.

770: Palotás József (élelmiszerkémikus, az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet igazgatóhelyettese, a Fűszerpaprika Jellegmegállapító Bizottság elnöke) 1902-1965.

800: Boháti Róbert /Brzoboháty/ (költő, író, műfordító, folklorisztikai gyűjtő) 1899-1974.

810: Márky Géza (színművész, a kecskeméti és a szolnoki színház igazgatója) 1911-1971.

817: Sükösd Ferenc (költő, publicista) 1892-1974.

825: Papp László (birkózó, olimpiai ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok és háromszor bronzérmes, hétszeres magyar bajnok; súlyemelő, magyar bajnok; szövetségi kapitány, sportíró; jogász, legfelsőbb bírósági bíró) 1905-1989.

873: Szende László (építész, építészeti író) 1895-1974.

983: Gérecz István (pedagógus, az első hazai dolgozók esti iskolája megszervezője) 1909-1974.

993: Rőder Jenő (vezérőrnagy) 1889-1974.

1003: Ember Ervin /Enders/ (költő, író, közgazdász) 1902-1974.

1084: György István (közlekedésmérnök, a Földalatti Vasút Tervező Vállalat, majd a Vízügyi Tervező Vállalat igazgatója, a budapesti metró megvalósításának egyik vezetője; a Közlekedéstudományi Egyesület egyik megalapítója, a Magyar Közlekedés, a Mély- és Vízépítés, a Közlekedéstudományi Szemle, illetve a Mélyépítéstudományi Szemle felelős szerkesztője) 1909-1974.

1145: Zipernovszky Mária (hegedűművész, zenepedagógus; Ráth-Végh István író felesége) 1900-1974.

Vele: Zipernovszky Fülöpke /Mály Elemérné/ (húga; hegedűművész) 1906-1974.

1189: Újlaki Andor (publicista) 1900-1974.

1249: Frank László (jogász, bíró, főállamügyész-helyettes; író) 1907-1979.

1250: Clemens Marcell (sebész, urológus, főorvos) 1920-1989.

1375: Fogarasi Miklós /Krizmanics/ (nyelvész, filológus, italianista, egyetemi tanár, tanszékvezető; műfordító) 1916-1992.

1398: Jakab Mihály (belgyógyász, főorvos, az elektroforetikus vizsgálatok egyik meghonosítója) 1900-1975.

1470: Rotarides Mihály (zoológus, konchiológus, egyetemi magántanár, a Természettudományi Múzeum állattárának őre) 1893-1950.

1477: Vig István János (publicista) 1912-1991.

1513: Csermely Károly (technikus, aviatikus, az autósport és a repülés egyik úttörője, repülőiskola-alapító, az első utast is reptető magyar pilóta; az első világháborúban a honvédség gépkocsi-vezetési oktatója; az első hazai pilóta, aki gépkocsival motor nélküli repülőgépet vontatott, majd a csörlőrendszerű repülőkiképzés első alkalmazója) 1884-1976.

1600: Timkó Margit /Palásthy Béláné/ (zongoraművész, zenepedagógus) 1906-1988.

1736: Schweiger Edit /Hoványi Jánosné/ (iparművész) 1903-1976.

1803: Tóth István (államtitkár) 1878-1949.

1822: Lukovics József (publicista) 1892-1975.

1949: Székely Gábor (közgazdász, matematikus, statisztikus) 1920-1985. Sírfelirata: "Elvégeztettél, létem virrasztása."

2081: Sebestyén Jenő (református lelkész, teológiai tanár és igazgató; egyházi író, a Kálvinista Szemle, majd a Magyar Kálvinizmus szerkesztője) 1884-1950.

18. parcella

Elhunyt magyar olimpiai bajnokok emlékfala [1994].

1-7: Halász Gitta (operaénekesnő, énekpedagógus) 1899-1968.

1-9: Dienes Valéria /Geiger/ (koreográfus, táncpedagógus és táncteoretikus, az orkesz- tika nevű mozdulatművészeti rendszer kidolgozója; filozófus, esztéta, matematikus, pszichológus, műfordító, zongoraművész; az Orkesztikai Iskola megalapítója és vezetője, a Mozdulatkultúra Egyesület társelnöke; Dienes Pál matematikus első felesége) 1879-1978.

1-10: Elekfy Jenő /Kirchner/ (festőművész, grafikus, főiskolai tanár, az Új Művészek Egyesületének igazgatója, majd elnöke; Kirchner Elek zeneszerző fia) 1895-1968.

1-30: Takács Győző 1857-1935 [Kisfaludi Strobl Zsigmond]. Sírverse: "Mit állsz, tátongó mélység, lábaimnál? / Ne hidd, hogy éjed engem elriaszt: / A por hull csak belé, e föld szülötte / Én glóriával átallépem azt." (Madách Imre: A rab virágaihoz, illetve Az ember tragédiája, 11. szín)

1-31: Lakits Pál (irodalomtörténész, műfordító, műkritikus) 1928-1968.

1-60: Mátrai Erzsi /alsócsíktusnádi és mátrai Betegh; T. Mátray/ (színművésznő; Mátrai Betegh Béla színész lánya, Fenyő Aladár színész, illetve Törs Tibor publicista felesége) 1894-1968. Sírfelirata: "Ne feledjétek, hogy a halál minden neme csak újabb születés. Egy, mi lehetetlen: megsemmisülni a halál által."

Vele: Mátrai Betegh Béla /Fenyő/ (fia; műkritikus, dramaturg, színházi rendező; publicista, író, műfordító) 1914-1981.

1-61: Sós Júlia /Kériné/ (író, szociológus, pedagógus, irodalom- és neveléstörténész; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1923-1968. Sírfelirata: "Ó ember, én hiszek tebenned, ó, ember, mint szeretlek én."

Vele: Sós Aladár (apja; építész, építészeti író, polgári radikális politikus, irodalomtörténész; a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat városrendezési irodájának vezetője; Jakab Dezső építész veje) 1887-1975.

1-67: Pilch Dezső /Pécsi-Pilch/ (festőművész, főiskolai tanár) 1888-1949.

1-86: Gráf László /Graff/ (kémikus, a Magyar-Amerikai Olajipari Rt. első laboratóriumának vezetője) 1911-1968.

1-87: Toncz Tibor (grafikus, karikaturista, festőművész, illusztrátor, könyvművész; a Ludas Matyi művészeti főszerkesztője) 1905-1979.

1-137: Petróczy István (pedagógus, miniszteri tanácsos, a Néptanítók Lapja főszerkesztője) 1868-1933.

1-152: Nagy János (biofizikus, a radioaktív izotópok gyógyászati alkalmazásának úttörője, az első hazai izotóplaboratórium megszervezője; műszertervező, több mérési módszer kifejlesztője, a Magyar Biofizikai Társaság egyik megalapítója) 1919-1970.

1-156: Petró Orsolya (negyvenötszörös válogatott kosárlabdázó; atléta, távolugrásban magyar bajnok; Mihályfi László atléta felesége) 1940-1988.

1-240: Gillemot Ödön (festőművész) 1870-1952.

1-286: Hajnal István (történész, levéltáros, paleográfus, technika- és művelődéstörténész, egyetemi tanár, dékán; a modern társadalomtudományok és a történetírás szintézisének egyik úttörője, nemzetközileg elismert írástörténész; az Esterházy család hercegi ágának levéltárnoka, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társulat másodelnöke, a Századok társszerkesztője, az MTA tagja és osztálytitkára) 1892-1956.

1-306: Prehoda József (borász, az automata vörösborerjesztő és az aroma-visszanyerő feltalálója, több eljárás kidolgozója) 1908-1968.

1-372: Thiery Árpád (író, publicista, dramaturg, a Kortárs főszerkesztője) 1928-1995.

1-385: Kamarás Gyula (színművész, színházi rendező) 1914-1968.

Vele: Sívó Mária (felesége; színművésznő) 1910-1985.

1-396: Unger Ernő (karnagy, zeneszerző, zongoraművész; főiskolai tanár, a főiskolai operaelőadások megszervezője, számos mű első hazai bemutatója; első felesége Szabó Lujza operaénekesnő) 1900-1968.

Vele: Miklóssy Irén Mária /Miklósi/ (második felesége; operaénekesnő) 1908-1978.

Skaloud Ferenc (fogorvos, szájsebész, egyetemi docens, őrnagy; több műtéti eljárás kidolgozója) 1902-1981.

1-402/403: Petrás István (fotográfus, az egyik legjelentősebb hazai műtárgyfényképész) 1904-1990.

1-430: Kovács Dezső (pedagógus, főiskolai tanár) 1883-1927.

1-493: Petrilla Aladár (epidemiológus, egészségügyi statisztikus, egyetemi magántanár; az Országos Közegészségügyi Intézet járványügyi osztályának megszervezője, a modern járványvédelem hazai megalapozóinak egyike) 1903-1968.

1-496/497: Vértes István (országgyűlési képviselő) 1892-1951.

1-500: Szamosi Ferenc (jégkorongozó, Európa-bajnoki bronzérmes, hatszoros magyar bajnok; gyephoki-játékos, tizenegyszeres magyar bajnok) 1915-1968. Sírfelirata: "A sport felejthetetlen szerelmese."

1-513: Várdai Erzsike 1884-1908 [Gerenday].

1-514: Keserű Ferenc (hatvanhatszoros válogatott vízilabdázó, olimpiai bajnok és ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok, kétszeres magyar bajnok; úszó, kétszeres magyar bajnok; vízilabda szövetségi kapitány; Keserű Alajos vízilabdázó bátyja) 1903-1968.

1-549: Bardon Alfréd (építész, építészeti író, egyetemi tanár, tanszékvezető; festőművész) 1904-1986.

1-558: Sik Jenő /Schick/ (vízépítő mérnök, a Tisza-Szamos közi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat igazgató főmérnöke) 1896-1968.

1-580/581: Rédey István (kartográfus, mérnök, geodéta, geofizikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, ezredes; a fotogrammetriás módszer egyik hazai bevezetője, szótárszerkesztő) 1898-1968.

1-582/583: Kiss József (posta- és távírda-főigazgató, feltaláló, a Távírászati Közlemények szerkesztője) 1850-1909.

Vele: Farkaslaki Dimény Mózes (postafőigazgató) 1871-1942.

1-589: Baranyi András (mérnök, a Híradástechnika szerkesztője) 1936-1997.

1-594: Nagy- és kishindi Hindy Kálmán (miniszteri tanácsos) 1893-1941.

1-608: Takács Mihály (gyárigazgató) 1870-1942.

1-618: Guller János (táncpedagógus) 1894-1968.

1-633: Bisztray Ádám /Bisztay-Balku/ (költő, író, könyvtáros) 1935-1998.

1-647: Tirscher Jolán (történész, levéltáros) 1896-1976.

1-662/663: Magyar Kázmér (országgyűlési képviselő, gazdasági főtanácsos) 1857-1942.

1-668: Várkonyi Hunor (sakkozó) 1909-1968. Sírverse: "Bábok vagyunk az óriási sakk / éj- s napmezőin, sok piciny alak / előre-hátra lépve, míg a sors / megun - kiüt - s a sirba visszarak."

1-688: Éber Ernő /Ellenberger/ (mezőgazdász, gazdaságtörténész, agrárpolitikus, Sopron vármegye tiszteletbeli főjegyzője; a Sopron Megyei Gazdasági Egylet titkára, majd ügyvezető igazgatója, a Soproni Tejszövetkezet és a vitnyéd-csermajori mezőgazdasági iskola megalapítója; műfordító, az Állattenyésztők Lapja alapító szerkesztője, a harmincas években az iskolatej-akció megszervezője; Éber László művészettörténész és Éber Antal közgazdász öccse) 1874-1968.

1-693: Pataki Gyula (pedagógus, a Toldy Gimnázium igazgatója) 1929-1991.

1-694: Fehéregyházi Antal (publicista) 1900-1970.

1-695: Taky Ferenc (villamosmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető) 1905-1968.

1-718: Miskolczy László (építész) 1906-1980.

1-728/729: Győri Farkas Edit (a Szociális Missziótársulat megalapítója és főnöknője, árvaház- és szegényház-alapító, az első női fogházmisszió, valamint a hajléktalanok menhelymissziójának hazai megszervezője; író, egyházi író, a Katolikus Nővédő Egyesület alelnöke, majd ügyvezető elnöke, a Katolikus Tisztviselőnők és Női Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségének alapító elnöke, a Katolikus Női Patronage Egyesület, valamint a Katolikus Leányok Orszá- gos Szövetsége megalapítója) 1877-1942. Sírfelirata: "Egy a szükséges."

1-757: Krupár Géza (bányamérnök, a hazai szénbányászat gépesítésének egyik vezetője) 1893-1968.

1-763: Abonyi Tivadar (színművész, színházi rendező, festőművész) 1887-1968.

1-784: Simonyi István (iparművész) 1915-1968.

1-787/788: Szy Ferenc (vezérőrnagy) 1872-1942.

1-795: Malán Mihály (fizikai antropológus, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum embertani részlegének vezetője; a Testnevelési Főiskola sport-embertani laboratóriumának megszervezője; az Anthropológiai Közlemények alapító szerkesztője) 1900-1968.

1-832: Béres Tibor (sportvezető, a Magyar Torna Szövetség elnöke) 1922-1996.

1-835: Rónay Mária (író, publicista, a Világ szerkesztője) 1899-1968. Sírfeliratai: "Magyar irónő." "Élete szeretet volt - szeretete jóság."

1-848: Rózsa Endre András (költő, kiadói szerkesztő) 1941-1995. Sírverse: "Amit adsz a világnak, / elfekvő nyolcasok, / végtelenbe tekerednek / - s elnyugosznak ott."

1-855: Páder János (kosárlabdázó, főiskolai tanár, sportíró, mesteredző; sportvezető, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke) 1926-2001.

19/1. parcella

1-4: Egerfarmosi Kandó Irén (a Liszt Ferenc Társaság megalapításának kezdeményezője, a Liszt Ferenc Múzeum egyik létrehozója) 1879-1947.

Vele: Szinyei Merse Félix (második férje; országgyűlési képviselő) 1874-1952.

Monyorói báró Urbán Gáspár (Kandó Irén veje; országgyűlési képviselő, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánja; báró Urbán Péter országgyűlési képviselő fia) 1897-1975.

1-5: Vitális István /Vitalis/ (geológus, főiskolai és egyetemi tanár, a soproni főiskola rektora és egyetemi rangra emelésének egyik kezdeményezője; számos hazai kőszén-telep feltárója, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke, az MTA tagja; Vitális Sándor geológus apja) 1871-1947. Sírfelirata: "Az Isten szeretet." (1Ján 4,16)

Vele: Szolnoky Elemér (gépészmérnök, az eleveniszapos szennyvíztisztító telepek egyik meghonosítója; baleset áldozata) 1923-1979.

1-18: Balás P. Elemér (jogtudós, kúriai bíró, egyetemi tanár, dékán; a Szerzői Jogi Szakértői Bizottság és a Magyar Sajtótudományi Társaság alelnöke, az Iparjogvédelmi Egyesület társelnöke, az MTA tagja) 1883-1947.

1-20: Pünkösti Andor (színházi és filmrendező, műkritikus, író, publicista, színészpedagógus; az Írók Bemutató Színházának igazgatója, a Magyar Színház művészeti igazgatója, a Madách Színház igazgatója; a Budapesti Színikritikusok Szindikátusának megalapítója és főtitkára, az Új Thália egyik megalapítója, a Magyar Színpad szerkesztője; öngyilkos lett) 1892-1944 [Konyorcsik János].

1-27/28: Szinnyei Ferenc (irodalomtörténész, címzetes egyetemi tanár, a Kisfaludy Társaság és az MTA tagja; id. Szinnyei József bibliográfus fia, ifj. Szinnyei József nyelvész és Szinnyei Otmár író öccse) 1875-1947.

1-29/30: Illésházy Gábor (vezérőrnagy) 1889-1956.

1-45/46: az ostrom idején lebombázott Vitéz utca 2. és Fő utca 59. számú ház lakóinak közös sírja. Itt nyugszik:

Gulácsy Irén /P. Gulácsy; Pálffy Jenőné/ (írónő, publicista) 1894-1945.

Kisjókai és köpösdi gróf Takács-Tolvay József (altábornagy, hadtestparancsnok, országgyűlési képviselő, diplomata; az Országos Frontharcos Szövetség megszervezője és elnöke) 1876-1945.

1-47/48: az ostrom idején lebombázott Margit körút 43/45. és Keleti Károly utca 1. számú ház (Regent-ház) lakóinak közös sírja.

1-57/58: Ringer János 1868-1937 [Holló Barnabás].

1-61/62: Tichy Lajos (hetvenegyszeres válogatott labdarúgó, Európa-bajnoki bronzérmes, kétszeres magyar bajnok) 1935-1999.

1-69/70: Varga Bálint (gépészmérnök, vasúti kocsi- és sínautóbusz-tervező, a Magyar Államvasutak üzletigazgatója) 1891-1948.

1-81/82: Sándorfy Kamill (jogász, kúriai bíró, majd tanácselnök, egyetemi magántanár; jogi író, döntvénytár-szerkesztő) 1880-1953.

1-83/84: Drozdy Győző (kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő; a Függetlenségi és 48-as Párt titkára, az Országos Kisgazdapárt főtitkára, a Független Kisgazdapárt és a Független Földmíves Szövetség egyik megalapítója; író, publicista, a Kultúra, valamint az amerikai Írás alapító szerkesztője, a Budai Újság, a Magyar Ugar, a Magyarok Vasárnapja, a Falu, illetve a Világ szerkesztője, a Magyar Gazda tulajdonosa és felelős szerkesztője, az Esti Kurír Rt. vezérigazgatója; a húszas években az Amerikai Magyar Revíziós Liga megszervezője és ügyvezető alelnöke, a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője, 1945 után a Magyar Szabadság Párt egyik megalapítója; Drozdy Gyula pedagógus öccse) 1885-1970.

1-91: Gózony Lajos (bakteriológus, egyetemi magántanár) 1886-1947.

1-113: Pénzes Zoltán (iparoktatási főigazgató) 1886-1948.

1-119: Balogh István /Balogh páter/ (római katolikus pap, címzetes apát, kisgazdapárti politikus, egyházi író; nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, miniszterelnökségi államtitkár, kormánybiztos, a Független Kisgazdapárt főtitkára, majd a Független Magyar Demokrata Párt egyik megalapítója és elnöke; a Szegedi Katolikus Tudósító alapító szerkesztője, a Szegedi Hírlap, a Magyar Család és a szegedi Tanyasi Újság szerkesztője, a Délmagyarország társszerkesztője) 1894-1976.

1-128: Vaszkó Endre (miniszteri tanácsos) 1869-1942.

1-135: Suták Erzsébet /Fésűs Imréné/ 1889-1937 [Szamosi Imre].

1-138: Detrekőy Emil (vegyészmérnök) 1940-1980.

1-142: Koós Zoltán (jogász, gazdasági író, a Magyar Földhitelintézet vezérigazgatója, a Felsőház tagja) 1883-1950.

1-148: Pagani Frigyes (a Magyar Államvasutak Takarék- és Segélyszövetkezetének elnök-igazgatója) 1880-1947. Sírfelirata: "A szövetkezet naggyá és virágzóvá fejlesztése érdekében kifejtett odaadó munkájával hervadhatatlan érdemeket szerzett. Emlékét soha el nem muló hálával őrizzük."

1-151: Szilágyi Imre (a Péti Nitrogénművek igazgatója) 1898-1949.

1-160: Korzáti Erzsébet /Vékes Ödönné/ (Szabó Lőrinc múzsája, A huszonhatodik év című ciklus ihletője) 1902-1950.

1-165: Ajkay Zoltán (fül-orr-gégész, egyetemi tanár) 1909-1977.

1-169: Jeney Ferenc (erdőmérnök, geodéta, a Földmérési Intézet igazgatóhelyettese) 1927-1984.

1-170: Götze Árpád (fül-orr-gégész, címzetes egyetemi tanár, főorvos) 1891-1977.

1-171: Ditrói Mór /Himmelstein/ (színművész, színházi rendező, író, műfordító; a kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója, majd a Vígszínház megszervezője és első igazgatója; az Országos Színészegyesület ügyvezető elnöke és színészképző iskolájának alapító igazgatója) 1851-1945.

1-172: Barabás Mihály (radiológus, főorvos; a modern tüdőgyógyászati röntgenológia egyik hazai úttörője) 1900-1977.

1-176: Szepesbélai Lám Dezső (Debrecen rendőrfőkapitánya) 1880-1945.

1-203: Hűvös Sándor (pilóta, alezredes, a Magyar Légiközlekedési Vállalat vezérigazgatója; koncepciós per elítéltje) 1911-1977.

1-209: Bogsch Géza (honvédelmi államtitkár) 1874-1948.

1-226/227: Kallós Ede /Kohn/ (klasszika-filológus, vallástörténész) 1882-1950.

1-234/235: Telcs Ede /Telsch/ (szobrász- és éremművész) 1872-1948 [saját műve].

1-262/263: Matics Árpád (villamosmérnök, erőműtervező) 1892-1972.

2-10: Tasnádi Kubacska András (geológus, paleontológus, író, tudománytörténész; a Természettudományi Múzeum főigazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum alelnöke, a Magyarhoni Földtani Társulat titkára) 1902-1977.

2-17: Wehner Tibor (zongoraművész, főiskolai tanár) 1918-1977.

2-31: Binder Béla (bányamérnök, a hazai olajtermelés irányítónak egyike, Európa első gázvisszanyomásos termelési rendszerének kiépítője; a Bányászati és Kohászati Lapok szerkesztője, a Kőolaj és Földgáz alapító főszerkesztője; koncepciós per elítéltje) 1905-1977.

2-39: Futó József (geográfus, meteorológus, klimatológus, főiskolai tanár, tanszékvezető) 1918-1977.

2-49: Somogyvári Pál (színművész) 1924-1994.

2-63: Várszegi József /Vennesz/ (atléta, gerelyhajító, olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes, kétszeres főiskolai világbajnok, huszonháromszoros magyar bajnok; sportíró) 1910-1977.

19/2. parcella

1-37: Dolgos János (publicista, rádiós szerkesztő) 1929-1978.

1-39: Juhász László (iparművész, belsőépítész, bútortervező, művészeti író; a Budapesti Műbútorasztalosok Szövetségének ügyvezető igazgatója, az Iparművészeti Tanács főtitkára, a Magyar Urbanisztikai Társaság egyik megalapítója) 1906-1978.

1-47: Koszó János (irodalomtörténész, nyelvész, germanista, főiskolai és egyetemi tanár, intézetigazgató; az Egyetemes Philologiai Közlöny, a Műhely és az Ergaszterion egyik szerkesztője) 1892-1952.

Vele: Ferch Irma (felesége; zeneszerző, a sportesemények zenekíséretének hazai kezdeményezője) 1903-1977.

1-54: Brodszky Dezső (gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető; Jendrassik György tervezőtársa, a Ganz-Jendrassik-motorok turbófeltöltésének és a turbófeltöltők önjárásos vizsgálati módszerének kidolgozója) 1910-1978.

1-59/60: Gonda József (jogász, sportvezető) 1905-1952.

1-63/64: Komondy Zoltán (gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, feltaláló; az Országos Automobil Kísérleti Állomás, majd a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet igazgatója, a Hőtechnikai Kutatóintézet megszervezője és igazgatója) 1892-1957.

1-83: Fischer Antal (reumatológus, patológus, fiziológus, egyetemi tanár, főorvos; orvos- filozófiai író, a Chinoin biológiai laboratóriumának vezetője, a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság elnöke) 1901-1979.

1-95: Finta Gerő /Finta Gergely/ (költő, műfordító, műkritikus) 1889-1981.

1-108: Antal István (zongoraművész, a Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár; a Liszt Ferenc Társaság egyik megalapítója; Antal Márk pedagógus fia, Antal János publicista öccse) 1909-1978.

1-114: Vargacz Dezső (postafőigazgató) 1886-1952.

2-11/12: Telekes Béla (költő, műfordító) 1873-1960. Sírfelirata: "Néhány dalért - mi másért jöttem volna e világra!"

2-13/14: Papp Ervin (kisgazdapárti politikus, római katolikus papnövendék; koncepciós per áldozata) 1922-1951. Sírfelirata: "Ne féljetek azoktól, akik csak a testet tudják megölni... A léleknek nem árthatnak..." (Mát 10,28)

2-19/20: Sándy Gyula (építész, szerkezettani író, egyetemi tanár) 1868-1953.

2-33: Bányai Aladár (miniszteri tanácsos) 1876-1952.

2-45: Pavlik János (műasztalos iparművész) 1879-1952.

2-54: Reguly Zoltán (gépészmérnök, feltaláló, a hazai erősáramú készülékgyártás kifejlesztője) 1904-1952.

2-63: Ordass Lajos /Wolf/ (evangélikus lelkész, a bányai, majd a déli egyházkerület püspöke, koncepciós per elítéltje; esperes, író, publicista; a Lutheránus Világszövetség alelnöke) 1901-1978.

2-76: Lendvai György (karmester, korrepetitor; Lendvai Andor operaénekes fia) 1937-1989.

4-24: Bárdos Károly (agrármérnök, a hazai faiskolai termesztés korszerűsítője, a Magyar Agrártudományi Egyesület titkára) 1933-1978.

5-1: Szolnoki János (mikrobiológus) 1920-1978.

7-21: Török István (építészmérnök, geodéta, statikus; a modern építőipari geodézia hazai úttörője) 1920-1978.

19/3. parcella

1-13: Hoepfner Guido (építész; a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége, illetve a Magyar Mérnök és Építész Egylet alelnöke, a Felsőház tagja) 1868-1945.

1-16: Kiss István (könyvtáros, irodalom- és művelődéstörténész, egyetemi docens, tanszékvezető; a Könyvtári Figyelő főszerkesztője) 1922-1978.

1-17: Jausz Béla (neveléstörténész, pedagógus, egyetemi tanár, tanszékvezető, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem rektora; az MTA Neveléstörténeti Albizottsága és a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke) 1895-1974.

1-24: Fóris László (államtitkár) 1895-1977.

1-41: Ország Lili /Oestereicher/ (festőművész, grafikus, illusztrátor, báb- és díszlettervező; Oestereicher Manó Mihály borász lánya, Majlát György gyógypedagógus felesége) 1926-1978 [Vilt Tibor - Gulyás Gyula].

1-50/51: Domanovszky Endre (filozófus, pedagógus, akadémiai tanár; író, költő, a magyar nyelvű filozófiatörténet-írás egyik megalapozója, az MTA tagja) 1817-1895.

Vele: Domanovszky Sándor (fia; történész, gazdaság- és művelődéstörténész, akadémiai és egyetemi tanár, dékán, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora, a magyar agrártörténet-írás megalapítója; művelődéspolitikus, az Országos Ösztöndíjtanács ügyvezető igazgatója, az Országos Evangélikus Tanáregyesület elnöke, a Felsőház tagja; a Magyar Történelmi Társulat alelnöke, a Századok és a Magyar művelődéstörténet szerkesztője, a Lengyel és az Osztrák Tudományos Akadémia, valamint az MTA tagja) 1877-1955.

Domanovszky Ákos (Domanovszky Sándor fia; könyvtáros, jogász, a katalogizálás nemzetközi rangú szakembere; a pécsi Egyetemi Könyvtár igazgatója, a budapesti Egyetemi Könyvtár főkönyvtárosa, majd igazgatóhelyettese és katalógusrendszerének modernizálója; Domanovszky Endre festőművész és Domanovszky György művészettörténész bátyja) 1902-1984.

1-85/86: Kakasfalvi Lénárt Zoltán (fül-orr-gégész, egyetemi tanár, főorvos, klinikaigazgató; egészségügyi főtanácsos, a Magyar Fül-Orr-Gégeorvosi Társaság alapító elnöke, a gégeszakorvosi képzés hazai megszervezője) 1870-1951.

1-87/88 (jelképes): Darázs Árpád (karmester) 1922-1986 [fotográfiával].

1-108: Ollé Lajos (statisztikus, egyetemi tanár) 1923-1988.

2-4: Rohmann Henrik (hárfaművész) 1910-1978.

2-88: Bagi Jenő (festőművész) 1912-1978.

3-16: Fülöp Mihály (gépésztechnikus, feltaláló) 1915-1978.

4-8: Zalai Tóth János (építész, etnográfiai és építészeti író, egyetemi magántanár, festőművész; Szombathely főmérnöke, a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum egyik létrehozója) 1899-1978.

4-14: Irányossy Géza /Knoblauch/ (evezős, ötszörös magyar bajnok) 1903-1978.

Vele: Vértessy Katalin (felesége; atléta, gátfutó, négyszeres magyar bajnok, többszörös csúcstartó; futó, magas- és távolugró) 1909-1981.

5-8: Tahi-Tóth Nándor (festőművész) 1912-1978.

6-18: Kopp Jenő (művészettörténész, muzeológus, műkritikus; a Fővárosi Képtár egyik megalapítója és igazgatója, a fővárosi múzeumok központi igazgatója) 1900-1977 [Bittsánszky-Kopp Judit]. Sírverse: "Megtettem mindent, amit megtehettem, / kinek tartoztam, mindent megfizettem. / Elengedtem mindenki tartozását, / felejtsd el arcom romló földi mását." (Dsida Jenő: Sírfelirat)

9-8: Lázár György /Lám Leó/ (pedagógus, egyetemi docens, tanszékvezető; 1948-ig Rákosi Mátyás titkárságának vezetője; műfordító, lexikonszerkesztő, az Apáczai Csere János Kísérleti Gimnázium megszervezője és igazgatója; Lám Béla író fia) 1921-1978.

9-12: Fejes Jenő (autó- és motortervező, címzetes mérnök, a Fejes-féle lemezmotor és autó feltalálója, a hazai gépkocsi- és repülőgépgyártás egyik megalapozója; a Magyar Általános Gépgyár autógyárának műszaki vezetője, a Ganz-Fiat Repülőgépmo- torgyár, majd a Fejes Lemezmotor- és Gépgyár igazgatója) 1877-1952.

20/1. parcella

1-21/22: Faludi Antal /Held; Faludy/ (színművész) 1852-1932.

1-27/28: Szentgyörgyi Czeke Endre, id. (gyárigazgató) 1865-1942.

1-41: Szörényi Andor (római katolikus pap, teológiai tanár, egyházi író; a kalocsai papnevelde rektora) 1908-1969.

1-138: Dékány István János (gépészmérnök) 1918-1969.

1-141: Czidra László (blockflöte-művész, főiskolai tanár, a Camerata Hungarica együttes megalapítója) 1940-2001. Sírfelirata: "A zene élet, halál..." (Pernye András)

1-158: Bohuniczky Szefi /Maller Dezsőné/ (írónő, műkritikus, irodalmi szalon vezetője) 1894-1969.

1-165: Ludányi Bay Béla (tőr- és párbajtőrvívó, Európa-bajnoki bronzérmes, hatszoros magyar bajnok; vívómester, szövetségi kapitány, 1945 után a vívómesterképzés újjászervezője, a magyar párbajtőr-iskola kialakítója; író, a Magyar Vívó Szövetség és a Magyar Vadászok Szövetsége alelnöke) 1907-1999.

1-169: Gogl István (gyárigazgató) 1894-1945.

1-198: Bittsánszky-Kopp Judit (szobrászművész) 1943-1995.

1-266: Farkas Zoltán (művészettörténész, műkritikus, publicista, műfordító; a Kisfaludy Társaság tagja) 1880-1969.

1-271: Berkes Kálmán (klarinétművész, zenepedagógus, a Berkes-kamaraegyüttes megalapítója és vezetője) 1909-1969.

1-272: Ujfalusi László (harsona- és tubaművész, főiskolai tanár) 1914-2001.

1-302: Ternyák Zoltán (színművész) 1963-2003.

1-304: Deési Daday András (bőrgyógyász, orvostörténész, egyetemi magántanár, református főgondnok; a világ első állatorvos-történeti múzeumának megszervezője) 1889-1973. Sírverse: "Ha reményid árbócát / sors viharja széttöré, / nézz a csillagok közé! / Ők lesznek vezérid, / ha lelkedben él a hit!"

1-357: Vaits Ferenc (vízépítő mérnök, az Országos Árvízvédelmi Szolgálat vezetője) 1910-1993.

1-361: Tallós Ödön (kapucinus szerzetes, tartományfőnök) 1912-1991.

1-370: Kovalcsik János (fuvolaművész) 1928-1987.

1-415: Bornemisza Félix /Schmidt/ (tengerésztiszt, folyamőr törzskapitány, szabadkikötő-igazgató; a Magyar Hajózási Szövetség ügyvezető elnöke) 1895-1969.

1-431: Péczely Béla /Pacher/ (művészettörténész, Budapest főjegyzője) 1898-1971.

1-437: Vincze Imre (zeneszerző) 1926-1969. Sírverse: "Én / én vagyok / s amilyen / lettem / lettem." (Omar Hajjám: Perzsa dalok)

1-463: Petrányi Győző (gyermekgyógyász, egyetemi magántanár) 1903-1969.

1-473: Békés György (szülész-nőgyógyász, a Semmelweis Kórház igazgató főorvosa) 1920-1969 [Mikus Sándor].

1-478: Pethő Tibor (publicista, író, országgyűlési képviselő, a Magyar Nemzet főszerkesztője, majd szerkesztőbizottságának elnöke, a Harang főszerkesztője; a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, az Országos Béketanács, valamint a Hazafias Népfront Országos Tanácsa alelnöke; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; Pethő Sándor szerkesztő fia) 1918-1996.

1-501: Hargitai László /Hesz/ (agrokémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, a Kertészmérnök főszerkesztője; a Magyar Talajtani Társaság alelnöke, a Magyar Tőzeg Társaság elnökhelyettese, a Környezetvédelmi Egyesület egyik megalapítója) 1930-1996.

1-519: Tompa József /Techert/ (nyelvész, nyelvművelő, az MTA Nyelvtudományi Intézetének osztályvezetője) 1905-1990.

Vele: Lovas Rózsa (felesége; filológus) 1903-1991.

1-521: Eckhardt Sándor (irodalomtörténész, nyelvész, művelődéstörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; polgári demokrata politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, a Demokrata Néppárt alelnöke; műfordító, szótárszerkesztő, a Budapesti Philologiai Társaság alelnöke; a párizsi Études Hongroises et Fenno-Ougriennes, valamint a Magyar Szemle, az Egyetemes Philologiai Közlöny, az Irodalomtörténeti Közlemények és a Magyarságtudomány egyik szerkesztője, az MTA tagja; Eckhart Ferenc történész öccse) 1890-1969.

20/2. parcella

1-14: Kántor Andor (festőművész, a Nemzeti Szalon és a Szentendrei Festők Társasága titkára; Gálffy Lola festő férje) 1901-1990.

1-23: Prinz Gyula (geográfus, geológus, kartográfus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a hazai földszármazástani kutatások egyik elindítója, a Kárpát-medence kialakulására vonatkozó Tisia-elmélet kidolgozója; a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke, majd tiszteletbeli elnöke, az MTA tagja) 1882-1973.

1-71: Márkcsemernyei Váczy Péter (történész, levéltáros, könyvtáros, egyetemi tanár; a Magyar Országos Levéltár allevéltárnoka; műgyűjtő, adományozó, a győri Városi Művészeti Múzeum megalapítója, az MTA tagja) 1904-1994.

1-80: Borsfay Tamás (iparművész, belsőépítész) 1946-1997.

1-98: Nagy-győri Szőts István (filmrendező, forgatókönyvíró, főiskolai tanár; a Szőts Film megalapítója; Szellay Alice színész második férje) 1912-1998.

1-189: Bojanoff Nikifor 1910-1969 [Szabó Iván].

1-207: Merly István (publicista, a Magyar Távirati Iroda szerkesztője) 1914-1969.

1-220: Kaszó Zoltán (mikológus) 1920-1978.

1-237: Bakos Gyula (színművész) 1899-1969.

1-275: Tompa Sándor /Tompa Pufi/ (színművész) 1903-1969.

1-277: Geleji Dezső (publicista, polgári radikális politikus, író, műfordító; a Galilei Kör titkára, a Haladás felelős szerkesztője; Geleji Frigyes publicista fia, Geleji Sándor kohómérnök bátyja) 1893-1969.

1-318: Forgács László (esztéta, irodalomtörténész, műfordító, műkritikus) 1931-1970.

1-321: Thienemann Ottó (folyamőr vezérkapitány) 1884-1945 [Schmidt Gyula].

1-341: Annunciáta nővérek rendi sírboltja.

1-342: Károlyi Antal (építész, restaurátor, építészeti író; Szombathely főépítésze, a Magyar Építőművészek Szövetségének egyik megalapítója) 1906-1970.

1-347: Dötsch Károly (gépészmérnök, épületgépész; az Épületgépészet szerkesztője) 1901-1988.

1-354: Ábrahám Kálmán (MSZMP-politikus, gépészmérnök, közgazdász, címzetes egyetemi tanár; országgyűlési képviselő, közlekedés- és postaügyi, majd környezetvédelmi és vízgazdálkodási államtitkár, építésügyi és városfejlesztési miniszter; az Út- és Vasúttervező Vállalat műszaki igazgatója, a hazai műút-hálózat kialakításának vezetője; a Balatoni Intéző Bizottság, valamint az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke, a Környezetgazdálkodási Intézet főigazgatója) 1931-1998.

1-362: Eperjessy Géza (történész, gazdaságtörténész, pedagógus, főiskolai tanár, tanszékvezető, címzetes egyetemi tanár; Eperjessy Kálmán történész fia) 1926-1998.

1-372: Tardy Lajos /Kallós/ (művelődéstörténész, író, műfordító, jogász, könyvtáros; az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda megszervezője és igazgatója; koncepciós per elítéltje) 1914-1990.

1-378: Óhidy Lehel /óhidi Légmán/ (bábművész, bábművészeti író, színész; bábtörténész, bábgyűjtő) 1925-1977.

1-386: Hallóssy Ferenc (vízépítő mérnök, halászati kutató) 1890-1970.

1-391: Kőhalmi Béla (könyvtáros, bibliográfus, egyetemi tanár, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgatóhelyettese; író, lexikonszerkesztő, publicista, a Könyvtári Szemle, a Rádió Újság, a Könyvtártudományi Szemle, a Könyvtártudományi Beszámoló, a Magyar Könyvszemle, illetve Pikler Blankával a Magyar Könyvészet szerkesztője) 1884-1970.

Vele: Uray Géza (veje; orientalista, nyelvész, tibetológus) 1921-1991.

1-401: Koller György (jogász, a Koller Galéria megalapítója és vezetője) 1923-1996.

1-427: Götz Gusztáv (evezős, Európa-bajnok és kétszeres ezüstérmes, nyolcszoros magyar bajnok) 1900-1970.

1-436: Zalányi Béla (paleontológus, geológus) 1887-1970.

1-445: Brückner János (gépészmérnök, hangmérnök, vetítéstechnikus; a hangosfilm és a szinkronizálás egyik hazai úttörője, a közép- és felsőfokú technikusképzés újjászervezője) 1904-1986.

1-510: Kőrösy László (miniszteri tanácsos) 1886-1939.

1-527: Péter György (közgazdász, statisztikus, matematikus, címzetes egyetemi tanár, tanszékvezető; Szeged alpolgármestere, az Országos Társadalombiztosító Intézet vezérigazgatója, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, az 1968-as gazdasági reform egyik előkészítője; a Statisztikai Szemle főszerkesztője, a Demográfia szerkesztőbizottságának elnöke, több számítási módszer hazai bevezetője; Pikler Emmi gyermekgyógyász férje; öngyilkos lett) 1903-1969.

1-544: Fejéregyházi Csapody István, ifj. /Csapodi/ (szemész, főorvos, címzetes egyetemi tanár; az élő szemről kontaktüvegekhez való mintavétel módszerének kidolgozója; a Magyar Szemorvostársaság főtitkára, majd elnöke; id. Csapody István szemész fia, Csapody Vera botanikus öccse) 1892-1970.

Vele: Mócsy Márta (felesége; szemész) 1897-1980.

1-549: Vertse Albert (ornitológus, fotóművész) 1906-1979.

1-555: Mécs Alajos /Mayer/ (író, publicista) 1893-1978.

1-619: Skerlecz Iván (tájfutó, magyar bajnok; sportvezető, a Magyar Tájfutó Szövetség elnöke) 1939-1996.

1-646: Ivánka Csaba (színművész, színházi rendező) 1948-1996 [Pusztai Ágoston, 1998].

1-660: Vaszkó Mihály (pszichológus, pedagógus, neveléstörténész, egyetemi tanár, parasztpárti politikus; a munkalélektani kutatások hazai megalapozója, az MTA Gyermeklélektani Intézetének osztályvezetője, a Pedagógiai Szemle felelős szerkesztője) 1920-1970.

1-676: Csapek Károly (festőművész) 1904-1976.

1-694: Irsy László /Irsik/ (építész, építészeti író; a Fővárosi Közmunkák Tanácsának alelnöke, az Erőmű Tervező Iroda főépítésze, a Magyar Építőművészet szerkesztője) 1895-1981.

1-756: Szántó Tibor /Czien/ (grafikus, tipográfus, könyvművész, művelődéstörténész, főiskolai tanár; kiadói szerkesztő, a Magyar Helikon Kiadó igazgatója; a Magyar Bibliofil Társaság főtitkára, a Magyar Grafika és az Interpress-Grafik szerkesztője) 1912-2001.

1-786: Schiller Alfréd, id. (fotóművész, műtárgyfényképész, tipográfus; a színes képek nyomdai sokszorosításának hazai úttörője, több nyomdai műszer kifejlesztője, az érintkezőrács meghonosítója) 1905-1970.

1-787: László Gyula (régész, történész, muzeológus, egyetemi tanár; festőművész, grafikus, művészeti író; a Magyar Nemzeti Múzeum középkori osztályának vezetője, a kettős honfoglalás elméletének kidolgozója; Vida Mária festő férje) 1910-1998.

1-788: Burgert Róbert (mezőgazdász, címzetes egyetemi tanár, MSZMP-politikus; a Pécsi, majd a Bábolnai Állami Gazdaság igazgatója, a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát vezérigazgatója) 1924-1999.

1-804: Herepey-Csákányi Győző (sebész, főorvos, egyetemi magántanár) 1888-1945.

1-810: Földes István (mikrobiológus, immunológus, címzetes egyetemi tanár; az Országos Korányi Tbc Intézet tudományos igazgatója, az MTA Mikrobiológiai Kutatócsoportjának igazgatója) 1921-2002.

1-811: Járay József (operaénekes) 1913-1970. Sírfelirata: "Ó, miért nem fogtad jobban a kezem?" (Katona József: Bánk bán)

1-850: Dévay Camilla (színművésznő; Udvaros Béla rendező felesége) 1922-1998. Sírfelirata: "Élektra"

1-895/896: Szederjei Ákos (erdőmérnök, író, a Nimród szerkesztője) 1911-1991.

1-903/904: Rödönyi Károly (gépészmérnök, a Magyar Államvasutak vezérigazgatója, államtitkár, közlekedés- és postaügyi miniszter; a Közlekedéstudományi Egyesület főtitkára, majd elnöke, a Nemzetközi Vasúti Szövetség, valamint a Győr- Sopron-Ebenfurti Vasút elnöke) 1911-1995.

1-907/908: Steinhausz Tibor (építészmérnök, statikus) 1944-1999.

1-927/928: Dénes István (miniszteri tanácsos) 1864-1943.

1-929/930: Borsos Miklós (szobrász- és éremművész, grafikus, főiskolai tanár; festő- és iparművész, ötvös, illusztrátor, író) 1906-1990 [a relief saját műve: "Hajnal", 1981; síremlék: Kampfl József].

Vele: Kéry Ilona (felesége; kertművészeti író) 1911-2001.

1-931: Török Richárd (szobrászművész) 1954-1993 [saját műve].

1-932: Maróti János (szobrászművész) 1916-1987.

1-941/942: Prahács Margit (zenetörténész, esztéta, egyetemi magántanár, zenekritikus; bibliográfus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola könyvtárának vezetője) 1893-1974.

Vele: Kratochwill Mimi (művészettörténész) 1902-1990.

 

Akadémiai körönd ("320")

1-1/2: Bolgár Elek /Beuer/ (történész, jogász, akadémiai és egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; kommunista politikus, külügyi népbiztos-helyettes, majd államtitkár, diplomata, publicista, a New York-i Népakarat szerkesztője; a Történelmi Materializmus Kutatóintézetének igazgatója, az MTA tagja) 1883-1955.

1-3/4: I. Tóth Zoltán /Inokai-Tóth/ (történész, bibliográfus, egyetemi tanár, tanszékvezető; az MTA Történettudományi Intézetének osztályvezetője, a Magyar Történelmi Társulat alelnöke, az MTA tagja; 1956. október 25-én a Parlamentnél lelőtték) 1911-1956.

1-5/6: Bulla Béla (geográfus, geomorfológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, a modern negyedkor-kutatások és a klimatikus morfológiai irányzat hazai megalapozója; a Magyar Földrajzi Társaság elnöke, az MTA Földrajztudományi Kutatócsoportjának igazgatója, a Földrajzi Értesítő főszerkesztője, az MTA tagja) 1906-1962.

1-7/8: Schulek Elemér (kémikus, farmakológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a modern gyógyszerkutatás és hatósági gyógyszerellenőrzés hazai megalapozója, a magyar analitikai kémiai iskola létrehozója, az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója és kémiai osztályának megszervezője; a nemzetközi rangú Magyar gyógyszerészkönyv megalkotója, az Acta Pharmaceutica Hungarica főszerkesztője, az MTA tagja) 1893-1964.

1-9/10: Kniezsa István (nyelvész, filológus, szlavista, településtörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; az Erdélyi Tudományos Intézet igazgatója, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke, az Études Slaves et Roumaines, majd a Studia Slavica szerkesztője; az MTA tagja) 1898-1965.

1-11/12: Zimmermann Ágoston (állatorvos, anatómus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, az Állatorvosi Főiskola, majd a Műegyetem rektora; a Természettudományi Társulat elnöke, az Állatorvosi Lapok szerkesztője, az MTA tagja) 1875-1963.

1-13/14: Horváth János (irodalomtörténész, egyetemi tanár, műkritikus, a magyarországi latin irodalom kutatásának egyik úttörője; a Magyar Irodalomtörténeti Társaság egyik megalapítója és titkára, a Minerva, valamint a Napkelet egyik szer- kesztője, a Kisfaludy Társaság és az MTA tagja) 1878-1961.

1-15/16: Hetényi Géza /Hecht/ (belgyógyász, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató; az idegrendszer funkcionális zavarai, illetve a hipertónia és a fekélybetegségek összefüggésének egyik első kimutatója; az Acta Medica főszer- kesztője, az MTA tagja) 1894-1959.

1-17/18: Kodály Zoltán (zeneszerző, zenepedagógus, folklorista, karnagy, népdalgyűjtő, zenetörténész, író; a zenetörténet egyik legnagyobb kórusszerzője, az összehasonlító népzenetudomány és a hazai népzeneoktatás egyik megalapítója, Bartók Bélával az Új Magyar Zeneegyesület létrehozója; zenekritikus, akadémiai és főiskolai tanár, a Zeneakadémia aligazgatója, a Magyar népzene tára szerkesztője; a Művészeti Tanács, majd 1956-ban a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsának elnöke, a második világháborúban üldözöttek megmentője; az MTA Néptudományi, Zenetudományi, illetve Nyelvművelő Bizottságának elnöke, valamint Népzenei Kutatócsoportjának igazgatója, a Nemzetközi Népzenei Tanács elnöke, a Nemzetközi Zenepedagógiai Társulat díszelnöke, a Kisfaludy Társaság és több külföldi tudományos akadémia tagja, az MTA tagja és elnöke) 1882-1967 [Pátzay Pál, 1973 előtt].

Vele: Sándor Emma /Schlesinger/ (első felesége; műfordító, zeneszerző, népdalgyűjtő) 1863-1958.

1-19/20: Marton Géza (jogtudós, akadémiai és egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a kártérítési felelősség nemzetközi rangú kutatója, az MTA tagja; Marton Sándor pedagógus és Marton Lajos református teológus öccse) 1880-1957.

1-21/22: Varga József (vegyészmérnök, egyetemi tanár, a hazai kőolaj-finomító ipar egyik megalapítója, országgyűlési képviselő, iparügyi államtitkár, iparügyi, illetve kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter; a kénhidrogén-effektus felfedezője, több üzemanyagfajta előállítója, a hidrokrakk-eljárás kidolgozója; a Nagynyomású Kísérleti Intézet igazgatója, az MTA tagja) 1891-1956.

1-23/24: Zemplén Géza (kémikus, egyetemi tanár, a szerves kémia első hazai professzora; a modern magyarországi gyógyszeripar és a szerves vegyipar egyik megalapozója, számos szerves kémiai eljárás kidolgozója, az MTA tagja; Zemplén Győző fizikus öccse) 1883-1956.

1-25/26: Szladits Károly (jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar magánjog főszerkesztője; a Tudományegyetem első királyi kitüntetéssel avatott doktora; döntvénytár- szerkesztő, a Békejog és Békegazdaság szerkesztője, a Jogtudományi Közlöny első főszerkesztője; a hágai állandó nemzetközi választott bíróság, valamint az MTA tagja) 1871-1956.

1-27/28: Rácz Mihály (mezőgazdász, akadémiai tanár; a tömegszelekciós állattenyésztés első hazai alkalmazója, több gyapjútermelési eljárás kidolgozója) 1885-1957.

1-29/30: Zsirai Miklós (nyelvész, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke, a Magyarosan, majd a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztője, az MTA tagja és főtitkári irodájának vezetője) 1892-1955.

1-31/32: Szekfű Gyula (történész, levéltáros, egyetemi tanár, a szellemtörténeti irányzat legnagyobb hazai képviselője; országgyűlési képviselő, diplomata, publicista, a Magyar Szemle alapító szerkesztője; a Magyar Szemle Társaság megalapítója, Hóman Bálinttal a Magyar történet szerzője, az MTA tagja) 1883-1955 [Pátzay Pál, 1958].

2-3/4: Jávorka Sándor (botanikus, geobotanikus, tudománytörténész, címzetes egyetemi tanár; a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának igazgatója, a Magyar Biológiai Társaság első elnöke; herbológiai szakember, számos növényalak felfedezője és névadója, az Acta Botanica főszerkesztője, az MTA tagja) 1883-1961.

2-5/6: Marót Károly /Kronstein/ (klasszika-filológus, vallástörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; az Ókortudományi Társaság első elnöke, az International Association for the History of Religions magyar bizottságának elnöke, az MTA tagja) 1885-1963.

2-7/8: Csejthei Ratkovszky Ferenc (gépészmérnök, egyetemi magántanár, erőműtervező; feltaláló, a relé nélküli automatikus feszültségszabályozó, valamint a BoCo típusú fázis- és periódusváltós villamos mozdony szabadalmaztatója; a Ganz Villamossági Művek igazgatója, majd Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek vezérigazgatója, az MTA tagja) 1900-1965.

Vele: Csejthei Ratkovszky Károly (apja; erdőmérnök, zoológus, entomológus; a soproni állami erdőhivatal vezetője) 1862-1919.

2-9/10: Turóczi-Trostler József (irodalomtörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető; szociáldemokrata politikus, országgyűlési képviselő; műfordító, publicista, műkritikus, az Acta Litteraria szerkesztője, az MTA tagja) 1888-1962 [Schaár Erzsébet, 1964].

2-11/12: Buzinkai Buzágh Aladár (kémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a hazai kolloidkémiai kutatások elindítója, az Ostwald-Buzágh-féle üledékszabály és kontinuitási elv megállapítója, a kvantitatív adhézió-mérés módszerének kidolgozója; az MTA tagja) 1895-1962 [Pátzay Pál].

2-13/14: Maucha Rezső (kémikus, limnológus, címzetes egyetemi tanár; a hidrobiológiai, produkciós biológiai, és tótípustani kutatások hazai megalapítója, több vízelemzési módszer kidolgozója, az élővizek anyag- és energiaforgalmának egyik első kutatója; a Halélettani és Szennyvízvizsgáló Kísérleti Állomás igazgatója, a Magyar Biológiai Társaság és a Nemzetközi Limnológiai Társaság alelnöke, a Nemzetközi Hidrokémiai Bizottság elnöke, az MTA tagja és osztályelnöke) 1884-1962.

Urnaház [Matzon Frigyes, 1978]

1: Csűrös Zoltán (vegyészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, kétszer a Műegyetem rektora; feltaláló, a polimerkémiai, a heterogén katalízissel kapcsolatos, valamint a makromolekuláris kémiai kutatások hazai megalapozója; az MTA Szerves Kémiai Technológiai Kutatócsoportjának vezetője, a Búvár társszerkesztője, az Acta Chimica és a Periodica Polytechnica főszerkesztője, az Élet és Tudomány szerkesztőbizottságának elnöke, az MTA tagja) 1901-1979.

3: Alexits György (matematikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, az approximáció-elmélet és a Fourier-sorok egyik legjelentősebb hazai kutatója; műkritikus, publicista, a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; vallás- és közoktatásügyi államtitkár, a Magyar Tudományos Tanács főtitkára, az MTA Matematikai Kutatóintézetének igazgatója, a Bolyai János Matematikai Társulat díszelnöke; az Acta Mathematica főszerkesztője, az MTA tagja, osztályelnöke és főtitkára; Alexics György nyelvész fia) 1899-1978.

4: Péter Rózsa (matematikus, műkritikus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető; a matematikai logika egyik legkiválóbb hazai művelője, oktatási reformer, az MTA tagja) 1905-1977.

5: Imre Samu (nyelvész, az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatóhelyettese, az Atlas Linguarum Europae magyar bizottságának elnöke; a Népünk és Nyelvünk, valamint Deme Lászlóval A magyar nyelvjárások atlasza szerkesztője, az MTA tagja és kiadói tanácsának elnöke) 1917-1990.

6: Elekes Lajos (történész, levéltáros, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a Magyar Országos Levéltár főigazgató-helyettese, az MTA Történettudományi Intézetének osztályvezetője, a Magyar Történelmi Társulat főtitkára, majd alelnöke, a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont igazgatója; a Századok szerkesztőbizottságának elnöke, az MTA tagja) 1914-1982.

Vele: Földes Éva (felesége; pedagógus, neveléstörténész, sporttörténész, főiskolai tanár; művészeti olimpiai bronzérmes; publicista, kiadói szerkesztő, az Asszonyok szerkesztője, az MTA Neveléstörténeti Albizottságának titkára; baleset áldozata) 1914-1981.

7: Kardos László (irodalomtörténész, műkritikus, műfordító, egyetemi tanár, tanszékvezető, vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos; publicista, a Nagyvilág főszerkesztője; a debreceni Ady Társaság főtitkára, a Tudományos Ismeretter- jesztő Társulat és a Magyar-Szovjet Baráti Társaság alelnöke, az MTA tagja; Pándi Pál irodalomtörténész apja) 1898-1987.

8: Kaszab Zoltán (zoológus, entomológus, közel háromezer faj és alfaj felfedezője; a Természettudományi Múzeum főigazgatója és állattárának vezetője, az MTA Zoológiai Bizottságának elnöke, az MTA tagja) 1915-1986.

9: Miskolczy Dezső (ideg- és elmegyógyász, neuropatológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézet- és klinikaigazgató, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem rektora; a synapsis-elfajulás kísérleti módszerének kidolgozója, Kolozs- várott az első hazai idegsebészeti osztály megszervezője; a Felsőház tagja, a Magyar Psychologiai Társaság, a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága, valamint az Egészségügyi Tanács elnöke, a Román Tudományos Akadémia, a hallei Leopoldina Akadémia, valamint az MTA tagja) 1894-1978.

10: Tálasi István (etnográfus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a magyar történeti etnográfiai iskola megalapítója, az MTA Néprajzi Bizottsága és a Magyar Néprajzi Társaság elnöke; az Acta Ethnographica, az Agrártörténeti Szemle, az Ethnographia, valamint a berlini Demos egyik szerkesztője, az MTA tagja) 1910-1984.

11: Hahn István (történész, vallástörténész, műfordító, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető; az MTA Ókortörténeti Bizottságának elnöke, az Ókortudományi Társaság társelnöke, az MTA tagja; Magyarországon az egyetlen akadémikussá választott rabbi) 1913-1984.

12: Tamás Lajos /Treml/ (nyelvész, szótárszerkesztő, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora; az Erdélyi Tudományos Intézet, az Idegen Nyelvek Főiskolája, majd az MTA Nyelvtudományi Intézete igazgatója, az MTA tagja és osztálytitkára) 1904-1984.

13: Csizmadia Ernő (agrárközgazdász, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem rektora; gazdaságpolitikus, az MTA tagja) 1924-1984.

14: Kardos Lajos (elmegyógyász, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, a modern hazai pszichológusképzés egyik elindítója; az MTA Pszichológiai Bizottságának társelnöke, a Magyar Pszichológiai Társaság elnöke, az MTA tagja) 1899-1985.

15: Major Máté /Mayer/ (építész, építészettörténész, író, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, dékán, kormánybiztos; a CIAM tagja, a Szocialista Képzőművészek Csoportjának titkára, az Új Építészet Körének alelnöke, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke; az Új Építészet, majd az Építés - Építészet főszerkesztője, a Magyar Építőművészet szerkesztőbizottságának elnöke, az MTA tagja) 1904-1986.

16: Szabó Imre (jogtudós, egyetemi tanár, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének igazgatója, az MTA tagja, főtitkár-helyettese, majd alelnöke) 1912-1991.

17: Hermann István (filozófus, esztéta, műkritikus, filozófiatörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Magyar Filozófiai Szemle szerkesztőbizottságának elnöke, az MTA tagja; Heller Ágnes filozófus első férje) 1925-1986.

18: Révész György (fül-orr-gégész, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató, alezredes; az Országos Fül-Orr-Gégészeti Intézet igazgató főorvosa, a gégészeti microchirurgia hazai bevezetője, a Magyar Fül-Orr-Gégészek Egyesületének főtitkára; Hollán Zsuzsa hematológus férje) 1915-1986.

19: Pándi Pál /Kardos/ (irodalomtörténész, műkritikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; művelődéspolitikus, publicista, a Kritika egyik újraindítója és felelős szerkesztője; a Magyar Irodalomtörténeti Társaság titkára, az MTA tagja; Kardos László irodalomtörténész fia) 1926-1987.

20: Bognár Géza (gépészmérnök, a Távközlési Kutatóintézet igazgatóhelyettese, majd tudományos igazgatója, a sokcsatornás mikrohullámú rádióösszeköttetések úttörője; az Union of Radio Science International magyar bizottságának elnöke, a Lengyel Tudományos Akadémia tagja, az MTA tagja, titkára, osztályelnöke, majd alelnöke) 1909-1987.

21: Kovács György (vízépítő mérnök, hidrológus, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet igazgatóhelyettese, majd főigazgatója, a szivárgás hidraulikájának legjelentősebb hazai kutatója; a Magyar Hidrológiai Társaság főtitkára, az MTA Vízgazdálkodástudományi, illetve Hidraulikai Bizottságának, valamint a Hidrológiai Tudományok Nemzetközi Szövetségének elnöke, a Hidrológiai Közlöny főszerkesztője, az MTA tagja) 1925-1988.

22: Béll Béla (meteorológus, agrometeorológus, címzetes egyetemi tanár, az aeroklima- tológia hazai úttörője, a magaslégköri szélmérő hálózat és a rádiószondás mérések megszervezője; az Országos Meteorológiai Intézet igazgatóhelyettese, a pestlőrinci Aerológiai Obszervatórium igazgatója, az MTA Meteorológiai Bizottsága és a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke, az MTA tagja) 1908-1988.

23: Mályusz Elemér (történész, művelődéstörténész, levéltáros, egyetemi tanár; a népiség- és településtörténeti kutatások hazai megalapítója és vezetője; a Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár és a Zsigmond-kori oklevéltár szerkesztője, a Századok társszerkesztője, az MTA tagja) 1898-1989.

Vele: Császár Edit (felesége; színháztörténész) 1910-1992.

24: Király István (irodalomtörténész, műkritikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, országgyűlési képviselő; az Országos Köznevelési Tanács, valamint a Magyar Irodalomtörténeti Társaság titkára, az MTA Irodalomtudományi Bizottságának elnöke, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság alelnöke; a Csillag, a Kortárs, majd a Szovjet Irodalom szerkesztője, a Világirodalmi Lexikon főszerkesztője, az MTA tagja; Király Kálmán bőrgyógyász öccse) 1921-1989.

26: Martos Ferenc /Mayer/ (bánya- és kohómérnök, a Bányászati Kutatóintézet igazgatója, a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet tudományos vezérigazgató-helyettese; az MTA Bányászati Bizottságának elnöke, az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület főtitkára, majd alelnöke; a Geonómia és Bányászat, illetve az Acta Geodaetica, Geophisica et Montanistica főszerkesztője, az MTA tagja és osztályelnöke) 1918-1989.

27: Erdős Péter (közgazdász, villamosmérnök, egyetemi tanár, intézetigazgató; vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének osztályvezetője, az 1968-as gazdasági reform egyik előkészítője; az MTA tagja) 1910-1990.

28: Donhoffer Szilárd (belgyógyász, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora, országgyűlési képviselő; a Magyar Élettani Társaság, az MTA Bányaegészségügyi és Bányászati Ergonómiai Bizottsága, valamint a pécsi akadémiai bizottság elnöke, az MTA tagja és osztályelnöke) 1902-1999.

29: Kovács István (jogtudós, államjogász, egyetemi tanár, tanszékvezető; Veszprém vármegye alispánja, belügyminiszteri tanácsos, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének igazgatóhelyettese, a Nemzetközi Közigazgatástudományi Társaság alelnöke; az 1989 előtti alkotmányjogi reformtörekvések egyik vezetője, az MTA tagja) 1921-1990.

30: Hazay István (mérnök, geodéta, kartográfus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, a Műegyetem rektora, oktatási reformer; a mechanikai és statikai kiegyenlítés módszertanának kidolgozója, az országos háromszögelési hálózat egyik újjászervezője; az MTA Geodéziai Bizottsága, valamint az Aranyokleveles Mérnökök Köre elnöke, a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület társelnöke, az MTA tagja) 1901-1995.

31: Barta György (geofizikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a hazai földmágnességi kutatások egyik vezetője, a Tihanyi Geofizikai Obszervatórium megalapítója, a geoid fizikai hátterének leírója; a Magyar Geofizikusok Egyesületének társelnöke, az MTA tagja) 1915-1992.

33: Juhász-Nagy Pál (ökológus, biológus, biomatematikus, egyetemi tanár; a szuprain- dividuális biológia hazai úttörője, a magyar ökológiai terminológia megalkotója; az MTA Biomatematikai Kutatócsoportjának vezetője, valamint Elméleti Biológiai és Biológiatörténeti Bizottságának elnöke, az MTA tagja; Juhász-Nagy Sándor miniszter fia) 1935-1993.

34: Máthé Imre (biológus, agrobotanikus, ökológus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, kétszer az Agrártudományi Egyetem rektora; a debreceni egyetemi botanikus kert megbízott igazgatója, az MTA Botanikai Bizott- ságának elnöke, az MTA tagja) 1911-1993.

35: Hoch Róbert (közgazdász, egyetemi tanár, az 1968-as gazdasági reform egyik előkészítője; az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének igazgatóhelyettese és Közgazdaságtudományi Bizottságának alelnöke, az MTA tagja) 1926-1993.

36: Bartha Adorján (állatorvos, virológus, címzetes egyetemi tanár, az Aujeszky-be- tegség elleni vakcina és az aktív immunizálási módszer kidolgozója, több vírusfajta első leírója; az MTA Állatorvostudományi Kutatóintézetének igazgatója, az MTA tagja) 1923-1996.

21/1. parcella

1-2: Marek József (állatorvos, főiskolai és egyetemi tanár, klinikaigazgató, a Felsőház tagja; műszertervező, a Marek-kór első leírója, a mételykór ellen világszerte elterjedt Distol nevű gyógyszer feltalálója; az Országos Állategészségügyi Tanács elnöke, a hallei Leopoldina Akadémia tagja, az MTA tagja és osztályelnöke) 1868-1952.

1-3: Stubnyán István (bányamérnök, a Fejér megyei Bauxitbányák igazgatója, a Magyar Alumíniumipari Tröszt vezérigazgató-helyettese; a nagyüzemi bauxitbányászat hazai megalapozóinak egyike) 1927-1980.

1-13: Szobotka Tibor (író, műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens; publicista, rádiós szerkesztő, a Magyar Rádió műsorfőtitkára, a Magyar PEN Klub alelnöke; Szabó Magda író férje) 1913-1982 [Szabó Magda terve nyomán; "Niké"].

1-25/26: Berény Róbert (festőművész, grafikus, a Nyolcak tagja, főiskolai tanár, szabadiskola-alapító; publicista, plakáttervező, zenei író) 1887-1953 [Lesenyei Márta, 1983 előtt].

1-55/56: Dummel Nándor (agrármérnök, kormányfőtanácsos) 1872-1954.

1-67/68: Kálmán Istvánné 1920-1967 [Dunaiszky Lőrinc, 1833].

1-69/70: Sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi Zsigmond (vadászíró, utazó, az Erdészeti Központ vadászati felügyelője; gróf Széchenyi István bátyjának, gróf Széchényi Lajosnak - második házasságából leszármazott - dédunokája, gróf Széchényi Viktor főispán fia) 1898-1967.

1-75/76: Kassák Lajos (költő, író, műfordító, festőművész, grafikus, műkritikus; az európai konstruktivizmus egyik úttörője, a hazai avantgárd művészet első vezéralakja és teoretikusa, a képarchitektúra irányzatának kidolgozója; A Tett, a Ma, a Dokumentum, majd a Munka megindítója és szerkesztője, a Munka-kör vezetője, az Alkotás, a Kortárs és az Új Idők egyik szerkesztője; szociáldemokrata politikus, országgyűlési képviselő, a Magyar Művészeti Tanács alelnöke; Kassák Erzsébet költő bátyja, Simon Jolán színésznő második férje, Nagy Etel táncmű- vész nevelőapja) 1887-1967 [saját műve alapján Vilt Tibor, 1977]. Sírverse: "Éltem bár nem akarták hogy éljek. / Dolgoztam bár nem hagyták hogy dolgozzam. / Meghaltam. Mi mást tehettem volna. / Bocsássátok meg minden jóságomat." (Kassák Lajos: Sírfeliratom)

Vele: Kárpáti Klára (második felesége; pedagógus, a Kassák Múzeum egyik létrehozója) 1914-1986.

1-90: Stettner Béla (grafikus, a Kisgrafika Barátok Körének művészeti vezetője) 1928-1984.

1-93: Kardos György (építész, építészettörténész, egyetemi tanár, az Építőipari Műszaki Egyetem egyik megszervezője és első rektora; az 1945 utáni hazai építészképzés egyik kialakítója) 1902-1953.

1-113: Pikler Emmi (gyermekgyógyász, pedagógus, a csecsemő- és gyermekápolónők képzésének egyik megszervezője; a Lóczy úti Csecsemőotthon - később Csecsemőotthonok Országos Módszertani Intézete - megalapítója és első igazgató főorvosa; Péter György közgazdász felesége) 1902-1984.

1-124: Mester Endre (sebész, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató; a Bajcsy-Zsilinszky Kórház igazgató főorvosa, a Magyar Sebész Társaság elnöke; a lézer orvosi felhasználásának egyik hazai úttörője) 1903-1984 [Kampfl József, 1985].

2-7: Kálnoky László (költő, író, műfordító, kiadói szerkesztő; a második világháborúban üldözöttek megmentője; Kálnoky István egri polgármester fia) 1912-1985 [Sugár János].

2-8: Gulyás József (közgazdász, egyetemi docens, főiskolai tanár, a Külkereskedelmi Főiskola főigazgatója) 1932-1983.

2-14: Zboray Béla (filatelista) 1908-1986.

2-16: Bernáth Aurél (festőművész, grafikus, író, főiskolai tanár; a Magyar Művészet szerkesztője) 1895-1982 [Pátzay Pál: "Szomorúság"; első változata: 1931, felavatva: 1985].

Vele: Pártos Alice (felesége; balneológus, reumatológus, főorvos, a hazai reumatológiai intézményrendszer egyik megszervezője; öngyilkos lett) 1901-1966.

2-33: Boháty Miklós (száztizennégyszeres válogatott kosárlabdázó, magyar bajnok; sportvezető) 1935-1983.

2-38: Béres Jenő (festőművész, főiskolai tanár; öngyilkos lett) 1912-1981.

2-44: Góth Ferenc (jogász, kúriai tanácselnök) 1864-1933.

2-57: Vadász János (operatőr, tudományos filmrendező, fotográfus, gyógypedagógus) 1903-1977.

2-63: Gyenes András (MSZMP-politikus, országgyűlési képviselő, szakszervezeti vezető, diplomata, külügyminiszter-helyettes; a Magyar Testnevelési és Sporttanács elnökhelyettese, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke) 1923-1997.

2-74: Haeffner Emil (egyiptológus) 1892-1953.

2-77: Herczenik Miklós (operatőr, főiskolai tanár; filmrendező, forgatókönyvíró) 1930-1986.

2-80: Versényi Tibor (százados; 1956. október 28-án lelőtték) 1910-1956.

2-91: Serényi Gusztáv (író, publicista, gazdasági író, a Szabadság felelős szerkesztője; a Területvédő Liga, a Magyar Mezőgazdasági Társaság és a Magyar Földbérlők Szövetsége egyik megalapítója) 1880-1953.

3-25: Hedri Hedry Béla (altábornagy) 1879-1945.

3-27: Deák Tamás Róbert (író, költő, műfordító, esszéíró; publicista, az Igaz Szó, a Művészet és az Új Élet szerkesztője) 1928-1986.

4-1: Mátyás Ferenc (költő, író, publicista, kiadói szerkesztő) 1911-1991.

6-12: Horváth Károly (nyelvész) 1913-1952.

21/2. parcella

1-11/12: Ároktői Csőke Ferenc (miniszteri tanácsos) 1851-1909.

1-29: Vincze István (etnográfus, gazdaságtörténész, muzeológus, az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának igazgatóhelyettese) 1922-1982.

1-38: Dávid István (jogász, kúriai tanácselnök) 1877-1953.

1-43: M. Kotányi Erzsébet /Márkusné/ (zongoraművész, zenepedagógus, korrepetitor) 1896-1982.

1-49: Papp Gábor (grafikus, iparművész, embléma- és plakáttervező; a hazai reklámgrafika egyik megújítója) 1918-1982.

1-53: Ungváry László /Untener; Ungvári/ (színművész, főiskolai tanár; a színpadi mozgás főiskolai oktatásának kezdeményezője és az első tanterv összeállítója) 1911-1982 [Somogyi József].

Vele: Szécsi Klára (felesége; brácsaművész) 1923-2002.

1-56: Benedek Sándor (református lelkész, teológiai tanár, egyetemi magántanár; egyházi író, egyházkerületi főjegyző, könyvtáros, az Új Ösvény szerkesztője; az Országos Református Lelkész Egyesület és az Országos Református Presbiteri Szövetség titkára) 1904-1983.

1-66/67: Radnai Béla /Rausch/ (szobrászművész, főiskolai tanár; grafikus, karikaturista) 1873-1923.

Vele: Radnai Béla, ifj. (fia; patológus, címzetes egyetemi tanár, főorvos; a Dél-pesti Orvosetikai Bizottság elnöke) 1912-1990.

1-73: Szentirmay Ödön (jogász, kúriai tanácselnök, egyetemi magántanár; jogi író, törvénytár-szerkesztő) 1876-1953. Sírfelirata: "Nagy tudásoddal, nemes jóságoddal mennyin segitettél! Légy áldott érte!"

1-77: Pantó Gábor (geológus, mineralógus, egyetemi tanár, az MTA Geokémiai Bizottságának elnöke, az MTA tagja) 1917-1972.

Vele: Pantó Dezső (apja; bányamérnök, geológus) 1884-1975.

1-78: Rédey Tivadar (könyvtáros, irodalom- és színháztörténész, műkritikus; az Országos Széchényi Könyvtár főigazgató-helyettese és hírlaptárának vezetője, a színháztörténeti gyűjtemény megalapítója; a Magyar Könyvszemle szerkesztője, a Kisfaludy Társaság és az MTA tagja) 1885-1953.

Vele: Zámor Ferenc /Zsabokrszky/ (sógora; gépészmérnök, a Ganz és Társa Rt. főmérnöke, majd igazgatója, a gyár számos termékének - például a teljesen acélvázas vasúti kocsi és a nagyvasúti motorkocsi - konstruktőre és bevezetője) 1877-1960.

Földes László (etnográfus, muzeológus, történész; a Magyar Néprajzi Társaság főtitkára, az Ethnographia szerkesztője; öngyilkos lett) 1934-1980.

1-84: Kelemen János (műkritikus, publicista) 1909-1982.

1-91: Beleznai László /Breslmayer/ (úszó, négyszeres magyar és háromszoros osztrák bajnok; hétszeres válogatott vízilabdázó; sportvezető, vízilabda szövetségi kapitány, a Magyar Úszó Szövetség alelnöke, majd társelnöke; a modern vízilabda- szabályok és a versenyrendszer egyik kidolgozója) 1891-1953.

Vele: Subert Zoltán (sportíró, publicista, a Magyar Atlétikai Szövetség titkára) 1924-1995.

1-97: Barna István (revüíró és rendező, a Maxim Varieté igazgatója; filmrendező) 1920-1993.

1-102: Darabos Pál (gyermekgyógyász, az orvosi etikai bizottságok hazai megszervezője; szakszervezeti vezető, a Szakszervezetek Országos Tanácsa központi vezetőségének elnöke) 1911-1982.

1-111: Hettyey Aranka /makkoshetyei Stettner/ (színművésznő, akadémiai tanár) 1876-1953.

Vele: Nadányi Emil (férje; publicista, író, a Kolozsvári Hírlap szerkesztője, a 8 Órai Újság alapító főszerkesztője, a Budapesti Hírlap Rt. vezérigazgatója) 1881-1933.

1-115: Maróti Lajos Kálmán (író, költő, fizikus, a modern magyar természettudományi esszé úttörője; 1951-ig bencés szerzetes; a Gondolat Könyvkiadó irodalmi vezetője) 1930-1982.

1-116: Végh György /Kovalcze/ (költő, író, műfordító) 1919-1982 [Csíkszentmihályi Róbert].

1-122: Csiby Éva /Benkhardné/ 1955-1982 [Veszprémi Imre].

1-127: Gál István /Gász/ (irodalomtörténész, könyvtáros, publicista; az Ungarn és a Donaueuropa szerkesztője, az Apolló alapító szerkesztője, a Magyar-Angol, illetve a Magyar-Amerikai Társaság titkára; a második világháborúban üldözöttek megmentője) 1912-1982.

1-149: Schiffer Ferenc (publicista; Schiffer Pál politikus fia, ifj. Schiffer Pál filmrendező öccse) 1944-1982.

1-196: Ambrózy Sándor (szobrászművész) 1903-1992 [saját műve].

1-201: Fuchs István 1861-1913 [ifj. Vastagh György: "Szent Mihály"; 1915].

2-76: Auer Károly (jogász, kúriai bíró) 1869-1928.

2-102: Nagypál László (operaénekes, énekpedagógus) 1915-1982.

2-116: Antal A. József (szobrászművész) 1908-1982.

2-129: Mester Tibor (színművész) 1906-1952.

2-138: Lengyel Miklós (irodalomtörténész, író; Benedek Elek író veje, Lengyel Tamás történész apja) 1878-1952.

Vele: Lengyel Dénes (fia; irodalomtörténész, író, pedagógus, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatóhelyettese) 1910-1987.

Kovács Ágnes /Lengyel Dénesné/ (etnográfus, folklorista, mesegyűjtő, műfordító, tudománytörténész; a magyar népmese-katalógus összeállításának vezetője; Szentimrei Jenő költő lánya) 1919-1990.

2-148: Nagy Tamás (kosárlabdázó, sportvezető, az Országos Testnevelési és Sport Hivatal elnökhelyettese, a Magyar Úszó Szövetség elnöke) 1941-1983.

3-36: Bíró János (evezős, háromszoros magyar bajnok) 1924-1983.

4-10: Jendrassik Alfréd (építész, a modern egészségügyi építészet egyik hazai úttörője; Jendrassik Jenő fiziológus fia, Jendrassik Ernő ideggyógyász és ifj. Jendrassik Jenő festő öccse, Jendrassik Kornél gépészmérnök bátyja) 1866-1932.

Vele: Jendrassik Aladár (fia; vegyészmérnök, biokémikus, egyetemi magántanár; az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója, az ivóvízellátás hazai kiépítésének egyik vezetője) 1896-1945.

5-29: Polónyi Nóra /Tóth Andrásné/ (történész, művelődéstörténész, történeti statisztikus, levéltáros) 1915-1985.

7-28: Simon Menyhért (költő, író, műfordító; publicista, az ungvári Kárpáti Híradó főszerkesztője, a Magyar Írás felelős szerkesztője) 1897-1952.

7-44: Sóvágó Gábor (jogtanácsos, jogi író) 1919-1983.

8-14: Franz Károly (karmester) 1870-1952.

9-52: Czégi József (gépészmérnök, egyetemi docens, csapágyazás- és kenéstechnikai kutató) 1922-1983.

11-41: Tiszabeői Hellebronth János (1848-as honvéd főhadnagy) 1827-1906.

11-42: Horváth Károly (irodalomtörténész, főiskolai és címzetes egyetemi tanár, tanszékvezető; az MTA Textológiai Munkabizottságának vezetője) 1909-1995.

12-33: Pesti Szegedy-Maszák Elemér /Maszák/ (bakteriológus, iparfelügyelő; Barabás Miklós unokája, Szegedy-Maszák Hugó publicista és Barabás Ilona festő fia, Szegedy-Maszák Leona festő bátyja) 1868-1953.

12-47: Albán Imre (kartográfus, ezredes) 1894-1986.

18-22: László Imre (levéltáros) 1889-1953.

19-10: Putnoky Jenő (pszichológus, pedagógus, egyetemi docens) 1928-1982.

19-18: Egyedi László (gépészmérnök, épületgépész) 1902-1980.

20-17: Csizy Béla (grafikusművész) 1907-1977.

21-9: Molnár Tibor (színművész, író) 1921-1982.

21/3. (21/B.) parcella

1-11: Stössel Nándor (publicista) 1907-1992.

1-14: Halász Gyula (geográfus, író, műfordító, nyelvművelő; publicista, a Magyar Földrajzi Társaság titkára; Halász Imre publicista fia) 1881-1947.

1-20: Kákay Szabó György (restaurátor, festő- és szobrászművész, a Szépművészeti Múzeum főrestaurátora; számos modern restaurátori módszer hazai bevezetője, az első röntgent alkalmazó magyar restaurátor) 1903-1964.

1-43: Szappanyos Béla (római katolikus pap, budavári káplán; szobrászművész) 1930-1964 [saját műve].

1-51: Patz Katalin /Molnár Józsefné/ (iparművész) 1913-1981.

1-73: Erdélyi Pál (főorvos, egyetemi magántanár) 1886-1964.

1-90: Szabó Xavér Ferenc (zeneszerző, hegedűművész, akadémiai tanár) 1848-1911.

11/12. urnasír: Jánossy Ferenc (közgazdász, mérnök, a Nehézipari Központ igazgatóhelyettese, az Országos Építésügyi Hivatal elnökhelyettese; koncepciós per elítéltje; Bortstieber Gertrúd matematikus fia, Jánossy Lajos fizikus öccse, Lukács György nevelt fia) 1914-1997.

21/4. (21/A.) parcella

1-1/2: Ozoróczy Ervin (jogász, miniszteri tanácsos) 1885-1979.

1-6/7: Székelyhidy Ferenc (operaénekes, főiskolai tanár, az Operaház énekmestere; Kolozsvár tiszteletbeli főjegyzője) 1885-1954.

Vele: Marschalkó Rózsi (felesége; operaénekesnő, a Nemzeti Zenede tanára) 1887-1967.

1-28: Krompecher Ödön (patológus, onkológus, egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán; a Krompecher-laphámrák, valamint az élőlényekben előforduló kristályosodás első leírója; az MTA tagja; Schulek Frigyes építész veje, Krompecher István anatómus és Korompay Bertalan etnográfus apja; öngyilkos lett) 1870-1926.

Vele: Korompay György /Krompecher/ (fia; építész, építészettörténész, urbanista, egyetemi tanár) 1905-1991.

1-39: Telegdi Polgár István (műfordító, műkritikus, dramaturg, publicista) 1918-1987.

1-44: Szászhelyi Péter Pál /Szalféter/ (vízépítő mérnök, az Országos Vízügyi Hivatal elnökhelyettese) 1913-1994.

1-57: Vészi Endre (író, költő, publicista, a Magyar Írók Szövetségének titkára) 1916-1987.

1-63/64: Greschik Gyula (gépészmérnök, a Gépszerkesztési Iroda vezetője) 1904-1982.

1-65/66: Vigyázó János /Büttel/ (jogász, író, a turistamozgalom egyik hazai úttörője; a Tihany Fürdő- és Gyógytelep Rt. megalapítója, a Turistaság és Alpinizmus szerkesztője, kiadóalapító) 1888-1962.

1-118: Schömer Ferenc (építész) 1858-1925.

Vele: Schömer Ervin (fia; építész) 1908-1982.

1-119: Gecser Lujza (textiltervező iparművész, a tértextil hazai úttörőinek egyike) 1943-1988 [R. Törley Mária, 1991].

2-38: Reich Károly (grafikus, illusztrátor, festőművész) 1922-1988 [egykori sírszobra: Kő Pál, 1990].

2-48: Ecsődi Ákos (festőművész) 1902-1983.

2-55: Dongó Pál (jogász, idegenforgalmi és balneológiai író) 1913-1986.

2-63: Benczédi László (történész, levéltáros, akadémiai tanár, publicista; a Magyar-Német Történész Vegyesbizottság titkára) 1929-1986.

3-2: Weisz Frigyes (műkertész) 1849-1908.

 

22. parcella

1-1/2: Bereczky Albert (református lelkész, a dunamelléki egyházkerület püspöke, kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, vallás- és közoktatásügyi államtitkár; a második világháború idején az üldözötteket mentő "Jó Pásztor" Bizottság, valamint a Magyar Függetlenségi Front egyik vezetője; az Országos Református Szabad Tanács felállításának kezdeményezője és elnöke, a zsinat és az egyetemes konvent lelkész-elnöke, a békepapi mozgalom egyik vezetője; a Magyar-Jugoszláv Társaság és a Magyar Kollégiumi Egyesület elnöke, a Református Igehirdető, a Református Figyelő és a Hálaadás szerkesztője, a Keresztyén Család és a Református Élet társszerkesztője; Mészöly Dezső író apósa) 1893-1966. Sírfelirata: "Az én atyámnak házában sok lakóhely van..." (Ján 14,2)

1-3/4: Országh Tivadar (hegedűművész, zeneszerző, főiskolai tanár, tanszakvezető; vonósnégyes-alapító, hangversenymester) 1901-1963.

1-5/6: Völcsey Rózsi (színművésznő) 1895-1966.

1-31/32: Bari Ágoston /Rosenthal/ (közgazdász, gazdaságtörténész, a Pénzintézeti Szemle szerkesztője) 1872-1938. Sírverse: "Kis sorsodat nagyobb után alázva / fejed lehajtod s mig az ideák / kristály világa fényt hajit reád, / Istennel térsz a megszolgált halálba."

1-37/38: Temesmórai Rittinger Imre (vasúti igazgató, kormányfőtanácsos) 1871-1931.

1-43/44: Vajdahunyadi Duma Béla (zálogházi igazgató, kormányfőtanácsos) 1874-1932 [Kallós Ede].

1-61/62: Garai Gábor /Ruprecht/ (költő, író, műfordító, műkritikus; az Élet és Irodalom főszerkesztő-helyettese, a Látóhatár főszerkesztője; a Magyar Írók Szövetségének főtitkára, az MSZMP KB titkára, a Magyar PEN Klub alelnöke; Marconnay Tibor költő fia) 1929-1987. Sírfelirata: "- El ne hagyjatok / én is veletek maradok örökre."

1-63/64: Bajkay Tibor (fül-orr-gégész, címzetes egyetemi tanár, főorvos) 1895-1957.

1-65/66: Gróf Nándor (mesterszakács, gasztronómus) 1914-1983.

1-69/70: Oszetzky Tamás (történész, ezredes) 1916-1987.

1-75/76: Komlós Vilmos (színművész, író) 1893-1959. Sírverse: "Nem tudom hinni: nem vagy / se virágnak, se papnak / szavára, melyek furcsán: / örökre bucsuztattak."

1-77/78: Zelk Zoltán /Zelkovits/ (költő, író, publicista, a Kisdobos szerkesztője; 1956-ban az írói ellenzék egyik vezetője; második felesége Sinka Erzsébet irodalomtörténész) 1906-1981 [Borsos Miklós: "Sirály"]. Sírfelirata: "Mert nincs diadal a halálon, csupán a dal! A dal! A dal!"

Vele: Bátori Irén (első felesége; író, költő, publicista, zenepedagógus) 1905-1958.

1-94: Pilinszky János (költő, író, műfordító, műkritikus, publicista; az Újhold társszerkesztője) 1921-1981 [Rétfalvi Sándor].

1-98: Bene Géza (festőművész, grafikus, pedagógus) 1900-1960.

1-102: Gáll István (író, publicista, dramaturg) 1931-1982.

1-108: Ungvári Lajos (szobrászművész) 1902-1984.

1-118: May-Münster Kornélia (operaénekesnő) †1913.

1-129: Vass Antal (építész, főiskolai tanár) 1917-1988.

1-143: Spizzai gróf Markovits Ferenc (belgyógyász, egyetemi magántanár, igazgató főorvos) 1900-1958.

1-146: Vajdahunyadi Bodóczky Lajos (hegedűművész) 1901-1967.

1-147: Tomsay Piroska /Litkei Jenőné/ (írónő) 1899-1958. Sírfelirata: "Lehullott a vadgesztenye apró fehér szirma."

1-150: Pethe Lajos (bánya- és kohómérnök, az első világháború idején a Bányafelügyelőség vezetője, a hadászati fontosságú fémek termelésének, majd a selmecbányai főiskola és a körmöcbányai pénzverde áttelepítésének irányítója; az állami bányászat vezetője, a hazai bauxitkutatás, valamint a komlói bányafejlesztés egyik kezdeményezője, 1945 után az ásványbányászat egyik újjászervezője; oktatási reformer) 1879-1958.

1. sírbolt: Toputi Buzáth János (jogász, várospolitikus, Budapest alpolgármestere, a Székesfővárosi Községi Takarékpénztár elnöke; a gázgyárak és áramszolgáltatók, valamint a Műcsarnok fővárosi tulajdonba vételének vezetője) 1870-1936 [Horvay János].

1-160/161: Vasilescu Jánosné †1990 [Deim Pál].

1-167: Papp Péter (harmincnyolcszoros válogatott kosárlabdázó, Európa-bajnok és ezüstérmes; baleset áldozata) 1930-1958 [fotográfiával].

1-171: Palóczy Antal /Platzer/ (építész, urbanista, építészeti író, iparrajziskolai tanár) 1849-1927.

1-173: Fejéregyházi Csapody Vera (botanikus, muzeológus, festőművész, grafikus, a Sophianum Leánygimnázium igazgatója; az egyik legjelentősebb magyar növényillusztrátor; Csapody István szemész lánya, ifj. Csapody István szemész nővére) 1890-1985.

1-180: Szemethy Endre (színművész) 1903-1958.

1-183: Vas Zoltán /Weinberger/ (kommunista politikus, országgyűlési képviselő, külkereskedelmi miniszterhelyettes, író, publicista, műfordító; közellátási, majd szénügyi kormánybiztos, Budapest polgármestere, a Gazdasági Főtanács főtitkára, az Országos Tervhivatal elnöke, a Komlói Szénbányák igazgatója, a Minisztertanács, illetve az MKP KV titkárságvezetője, a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetségének elnöke; első felesége Vadas Sára orvos) 1903-1983.

1-185: Kornis Gyula /Kremer/ (piarista szerzetes, filozófus, pedagógus, művelődéstörténész, történetfilozófus, egyetemi tanár, dékán, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora; művelődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi államtitkár, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés elnöke; a két világháború között a hazai közoktatás egyik irányítója, a kultúrfölény-elmélet megfogalmazója; titkos tanácsos, a Felsőház és a Kisfaludy Társaság tagja, az Országos Közoktatási Tanács ügyvezető alelnöke, az MTA Filozófiai Bizottsága, valamint a Magyar Paedagogiai Társaság, a Franklin Társulat, a Magyar Külügyi Társaság, a Magyar Psychologiai Társaság, az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság, a Magyar Filozófiai Társaság, a Felsőoktatási Egyesület és a Petőfi Társaság elnöke, az MTA tagja és elnöke) 1885-1958.

1-196: Márkus László (színművész) 1927-1985 [Búza Barna]. Sírfelirata: "Nyugodj békében szinészkirály."

Vele: Fráter Gedeon (mostohaapja; karmester, korrepetitor) 1919-1998.

1-197: Déry Tibor /Deutsch/ (író, költő, műfordító, publicista, a Dokumentum és a Gondolat társszerkesztője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője, 1956-ban az írói ellenzék egyik vezetője; több külföldi akadémia tiszteletbeli tagja; második felesége Oravecz Paula író) 1894-1977 [Varga Imre].

2-1: Dobozy Elemér (belgyógyász, kardiológus, egyetemi magántanár, főorvos; a sztereo-elektrokardiográfia hazai bevezetője; Erdélyi Zsuzsanna folklorista férje, Erdélyi Pál irodalomtörténész veje) 1902-1986.

2-7: Zsebők Zoltán (radiológus, egyetemi tanár, főorvos, klinikaigazgató, számos modern radiológiai módszer hazai bevezetője; népjóléti államtitkár, az Országos Társadalombiztosító Intézet aligazgatója, az MTA Orvos-Radiológiai Kutatócsoportjának igazgatója, az Országos Béketanács és a Nemzeti Sírkert Bizottság elnöke; református egyházkerületi főgondnok, a zsinat világi elnöke) 1908-1984.

2-9: Akantisz Viktor (költő) 1864-1943.

2-15: Abaujszántói Kerekess József (alezredes, akadémiai tanár, 1945 után vezérezredes; 1919-ben a Vörös Hadsereg hadosztályparancsnoka, helyettes vezérkari főnök, Miskolc visszafoglalója) 1880-1961.

2-31: Dajka Margit /Dayka/ (színművésznő; Kovács Károly színész, majd Lajtos Árpád őrnagy felesége) 1907-1986.

2-51: Zawadowski Alfréd (jogász, bíró, a Legfőbb Állami Számvevőszék alelnöke, majd elnöke) 1862-1935.

Vele: Zamaróczy Jenő (veje; gépészmérnök, a Danuvia Rt. vezérigazgató-helyettese, az elemi műveletekre felosztott alkatrész-tömeggyártás hazai bevezetője) 1891-1957.

2-62: Kralovánszky Imre (bányaigazgató) 1877-1930. Sírverse: "Mindened voltunk / Mindenünk voltál / Nekünk éltél / Értünk dolgoztál!"

2-65: Szentkuty Pál /Drescher/ (művelődéstörténész, műfordító, költő, esztéta; könyvtáros, bibliográfus, a Magyar Bibliophil Társulat titkára) 1889-1957.

2-84: Kerekess István (jogász, kúriai tanácselnök, a Kúria elnöke; koncepciós per elítéltje) 1878-1958.

2-97: Duchon Béla (mérnök, geodéta; Budapest, majd Szeged háromszögelésének egyik vezetője) 1898-1961.

2-107: Orosz István (karmester) 1944-1985.

2-122: Ivits Tibor (hajómérnök, a Magyar Hajó- és Darugyár műszaki igazgatója, a hazai úszódaru-gyártás elindítója) 1935-1985. Sírfelirata: "A lét tegyen rendet, ne a halál." (Illyés Gyula)

3-9: Rab István (a pápai Református Kollégium igazgatója) 1886-1957.

Vele: Rab Zsuzsa /Rassy Tiborné/ (lánya; költő, műfordító, esszéíró; Kormos István költő második felesége) 1926-1998.

3-75: Kriván Pál József (geológus, klimatológus, tudománytörténész, egyetemi docens; a Magyarhoni Földtani Társulat főtitkára) 1927-1985.

3-97: Thuróczy Zsuzsa (iparművész, textil- és jelmeztervező) 1942-1985.

3-102: Mathiász Oszkár (festőművész) 1881-1925.

3-129: Vámosi Jenő (mezőgazdász, több takarmányszárítási eljárás kidolgozója vagy meghonosítója) 1918-1985.

3-133: Róna Frigyes (karnagy, korrepetitor, zeneszerző, író, műfordító; Ghánában egyetemi tanár és operaegyüttes-szervező) 1923-1985 [Horvay János; másodlagosan felhasznált mű].

4-113: Thury Levente (publicista, a Debreceni Független Újság főszerkesztője, a Külföldi Hírek szerkesztője) 1895-1958.

4-123: Mercader Jenő (kohómérnök, a korompai, majd a trineci hengermű vezetője, a Mercader-formula kidolgozója) 1884-1958.

5-11: Varga Gyula (jogász, ügyvéd, a Jogi Továbbképző Intézet igazgatóhelyettese, a Magyar Jogász Szövetség titkára; baleset áldozata) 1930-1984.

5-55: Szabó Sipos Tamás (rajzfilmrendező, grafikusművész, illusztrátor, díszlettervező) 1937-1985.

5-65: Harsányi István (közgazdász, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Munkatudományi és Racionalizálási Intézet igazgatóhelyettese) 1913-1985.

5-79: Bajári Géza (huszonnyolcszoros válogatott kosárlabdázó, Európa-bajnoki bronzérmes, kétszeres magyar bajnok) 1919-1986.

5-81-től: Lazarista rend (Misszióstársaság) sírjai.

5-85: Dusik Tibor (lazarista szerzetes, tartományfőnök) 1925-2000.

5-95: Bordás Károly 1884-1958 [Mattioni Eszter].

6-60: Zalánfy Aladár (orgonaművész, orgonaépítő, zeneszerző; a Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár, evangélikus egyházkerületi zenei főigazgató) 1887-1959.

7-10: Kuthy László (vezérezredes, honvédelmi államtitkár; 1944-ben ezredesként a katonai hírszerzés és elhárítás vezetője, a fegyverszüneti delegáció moszkvai útjának megszervezője; koncepciós per elítéltje; öngyilkos lett) 1896-1958.

7-12: Török Lajos (jogász, közgazdász, egyetemi docens) 1929-1984.

7-69: Gerő Sándor (gépészmérnök, épületgépész, gyárigazgató; az Arany-, Gyémánt- és Vasokleveles Mérnökök Körének ügyvezető titkára) 1882-1972.

8-1: Schaffer István (grafikusművész) 1896-1958.

8-17: Komjáti-Wanyerka Gyula (grafikusművész) 1894-1958. Sírverse: "Szépet és igazat alkotó lelked / az örökkévalóságban vár reánk / csak a tested porlik itten / édes férjem és anyám."

8-36: Hadzsics Kamilló (festőművész) 1885-1959.

8-46: Bán József /Baán/ (jégkorongozó, magyar bajnok) 1921-1994.

9-4: Ravazzini Angelo (festőművész) 1906-1978.

9-10: Korányi György (vegyészmérnök, nehézipari miniszterhelyettes; az Építőanyagipari Központi Kutatóintézet igazgatóhelyettese, a veszprémi Nehézvegyipari Kutatóintézet igazgatója; az MTA Szervetlen Kémiai Technológiai Bizottságának titkára, az Építőanyagipari Tudományos Egyesület főtitkára) 1920-1985.

10-10: Vincze György (publicista) 1932-1985.

22/1. parcella

1-1/2: Horváth Ferenc (közgazdász, államtitkár, ipari miniszter) 1942-2003.

1-5: Mészáros Ági (színművésznő) 1918-1989.

1-8: Karády Katalin /Kanczler/ (színművésznő, sanzonénekes) 1912-1990 [Fekete Tamás].

1-9: Kálmán György (színművész) 1925-1989 [Varga Imre].

1-11: Mialkovszky Erzsébet /Szinte Gáborné/ (jelmeztervező, festőművész; baleset áldozata) 1928-1988.

1-14: Basilides Zoltán (színművész, operaénekes; Basilides Sándor és Basilides Barna festőművészek, valamint Basilides Ábris rendező öccse) 1918-1988.

1-18: Zetényi Csukás Zoltán (állatorvos, mezőgazdász, akadémiai, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a szakszerű utódellenőrzés hazai megalapozója, az MTA Állattenyésztési Kutatóintézetének osztályvezetője, az MTA tagja) 1900-1957. Sírfelirata: "Akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk." (Róm 14,8)

1-20: Galsai Pongrác (író, esszéíró, műkritikus, publicista, dramaturg; a Dunántúl társszerkesztője, a Grimasz megindítója és felelős szerkesztője; Cholnoky László kémikus veje) 1927-1988 [Nemes Ferenc, 1993]. Sírfelirata: "Lehet, hogy Isten a tenyerén hordott, de sohase a tenyere meleg oltalmában, csak a szélén, úgyszólván az ujjai tövében, ahol meg kellett kapaszkodnom..." (saját műve)

1-27: Fritsch Olga /Révhegyi Ferencné/ (énekpedagógus, főiskolai tanár) 1892-1987.

1-32: Zolnay Pál (filmrendező; Zolnay Zsuzsa színész bátyja, Schubert Éva színész első férje) 1928-1995.

1-34: Szombathy Viktor (író, műfordító, műkritikus, publicista; a Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület főtitkára, a komáromi Jókai Múzeum igazgatója, a Komáromi Lapok, a Magyar Vasárnap, a Magyar Írás, az Ünnep és a Forrás szerkesztője) 1902-1987.

1-41/42: Sólyom Janka /széki gróf Teleki Józsefné/ (színművésznő, sanzonénekes, költő) 1902-1972.

1-49: Hefty Gyula Andor (turisztikai író, síelő, a turistamozgalom és az alpinizmus hazai úttörőinek egyike; a Turistaság és Alpinizmus társszerkesztője) 1888-1957.

1-50: Demény Magda /Szávai Magda/ (zongoraművész, zenepedagógus, zenei író; a Budapesti Zenei Hetek egyik kezdeményezője, az Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezetének alapító főtitkára; öngyilkos lett) 1909-1976.

Vele: Szávai Nándor (férje; író, műfordító, esszéíró; pedagógus, tankerületi főigazgató, vallás- és közoktatásügyi államtitkár) 1906-1979.

1-54: Várkonyi Gábor (filmrendező, televíziós szerkesztő, a Magyar Televízió vezető rendezője; Várkonyi Zoltán rendező és Szemere Vera színésznő fia) 1947-1994. Sírverse: "Letéptem ezt a hangaszálat / már tudhatod az ősz halott / e földön többé sose látlak / ó idő szaga hangaszálak / és várlak téged tudhatod."

1-56: Edvi Illés Aladár (festőművész, grafikus, illusztrátor, főiskolai tanár, a Képzőművészeti Főiskola igazgatója; Karády Etel festő férje) 1870-1958.

1-59: Glatz Oszkár (festőművész, grafikus, a nagybányai művésztelep alapító tagja; főiskolai tanár, művészeti író; Wildner Mária festő férje) 1872-1958.

1-62: Boldizsár Iván /Betlen/ (író, publicista, szociográfus, műfordító, országgyűlési képviselő, külügyi államtitkár; a Magyar PEN Klub elnöke, az Országos Béketanács elnökhelyettese, a Nemzetközi PEN Klub elnöke; a Pester Lloyd, a Magyar Nemzet, a Béke és Szabadság, illetve a Hétfői Hírlap szerkesztője, a Szabad Szó, az Új Magyarország, a The New Hungarian Quarterly és a Színház főszerkesztője; Boldizsár Miklós író apja) 1912-1988.

1-70: Halász Géza (színművész; Bara Margit színész férje; öngyilkos lett) 1919-1957.

1-72: Neményi Lili (operaénekesnő, színművésznő, zongoraművész; a debreceni Csokonai Színház társigazgatója; Neményi László színigazgató nevelt lánya) 1902-1988. Sírfelirata: "Ölemben tartottam őket, most együtt pihenünk az igazi anya ölében, a haza földjében."

Vele (jelképes): Horváth Árpád (férje; színházi rendező, műkritikus, esztéta, műfordító; a debreceni Csokonai Színház igazgató-főrendezője, majd a Vígszínház főrendezője, a debreceni Színház szerkesztője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője, a nyilasterror áldozata) 1899-1944.

Upor Tibor (díszlettervező, építész; Upor József kávéház-tulajdonos fia, Upor Péter színész apja) 1904-1960.

1-74: Básti Lajos /Berger/ (színművész, író, főiskolai tanár; 1945-ben az Arizona Irodalmi Varieté megalapítója és vezetője) 1911-1977 [Varga Imre: "King Lear"; 1980].

1-79: Gobbi Hilda (színművésznő, író; adományozó, alapítványtévő, a Horváth Árpád Színészkollégium, a Jászai Mari Színészotthon, az Ódry Árpád Színészotthon és a Bajor Gizi Színészmúzeum megszervezője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; Gobbi Alajos hegedűművész unokája) 1913-1988 [Búza Barna].

23/1. parcella és fülkék

1-3: Földes Gábor (jogtudós, pénzügyi jogász, egyetemi docens, tanszékvezető) 1950-2003.

1-4: Gera György (író, műfordító, dramaturg, publicista, műkritikus; a Színház és Mozi szerkesztője) 1922-1977.

1-8: Boncz Géza (humorista) 1944-2000.

1-15: Gyulai Ernő (belgyógyász, főorvos) 1915-1977.

1-23: Juhász Frigyes (zeneszerző, karnagy, kórusvezető; zenekritikus, a Kóta alapító szerkesztője) 1925-2001.

1-31: Mesterházy Antal (műfordító) 1890-1975.

1-66: Szentkirályi János (publicista, író, költő; a Szabad Föld főszerkesztője) 1921-1978.

1-81: Szimon Jenő (festőművész) 1902-1978.

1-93: Sándor János (bányamérnök, a Bányászati Tervező Intézet igazgatója, a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet igazgatóhelyettese; a hazai uránbányászat megalapozóinak egyike) 1920-1987. Sírfelirata: "Minden perc egy lépés, mely feléd vezet!"

1-114: Innocent-Vincze Ernő (író, műkritikus, publicista, műfordító; dramaturg, színházi rendező) 1903-1978.

1-131: Rajić Dusán (ügyvéd, az országgyűlési gyorsiroda vezetője) 1866-1934.

1-139: Rajna János (grafikusművész) 1918-1976.

1-148: Vámossy Mihály (jogász, kúriai bíró) 1864-1931.

1-178: Gulyás József (kémikus, gyárigazgató; a Martfűi Növényolajgyár létesítésének egyik vezetője, több napraforgófajta hazai bevezetője) 1917-1979.

1-184: János György (traumatológus, ortopédorvos, egyetemi tanár, főorvos; vezérőrnagy, a Központi Katonai Kórház parancsnoka, a Honvédelmi Egészségügyi Intézet igazgatója) 1914-1978.

1-196: Gnädig Béla (építészmérnök, hídtervező, a Mélyépítési Tervező Vállalat egyik vezetője) 1906-1979.

1-210: Fonó Renée /Oberson; Fonó Lászlóné/ (gyermekgyógyász, radiológus, egyetemi docens; a hazai gyermek-szívsebészet egyik úttörője) 1908-1975.

2-305: Rosty Magda /Bányai Gézáné/ (színművésznő) 1909-1984.

2-315: Berzsenyi Ralph /Beusterien/ (sportlövő, olimpiai ezüstérmes, huszonnyolcszoros magyar bajnok; orvos) 1909-1978.

2-346: Radocsay Dénes (művészettörténész, muzeológus, műkritikus; a Szépművészeti Múzeum régi magyar gyűjteményének vezetője, majd az Iparművészeti Múzeum főigazgatója) 1918-1974.

2-365: Vizeki Tallián Ferenc (geográfus, kartográfus, a Magyar Földrajzi Intézet, majd az Offset Nyomda tudományos és műszaki vezető főmérnöke; az első magyar világatlasz kivitelezésének vezetője) 1901-1978.

2-375: Maczei András (szobrászművész) 1907-1978.

2-417: Nagy Tibor (műkritikus, publicista, író; öngyilkos lett) 1913-1978.

2-428: Levitzky Károly (evezős, olimpiai bronzérmes, kétszeres magyar bajnok; főorvos) 1885-1978.

2-437: Szedő Miklós (operaénekes, orvos) 1898-1978.

2-495: Pethő István (unitárius lelkész, magyarországi főjegyző és püspöki helynök; egyházi író, a pestlőrinci templom építtetője) 1903-1978.

2-524: Beczássy Oláh Zoltán (gépészmérnök, épületgépész) 1905-1978.

2-528: Herold Sándor (szerszámkészítő, feltaláló) 1902-1978.

2-570: Gärtner Károly (kémikus, címzetes egyetemi tanár) 1900-1978.

2-662: Buday Dénes (zeneszerző, az Apolló Kabaré zenei vezetője) 1890-1963.

2-721: Castiglione Henrik (filmtechnikai és gazdasági író, lexikonszerkesztő, a filmstatisztika hazai úttörője; az Egyesült Corso-Omnia Filmvállalat megalapítója és vezetője, a Mozgófényképkezelők Közlönye szerkesztője) 1885-1960.

2-727: Zajzon Zoltán (mérnök, geodéta) 1907-1980.

2-758: Zalai Sándor /Wilhelm/ (gazdaságpolitikus) 1911-1979.

2-763: Diószegi András (irodalomtörténész, műkritikus, a Kritika felelős szerkesztője) 1929-1979.

2-778: Gábor György (kardiológus, belgyógyász, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke, a nemzetközi rangú hazai kardiológiai kutatások egyik megalapozója, a Cardiologia Hungarica főszerkesztője) 1913-1979.

3-1053: Bánki László (filmrendező) 1922-1979.

3-1068: Rémiás Gyula (filmrendező) 1932-1979.

3-1084: Szollás László (műkorcsolyázó, kétszeres olimpiai bronzérmes, négyszeres világbajnok és egyszer ezüstérmes, Európa-bajnok és kétszeres ezüstérmes, hatszoros magyar bajnok; főorvos) 1907-1980.

3-1172: Németh Erzsébet /Viparina Mátyásné/ (iparművész) 1914-1979.

3-1212: Zsedényi Zoltán (vezérőrnagy, akadémiai tanár) 1897-1979.

3-1379: Pálfy Móric (geológus, hidrogeológus, egyetemi magántanár; a budapesti Földtani Intézet főgeológusa, a Magyarhoni Földtani Társulat titkára, majd elnöke, a Földtani Közlöny szerkesztője, az MTA tagja) 1871-1930.

3-1402: Tóth Böske (színművésznő, sanzonénekes) 1896-1979.

3-1410: Perényi József (történész, diplomatikus, egyetemi tanár, tanszékvezető) 1915-1981.

3-1692: Barabás István (állatorvos, az állategészségügyi szolgálat újjászervezője; az Állami Gazdaságok Országos Központjának vezető főállatorvosa) 1908-1980.

3-1693: Fazekas László (gazdaságpolitikus, a Magyar Rádió és Televízió, majd a Magyar Televízió gazdasági igazgatója) 1925-1980.

3-1699: Takátsy Gyula (mikrobiológus, virológus) 1914-1980.

3-1710: Szily Ernő (költő, műfordító, szótárszerkesztő; a Somogyi Kalász felelős szerkesztője) 1919-1980.

3-1718: Földes György (publicista, író, humorista; a Kisiparosok és Kiskereskedők, illetve a Magyar Kiskereskedő szerkesztője, a Friss Újság, majd a Ludas Matyi felelős szerkesztője, a Ludas Magazin főszerkesztője; a Kisiparosok Országos Szövetségének főtitkára) 1905-1980.

3-1720: Dabis Blanka /Ferenczy Jenőné/ (grafikusművész) 1909-1980.

3-1747: Komjáti Károly (zeneszerző, karmester, zenepedagógus, korrepetitor; a Pódium Kabaré zenei vezetője) 1896-1953.

3-1761: Regőczi Emil (mérnök, geodéta, címzetes egyetemi tanár; a Háromszögelő Hivatal vezetője, a Geodéziai és Kartográfiai Intézet igazgatója; a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület egyik megalapítója és társelnöke, a Geodézia és Kartográfia alapító főszerkesztője) 1900-1980.

3-1795: Szokolovics Elemér (színművész) 1893-1980.

3-1802: Pernye András (zenetörténész, író, műkritikus, főiskolai és egyetemi tanár, rádiós szerkesztő; öngyilkos lett) 1928-1980.

3-1809: Radványi Andor (író, publicista) 1900-1980.

23/2. parcella

1-3/4: Jáky József /Janicsek/ (közlekedésmérnök, talajmechanikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, a Műegyetemen Európa első talajmechanikai laboratóriumának megszervezője; az International Conference on Soil Mechanics magyar bizottságának elnöke, az MTA tagja) 1893-1950.

Vele: Kézdi Árpád /Kalcher/ (közlekedésmérnök, talajmechanikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; az MTA Talaj- és Kőzetmechanikai Bizottságának elnöke, az MTA tagja) 1919-1983.

1-54: Latabár Árpád, id. (színművész; id. Latabár Kálmán Árpád színész fia, ifj. Latabár Kálmán és ifj. Latabár Árpád színészek apja) 1878-1951.

1-62: Mészáros István /Eichner/ (publicista, a Kirakat szerkesztője, a Reklám Újság főszerkesztő-helyettese) 1928-1978.

1-63: Bartos István (mérnök, diplomata; az Országos Vízügyi Hivatal vezetője, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettese) 1912-1978.

1-65: Petőházi Gábor (agrármérnök, földművelésügyi miniszterhelyettes; a gödöllői Kisállattenyésztési Kutatóintézet igazgatója, az Agrártudományi Egyesület alelnöke) 1922-1978.

1-66: Kővári Károly /Käfferstein/ (síelő, tizenhétszeres magyar bajnok, szövetségi kapitány, sportíró; vitorlázó; Szendrődi Ildikó síelő férje) 1912-1978. Sírfelirata: "Ég veled tó... és sok barát... Tavon vitorlás, ég veled büszkeségem! Ég veled hegy! Fehér út! Eltünök máris!"

1-68: Nagyrévi Haranghy Jenő (grafikus, festő- és iparművész, művészeti író, az Iparművészeti Iskola tanára; illusztrátor, plakát- és bélyegtervező; Haranghy László gerontológus bátyja) 1894-1951. Sírfelirata: "Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz és kevesen vannak, akik megtalálják azt." (Mát 7,14)

1-75: Tiszabeői Hellebronth Gusztáv (altábornagy) 1864-1951.

1-91: Árkosi Gelei Gábor (biológus, fiziológus, főiskolai tanár, tanszékvezető; Gelei József zoológus fia) 1915-1952.

1-104: Ney Tibor (hegedű- és brácsaművész, főiskolai tanár, koncertmester) 1906-1981.

1-110: Magyarics Flóra /Kozma Andorné/ (színművésznő) 1902-1978.

1-114: Tóth László (pedagógus) 1920-1978.

1-116: Visky Sándor (jogász, kúriai bíró) 1875-1937.

Vele: Visky Károly (jogtudós, címzetes egyetemi tanár, legfelsőbb bírósági tanácselnök) 1908-1984.

2-19: Vándor Ferenc (radiológus, főorvos, az Onkoradiológiai Intézet megszervezője) 1913-1978.

2-53: Kerényi György (etnográfus, folklorista, népdalgyűjtő, zeneszerző, karnagy, műfordító, zenepedagógus; az MTA Zenetudományi Intézetének osztályvezetője, a Magyar Kórus Kotta- és Lapkiadó Vállalat egyik megalapítója; író, műkritikus, az Énekszó és az Éneklő Ifjúság egyik megindítója és szerkesztője, a Magyar népzene tára főszerkesztője) 1902-1986.

2-70: Rényi Tamás (filmrendező) 1929-1980.

2-74: Tüdős Endre (gyermekgyógyász, egyetemi magántanár) 1890-1951.

2-88: Erdélyi-Keleti Gyula (díszlettervező) 1900-1951.

3-3: Held Imre (római katolikus pap) 1883-1928 [Margó Ede].

3-7: Turcsányi Tibor (gordonkaművész; baleset áldozata) 1952-1978 [Búza Barna, 1980]. Sírverse: "Járhattam volna egykor fénybe, / szép ormon, / dalolva téged tiszta élet, / de árva lelkem kincse / semmivé lett."

3-13: Királyhelmeczi Szentpétery Zsigmond (geológus, petrográfus, egyetemi tanár, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem rektora; az Erdélyi Nemzeti Múzeum ásványtárának igazgatója, az MTA tagja) 1880-1952.

4-4: Dworschák Ernő (kémikus, címzetes egyetemi tanár) 1936-1998.

4-12: Árkosi Gelei József (zoológus, protisztológus, egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán, kétszer a szegedi Ferenc József Tudományegyetem rektora, számos faj első leírója; unitárius főgondnok, a kolozsvári Magyar Nép és a szegedi Acta Biologica társszerkesztője, az MTA tagja; Gelei Gábor biológus apja) 1885-1952.

5-10-től: Irgalmas Nővérek rendi sírjai.

5-33: Tarnay Kálmán (villamosmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető) 1929-1998.

6-27: Angyal János (pedagógus, író, miniszteri tanácsos; a Népoktatási Szemle felelős szerkesztője) 1888-1978.

7-9: Oltványi Ferenc (pénzügyi helyettes államtitkár) 1854-1939.

7-11: Kádár Klára /Ötvös Tiborné/ (hegedűművész, főiskolai tanár) 1908-1981.

24/1. parcella

1-8: Wilcsek Jenő (közgazdász, egyetemi tanár, tanszékvezető; az Irodaszervező Nemzeti Vállalat vezérigazgatója, a Pénzügykutatási Intézet igazgatója) 1898-1984.

1-12: Sallay Zoltán (balettművész) 1914-1984.

1-14: Bocskai Ignác (kartográfus, ezredes) 1888-1978.

1-23: Nagy Dániel (kisgazdapárti politikus, országgyűlési képviselő, az Elnöki Tanács elnökhelyettese; a Szövetkezetek Országos Szövetsége, majd a Halgazdasági Tröszt igazgatója, az Állami Gazdaságok Országos Központjának vezérigazgató-helyettese) 1910-1983. Sírfelirata: "Életük munka volt és szeretet."

1-25: Csikvári Antal (építész) 1930-1979.

1-29: Fülep Ferenc (klasszika-archeológus, muzeológus, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató-helyettese, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója; az MTA Régészeti Bizottsága, illetve a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társaság alelnöke, az Archeológiai Értesítő szerkesztője) 1919-1986.

1-30: Miskolczi László (festőművész) 1923-1988 [ifj. Vastagh György, 1925 körül].

1-32: Masszi Ferenc (belgyógyász, onkológus, a Balassa Kórház belgyógyászati endoszkópos laboratóriumának létrehozója) 1925-1983.

1-39: Boldizsár István (festőművész, grafikus, főiskolai tanár) 1897-1984.

24/2. parcella

1. sírbolt: Hangl Márk (vendéglős; Deák Ferenc szobapincére, majd a Vigadó téri Hangli-kioszk vezetője) 1843-1909 [Schmidt Gyula, 1915].

1-5: Solti Bertalan (színművész, a debreceni, az egri, majd a békéscsabai színház igazgatója) 1913-1984.

1-11: Garics János (színművész) 1928-1984.

1-17: Vaszkó Erzsébet /Lyachovics Vazulné/ (festőművész) 1902-1986.

1-26: Korniss Dezső (festőművész, főiskolai tanár, az Európai Iskola tagja; grafikus, iparművész, plakát-, báb- és díszlettervező, filmrendező) 1908-1984.

1-33: Fekete Nagy Béla (festőművész, grafikus, az Európai Iskola tagja; gépészmérnök, erőműtervező) 1905-1983.

1-34: Kósa György (zeneszerző, zongoraművész, karnagy, korrepetitor, főiskolai és egyetemi tanár, főtanszakvezető; a Modern Magyar Muzsikusok Szabad Egyesületének egyik megalapítója) 1897-1984.

1-36: Olajos Árpád (közgazdász, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal munkaügyi információs központjának igazgatója) 1929-1984.

24/3. parcella

1. sírbolt: Nádudvari Tormay Géza (gazdaságpolitikus, kereskedelem- és közlekedésügyi államtitkár, kormánybiztos; a fővárosi közlekedési hálózat egységesítésének vezetője, a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt. és az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal megszervezője, a Dunántúli Villamossági Rt. ügyvezető elnöke; Tormay Béla állatorvos fia, Tormay Cécile író öccse) 1879-1940.

1-2: Szakács Ödön (jogász, a Fővárosi Bíróság elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese, majd elnöke; a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság magyar tagozatának elnöke) 1912-1983.

1-4: Tarsoly Elemér (színművész) 1928-1986.

1-5: Zimmer Károly (kémikus, címzetes egyetemi tanár) 1928-1991. Sírfelirata: "Szeretettel a szinképesek nagy családja."

1-8: Szervátiusz Jenő (szobrászművész, főiskolai tanár) 1903-1983 [Szervátiusz Tibor, 1991]. Sírfelirata: "Faragtam drága édesapám emlékére az Úr 1991. esztendejében. Szerető fiad, Kolozsvári Szervátiusz Tibor."

1-12: Zsoldos Imre (trombitaművész, a Magyar Rádió zenekarvezetője) 1919-1985.

Vele: Sárosi Katalin (felesége; dalénekesnő) 1930-2000.

1-17: Stief Sándor (elme- és ideggyógyász, egyetemi tanár, a Lipótmezei Állami Elme- és Ideggyógyintézet igazgató főorvosa és újjászervezője) 1896-1954.

1-18: Bálint Endre (festőművész, grafikus, illusztrátor, díszlettervező, író, költő, műkritikus; az Európai Iskola tagja, 1956-ban a Képzőművészeti Szövetség Forradalmi Bizottságának elnöke; Bálint Aladár műkritikus fia, Osvát Ernő és Osvát Kálmán szerkesztők unokaöccse) 1914-1986.

1-22: Haán Győző (pedagógus, főiskolai tanár és igazgató) 1886-1954.

1-26: Oravecz Paula (írónő; Déry Tibor második felesége) 1903-1990.

1-37: Székelyudvarhelyi Kováts Ferenc, id. (tüdőgyógyász, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató, főorvos; a tuberkolózis elleni küzdelem hazai vezetőinek egyike, a szerves por által okozott kombinált tüdőbetegség első azonosítója, a Korányi Frigyes TBC és Tüdőgyógyász Társaság örökös elnöke; műszertervező, több pulmonológiai módszer meghonosítója, Szegeden az ország első vidéki tüdőgondozójának megalapítója; író, festő- és szobrászművész; ifj. Kováts Ferenc tüdőgyógyász apja) 1888-1983.

1-40: Pap Gyula (grafikus, festő- és iparművész, textiltervező, fotóművész; főiskolai tanár, a berlini Itten Schule tanára, a nagymarosi Nagy Balogh János Festőiskola megszervezője és vezetője; Haulisch Lenke művészettörténész férje) 1899-1983.

1-42: Béládi Miklós (irodalomtörténész, műkritikus; az MTA Irodalomtudományi Intézetének osztályvezetője, a Magvető Kiadó irodalmi vezetője, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság főtitkárhelyettese; a Hungarológiai Értesítő főszerkesztője, a Literatura megalapítója és felelős szerkesztője) 1928-1983.

24/4. parcella

1-9/10: Mellau Márton (pápai prelátus, pedagógus, a debreceni Svetits Leánynevelő Intézet igazgatója) 1884-1961.

1-19: Kádas Kálmán (közgazdász, gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára, majd alelnöke, a Magyar Statisztikai Társaság titkára, az MTA Statisztikai Bizottságának alelnöke) 1908-1985.

1-22: Hencz Ferenc (jogász, kúriai bíró) 1869-1935.

Vele: Hencz László (fia; urológus, sebész, egyetemi magántanár, főorvos; a Hencz- féle varrat bevezetője, a Magyar Urológiai Társaság elnöke) 1902-1975.

24/5. parcella

1-18: Matzon Frigyes (szobrászművész, művészpedagógus; temetőművészeti tervező) 1909-1986 [saját műve].

24/6. parcella

1-1/2: Lukács Károly (etnográfus, halászati író, a Balatoni Halászati Vállalat ügyvezető igazgatója, a siófoki Halászati Múzeum megalapítója és vezetője) 1882-1954.

1-8: Libál Kornélia /Korompay Dezsőné/ 1884-1951 [Eösze András].

1-12/13: Nyáry Lóránt /Nyári/ (festőművész, grafikus) 1928-1982.

25. parcella

1-1/2: Devecseri Gábor (költő, író, műfordító, klasszika-filológus; őrnagy, a Magyar Írók Szövetségének főtitkára, a Szabad Hazánkért szerkesztője; Guthi Soma író unokája, Devecseriné Guthi Erzsébet író fia) 1917-1971 [Fekete Tamás, 1976].

1-3/4: Klimes Károly (ideggyógyász, egyetemi magántanár; karmester, korrepetitor) 1902-1968.

1-5/6: Békés István (író, műfordító, művelődéstörténész; publicista, műkritikus, a Jövendő megalapítója és szerkesztője; dramaturg, a Vidám Színház igazgatója, a Szentendrei Teátrum egyik megalapítója; Békés András rendező, valamint Békés Itala és Békés Rita színészek apja) 1900-1982.

1-9: Balassa Gyula (jogász, szociáldemokrata politikus, altábornagy, Nógrád-Hont vármegye főispánja, országos rendőrfőkapitány; koncepciós per elítéltje; földművelésügyi miniszterhelyettes, az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője, a Duna-kanyar Intéző Bizottságának elnöke, a nagykovácsi erdészeti nevelőotthon megalapítója) 1903-1974.

1-10: Rusznyák István (belgyógyász, egyetemi tanár, dékán, klinikaigazgató, a flavo- nidok gyógyászati alkalmazása és a modern nyirokkeringés-kutatás hazai úttörője; művelődéspolitikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, a Magyar-Szovjet Társaság elnöke; az Orvosok Lapja, az Orvosi Hetilap és az Acta Medica Hungarica főszerkesztője, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatója, nyolc külföldi tudományos akadémia tagja, az MTA tagja és elnöke) 1889-1974.

1-15: de Fries Károly (zeneszerző, karmester) 1897-1950.

1-16: Keszthelyi Zoltán (költő, író, műfordító, publicista) 1909-1974.

1-18: Ormos Imre (kertművész, akadémiai, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető) 1903-1979.

1-20: Rábai Miklós (táncművész, néptánc-koreográfus, folklorista; az Állami Népi Együttes igazgatója és tánckarának művészeti vezetője, a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöke, a nemzeti táncjáték és a népi balett hazai úttörője) 1921-1974.

1-21: Rajz János (színművész, artista) 1907-1981.

1-23/1: Gyöngyössy Imre (filmrendező, író, költő, dramaturg, forgatókönyvíró) 1930-1994.

1-25: Lengyel Menyhért (író, publicista, forgatókönyvíró, a Belvárosi Színház igazgatója; Molnár Ferenc mellett az első nemzetközi sikert elért magyar drámaíró) 1880-1974.

1-28: Sándor János (építész, miniszteri tanácsos) 1920-1975.

1-30: Molnár Farkas Ferenc (építész, építészeti író, festőművész, grafikus, a konstruktivista építészet hazai úttörőinek egyike; a CIAM tagja, valamint magyar csoportjának megszervezője és egyik vezetője) 1897-1945.

1-31: Somogyvári Rudolf (színművész, karikaturista) 1916-1976.

1-32: Kovács Margit (keramikusművész, grafikus, szobrász) 1902-1977 [Kass János].

1-33: Dégen Imre (vízépítő mérnök, hidroökonómus, címzetes egyetemi tanár, a földbirtokrendezés és a kollektivizálás egyik irányítója, a Kádár-korszakban a hazai vízügyi igazgatás és vízgazdálkodás megszervezője; az Országos Szövetkezeti Hitelintézet vezérigazgató-helyettese, a Magyar Országos Szövetkezeti Központ vezérigazgatója, a Szövetkezetek Országos Szövetsége igazgatóságának elnöke; árvízvédelmi kormánybiztos, államtitkár, az Országos Vízügyi Szolgálat főigazgatója, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke; a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének alelnöke; baleset áldozata) 1910-1977.

1-34: Nagy László (költő, író, műfordító, festőművész, grafikus; a Kisdobos szerkesztője, majd főszerkesztője; Ágh István költő bátyja) 1925-1978 [Szervátiusz Tibor, 1985]. Sírverse: "Létem ha végleg lemerűlt / ki imád tücsök-hegedűt? / Lángot ki lehel deres ágra? / Ki feszül föl a szivárványra? / Lágy hantu mezővé a szikla- / csípőket ki öleli sírva? / Ki becéz falban megeredt / hajakat, verőereket? / S dúlt hiteknek kicsoda állít / káromkodásból katedrálist? / Létem ha végleg lemerűlt, / ki rettenti a keselyűt! / S ki viszi át fogában tartva / a Szerelmet a túlsó partra!" (Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet)

Vele: Szécsi Margit (felesége; költő, grafikus, illusztrátor) 1928-1990.

1-35: Martsa István (szobrász- és éremművész; Szűcs Ilona festő férje) 1912-1978 [saját műve; "Caritas", 1971; felavatva: 1982].

1-36: Inokai János (gépészmérnök, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke; számos nehézipari létesítmény tervezésének és kivitelezésének irányítója) 1910-1978.

1-38/39: Szántó Menyhért (agrárpolitikus, gazdasági és közegészségügyi író, helyettes államtitkár; a Társadalmi - később Népegészségügyi - Múzeum megszervezője és igazgatója) 1860-1945.

1-47/1: Bihari József /Bihary/ (színművész) 1901-1981.

1-48: Makláry János (színművész; Makláry Zoltán színész öccse) 1907-1980.

1-49: Komlós János (konferanszié, humorista, dramaturg, a Mikroszkóp Színpad művészeti igazgatója; író, publicista, műkritikus) 1922-1980.

1-50: Egri István /Klein/ (színművész, színházi és rádiós rendező, főiskolai tanár, író, publicista; a Vígszínház főrendezője, a Pesti Színház alapító igazgatója, a Petőfi Színház igazgatója; Náray Teri színésznő férje) 1905-1980.

1-51: Reményi Sándor (operaénekes) 1915-1980. Sírfelirata: "Rigoletto, Valentin, Schober, Marcel, Germont, Wolfram, Salamon, Gara, Masetto, Falke, Figaro." (szerepeinek felsorolása)

1-52: Bulla Elma (színművésznő) 1913-1980.

Vele: Fendrik Ferenc (férje; író, műkritikus, publicista, a Magyar Nemzet szerkesztője) 1911-1985.

1-53: Nádasdy Kálmán /Graff/ (színházi és filmrendező, zeneszerző, műfordító, főiskolai és egyetemi tanár, a Színház- és Filmművészeti Főiskola főigazgatója, majd rektora; az Operaház vezető főrendezője és igazgatója, a Színház- és Filmművészeti Szövetség elnöke; Birkás Lilian operaénekesnő férje) 1904-1980 [Melocco Miklós, 1984].

1-54: Zách János (színművész, színházi rendező, a kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatója) 1909-1979.

Vele: Almásy Judit (felesége; színművésznő) 1922-1994.

1-55: Marton Endre (színházi, rádiós és filmrendező, főiskolai tanár; a Vígszínház főrendezője, a Nemzeti Színház főrendezője és igazgatója, a Nemzetközi Színházi Intézet magyar központjának elnöke) 1917-1979.

1-56: Várhelyi Endre (operaénekes) 1924-1979.

1-57: Örkény István (író, gyógyszerész, az Újhold társszerkesztője; a világirodalmi rangú magyar groteszk próza megteremtője; Radnóti Zsuzsa irodalomtörténész férje) 1912-1979.

1-58: Svéd Sándor (operaénekes) 1906-1979.

1-59: Várkonyi Zoltán (színművész, színházi és filmrendező, főiskolai és egyetemi tanár, a Színház- és Filmművészeti Főiskola rektora; a Művész Színház megszervezője és igazgatója, a Vígszínház főrendezője, majd igazgatója; író, műfordító, forgatókönyvíró; Várkonyi Titusz publicista fia, Apor Noémi színész bátyja, Várkonyi Gábor filmrendező apja) 1912-1979 [Varga Imre]. Sírfelirata: "Színház az egész világ..." (William Shakespeare)

Vele: Szemere Vera (felesége; színművésznő) 1923-1995.

1-60: Hont Ferenc /Holtzer/ (színházi rendező, esztéta, színháztörténész, író, főiskolai tanár, egyetemi docens, a Színház- és Filmművészeti Főiskola első főigazgatója; a Szegedi Szabadtéri Játékok egyik megalapítója és első igazgatója, a Független Színpad vezetője, a Madách, majd az Ifjúsági Színház igazgatója, az Egyetemi Színpad Universitas együttesének tanár-elnöke; a Magyar Színháztudományi és Színpadművészeti Társaság titkára, az Országos Színháztörténeti Múzeum alapító igazgatója, a Színháztudományi Intézet igazgatója, az Inter- national Theatre Institute magyarországi elnöke; A Színpad, a Független Színpad és a Színháztörténeti Értesítő egyik szerkesztője; első felesége Hont Erzsébet operaénekes) 1907-1979 [Szabó Iván].

Vele: Görög Ilona (második felesége; színművésznő) 1914-1985.

1-61: Honthy Hanna /Hügel Hajnalka/ (színművésznő) 1893-1978 [Varga Imre, 1982]. Sírfelirata: "Hol van az a nyár..."

1-62: Békés Rita /Lendvay Ferencné/ (színművésznő; Békés István író lánya, Békés András rendező és Békés Itala színésznő húga) 1930-1978.

1-63: Tevan Margit /Engel Miklósné/ (ötvösművész; Tevan Andor könyvkiadó húga) 1901-1978.

Vele: Engel Tevan István (fia; grafikusművész, illusztrátor) 1936-1996.

1-64: Réz Ádám (műfordító, író, műkritikus, kiadói szerkesztő, publicista; Raffy Ádám író fia, Réz Pál irodalomtörténész bátyja) 1926-1978.

1-64/1: Perczel Zita (színművésznő) 1918-1996.

1-65: Pap Hedvig (írónő; Pap Károly író felesége) 1891-1978.

1-66: Féja Géza (író, szociográfus, esszéíró, költő, műkritikus, irodalomtörténész; publicista, a Szabadság szerkesztője, a népi írók és a falukutatás egyik teoretikusa; a Nemzeti Radikális Párt, majd a Márciusi Front egyik megszervezője, 1956-ban a Petőfi Párt egyik vezetője és az Új Magyarország főszerkesztője) 1900-1978.

1-67: Kiss Ferenc (színművész, író, a Nemzeti Színház igazgatója; főiskolai tanár, a Színművészeti Akadémia igazgatója, a Színház- és Filmművészeti Kamara elnöke) 1893-1978 [egykori sírszobra: Lányi Dezső, 1940 előtt].

1-68: Makláry Zoltán (színművész, országgyűlési képviselő; Makláry János színész bátyja) 1896-1978.

1-69: Bordy Bella (balett- és színművésznő, táncpedagógus) 1909-1978.

1-70: Z. Gács György /Zartler/ (festő- és iparművész, grafikus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető; művészeti író, több iparművészeti technika meghonosítója, a mobilszobrászat hazai úttörője, az üvegművészeti felsőoktatás megszervezője; a Magyar Képzőművészek Szövetségének egyik megalapítója; baleset áldozata) 1914-1978.

1-71: Varga Nándor Lajos (grafikus, festőművész, főiskolai tanár; művelődés- és művészettörténész, illusztrátor, a Magyar Grafikus Művészek Egyesületének elnöke) 1895-1978.

1-72: Szendrey-Karper László (gitárművész, főiskolai tanár, az Esztergomi Gitárfesztivál és Szeminárium művészeti igazgatója; a Bakfark Bálint Gitárzenekar - a világ első klasszikus gitárzenekara - megalapítója; Ágai Karola operaénekes férje) 1932-1991. Sírfelirata: "A gitárművészet hazai megalapítója, apostola."

1-73: Rónay György (költő, író, műfordító, esszéíró, műkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő; az Ezüstkor egyik megalapítója és szerkesztője, a Vigilia felelős szerkesztője; Rónay László irodalomtörténész apja) 1913-1978.

1-74: Vásárhelyi Zoltán (karnagy, kórusvezető, zeneszerző, főiskolai tanár; a Munkás Dalosszövetség országos karnagya, Honvéd Művészegyüttes férfikarának alapító karnagya, a Magyar Rádió Énekkarának művészeti vezetője) 1900-1977 [Szabó Iván, 1985].

1-75: Kerényi Jenő (szobrászművész) 1908-1975 [saját műve: "Feszület", 1972].

1-76: Fél Ella (pedagógus) 1909-1975.

1-77: Götz János (jogász, a legfőbb ügyész helyettese, majd fővárosi főügyész) 1915-1975.

1-78: Soós Lőrinc (diplomata) 1911-1975.

1-79: Ajtay Andor (színművész, színházi rendező) 1903-1975.

1-84/85: Páger Antal (színművész, festő; az argentínai Magyar Színjátszó Társaság vezetője) 1899-1986.

Vele: Szilágyi Bea (második felesége; színművésznő, főiskolai tanár, a Színház- és Filmművészeti Szövetség főtitkára) 1908-1987.

2-7: Baktai Ferenc (publicista, író, a Tolna Megyei Néplap felelős szerkesztője) 1924-1974. Sírverse: "...Emléket arról hagyhatok, / amit meglátnom adatott, / hogy mások is lássák s szeressék..." (Babits Mihály)

2-10: Gink Károly (fotóművész, az első hazai diák-fotókör megszervezője) 1922-2002.

2-15: Hegedűs Tibor (színművész, színházi és rádiós rendező, főiskolai tanár, a rendezés első főiskolai oktatója; író, műfordító, publicista; az első magyar hangjátékok rendezője, a Vígszínház főrendezője, majd igazgatója, a Szegedi Nemzeti Színház igazgató-főrendezője, a Vidám Színpad egyik megszervezője; Hegedűs Lajos Viktor gyógyszerész bátyja) 1898-1984.

2-18/1: Béres Ferenc (dalénekes, furulyaművész, népi ének- és táncegyüttes-szervező; folklorista, népdalgyűjtő; szobrász-, festő- és iparművész, műgyűjtő, a Sárospataki Képtár megalapítója) 1922-1996. Sírfelirata: "Emlékezetét ha elejti, arcát ha sötétbe rejti, szavát, dalait ha felejti: por, hó, üres árny a nép." (Keresztury Dezső) Sírverse: "Lovamat kötöttem piros almafához, / magamat kötöttem gyönge violához, / lovamat eloldom, mikor a hold fölkel, / tetőled violám csak a halál old el."

2-19: Győry Dezső /Wallentinyi/ (költő, író, publicista, a Kassai Napló, a Prágai Magyar Hírlap, a Magyar Újság és a Magyar Vasárnap szerkesztője; a csehszlovákiai Magyar Demokrata Írókör egyik megalapítója és elnöke; id. Wallentinyi Dezső pedagógus fia) 1900-1974. Sírfelirata: "...én minden népet féltek attól, amitől féltem az enyém."

2-21: Grabócz Miklós (zeneszerző, folklorista, népdalgyűjtő, zenetörténész; a Magyar Rádió népzenei osztályának vezetője) 1927-1974.

2-24: Penninger Antal (operaénekes, a Gördülő Opera megalapítója és művészeti titkára, az Operaház zeneműtárának vezetője) 1909-1974.

2-28: Szanyi Jenő (közgazdász, egyetemi tanár, tanszékvezető) 1926-1974.

2-33: Bálint Lajos /Bleier/ (műkritikus, dramaturg, író, műfordító, publicista; a Thália Társaság egyik megalapítója és titkára, a Nemzeti Színház titkára, az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület egyik megszervezője és művészeti vezetője; a Magyar Írók Szövetségének ügyvezető titkára, a Színpadi Szerzők Egyesületének főtitkára, a Szerzői Jogvédő Hivatal igazgatóhelyettese) 1886-1974 [Konrád Sándor].

Vele: Spiegel Annie (felesége; operaénekesnő) 1904-1980.

2-35: Jakuba János (festőművész, főiskolai tanár, az Iparművészeti Főiskola igazgatóhelyettese) 1909-1974.

2-37: Hofi Géza /Hoffmann/ (színművész, humorista) 1936-2002.

2-39/40: Török Erzsébet /Gombosné/ (dalénekesnő) 1912-1973.

2-42: Marton Frigyes (színházi és rádiós rendező, humorista; a Mikroszkóp Színpad igazgatója, a Rádiókabaré megalapítója) 1928-2002.

2-51: Szinetár György (író, költő, filmrendező, dramaturg, főiskolai tanár; forgatókönyvíró, publicista, a Mozi Élet, majd a Kisdobos szerkesztője) 1905-1974.

2-60/1: Durkó Zsolt (zeneszerző, főiskolai tanár; író, a Magyar Zeneművészeti Társaság alapító elnöke) 1934-1997.

2-66: Pásztor István (operatőr, főiskolai tanár) 1916-1974.

2-78: Végh Pál (belgyógyász, egyetemi magántanár, főorvos) 1906-1974.

3-17: Bacsó Nándor (agrometeorológus, klimatológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; az országos csapadékmérő hálózat irányítója, az Időjárás szerkesztője) 1904-1974.

3-18/1: Inke László (színművész) 1925-1992 [Janzer Frigyes, 2003].

3-21: Füsi József /Horváth; Füsi-Horváth/ (író, műfordító, műgyűjtő; dramaturg, műkritikus, publicista) 1909-1960.

3-32: Paku Imre (irodalomtörténész, kiadói szerkesztő, a szegedi Egyetemi Színjátszó Társulat és a Bethlen Gábor Kör elnöke) 1910-1975.

3-35: Mayer Mihály (százháromszoros válogatott vízilabdázó, kétszeres olimpiai bajnok és kétszeres bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok, főiskolai világbajnok; szövetségi kapitány) 1933-2000.

3-45: Cselényi József (dalénekes, színművész; katonaszínház-alapító) 1899-1949.

3-47: Lukács Margit (színművésznő) 1918-2002.

3-49: Eperjessy Antal (gépészmérnök, hadmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető; őrnagy) 1899-1982.

3-50: Döller József (népi iparművész) 1892-1974.

3-60: Mindszenthy Magda /Voloncsné/ (színművésznő) 1910-1997.

3-62: Szécsi Pál (énekes) 1944-1974 [Trischler Ferenc]. Sírfelirata: "Egy szál harangvirág Katitól."

3-62/1: Déri János (publicista, riporter, televíziós műsorvezető és szerkesztő; gépészmérnök) 1951-1992.

4-5: Kistétényi Melinda (orgonaművész, zeneszerző, főiskolai és egyetemi tanár; író, műfordító, karnagy, kórusvezető) 1926-1999.

4-6: Gallina Károly (háromszoros válogatott labdarúgó kapus) 1907-1986.

4-7: Vámos László (színházi rendező, főiskolai és egyetemi tanár, főtanszakvezető; a Fővárosi Operettszínház és a debreceni Csokonai Színház főrendezője, a Nemzeti Színház művészeti vezetője és főrendezője; a Magyar Színházművészeti Szövetség főtitkára) 1928-1996.

4-18/1: Rátonyi Róbert (színművész, konferanszié, clown, színházi rendező; író, publicista) 1923-1992.

4-41: Ruttkai Éva (színművésznő; Ruttkai Ottó színigazgató húga, Gábor Miklós felesége, majd Latinovits Zoltán élettársa) 1927-1986 [Nagy István János, 1990].

4-45: Schütz Ila (színművésznő) 1944-2002.

4-54: Tomsits Rudolf (trombitaművész, zeneszerző, főiskolai tanár) 1946-2003.

4-61/1: Bágya András (zeneszerző, a Magyar Rádió zenei rendezője) 1911-1992. Sírverse: "Istenem Istenem Istenem / Te voltál mindig mindenben minden / s hogy Te leszel a halál / Köszönöm köszönöm köszönöm." (Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm)

4-64: Erdei Ferenc (építész, restaurátor, építészeti író, illusztrátor) 1933-1986.

4-79: Ferenczy Géza (nyelvész, nyelvművelő, szótárszerkesztő; író, publicista) 1901-1974.

5-1: Bugyi Balázs (belgyógyász, radiológus, főorvos; orvostörténész, paleopatológus) 1911-1982.

5-16/1: Mensáros László (színművész, színházi rendező; koncepciós per elítéltje) 1926-1993 [Kampfl József, 1996]. Sírfeliratai és sírversei: "Nincs a világon se jó, se rossz: gondolkozás teszi azzá." (William Shakespeare: Hamlet) "Azonkívül úgy rémlik, nem vagyok alkalmas a családi életre, bár azt szeretem legjobban a világon." (Lev Tolsztoj) "Csak az ősz fordultán, / leveleid hulltán / ne kívánj nyarat." (Arany János: Mindvégig) "Nincs olyan jelentéktelen kis része a világnak, amely nem hatna ki az egészre." (Leonardo da Vinci) "Szeme felragyog, mint valami váratlan felfedezésre, fölkel az asztaltól, kiegyenesedve, ragyogó arccal, zavarosan beszélni próbál mindenkihez, a nézőtéren ülőkhöz." (Federico Fellini: 8 és ½) "Mit nem tenne még, ha szenvedélyre volna oly oka, mint van nekem? Könnyárba fojtaná a szinpadot, s irtóztató beszéddel repesztené meg a nézők fülét, hogy a vétkes megőrüljön belé, képedjen az igaz, s a közönyös zavarba essék: elkábítaná magát a szem s fül érzete." (William Shakespeare: Hamlet) "Önmagad beutazása a mindenség beutazása. A térbeli világ úgy viszonylik a mindenséghez, mint egy ruhazseb az élő testhez. Éjjel, a csillagos ég alatt felfohászkodsz, mily nagy a világ! De ládd egyetlen gondolatod a legtávolabbi égitesten is túlfut pillanat alatt." (Weöres Sándor: A mozdulatlan utazás) "Engedelmeskedem neked, Mindenható, először is az irányodban tanúsítandó belátáson alapuló szeretetem okán, másodszor pedig azért, mert te vagy az, ki megszabod az emberi élet hosszát." (Leonardo da Vinci) "Nem is olyan nagy dolog a halál." (Babits Mihály: Balázsolás)

5-23: Bozay Attila /Bozalyi/ (zeneszerző, főiskolai tanár, citera- és fuvolaművész, rádiós szerkesztő; a Nemzeti Filharmónia igazgatója, a Magyar Zeneszerzők Egyesülete és a Magyar Zenei Kamara elnöke) 1939-1999. Sírfelirata: "Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!" (Madách Imre: Az ember tragédiája, 15. szín)

5-60/1: Szűr-Szabó József (grafikus, festőművész; karikaturista, illusztrátor, báb- és díszlettervező) 1902-1993.

5-72: Bod Teréz /Kalmár Andrásné/ (színművésznő) 1925-2000.

6-4: Farkas Ferenc (zeneszerző, főiskolai és egyetemi tanár, tanszakvezető, karnagy, kórusvezető, népdalgyűjtő, korrepetitor; a székesfehérvári konzervatórium megalapítója, a Magyar Zeneművészek Társaságának díszelnöke) 1905-2000.

6-13/1: Suka Sándor (színművész) 1921-1993.

6-31: Pribéri Jankovich István (az országgyűlési gyorsiroda másodfőnöke) 1848-1900.

6-39: Balassa Imre /Schweiger Salamon/ (zenekritikus, író, publicista, dramaturg, színházi rendező, műfordító; a Nemzeti Színház titkára, a Nemzeti Újság, majd a Pesti Hírlap szerkesztője, az első magyar művészeti napilap, az Esti Élet megindítója; a Magyar Írók Egyesületének és a Magyar Újságírók Egyesületének főtitkára, a La Fontaine Irodalmi Társulat alelnöke; Balassa Péter esztéta apja) 1886-1974.

6-57/1: Róna Viktor (balettművész, koreográfus; a Norvég Nemzeti Balett, majd a Párizsi Nagyopera balettmestere) 1936-1994.

6-59: Rajki Béla /Reich/ (vízilabdázó, úszó, sportíró; sportvezető, a női úszóválogatott kapitánya, majd vízilabda szövetségi kapitány, a Nemzeti Sportuszoda igazgatója; a Nemzetközi Vízilabda Bizottság és az Európai Úszó Liga elnöke, a Nemzetközi Úszó Szövetség alelnöke) 1909-2000.

6-67: Balázs Samu (színművész, főiskolai tanár; Majláth Mária színésznő férje) 1906-1981.

6-68: Udvardy Tibor (operaénekes) 1914-1981.

7-3/1: Simándy József (operaénekes, főiskolai tanár; a legkiválóbb magyar hőstenorok egyike) 1916-1997. Sírfelirata: "Hazám, hazám, te mindenem! Tudom, hogy mindenem neked köszönhetem..."

7-18: Szili Jenő (szülész-nőgyógyász, főorvos) 1880-1950.

7-22: Buzai József (lazarista szerzetes, házfőnök) 1907-1974.

7-44: Őze Lajos (színművész) 1935-1984.

7-47: Házy Erzsébet (operaénekesnő) 1929-1982.

7-47/1: Kiss Nagy András /Nagy/ (szobrász- és éremművész) 1930-1997 [Lugossy Mária].

7-48: Ráday Imre (színművész, színházi rendező, főiskolai tanár, rádiós műsorvezető; az első Kazinczy-díjjal kitüntetett színész; Pápai Erzsi színész férje) 1905-1983 [Kő Pál, 1995]. Sírfelirata: "Lear: Azalatt kimondjuk rejtett szándokunkat. / Adjátok a térképet. Tudnotok kell, / Hogy országunkat három részre osztók / S erős szándékunk minden gondot és bajt / Lerázni agg korunkról, általadván / Ifjabb erőknek, míg magunk tehertől / Menten mászunk a sír felé." (William Shakespeare: Lear király)

7-49: Molnár Miklós (operaénekes) 1930-1981.

7-50: Raics István (zenekritikus, zongoraművész, költő, író, műfordító, dramaturg; publicista, a Magyar Zene szerkesztője; a Magyar Filmvállalat igazgatója; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1912-1986.

7-51: Bárdos Lajos (zeneszerző, karnagy, kórusvezető, zenetudós, főiskolai és egyetemi tanár; zenei író, a Magyar Kórus Kotta- és Lapkiadó Vállalat egyik megalapítója, a Magyar Kórus szerkesztője; a Mátyás-templom karnagya, az Országos Magyar Cecília Egyesület világi, majd tiszteletbeli elnöke, a Magyar Dalosegyesületek Országos Szövetsége és a Bartók Szövetség egyik vezetője; az Éneklő ifjúság-mozgalom egyik megszervezője, a Magyar Cserkészszövetség zenei vezetője; a második világháborúban üldözöttek megmentője) 1899-1986 [Búza Barna, 1989].

7-52: Gábor Pál (filmrendező, főiskolai tanár, tanszékvezető) 1932-1987.

9-13: Fábián Zoltán (író, publicista, a Magyar Írók Szövetségének titkára; a sci-fi egyik hazai úttörője; baleset áldozata) 1926-1983.

9-14: Kazal László (színművész, konferanszié, színházi rendező) 1911-1983.

9-15: Vilt Tibor (szobrászművész; Schaár Erzsébet szobrász férje) 1905-1983 [Gulyás Gyula, 1985].

9-16: Nádasy László (filmrendező, főiskolai tanár; forgatókönyvíró, dramaturg, publicista) 1927-1983.

9-17: Lázár Mária /kiewani és zukowi herceg Czartoryski/ (színművésznő, író, a Magyar Színházművészeti Szövetség elnöke) 1895-1983. Sírverse: "Én a komédiát lejátsztam / Mulattattam, de nem mulattam." (Madách Imre: Az ember tragédiája, 11. szín)

9-18: Ranódy László (filmrendező, főiskolai tanár, forgatókönyvíró, díszlettervező; Nádasdy Kálmánnal az első színes magyar film rendezője) 1919-1983 [egykori sírszobra: Morell Mihály].

9-19: Dengeleghi és csokalyi Fényes Szabolcs (zeneszerző, a Vidám Színpad zenei vezetője, a Fővárosi Operettszínház igazgatója; Fényes Loránd dalszerző fia) 1912-1986.

Vele: Csikós Rózsi (felesége; színművésznő) 1917-1992.

10-5/6: Pogány Frigyes (művészettörténész, építész, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, az Iparművészeti Főiskola igazgatója; műemlék-topográfus, urbanista, esztéta, díszlettervező, a budapesti műemlékvédelem és műemlék-nyilvántartás egyik megszervezője; a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Union Internationale des Architectes elnöke) 1909-1976.

10-9/10: Réti József /Redl/ (opera- és oratóriuménekes, főiskolai tanár) 1925-1973 [Szabó Iván]. Sírfelirata: "Csak tiszta forrásból."

10-11/12: Gyurkovics Mária (opera- és oratóriuménekesnő) 1913-1973 [Borsos Miklós: "Gilda"; 1976].

Vele: Forrai Miklós (férje; karnagy, kórusvezető, zenei író, főiskolai és egyetemi tanár, tanszakvezető; a Forrai Kamarakórus megalapítója, a Budapesti Kórus karigazgatója, a Liszt Ferenc Társaság újjászervezője, főtitkára, majd társelnöke) 1913-1998.

10-13/14: Ferencsik János (karmester, korrepetitor, az Operaház és az Állami Hangversenyzenekar főzeneigazgatója, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnök-karnagya; a Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár) 1907-1984 [Borsos Miklós: "Apolló"; 1987].

10-28/1: Solti Károly /Sajber/ (dalénekes) 1910-1990. Sírfelirata: "Nincsen rózsa tövis nélkül..."

10-38: Meznerics Ilona /Csepreghy Béláné/ (paleontológus, a Magyar Nemzeti Múzeum föld- és őslénytárának vezetője) 1906-1977.

10-54/55: Kórodi András (karmester, főiskolai és egyetemi tanár, tanszakvezető, korrepetitor; a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnök-karnagya) 1922-1986.

10-61: Pless László (karmester, korrepetitor, az Operaház énekkarának igazgatója; a Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár, tanszakvezető) 1905-1974.

10-71: Horváth Tivadar (színművész, színházi rendező) 1920-2003.

10-82: Vogel Eric (díszlet- és jelmeztervező, grafikus, festőművész) 1907-1996.

10-82/1: Raskó Magda (operaénekesnő) 1919-1992.

10-98/99: Rozgonyi László (festőművész, a Szentendrei Festők Társaságának egyik megalapítója) 1894-1948.

10-104: Pethes Sándor (színművész, főiskolai tanár; Pethes Imre színész fia) 1899-1981.

11-3/4: Perényi báró Lukács Miklós (karmester, főiskolai és egyetemi tanár, tanszakvezető, korrepetitor; az Operaház igazgatója, a MÁV Szimfonikusok vezető karnagya; 1912-től báró; erzsébetvárosi Lukács György művelődéspolitikus fia, báró Lukács György egyetemi tanár öccse, báró Lukács Sándor mezőgazdász bátyja) 1905-1986.

11-11/12: Matyéka Károly (hegedűművész) 1857-1929. Sírfelirata: "Buda nagy hegedűse."

11-17/18: Zsembery Árpád (publicista) 1898-1979.

11-19/20: Venkei Tibor (bőrgyógyász, onkológus, címzetes egyetemi tanár, alezredes; az Országos Onkológiai Intézet igazgató főorvosa, a Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle felelős szerkesztője) 1906-1983.

25/1. (25/B.) parcella

1-4/5: Sárdy János /Sárdi/ (színművész) 1907-1969 [fotográfiával].

1-19: Gyimesi Gyula 1935-1960 [Madarassy Walter].

1-27: Joviczky József (opera- és oratóriuménekes) 1918-1986.

1-75: Wabrosch Géza (urológus, sebész, címzetes egyetemi tanár, főorvos; több műtéti eljárás hazai bevezetője, az MTA Biomedicinális Lézer Munkabizottságának elnöke, a Magyar Urológia főszerkesztő-helyettese) 1929-2000.

1-82: Jákó Vera /Ábrahám Dezsőné/ (dalénekesnő) 1934-1987 [Kő Pál, 1989]. Sírfelirata: "Volt egyszer egy életvidám, dalosszívű, nótás leány, kár volt érte, kár volt."

1-94: Vas Károly (mikrobiológus, állatorvos; Csiszár Józseffel a tejsavbaktérium-kultúrák készítésének hazai úttörője) 1884-1948.

Vele: Vas Zoltán (fia; építész) 1923-1986.

Spiró Éva Adrienn /Vas Zoltánné/ (építész, az Építész-tervező Nők Világszövetségének alelnöke) 1926-1980.

1-97: Berki Géza (zeneszerző) 1927-1987 [Csíkszentmihályi Róbert].

1-98: Nádas Gábor (zeneszerző, zongoraművész, zenekarvezető) 1932-1987.

1-99: Zulawsky Elemér /Zulawski/ (tábornok) 1869-1937.

1-103: Kessler Hubert (barlangkutató, karszthidrológus, az országos forráskataszter elkészítője; a budapesti Szemlőhegyi-barlang felfedezője, az Aggteleki-barlang igazgatója, számos barlangi útvonal első bejárója; a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tiszteletbeli elnöke) 1907-1994.

1-108: Conrad Mór (jogász, kúriai bíró) 1828-1887.

2-15: Kalmár Pál (dalénekes) 1900-1988.

2-49: Hajdú Júlia /Pajor Istvánné/ (zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus) 1925-1987.

2-56: Tamássy Zdenkó (zeneszerző) 1921-1987.

3-3: Mészáros István (kajakozó, világbajnok) 1933-1994.

3-8: Forster Gyula (közlekedésmérnök, hídtervező, kereskedelemügyi helyettes államtitkár; több modern útépítési módszer meghonosítója, a Magyar Mérnök és Építész Egylet elnöke, az Actio Catholica országos tanácsának elnöke) 1872-1939.

26/1. parcella

2. sírbolt: Vadai Julianna /Takács Györgyné/ 1944-1970 [Lajos József, 1971].

3. sírbolt: Nagybaczoni Baló József (patológus, onkológus, ideggyógyász, virológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, dékán, a szegedi Ferenc József Tudományegyetem rektora; a kísérleti rákkutatás egyik hazai elindítója, a vírusok daganatképző szerepének egyik első kimutatója; főorvos, az Orvosi Könyvtár igazgatója, a Baló-féle betegség első diagnosztizálója; a Magyar Pathológusok Társaságának elnöke, a hallei Leopoldina Akadémia és az MTA tagja) 1895-1979.

Vele: Banga Ilona (felesége; biokémikus, egyetemi docens, az aktin izomfehérje, valamint Baló Józseffel az elasztáz felfedezője; a hallei Leopoldina Akadémia tagja) 1906-1998.

Nagybaczoni Baló József, id. (pedagógus, irodalom- és neveléstörténész, tanítóképző-igazgató; a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesületének elnöke) 1860-1916.

1-21: Komjáthy Miklós /Kring/ (történész, levéltáros, gazdaság- és társadalomtörténész; a Magyar Országos Levéltár középkori gyűjteményének őre) 1909-1993.

1-23: Csire Lajos (mezőgazdász, genetikus, egyetemi docens; az Állattenyésztési Kutatóintézet tudományos igazgatója, a termékenységi és hibridizációs vizsgálatok egyik elindítója) 1923-1974.

1-36: Mály Béla 1905-1935 [Sződy Szilárd, 1937].

1-45: Hainiss Elemér (gyermekgyógyász, egyetemi tanár, klinikaigazgató, dékán; Hainiss Géza gyermekgyógyász fia) 1890-1974 [Forgács Hann Erzsébet, 1954 előtt].

1-64: Kisjenői Antall József, id. (jogász, kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő; 1939-44-ben menekültügyi kormánybiztos, a lengyel ellenállási mozgalom és számos üldözött támogatója; a Népgondozó Hivatal vezető- je, újjáépítési államtitkár, majd miniszter, a Független Kisgazdapárt pártigazgatója; a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Külforgalmi Rt. és a Lengyel-Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke; Szücs István művelődéspolitikus veje, Antall József miniszterelnök apja) 1896-1974. Sírverse: "Lágy derűvel, szelid fénnyel / kékellő, lánglelkű domb - / Varázshegy, mely csodát mível / Somló, a Dunántúlon! / Szűrd a bort, / mint kiforrt / lánymosolyt, / vén bazalt / Somló! // Somló, tág csokrú szabadság / koszorúzza vén fejed! / Fürtjeidet simogassák / lágy tenyerű istenek! / S nőljön itt / sok fi, kit / láng-nedű / tettre fűt, / Somló!"

1-128/129: Rápolthy Anna /Hedry Lászlóné/ (színművésznő) 1909-1947.

2-4: Kator Lajos (gépészmérnök, egyetemi tanár) 1932-1974.

2-17: Kun Zsigmond (közgazdász, író, költő; népművészeti gyűjtő, adományozó; halálakor az ország legidősebb férfi polgára) 1893-2000. Sírfelirata: "Mert csak a tested múlik el, de a lelked mélyében fogant Igaz Szó örökké zeng, mint az Égi hárfaszó..."

2-32: Harangozó Ede (sportvezető, gazdasági író; a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöke, az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnökhelyettese) 1933-1974.

2-73: Görög Lajos (grafikusművész, plakát- és emblématervező; a hazai reklámgrafika egyik megújítója) 1927-1995.

2-79: Somfay Elemér /Stromfeld/ (ezredes, atléta, gátfutó, távolugró, öttusázó, többszörös magyar bajnok és csúcstartó; olimpiai ezüstérmes ötpróbázó, hármasugrásban angol bajnok; atlétikai író, a Sporttanárképző Intézet parancsnoka; Stromfeld Aurél ezredes unokaöccse) 1898-1979.

3-6: Vincze Ottó (zeneszerző, karmester, a Fővárosi Operettszínház, majd a Petőfi Színház zenei vezetője) 1906-1984.

3-50: Pálfy Sándor (pedagógus, matematikus, főiskolai tanár) 1913-1979.

3-55: Schönberger Armand (festőművész, szobrász) 1885-1974.

3-66: Élesdy István (grafikus, festőművész) 1912-1987.

3-72: Toldy Miklós 1916-1943 [Búza Barna]. Sírfelirata: "Napsugarunk voltál, derűt és fényt hoztál."

3-77: Dékány Sándor (gépészmérnök, hadmérnök, ezredes, egyetemi tanár, tanszékvezető; optikus, műszertervező) 1904-1974.

4-12: Pöstényi Márton (bíró, legfelsőbb bírósági tanácselnök; ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar Jogász Szövetség egyik megalapítója) 1897-1974.

4-13: Cseh István (orgonaépítő) 1926-1996.

4-15: Mányik Pál (diplomata) 1925-1974.

4-19: Práger György (agrármérnök, publicista, televíziós műsorvezető és szerkesztő, humorista) 1948-2000.

4-31: Csató István (író, publicista, az Élet és Tudomány főszerkesztő-helyettese; a kibernetikai és informatikai ismeretterjesztés hazai úttörője) 1916-1974.

4-40: Árpássy Gyula (pedagógus, tanítóképző-igazgató) 1904-1974.

4-84: Máthé Elek (református lelkész, műfordító, író, klasszika-filológus) 1895-1968.

5-24: Rákos Sándor (költő, író, műfordító, esszéíró, kiadói szerkesztő) 1921-1999. Sírfelirata: "Minden halál hősihalál."

5-41: Králik Géza (állatorvos, a Fővárosi Állategészségügyi Állomás kórházának igazgatója; publicista; baleset áldozata) 1938-1976.

5-83: László Imre (dalénekes, nótaszerző) 1896-1975.

6-23: Fischer Ernő (festőművész, főiskolai tanár, a tokaji művésztelep megalapítója) 1914-2002.

6-48-tól: a MALÉV 1975-ös budapesti balesetének áldozatai.

6-83: Sütő Dezső (közgazdász, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal első elnöke; labdarúgó, sportvezető) 1931-2002.

6-88: Máriássy Félix (filmrendező, főiskolai tanár, vágó, forgatókönyvíró; a Filmfőiskolák Nemzetközi Szervezetének elnöke, a Magyar Film- és Televízióművészeti Szövetség titkára; Máriássy Judit író férje) 1915-1975 [Kiss Sándor].

Vele: Máriássy Ferenc (fia; operatőr) 1952-1990.

6-90: Ősz Ferenc (író, publicista, humorista, konferanszié) 1930-1975.

7-24: Sz. Horváth Árpád (szobrászművész) 1898-1975.

8-1: Szentpéteri László (gépészmérnök) 1913-1975.

9-2: Adler Zsigmond /Sas/ (ökölvívó, kétszeres magyar bajnok, szövetségi kapitány; Papp László edzője, az első magyar ökölvívó mesteredző) 1901-1982.

9-29: Lőcsei Béla (vegyészmérnök, szilikátkémikus, feltaláló, címzetes egyetemi tanár; az Üvegipari Művek Kutatóintézetének igazgatója) 1920-1981.

9-41: Juhász István (oboaművész, zenei rendező) 1928-1980.

9-49: Krajnyák Gábor (görög katolikus pap, címzetes kanonok, a budai görög katolikus egyházközség megszervezője; egyháztörténész, egyházi író) 1886-1955.

9-66: Gellért Gábor (műfordító, publicista, műkritikus) 1914-1987.

9-90: Hortobágyi Tibor (biológus, hidrobiológus, algológus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, a gödöllői Agrártudományi Egyetem rektora; a gödöllői agrobo- tanikus kert egyik létrehozója, grafikus, számos növényfaj első leírója és névadója; az MTA Hidrológiai Bizottságának, a Budapesti Művészetbarátok Egyesületének, illetve a Búvár szerkesztőbizottságának elnöke) 1912-1990.

9-98: Romhányi József (műfordító, költő, író, dramaturg) 1921-1983.

9-102: Hellebronth Vilmos /Krantz/ (altábornagy, mérnök, kormánybiztos; a nyilas kormány termelésügyi tárca nélküli minisztere, a hadianyaggyárak kitelepítésének egyik irányítója) 1895-1971.

9-114: Veress Judit (pedagógus, főiskolai tanár, a Pedagógiai Szemle szerkesztője) 1922-1976.

10-29/30: Scher Tibor (történész, orientalista, könyvtáros, művelődéstörténész, egyetemi docens; a jeruzsálemi Magyar Intézet vezetője, az Akadémiai Könyvtár igazgatója és a Keleti Könyvtár egyik létrehozója, a pécsi Egyetemi Könyvtár igazgatója) 1912-1975.

11-3/4: Kendi Finály István (vízépítő mérnök, a Magyar Földgáz Rt., majd a Rima- murány-Salgótarjáni Vasmű főmérnöke; Finály Henrik klasszika-filológus fia, Réthy Mór fizikus veje, Finály Lajos miniszteri tanácsos, Finály Gábor régész és Finály György sebész öccse, ifj. Finály István kémikus apja) 1876-1947.

11-13/14: Haidegger Ernő (főbányatanácsos) 1888-1945.

26/2. parcella

3. sírbolt: Várkonyi László /Weisz/ (asztaliteniszező, világbajnok és világbajnoki ezüstérmes, hétszeres magyar bajnok; szövetségi kapitány, sportíró) 1909-1972.

8. sírbolt: Halusinszky és Rauschmaier család [Hubert József - Gabay Sándor].

9. sírbolt: Németh Józsefné (népi iparművész, csipkekészítő) 1925-1981.

1-17: Weigl Ernő (kohómérnök, feltaláló, a Diósgyőri Vas- és Acélgyár főmetallurgusa) 1900-1975.

1-25: Schay Géza (fizikokémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Gumiipari Kutatóintézet, majd az MTA Központi Kémiai Kutatóintézete igazgatója, a Magyar Kémikusok Egyesülete és az MTA Radiokémiai Bizottsága elnöke, az MTA tagja) 1900-1991.

1-31: Abody Előd /Anderlik/ (gépészmérnök, aviatikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, dékán; az első hazai szívásos rendszerű szélcsatorna létesítője) 1896-1949.

Vele: Abody Béla (fia; író, humorista, műfordító, a Vidám Színpad igazgatója; publicista, műkritikus, az Új Írás szerkesztője, a Négy Évszak megindítója és szerkesztője; kiadói szerkesztő, a Magvető Kiadó irodalmi vezetője) 1931-1990.

1-40: Hutás József (jogász, kúriai bíró, a Kúria elnöke) 1869-1948.

1-46: Seress Gábor (publicista; öngyilkos lett) 1947-1975.

1-51: Lőkös Zoltán /Laszgallner/ (publicista, a szegedi Délmagyarország, a Pest Megyei Hírlap, illetve az Esti Hírlap főszerkesztője, a Magyar Hírlap egyik megalapítója és főszerkesztő-helyettese, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese, a Vasárnapi Hírek alapító főszerkesztője; a Magyar Újságírók Országos Szövetségének egyik megalapítója) 1925-1999.

1-71: Vass László (műkritikus, író, publicista; 1945 után a Független Kisgazdapárt sajtófőnöke) 1905-1950.

1-80: Gáthy György (gépészmérnök, a hazai malomipar villamosításának vezetője) 1899-1975.

2-31: Isépy Aladár (altábornagy) 1881-1950.

2-73: Köpeczi Bócz István /köpeczi Bócz/ (díszlet- és jelmeztervező, festőművész, grafikus, főiskolai tanár; plakáttervező, illusztrátor) 1919-1978.

3-1: Lux Árpád Lajos 1876-1959 [G. Lux Alice].

3-3: Gohér Mihály (gépészmérnök, motortervező, az Elektrotechnika szerkesztője, majd főszerkesztője) 1895-1975.

3-6: Zách Emil /Nack/ (vezérezredes; börtönben halt meg) 1883-1949.

4-60: Payer Margit (operaénekesnő) 1875-1951.

4-65: Várady-Szabó Lajos (építész, belsőépítész, iparművész) 1900-1975.

4-77: Petra László (operaénekes) 1914-1975.

5-8: Paulovits Pál (festőművész) 1892-1975.

5-23: Volosin János (görög katolikus pap, kanonok) 1872-1949.

5-78: Dévényi György (kohómérnök, a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés műszaki igazgatója) 1923-1975.

6-1: Gárdos Miklós (szobrászművész) 1904-1950.

6-13: Turáni-Kovács Imre (szobrászművész) 1910-1975 [saját műve].

7-8: Nagy Sándor (atléta, főiskolai tanár) 1911-1994.

7-16: Holéczy Gyula (villamosmérnök, főiskolai tanár) 1936-1989.

7-21: Darvas Lujza /Dobokay Zoltánné/ (zongoraművész) 1896-1975.

7-29: Zigány Ferenc (matematikus, főiskolai és egyetemi tanár) 1895-1975. Sírverse: "Ha vártok bűnbocsánatot, / Ti is Mind megbocsássatok..."

7-38: Petress Zsuzsa (színművésznő) 1928-2001.

7-40: Molnár Tibor (publicista, író, rádiós szerkesztő; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1925-1975.

7-41: Jendrassik Kornél (gépészmérnök, szabadalmi bíró, miniszteri tanácsos; a Magyar Mérnök és Építész Egylet titkára, majd könyvtárosa; Jendrassik Jenő fiziológus fia, Jendrassik Ernő ideggyógyász, ifj. Jendrassik Jenő festő és Jendrassik Alfréd építész öccse, Jendrassik Loránd fiziológus és Jendrassik György gépészmérnök apja) 1868-1931 [Gerenday].

7-55: Kajtor Ferenc (ideg- és elmegyógyász, fiziológus, egyetemi docens; az elektro- miográfia hazai úttörője, a Magyar EEG Társaság egyik megalapítója és titkára) 1919-1975.

7-78: Teöreök Aladár (író, gyorsíró) 1894-1917 [1932]. Sírverse: "Szárnyas toll diadalmas mestere, bajnoka voltál / kit a nemes ideál szárnya magasba emelt!"

8-3/4: Gyarmatai és magyarcsékei Dáni Nándor (atléta, futó, olimpiai ezüstérmes, többszörös csúcstartó; evezős, kerékpár- és korcsolyaversenyző; a Wagner-féle Szénsav- és Oxigéngyár igazgatója, majd elnöke; Dáni Balázs és Dáni Béla tábornokok öccse) 1871-1948.

8-9/10: Gyarmati Mária 1906-1931 [Kövesházi Kalmár Elza: "Assisi Szent Ferenc"]. Sírfelirata: "Békesség szívem, legyen édes a távozás, ne legyen halál, hanem beteljesülés. Olvadjon emlékbe a szerelem és dallá a fájdalom..."

8-13/14: Szakáts Zoltán (színművész) 1901-1947.

8-21/22: Görgői és toporczi Görgey István (vegyészmérnök, gazdaságpolitikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő; az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának elnöke, az Országos Iparegyesület társelnöke, a Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesületének elnöke) 1875-1945.

8-27/28: Székely Árpád (belgyógyász, főorvos) 1924-1988.

8-29/30: Gaszner Pál (pénzügyminiszteri tanácsos) 1855-1934.

8-41/42: Gábor Miklós (színművész, színházi rendező, író; Ruttkai Éva, majd Vass Éva férje) 1919-1998.

8-55/56: Teghze-Gerber Ferenc (közgazdász, egyetemi magántanár) 1872-1948.

8-57/58: Libál Antal (fotográfus, optikus) 1847-1934.

8-73/74: Ferenczy Károly (fogorvos, radiológus, egyetemi docens; a fogászati röntgenológia hazai úttörője) 1901-1972.

9-13: Tamás Ervin (festőművész, grafikus) 1922-1996.

26/3. (26/A.) parcella

1-11: Harsányi Kálmán /Hlavács/ (költő, író, műfordító, publicista, műkritikus) 1876-1929.

1-17: Ótordai Gyulay Tibor (gazdaságpolitikus, iparügyi miniszter, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, a Felsőház tagja) 1887-1960.

1-24: Héra Zoltán (költő, író, esszéíró, műfordító; publicista, műkritikus) 1929-1987.

1-59: Gamsendorfi Jenik Béla (mérnök, kereskedelem- és közlekedésügyi miniszteri tanácsos) 1858-1924.

1-68: Mariányi János (földművelésügyi miniszteri tanácsos) 1866-1924.

2-16: Rácz Norbert, ifj. (cigányprímás, zeneszerző, zenekarvezető) 1933-1987.

27. parcella

3. sírbolt: Hajagos Kornélia †1992 [Nyírő Gyula].

5. sírbolt: Halasy-Nagy József /Nagy/ (filozófus, filozófiatörténész, műfordító, egyetemi tanár, dékán, a pécsi Erzsébet Tudományegyetem rektora; a Magyar Filozófiai Társaság alelnöke, a Felsőház és a Kisfaludy Társaság tagja; az Athenaeum, a Pantheon, valamint a pécsi Pannonia egyik szerkesztője) 1885-1976.

Vele: Baranyai Lipót (közgazdász, jogász, gazdaságpolitikus, diplomata, a Magyar Nemzeti Bank vezérigazgatója, majd elnöke; a Magyar Gazdaságkutató Intézet, a Parthenon Egyesület, az Országos Hitelügyi Tanács, a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete, valamint a Magyar-Amerikai Társaság elnöke, a Magyar Európa Tanács alelnöke, a Felsőház és az MTA tagja) 1894-1970.

10. sírbolt: Földvári Ferenc /Deutsch/ (bőrgyógyász, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató; az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet igazgatója, a szifilisz hazai visszaszorításának egyik vezetője; a Magyar Dermatológiai Társaság elnöke, a hallei Leopoldina Akadémia tagja) 1895-1981.

13. sírbolt: Sokoray Gyula (miniszteri tanácsos) 1905-1954.

Vele: Sokoray László (öccse; Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye főjegyzője) 1906-1970.

14. sírbolt: Balogh Károly (fogorvos, egyetemi tanár, dékán, klinikaigazgató; főorvos, műszertervező, a hallei Leopoldina Akadémia tagja) 1895-1973.

17. sírbolt: Ligeti Lajos (orientalista, nyelvész, filológus, mongolista, turkológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; író, műfordító, több keleti nyelv normatív magyar átírásának megalkotója; a Magyarságtudományi Intézet ügyvezető igazgatója, az MTA Orientalisztikai Bizottságának elnöke, a Kőrösi Csoma Sándor Társaság újjászervezője és elnöke; az Acta Orientalia alapító szerkesztője, az MTA tagja, alelnöke és ügyvezető elnöke) 1902-1987.

22. sírbolt: Madarász család [Grantner Jenő, 1973].

1-19/20: Álgyay-Hubert Pál /Hubert/ (építészmérnök, hídtervező, egyetemi tanár, kereskedelem- és közlekedésügyi államtitkár; a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke) 1894-1945.

1-39/40: Burschits Ferenc (királyi tanácsos) 1852-1911.

Vele: Kinszker Albert (veje; miniszteri tanácsos) 1874-1932.

1-41/42: Kováts Ferenc (történész, közgazdász, gazdaságtörténész, botanikus, akadémiai és egyetemi tanár, dékán, a szegedi Ferenc József Tudományegyetem rektora; a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle szerkesztője, az MTA tagja) 1873-1956.

2-54: Pécsi Sándor (színművész) 1922-1972.

3-18: Péterfi Vilmos (író, jogász, alapítványtévő; koncepciós per elítéltje) 1924-2002.

3-21: Pálfy Miklós (evangélikus lelkész, teológiai tanár, tanszékvezető, egyházi író, bibliográfus, a hallei Magyar Protestáns Egyházismereti Kutatóállomás vezetője; parasztpárti politikus, a Sopron vármegyei Szabadelvű Művelődési Tanács elnöke; az Evangélikus Élet szerkesztője, a Theológiai Szemle alapító társszerkesztője, a Lelkipásztor főszerkesztője) 1911-1972.

3-26: Rédey Pál (evangélikus lelkész, teológiai tanár, író, publicista; a Dunakanyar szerkesztője, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke) 1923-2002.

3-31: Gruber József (gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, a Műegyetem rektora; az MTA áramlástechnikai munkacsoportjának megszervezője és vezetője, a radiális átömlésű járókerekek kutatásának egyik úttörője) 1915-1972.

3-42: Lomniczy Dezső (kohómérnök, az Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó műszaki igazgatója, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület főtitkára) 1918-1972.

3-53: Both Béla (színházi rendező, a Magyar, az Úttörő és az Ifjúsági Színház, majd a debreceni Csokonai Színház igazgatója, a Madách Színház főrendezője, majd igazgatója, a Nemzeti Színház igazgatója) 1910-2002.

3-55: Ungár Imre (zongoraművész, főiskolai tanár) 1909-1972.

4-11: Gruzl Ferenc (vegyészmérnök, műszertervező, az Országos Gabona- és Lisztkísérleti Állomás, majd Intézet igazgatója; az országos búza- és lisztminősítő hálózat megszervezője, Hankóczy Jenővel az első hazai búzakataszter összeállítója, a Malomipari Tudományos Társaság egyik megalapítója) 1897-1972.

4-13: Detvay István (publicista) 1927-1983.

4-21: Gion Nándor (író, publicista, az Újvidéki Színház igazgatója; az újvidéki rádió magyar főszerkesztője, a Vajdasági Íróegyesület elnöke) 1941-2002.

4-26: Felkai Ferenc /Folkmann/ (író, publicista, a Kossuth Népe főszerkesztője) 1894-1972.

4-64: Lucz József (kézilabdázó, magyar bajnok) 1927-1995.

5-7: Nemeskéri Kiss Tibor (építész, restaurátor, egyetemi tanár, tanszékvezető, építészeti író; a Magasépítési Tudományos Egyesület alelnöke) 1899-1972.

Vele: Nagypál Judit (felesége; építész, restaurátor, a soproni belváros rekonstrukciójának vezetője) 1924-1980.

5-10: Rubányi Vilmos /Roubal/ (karmester, zeneszerző, korrepetitor; a debreceni Csokonai Színház zeneigazgatója és operatársulatának megszervezője, a szegedi, majd a miskolci színház zeneigazgatója; id. Roubal Vilmos karmester fia) 1905-1972.

5-23: Hajnal László Gábor (szociológus, író, publicista; a Nemzedékek megindítója) 1948-2002.

5-49: Zádor Mihály (építész, építészettörténész, restaurátor, egyetemi tanár, intézetigazgató) 1929-2003.

5-54: Domján Edit (színművésznő; öngyilkos lett) 1932-1972.

6-6: Schnell János (gyógypedagógus, elmegyógyász; az Állami Gyermeklélektani Intézet, majd a Központi Gyermek-ideggondozó Intézet egyik megszervezője és igazgatója, a Fővárosi Gyermek-mentálhigiéniai Központ vezetője) 1893-1973.

6-10: Boros Ádám (botanikus, biológus, algológus, címzetes egyetemi tanár; herbológiai szakember, a kétidőszak-elmélet megalapozója; a Gyógynövénykutató Intézet és a Vetőmagvizsgáló Intézet kísérletügyi igazgatója, a tápiószelei Agrobotanikai Kutatóintézet egyik megalapítója, Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat társelnöke) 1900-1973.

7-53: Bikády György (színművész) 1920-1973.

8-8: Szabó Csaba (zeneszerző, zenetörténész) 1936-2003.

8-41: Antal Lajos (belgyógyász, főorvos, egyetemi magántanár; a Betegápolók és Ápolónők Országos Egyesületének orvos-elnöke, a Budapesti Orvosi Kamara alelnöke, az Egészségpolitikai Társaság elnöke, a Betegápolásügy főszerkesztője; Antal István miniszter öccse) 1902-1973.

9-50: Jánossy György (építész, főiskolai tanár) 1923-1998.

9-51: Mihalusz Ferenc (a Magyar Állami Pincegazdaság és a Konzervipari Vállalatok Trösztje vezérigazgatója) 1921-2003.

9-53: Friss Antal (gordonkaművész, a Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár) 1897-1973.

10-5: Belloni Gyula (atléta, futó, huszonháromszoros magyar bajnok; síelő, sífutó, tízszeres magyar bajnok, szövetségi kapitány; gyeplabdázó, kétszeres magyar bajnok; jégkorongozó; építész, az első hazai tájékozódási futóversenyek megszervezője) 1904-1977.

10-12: Keresztes Mátyás (vegyészmérnök, több vegyi kombinát építésének irányítója; a Péti Nitrogénművek műszaki igazgatója, a Vegyipari Tröszt vezérigazgatója, a Magyar Vegyipari Egyesülés elnökhelyettese) 1910-1973.

10-46: Hoffmann Lenke /tarnói Belányiné/ (festőművész; Belányi Viktor festő felesége) 1890-1973.

11-13: Koch Ferenc (geográfus, egyetemi tanár, tanszékvezető, a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára, majd társelnöke, az MTA Földrajztudományi Kutatócsoportja, valamint a földrajzi könyv- és térképtár megszervezője és vezetője; a Földrajzi Közlemények szerkesztője, a Földrajzi Értesítő főszerkesztője) 1901-1974.

27. parcella, urnasírok

1-1: Soós Lajos (zoológus, malakológus, egyetemi magántanár, a Természettudományi Múzeum igazgatója; a hazai puhatestű-fauna kutatásának úttörője, az MTA tagja) 1879-1972.

1-15: Veress Pál (festőművész, grafikus, publicista) 1920-1999.

1-21: Fasang Árpád (karnagy, kórusvezető, zeneszerző, zenepedagógus) 1912-2001.

1-47: Mágocsy-Dietz Sándor (botanikus, növényfiziológus, egyetemi tanár; az egyetemi Botanikus Kert igazgatója, az MTA tagja) 1855-1945.

1-56: Török Sándor (író, publicista, a Szegedi Napló felelős szerkesztője, a Család és Iskola főszerkesztője, rádiós és kiadói szerkesztő; 1944-ben a Magyarországi Keresztény Zsidók Szövetségének alelnöke) 1904-1985. Sírverse: "Az értelemig / és tovább!" (József Attila: Ars poetica)

1-68: Ruhmwerthi Rapaich Richárd /Rapaics/ (vezérezredes) 1882-1973.

1-87: Oroszlán Zoltán (klasszika-archeológus, művészettörténész, akadémiai és egyetemi tanár; a konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet titkára, a Szépművészeti Múzeum szobrászati gyűjteményének igazgatója, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társaság elnöke) 1891-1971.

2-5: Vilcsek Anna /Wilczek Denise/ (publicista, műkritikus) 1929-1973.

2-31: Orbán Ottó (költő, esszéíró, műfordító; a Magyar PEN Klub alelnöke) 1936-2002.

3-18: Fekete Sándor (bányamérnök, több kitermelési és feldolgozási eljárás kidolgozója) 1916-1973.

3-39: Lelkes Dalma /Nagy Attiláné/ (színművésznő) 1933-1980.

3-59: Khin Antal (etnográfus, történész, tanítóképző-igazgató, publicista; a Csallóközi Múzeum igazgatója) 1884-1973.

3-64: Marcis Árpád (állatorvos, egyetemi magántanár, állategészségügyi főtanácsos; a kolozsvári Állategészségügyi Intézet, majd a budapesti Országos Állategészségügyi Intézet igazgatója; több fertőző állatbetegség felszámolásának egyik vezetője) 1884-1951.

3-85: Gáldi László /Göbl/ (nyelvész, filológus, irodalom- és művelődéstörténész, címzetes egyetemi tanár; szótárszerkesztő, műfordító, költő, az írói szótárak műfajának hazai úttörője; az Archivum Europae Centro-Orientalis szerkesztője, az MTA tagja) 1910-1974.

3-91: Simó Sándor (filmrendező, író, forgatókönyvíró; a Filmművészeti Szövetség főtitkára) 1934-2001.

4-3: Vargha Balázs, görzsönyi (irodalomtörténész, író, muzeológus; publicista, műkritikus, forgatókönyvíró, a Budapest főszerkesztője; Vargha Gyula statisztikus unokája, Vargha Tamás és Magay Mária írók fia, Varga Domokos író bátyja) 1921-1996.

4-5: Lee Tibor (jogász, Budapest főügyésze, legfelsőbb bírósági bíró) 1899-1974.

4-22: Bodonyi Anikó (zongoraművész, zenepedagógus) 1924-1987.

4-70: Regöly-Mérei Gyula (sebész, fül-orr-gégész, orvostörténész, paleopatológus, címzetes egyetemi tanár; az MTA Orvostörténeti Bizottságának titkára, a Magyar Orvostörténelmi Társaság alelnöke) 1908-1974.

4-86: Nagy Ilona /Boldizsár Menyhértné/ 1895-1974 [Andrássy Kurta János].

5-2: Markos Béla (jogász, könyvtáros, bibliográfus, statisztikus; idegenforgalmi író, a Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal vezetője) 1893-1974.

5-58: Bárdos Artúr (színházi rendező, rádiós és filmrendező, esztéta, egyetemi magántanár, író, költő, dramaturg, Révész Bélával az Új Színpad megalapítója; a Modern Színpad Kabaré, majd az ebből alakult Belvárosi Színház, valamint az Andrássy úti Színház, a Renaissance Színház, a berlini Theater im Palmenhaus és a Révay utcai, illetve az Operettszínházban működő Művész Színház igazgatója, a Magyar Színház művészeti vezetője; publicista, a Színjáték alapító szerkesztője) 1882-1974.

5-74: Kepes Zsuzsa /Hauer Endréné/ 1922-1975 [Rácz Edit, 1975].

5-91: Gloetzer József (vegyészmérnök, feltaláló; az Óbudai Gázgyár igazgatóhelyettese, a Budapesti Gázművek műszaki igazgatója) 1889-1975.

6-21: Mártha Sándor 1885-1951 [Czinke Imre].

27/2. (27/A.) parcella

1-17: Vidéky Emil (gépészmérnök, egyetemi magántanár; a fogaskerekek méretezésének és gyártásának hazai úttörője, több méretezési módszer kidolgozója, az első magyar fogaskerék-monográfia szerzője) 1879-1960.

1-63/64: Petrik Ernő (vezérőrnagy) 1887-1945.

1-74: Udvary Géza (festő- és iparművész, az Iparművészeti Iskola tanára) 1872-1932 [egykori sírszobra: Somló Sári].

Vele: Udvary Pál (fia; festőművész, grafikus) 1900-1987.

1-75: Szentkirályszabadjai Márffy Albin (művészettörténész, muzeológus, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-helyettese) 1910-1978.

1-81: László Endre /Páskuj/ (író, dramaturg, rajzfilm- és rádiós rendező) 1900-1987.

1-87: Marschalkó Béla (építész; Marschalkó János szobrász unokája) 1884-1962.

1-90: Klaniczay Sándor (pedagógus) 1886-1962 [Sütő Levente].

1-93: Szandház Károly (szobrászművész; Szandház Ferenc szobrász bátyja) 1824-1892.

1-117: Juhász Miklós (építész, urbanista, légi fotogrammetria egyik meghonosítója; baleset áldozata) 1915-1967.

1-118: Farkas Kálmán 1841-1883 [Gerenday]. Sírfelirata: "Boldogok a kiknek szivük tiszta, mert ők az Istent meglátják." (Mát 5,8)

2-2: Nagy Zoltán (agrármérnök, a szarvasi gyepkísérleti telep létrehozója) 1921-1987.

2-54: Szili Leontin /Bánhegyi; Palkovich Károlyné/ (írónő, publicista, műkritikus, dramaturg) 1901-1987.

2-70: Legánÿ Zoltán (építész, építészeti író) 1911-1993.

3-21: Alapi Salamon Ilonka 1920-1931 [Szentgyörgyi István].

28. parcella, körönd ("328")

1-2: Markó Dezső (radiológus, egyetemi magántanár, főorvos; több röntgenológiai eszköz feltalálója) 1896-1966.

1-4: Gerlóczy Ferenc (gyermekgyógyász, vitaminkutató, egyetemi tanár, klinikaigazgató; az MTA Klinikai Bizottságának titkára, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke, majd tiszteletbeli elnöke; Gerlóczy Zsigmond belgyógyász nevelt fia) 1911-1990.

1-6: Kovács Ferenc (szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár, klinikaigazgató; a debreceni bábaképzés megszervezője, a budapesti Állami Szülésznőképző Intézet igazgatója, a Magyar Nőorvosok Társaságának elnöke) 1890-1974.

1-8: Korbuly József (gépészmérnök, a vasúti kocsiknál használt Korbuly-féle csapágy feltalálója) 1847-1914.

Vele: Korbuly Károly (fia; gépészmérnök, Kandó Kálmán munkatársa, a Csepel Művek műszaki igazgatója; csőgyártási eljárás kidolgozója) 1873-1944.

Korbuly János (Korbuly József fia; gépészmérnök, gépkocsi- és munkagép-tervező, a Csepel Művek műszaki igazgatója, az első hazai személy- és tehergépkocsi, traktor, valamint kétütemű autómotor konstruktőre) 1893-1976.

28. parcella

1-1: Toponári József Ede (irgalmas rendi szerzetes, tartományfőnök) 1894-1966.

1-3: Ábray Károly /Figura; Ábrai/ (református lelkész, író, 1848-as honvéd hadnagy; Csongrád vármegye főjegyzője, Hódmezővásárhely főjegyzője, majd polgármestere, a városi könyvtár megalapítója; publicista, a Vásárhelyi Közlöny alapító szerkesztője) 1830-1912. Sírverse: "Hová fényes lelked elköltözött, / légy boldog fönn az angyalok között!"

1-8: Palotay Árpád (operaénekes, színházi rendező, énekmester) 1885-1950.

Vele: Budanovits Mária (felesége; opera- és oratóriuménekes, énekpedagógus) 1889-1976.

1-9: Gundel Mária /Frischauf Ferencné/ (Gundel János vendéglős húga) 1848-1918. Sírfelirata: "Boldogok akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják!" (Mát 5,8)

Vele: Szablya-Frischauf Ferenc /Frischauf/ (fia; festő- és iparművész, művészeti író, az Iparművészeti Iskola tanára és igazgatója, szabadiskola-alapító; a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Egyesületének alapító elnöke, az Országos Iparművészeti Társulat alelnöke, majd tiszteletbeli elnöke, a Magyar Iparművészet szerkesztője; Szablya János művészettörténész bátyja) 1876-1962.

Lohwag Ernesztin /Szablya-Frischauf Ferencné/ (festőművész, grafikus, női rajziskola-vezető) 1878-1940.

Lohwag Frida /Szablya Jánosné/ (Lohwag Ernesztin húga; festőművész) 1884-1918.

Gundel Imre (vendéglős, gasztronómus, muzeológus, író; Gundel János vendéglős unokája, Gundel Károly vendéglős fia, Gundel Ferenc vendéglős öccse) 1927-1993.

1-12: Fuchs Richárd †1939 [F. Quittner Márta].

1-14: báró Hazai Samu /Kohn/ (vezérezredes, honvédelmi miniszter, az első világháborúban a Monarchia hadseregének utánpótlási főnöke; akadémiai tanár, hadászati író, műfordító, a Magyar Katonai Írók Körének első elnöke; országgyűlési képviselő, valóságos belső titkos tanácsos, a Felsőház tagja, az Állami Hadianyaggyár elnöke; 1912-től báró) 1851-1942.

Vele: báró Hazai Béla (fia; főhadnagy, első világháborús hősi halott) 1893-1918.

1-15: Tenk család [zsákodi Csiszér János, 1936].

1-18: Pogány Móric (építész, urbanista, egyetemi tanár; grafikusművész) 1878-1942.

1-20: Kol Ferenc (mérnök, helyettes államtitkár) 1869-1939. Sírfelirata: "Hazatértek. Emlékük legyen örökké áldott!"

Vele: Kol Erzsébet (lánya; biológus, nemzetközi jelentőségű algológus, egyetemi magántanár; tudományos fotográfus, a barlangi algakutatások hazai elindítója) 1897-1980.

1-21: Kardos István (zeneszerző, karmester, főiskolai tanár) 1891-1975.

1-39/40: Erdős Ármin (könyvkiadó) 1888-1944.

1-43/44: Kriss István (miniszteri tanácsos) 1885-1944.

1-53/54: Noseda Gyula (illatszergyáros) 1829-1905.

Vele: Noseda Kálmán (kémikus, illatszergyáros) 1890-1962.

1-67/68: Berinkey Dénes (polgári radikális politikus, miniszteri tanácsos, igazságügyminiszter, külügyminiszter, miniszterelnök; ügyvéd, jogtudós, akadémiai tanár, a Huszadik Század egyik megalapítója) 1871-1944.

1-73/74: Tóth Dezső (művelődéspolitikus, művelődési miniszterhelyettes; irodalomtörténész, a Magvető Kiadó irodalmi vezetője, az MTA tagja) 1925-1985.

1-85/86: Perényi László (karnagy, kórusvezető, főiskolai tanár) 1908-1993.

1-103/104: Buday Béla (mérnök, címzetes államtitkár, egyetemi magántanár, író, költő; a Magyar Mérnök és Építész Egylet elnöke, a Felsőház tagja, a budapesti Vámmentes Kikötő Rt. elnöke; Buday Kálmán patológus öccse, Buday László statisztikus és Buday Dezső jogfilozófus bátyja) 1865-1944.

1-105/106: Ehrlich János (vezérőrnagy) 1867-1945.

1-107/108: Kratochwill Ferenc (jogász, a Rendőrtiszti Főiskola főigazgatója) 1933-1993.

1-109/110: Csák László (miniszteri tanácsos) 1901-1986.

1-133/134: Kesjár Csaba (autóversenyző, hatszoros magyar és egyszer osztrák bajnok; gokartversenyző, kétszeres magyar bajnok; Kesjár János motorversenyző unokája; baleset áldozata) 1962-1988.

1-157/158: Káldy Zoltán (evangélikus lelkész, esperes, a déli egyházkerület püspöke, majd az egyház országos püspök-elnöke; teológus, országgyűlési képviselő, a Keresztyén Békekonferencia egyik megalapítója, a Lutheránus Világszövetség elnöke; énekeskönyv, egyházi törvénykönyv és agenda összeállítója; Káldy József erdőmérnök bátyja) 1919-1987 [Szervátiusz Tibor, 1989].

1-159/160: Berzeviczei és kakaslomniczi Berzeviczy Mária (operaénekesnő) 1885-1944.

Vele: Harói Csuka Béla (férje; gordonka- és viola da gamba-művész, hangszergyűjtő, zenei író) 1893-1957.

1-161/162: Kelemen Béla (jogász, függetlenségi párti politikus, országgyűlési képviselő, Csongrád vármegye és Szeged főispánja; 1919-ben az első szegedi ellenkormány belügyminisztere, kormánybiztos, a szegedi Antibolsevista Comité elnöke) 1863-1944.

1-163/164: Lánzséri és talmácsi Oláh Gusztáv, id. (elmegyógyász, a lipótmezei elmegyógyintézet igazgató főorvosa, az ideg- és elmebeteg-gondozás összekapcsolásának hazai kezdeményezője; a Magyar Elmeorvosok Egyesületének elnöke, az Elmevédelmi Liga megalapítója; Oláh László jogi író fia) 1857-1944.

Vele: Csíkcsekefalvi Fodor Róza (felesége; festőművész) 1868-1961.

Lánzséri és talmácsi Oláh Gusztáv, ifj. (fia; színházi rendező, díszlet- és jelmeztervező, az Operaház főrendezője, főiskolai tanár; építész, festőművész, grafikus, koreográfus, esztéta; az állami színházak szcenikai főfelügyelője, a Szegedi Szabadtéri Játékok egyik megalapítója) 1901-1956.

de Châtel Rudolf (vízépítő mérnök, a Vízügyi Szakkönyvtár vezetője) 1900-1972.

1-165/166: Békefi Benő (református lelkész, esperes, főjegyző, a dunántúli egyházkerület püspöke; teológiai tanár, tanszékvezető, dékán, egyházi író, pedagógus, tanítóképző-igazgató; a Szabolcsi Őrszem, a Nyírségi Virrasztó, a Magyar Református Ébredés és a Keresztyén Család szerkesztője; a Református Gyülekezeti Evangélizáció Baráti Társaság megalapítója és elnöke, az Országos Református Szabad Tanács egyik megalapítója és főtitkára, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára) 1909-1964.

1-183/184: Ary Pál (helyettes államtitkár) 1869-1942.

1-187/188: Reischl Antal (építész, urbanista, egyetemi tanár, tanszékvezető; építészeti író, építészetpszichológus, a Fővárosi Tanács városfejlesztési állandó bizottságának elnöke, a Magyar Építőművészek Szövetségének egyik megalapítója és elnöke) 1916-1978.

1-191/192: Hegedüs Gyula (publicista, író, költő; a Magyarság egyik megalapítója, szerkesztője, majd felelős szerkesztője, Pethő Sándorral a Magyar Nemzet megalapítója, felelős szerkesztője, majd főszerkesztője, A Kép és A Mai Nap felelős szerkesztője; a Magyar Újságírók Egyesülete, illetve az Otthon Írók és Hírlapírók Köre alelnöke, az Újságírók Szanatórium Egyesületének elnöke) 1887-1953.

Vele: Hegedüs Tamás (fia; zeneszerző) 1913-1980.

1-195/196: Bárczy Kató (színművésznő; Radó László színész nevelt lánya) 1921-1989.

Vele: Szabó Sándor (férje; színművész, a New York-i Petőfi Színház egyik megszervezője) 1915-1997.

1-203/204: Borosnyói Borosnyay Szeréna 1881-1956 [Medgyessy Ferenc].

1-213/214: Földessy Gyula /Feldmann/ (irodalomtörténész, műkritikus, címzetes egyetemi tanár; műfordító, filozófiai író, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke, az MTA tagja) 1874-1964.

Vele: Hermann Lula (felesége; zongoraművész, zenepedagógus, zenekritikus) 1887-1955.

1-219/220: Ajtay Zoltán Endre (bányamérnök, hidrológus, bányaigazgató, feltaláló; a Bányászati Kutatóintézet igazgatója) 1900-1983.

1-239/240: Szvetlik István (író, publicista, szerkesztő) 1896-1959. Sírverse: "Te mindig azt mondtad / mi ketten egyek vagyunk / te elmentél én itt maradtam / te bennem élsz én veled haltam."

1-251/252: Eckhart Ferenc (történész, levéltáros, gazdaság- és jogtörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; miniszteri tanácsos, a bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, a Századok szerkesztője, az MTA tagja; Eckhardt Sándor irodalomtörténész bátyja) 1885-1957.

1-253/254: Ihrig Dénes (vízépítő mérnök, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet igazgatója, a Vízügyi Közlemények szerkesztője; a modern árvízvédelem hazai úttörőinek egyike) 1899-1991.

1-263/264: Verebélyi Verebélÿ Tibor (sebész, patológus, egyetemi tanár, klinikaigazgató, dékán, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora; főorvos, a Felsőház és az MTA tagja) 1875-1941. (Jelképes sírköve a Kerepesi úti temetőben, a bal oldali falsírboltoknál található.)

Vele: Verebélyi Verebélÿ Tibor, ifj. (fia; sebész, reumatológus, egyetemi magántanár) 1910-1986.

1-271/272: Epperlein Oszkár (gépészmérnök, a Danubius Hajó- és Gépgyár műszaki igazgatója, a Fegyver- és Gépgyár vezérigazgatója, a hazai dízelmotor-gyártás megalapozója) 1844-1903.

Vele: Tobisch Ilona (festőművész) 1900-1985.

1-273/274: Pazeller Jakab Mátyás (zeneszerző, katonai karmester, a Ludovika Akadémia zeneigazgatója) 1869-1957. Sírfelirata: "Herkulesfürdői emlék szerzője."

1-281/282: Babos Zoltán (vízépítő mérnök, hidrológus, technikatörténész) 1904-1977.

28/1. parcella

1-14: Ruhmwerthi Rapaich Rajmund /Rapaics/ (botanikus, biológus, akadémiai tanár, tudománytörténész; a hazai cönológiai kutatások egyik megalapozója, az MTA tagja) 1885-1954.

1-15: Manninger Gusztáv Adolf (mezőgazdász, növénynemesítő, egyetemi tanár, intézetigazgató; a hazai gabonanemesítés egyik úttörője, több talajművelési eljárás kidolgozója; Manninger Vilmos József sebész öccse, ifj. Manninger Gusztáv Adolf entomológus és Manninger István mezőgazdász apja) 1880-1954.

1-18: Havas András (mikrobiológus, főorvos, 1919-ben a Rokkantügyi Hivatal vezetője; az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója, majd főigazgatója, az MTA tagja) 1891-1954.

1-24: Legánÿ Dezső (pedagógus, kereskedelmi iskolai igazgató) 1883-1946. Sírfelirata: "35 évi boldog házasságból megtértek Istenhez."

1-28: Bánhidi László /Bánhidy/ (színművész) 1906-1984.

1-35: Fedák Sári (színművésznő; Molnár Ferenc író második felesége) 1879-1955.

1-41: Lehotay Árpád /Lehoczky/ (színművész, színházi rendező, akadémiai tanár, a szegedi színház igazgatója; Sennyei Vera színész első férje) 1896-1953.

1-44: Kuntner Róbert (közgazdász, felsőkereskedelmi iskolai igazgató, akadémiai és egyetemi tanár, dékán; a Hites Könyvvizsgálókat Képesítő Bizottság társelnöke, az Árelemző Bizottság alelnöke, a Magyar Hiteles Könyvviteli Folyóirat szerkesztője) 1882-1954.

1-55: Incze Gyula (patológus, igazságügyi orvosszakértő, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a planktonvizsgálat, valamint az apaság megállapítását célzó vércsoportvizsgálat hazai bevezetője) 1903-1955.

2-2: Feimer László (hadmérnök, ezredes, hídtervező, statikus, egyetemi magántanár; az első műszaki doktorátust szerzett magyar katonatiszt) 1896-1954.

Vele: T. Hotti Éva (színművésznő) 1920-1965.

2-21: Puder Sándor (belgyógyász, tüdőgyógyász, egyetemi magántanár, a Korányi Tüdőszanatórium igazgató főorvosa; író, orvostörténész, a Pneumonologia Danubiana alapító szerkesztője) 1899-1955.

28/2. parcella

1-21: Paczolai báró Hellenbach Gottfried (jogász, országgyűlési képviselő; báró Hellenbach Dénes horvát országgyűlési képviselő fia, gróf Bolza Géza országgyűlési képviselő veje) 1892-1985.

1-27: Petry Kató (operaénekesnő, templomi énekes) 1902-1960.

1-32: Diera Benő (kertész, pomológus, akadémiai tanár; a külterjes magtermesztés, az öntözéses zöldségtermesztés, valamint a bolgárkertészkedés hazai úttörője, az ország első középfokú kertészeti iskolájának alapító igazgatója) 1876-1960.

Vele: Zatykó Ferenc (kertész) 1898-1960.

1-36: Csekey Sándor (református lelkész, egyháztörténész, teológiai tanár, a Ráday Könyvtár és a Református Teológiai Akadémia igazgatója; a Református Theologia szerkesztője, a Ráday Pál Kör megalapítója) 1896-1956. Sírfelirata: "Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam." (2Tim 4,7)

1-40: Boross Géza (színművész, a Vidám Színpad társigazgatója) 1886-1955.

1-41: Benjámin László (költő, publicista; az Új Hang szerkesztője, az Új Tükör főszerkesztője, kiadói szerkesztő) 1915-1986. Sírfelirata: "Szóltál - ha már mást nem tehettél..."

1-44: Danczkai Pattantyús-Ábrahám Imre (kohómérnök, főiskolai és egyetemi tanár; a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű műszaki igazgatója, a győri Magyar Vagon- és Gépgyár vezérigazgatója és második világháború utáni újjáépítésének vezetője; Pattantyús-Ábrahám Márton orvos fia, Pattantyús-Ábrahám Géza gépészmérnök öccse) 1891-1956.

1-48: Bogár Richárd (koreográfus, tánckarvezető, a jazztánc és a musical meghonosítóinak egyike) 1924-1986.

1-50: Lenkey Gusztáv (publicista, a Magyar Hírlap felelős szerkesztője, a Pesti Hírlap szerkesztője, majd felelős szerkesztője; a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézetének, valamint az Országgyűlési Hírlapírók Szindikátusának elnöke) 1870-1936.

1-65: Kisfaludi Kisfaludy Pál (sebész, radiológus, egyetemi magántanár, főorvos; igazságügyi orvosszakértő) 1890-1956.

1-76: Gyóni Mátyás /Szolár/ (történész, bizantinológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, az MTA tagja; Gyóni Géza költő unokaöccse; öngyilkos lett) 1913-1955.

1-77: Rényi Albert (hegedűművész) 1915-1955.

1-81: Heller Farkas Henrik (közgazdász, egyetemi tanár, dékán, a Műegyetem rektora; a szociálpolitikai és határhaszon-elméleti kutatások hazai úttörője, lexikonszerkesztő, a Magyar Társadalomtudományi Szemle és a Közgazdasági Szemle szerkesztője; a Magyar Közgazdasági Társaság, az Országos Ösztöndíjtanács, valamint az Árvizsgáló Bizottság alelnöke, a Kartellbizottság alelnöke, majd elnöke, az MTA Nemzetgazdasági Bizottsága, a Kereskedelmi Szakoktatási Tanács és a Magyar Társadalomtudományi Társaság elnöke; az MTA tagja és osztályelnöke; Heller Ágost tudománytörténész fia, Heller Erik jogász bátyja) 1877-1955.

1-82: Hüttl Tivadar (sebész, onkológus, egyetemi tanár, klinikaigazgató, főorvos; a Felsőház tagja) 1884-1955.

Vele: Hüttl Tivadar, ifj. (fia; sebész, orvostörténész, címzetes egyetemi tanár, a Semmelweis Kórház megbízott igazgató főorvosa; a Magyar Sebészek Társaságának főtitkára) 1919-1990.

1-95: Nyiri István (építész) 1902-1955.

2-3: Gáborjáni Szabó Kálmán /gáborjáni Szabó/ (grafikus, festőművész, főiskolai tanár; illusztrátor, plakáttervező, az első hazai gyermekrajz-kiállítás megrendezője; Szabó Lőrinc unokatestvére) 1897-1955.

2-21: Pogány Kálmán (művészettörténész, muzeológus, a Szépművészeti Múzeum igazgató-őre, az Ars Una szerkesztője) 1882-1951.

2-35: Reichmann István (grafikusművész) 1888-1957.

2-53: Geszti Pál Ottó (villamosmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, dékán; 1945 után a hazai villamosítás és erőműépítés egyik vezetője; a Magyar Elektrotechnikai Egyesület társelnöke, az MTA tagja és osztályelnöke; Geszti József geofizikus fia) 1922-1985.

2-61: Mindszenti Ödön /Szvoboda/ (operaénekes) 1908-1955.

2-78: Láng Rudolf (díszlet- és jelmeztervező, festőművész, grafikus) 1904-1991.

3-18: Csányi Zoltán (atléta, tízpróbázó, rúdugró, súlylökő, gerelyhajító, tizenhatszoros magyar bajnok; tizenötszörös válogatott kosárlabdázó, négyszeres magyar bajnok, szövetségi kapitány, a Magyar Kosárlabda Szövetség társelnöke, a hazai kosárlabdázás megalapítóinak egyike; főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető; Csányi Sándor atléta bátyja) 1912-1993.

4-4: Kerényi Grácia (műfordító, író, költő, esszéíró; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom, a nyolcvanas években a lengyel ellenzéki mozgalom résztvevője; Kerényi Károly klasszika-filológus lánya) 1925-1985.

Vele: Stamberger Erzsébet /Kerényi Károlyné/ (édesanyja; pedagógus, műfordító, író, publicista) 1896-1990.

5-25: Villányi András (jogász, rendőr ezredes, 1947-ben a gazdasági rendőrség megszervezője és vezetője; koncepciós per áldozata) 1913-1950.

7-16: Dabóczi Mihály (szobrász- és éremművész; vívó) 1905-1980 [saját műve; "Szeretet", 1958].

8-17: Király Rudolf /Král/ (nyelvész, pedagógus, szótárszerkesztő; miniszteri tanácsos) 1906-1988.

8-20: Donáth Ferenc (politikus, agrártörténész, publicista, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, a Nemzeti Parasztpárt egyik megalapítója, a Szabad Nép szerkesztője; földművelésügyi államtitkár, az Országos Földbirtokrendező Tanács elnökhelyettese, a Mezőgazdasági Üzemszervezési Intézet igazgatója; koncepciós per elítéltje, 1956-ban az MDP KV titkára, Nagy Imre munkatársa, majd perének egyik vádlottja; az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének igazgatóhelyettese; a demokratikus ellenzéki mozgalom egyik megalapítója; Bozóky Éva publicista férje) 1913-1986.

29. parcella

1-1. sarok: Michels József 1860-1901 [Schmidt Gyula].

1-1: Galgóczi Schober Albert (a Magyar Államvasutak igazgatója, miniszteri tanácsos) 1841-1910.

Vele: Galgóczi Schober Béla (fia; gazdaságpolitikus, pénzügyi államtitkár, titkos tanácsos, a Felsőház tagja; a Magyar Agrár- és Járadékbank ügyvezető igazgatója, a Pénzintézeti Központ első vezérigazgatója, az Állami Jegyintézet egyik megszervezője, a Magyar Nemzeti Bank vezérigazgatója, az Angol-Magyar Bank elnöke) 1867-1946.

Békési Csanády Frigyes (Schober Albert veje; gyalogsági tábornok, hadtestparancsnok; a Felsőház tagja, valóságos belső titkos tanácsos) 1861-1937.

1-3: Szalay Péter (jogász, államtitkár; a Posta, Távíró és Telefon Vezérigazgatóság elnök-igazgatója, a hazai távközlési hálózat kiépítésének egyik vezetője) 1846-1908.

1-4: Buzna Dezső (állatorvos, mikrobiológus, több oltóanyag első hazai alkalmazója) 1898-1976.

1-2. sarok: Cathry Szaléz Ferenc (gépészmérnök, a világ harmadik Riggenbach-rendszerű vasútja, a svábhegyi fogaskerekű vasút tervezője; Cathry Szaléz zeneszerző nagyapja) 1834-1901.

1-7: Belitska Béni (országgyűlési képviselő) 1842-1921.

Vele: Verőczei gróf Pejacsevich Irma (felesége) 1861-1913.

1-9: Kisfaludi Lipthay Ágost (1848-as honvéd százados) 1830-1914.

Vele: Kispásztélyi báró Pásztélyi István /Pásztélyi-Kovács/ (államtitkár, miniszteri tanácsos) 1867-1939.

1-12: Schlattner Jenő (gépészmérnök, kémikus, feltaláló, a Szénfeldolgozó Vegyipari Központ műszaki vezetője; az MTA Kőolaj-, Gáz- és Szénfeldolgozási Bizottságának elnöke) 1896-1975.

1-13: Szirmai és szirmabesenyői Szirmay József (tábornok) 1866-1930.

1-16: Kisjeszeni Jeszenszky Pál (mezőgazdász, agrárpolitikus, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkára, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének vezérigazgatója, majd alelnöke, az Országos Mezőgazdasági Kiállítás elnöke; publicista, a Gazdatisztek Lapja és a Mezőgazdák szerkesztője, a Köztelek társszerkesztője, a Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek Országos Egyesületének tiszteletbeli elnöke; kitelepítésben halt meg) 1864-1951.

1-19: Imling Konrád (jogász, kúriai bíró, igazságügyi államtitkár; jogi író, törvénytár-szerkesztő, a Polgári törvénykönyv munkálatainak egyik vezetője) 1840-1913. Sírfelirata: "Boldog, ki életét nemes munkának áldozta, mert alkotásai őrzik emlékezetét."

Vele: Nagyőri Bartha Richárd (a kabinetiroda vezetője) 1871-1927.

1-38: Zelliger Vilmos (római katolikus pap, pápai prelátus, címzetes apát) 1862-1931.

1-41: Szendi Balázs (nőgyógyász, egyetemi magántanár) 1904-1986. Sírfelirata: "Istenünk! Életünkben minden jót egyedül neked köszönhettünk!"

2-1: Vigyázó Imre (földművelésügyi miniszteri tanácsos) 1867-1923.

2-4: Horacsek László (miniszteri tanácsos) 1855-1928.

Vele: Lovrich József (szülész-nőgyógyász, egyetemi magántanár, bábaképző intézeti igazgató) 1868-1935.

2-5: Törökvészi Ullrich Rudolf (tábornok) 1859-1924.

2-6: Barcsay Dezső (építész) 1868-1934.

2-7: Urai Uray József (1848-as honvéd százados; jogász, ügyvéd) 1823-1893. Sírfelirata: "Legyen áldott szívemben örökké élő emléked, drága jó atyám!"

Vele: Urai Uray István (államtitkár) 1880-1961.

2-8: Nagyőri Bartha Ödön (országgyűlési képviselő) 1852-1925. Sírfelirata: "Áldásos, fáradthatatlan életed után legyen csendes és békés örök pihenésed."

Vele: Nagyőri Bartha Ernő (fia; helyettes államtitkár) 1879-1938.

2-11: báró Csollich Nicetas (tábornok) 1811-1894.

Vele: Wieber Adorján (veje; táborszernagy) 1857-1927.

Csollich Ferdinánd (báró Csollich Nicetas nagybátyja; őrnagy) 1785-1860.

2-12: Fejérváry Géza (jogász, kúriai bíró) 1880-1957 [Gerenday].

2-14: Quint József (pedagógus, főiskolai tanár, az Állami Tanítóképző Intézet főigazgatója; botanikus, növényfiziológus, algológus) 1882-1929. Sírfelirata: "Itt nyugszik a magyar népoktatás és tanítóképzés apostola, a testnevelés lelkes harcosa."

2-(?): Péchujfalusi Péchy Imre (kartográfus, a domborművű térképkészítés hazai úttörője, nyomdaigazgató, miniszteri tanácsos; 1848-as honvéd hadnagy) 1832-1898.

3-1: Sasadi Czillich Sándor (miniszteri tanácsos) 1819-1893.

Vele: Sasadi Czillich János (fia; királyi tanácsos, pénzügyi igazgató) 1852-1912.

Sasadi Czillich Anna (Czillich János lánya; festőművész, író) 1893-1923.

3-4: Erdődi gróf Pálffy Sándor (hadnagy) 1897-1922. Sírfelirata: "Boldogságos Szűz Mária könyörögj érette!"

4-1: Betlenfalvai Resch Ferenc (altábornagy) 1857-1923.

4-(?): Schilberszky Károly (botanikus, fitopatológus, mikológus, egyetemi tanár; a burgonyarák felfedezője, a Növénytani Közlemények szerkesztője) 1863-1935.

5-2: Breuer Zsigmond (hadbiztos tábornok) 1861-1935.

Vele: Breuer Péter (fia; zászlós, első világháborús hősi halott) 1897-1916. Sírfelirata: "A Haza egy hőst, mi elveszitettük mindenünket."

5-3: Kozák István (kormánytanácsos, a Magyar Államvasutak elnöki titkára, az első hazai vasúti menetrend elkészítője) 1892-1936.

30/1. parcella

1-1: Dienes László (szociológus, könyvtáros, bibliográfus, közgazdász, egyetemi tanár, tanszékvezető, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgatója; író, esztéta, publicista, a kolozsvári Korunk szerkesztője; 1919-ben a könyvtárügyek országos vezetője; Dienes Pál matematikus öccse, Götz Irén kémikus férje) 1889-1953.

1-2: Buchinger Manó (szociáldemokrata politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, a Szociáldemokrata Párt központi titkára; író, publicista, a Volksstimme felelős szerkesztője) 1875-1953.

1-5: Berzeviczei és kakaslomniczi Berzeviczy Gizella (pedagógus, író, szakszervezeti vezető) 1878-1954.

1-12/13: Surányi Gyula (gyermekgyógyász, biokémikus, egyetemi magántanár; az Anya-, Csecsemő- és Kisdedvédelmi Intézet igazgatója, a fővárosi kórházak központi igazgatója, a Schöpf-Merei Kórház megalapítója és igazgató főorvosa) 1899-1958.

1-15: Hernádi György /Hercz/ (költő, író, publicista, a Fejérmegyei Népszava, az Eszme, majd az Újítók Lapja egyik szerkesztője) 1899-1958.

1-19: Galla Emil /Glück/ (szemész, repülésfiziológus; ezredes, a repülőorvosi szolgálat megszervezője; a Magyar Szemorvostársaság főtitkára) 1909-1959. Sírverse: "Férfi volt, csupa élet, tetterő / és egyre nőtt, miként a pálma nő."

1-21: Csabai Tibor (irodalomtörténész, főiskolai tanár, tanszékvezető; a Magyar Rádió és Televízió alelnöke) 1924-1959 [Somogyi Árpád].

Vele: Török István (radiológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató; a sugárvédelmi csoport megszervezője, a mammográfiai állomás vezetője) 1929-1981.

2-5: Gáspár László (író, publicista, természettudományi író; a Népszerű Technika szerkesztője, Sztrókay Kálmánnal az Ifjú Technikus alapító szerkesztője) 1901-1958.

3-1: Kittenberger Kálmán (vadászíró, zoológus, afrikanista, a Nimród felelős szerkesztője; állattani gyűjtő, több faj felfedezője és névadója) 1881-1958 [Szabó Iván].

 

30/2. parcella

1-1/2: Havas István (hegedűkészítő) 1872-1956.

1-3: Marx György (fizikus, asztrofizikus, tudománytörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető; a leptontöltés felfedezője; az MTA Sugárvédelmi és Környezetfizikai Bizottsága, valamint az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöke, a Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Fizikai Szövetség alelnöke; a Fizikai Szemle főszerkesztője, az Európai Akadémia és az MTA tagja) 1927-2002.

1-4: Erdőtelki Halmay Zoltán (úszó, kétszeres olimpiai bajnok, négyszer ezüst- és kétszer bronzérmes, többszörös világcsúcstartó, tizenötszörös magyar, valamint német és angol bajnok; a "magyar tempó" legsikeresebb képviselője; szövetségi kapitány, várospolitikus, publicista) 1881-1956 [Kisfaludi Strobl Zsigmond].

Vele: Erdőtelki Halmay Zoltán, ifj. (fia; Budapest főjegyzője) 1910-1993.

1-18: Keve András /Kleiner/ (ornitológus, tudománytörténész, muzeológus, egyetemi magántanár, műfordító; a szervezett hazai madárvédelem egyik elindítója) 1909-1984.

1-22: Beresztóczy Miklós /Bartmann/ (római katolikus pap, esztergomi érseki levéltáros, főszentszéki jegyző, prímási titkár, pápai kamarás, kanonok, általános helytartó, káptalani helynök, címzetes prépost; országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke; az esztergomi Hittudományi Főiskola és az Actio Catholica igazgatója, a Katolikus Papok Országos Békebizottságának egyik megszervezője és elnöke, az Országos Béketanács katolikus bizottságának főtitkára) 1905-1973.

1-25: Szentiványi Lajos (jogász, kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő; Hunyad vármegye főispánja, a Független Kisgazdapárt alelnöke, majd társelnöke, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, az Országos Vízgazdálkodási Hivatal elnöke) 1883-1956.

1-31: Toldi Géza /Tunigold/ (negyvenhatszoros válogatott labdarúgó, 1938-ban világbajnoki ezüstérmes; négyszeres magyar bajnok) 1909-1985.

1-36: Matuschek Béla (sebész, egyetemi magántanár, főorvos) 1898-1956.

1-42: Lestyán Sándor (író, publicista, a Friss Újság szerkesztője, majd főszerkesztője, a Budapest felelős szerkesztője; Gaál Franciska színész első férje) 1897-1956.

1-52: Gerevich Tibor (művészettörténész, egyetemi tanár, művelődéspolitikus, kormánybiztos; a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárának őre, az Esztergomi Keresztény Múzeum, illetve a Római Magyar Akadémia igazgatója, a "római iskola" fő teoretikusa; a Műemlékek Országos Bizottsága, az Országos Régészeti és Művészettörténeti Társulat, valamint a Corvin Mátyás Egyesület elnöke, az Országos Egyházművészeti Tanács ügyvezető alelnöke; a Corvina társszerkesztője, az MTA tagja; Gerevich Aladár vívó és Gerevich László művészettörténész nagybátyja) 1882-1954.

1-53: Bárányos Károly (jogász, mezőgazdász, kisgazdapárti politikus, országgyűlési képviselő, államtitkár, közellátási, majd földművelésügyi miniszter; a Külkereskedelmi Hivatal alelnöke, a Magyar Országos Szövetkezeti Központ elnöke, a Mezőgazdasági Iparfejlesztő Társaság tiszteletbeli elnöke) 1892-1956.

1-65: Sztrókay Kálmán (természettudományi író, az Irodalom és Tudomány szerkesztője, Gáspár Lászlóval az Ifjú Technikus alapító szerkesztője; ifj. Sztrókay Kálmán geológus apja) 1886-1956.

Vele: Mándi Teréz /Mandl; Mándy/ (felesége; író, publicista, műfordító, a Színház és Film főszerkesztője) 1906-1978.

1-69: Rudnay Gyula (festőművész, grafikus, iparművész, főiskolai tanár; a bajai művésztelep megalapítója és vezetője) 1878-1957 [egykori sírszobra: Szabó Iván].

1-70: Sárközy Géza (gépészmérnök, híradástechnikus, rádióadó-tervező; a hazai televíziózás elindítóinak egyike) 1903-1985.

1-77: Kmety Károly (jogtudós, akadémiai és egyetemi tanár, dékán; országgyűlési képviselő, publicista) 1863-1929 [Kisfaludi Strobl Zsigmond].

Vele: Kmety Erzsébet /Dinnyés-Sáska Sándorné/ (lánya; grafikusművész) 1903-1977.

Kisfaludi Madarász Gyula (Kmety Károly veje; filatelista) 1900-1981.

1-78: Eiben István (operatőr, főiskolai tanár) 1902-1958.

1-81: Szentmártony Aladár /Stachó/ (gépészmérnök, gyárigazgató, a hazai kábelgép- gyártás elindítója; Szentmártony Tibor matematikus öccse) 1899-1958.

1-83: Deszkás János (kommunista politikus, határőr alezredes; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; koncepciós per áldozata) 1912-1950.

1-84: Jándy Géza (alezredes; koncepciós per áldozata) 1900-1954.

1-85: Horvát Ottó /Hönigsberg/ (rendőr alezredes; koncepciós per áldozata) 1910-1949.

1-86: Korondi Béla /Dergán B. György/ (erdőmérnök, csendőr százados, majd rendőr ezredes; a fegyverszüneti delegáció moszkvai útjának egyik megszervezője, a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; koncepciós per áldozata) 1914-1949.

1-87: Marschall László (rendőr ezredes, publicista, a Magyar Rendőr és a Népsport főszerkesztője; a francia ellenállási mozgalom résztvevője; koncepciós per áldozata) 1916-1949.

1-88: Szebenyi Endre (ügyvéd, belügyi államtitkár, Rajk László helyettese; koncepciós per áldozata) 1912-1949.

1-89: Lőrincz Sándor (ezredes; koncepciós per áldozata) 1910-1950.

1-90: Németh Dezső (ezredes; koncepciós per áldozata) 1913-1949.

1-91: Merényi Gusztáv /merényi Scholtz/ (belgyógyász, repülésfiziológus, vezérőrnagy, a légierő vezető orvosa, egyetemi magántanár; a Repülőorvosi Vizsgáló Intézet, a Magyar Véradó Központ és Vérellátó Állomás, valamint az első hazai magassági kísérleti állomás egyik megszervezője, a Pajor Szanatórium igazgatója; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője és üldözöttek megmentője; koncepciós per áldozata) 1895-1950.

1-92: Pórffy György (vezérőrnagy, Budapest városparancsnoka; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; koncepciós per áldozata) 1910-1950.

1-93: Révay Kálmán (vezérőrnagy, a Kossuth Akadémia egyik megszervezője és parancsnoka; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője, a Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának tagja; koncepciós per áldozata) 1911-1950.

1-94: Sólyom László /Schick/ (altábornagy, hadtörténész, akadémiai tanár, Budapest rendőrfőkapitánya, vezérkari főnök; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője, a Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának tagja; koncepciós per áldozata) 1908-1950.

1-95: Illy Gusztáv (altábornagy, legfőbb honvédségi szemlélő; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője, majd a szövetségesek oldalán harcoló magyar egységek egyik megszervezője; koncepciós per áldozata) 1909-1950.

1-96: Beleznay István (vezérőrnagy, hadtestparancsnok; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője, a Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának tagja; koncepciós per áldozata) 1909-1950.

1-107/108: Káposztás Pál (bányamérnök, geológus, feltaláló, egyetemi magántanár; bányaigazgató, az ország szénbányáinak műszaki igazgatója, a Földalatti Vasúttervező Vállalat irányító mérnöke) 1893-1957.

1-109/110: Jakóby László (kohómérnök, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület főtitkára, majd alelnöke, az MTA Fémkohászati Szakbizottságának alelnöke; a Bányászati és Kohászati Lapok szerkesztője, az Öntöde alapító szerkesztője) 1897-1957.

1-118: Kadics Ottokár /Kadić/ (geológus, paleontológus, barlangkutató, címzetes egyetemi tanár; a hazai ősrégészeti kutatások elindítója, több feltárási módszer kidolgozója, számos barlangi útvonal első bejárója; a Szeleta-barlang és a budai török pincék feltárója, az első hazai barlangmúzeum megszervezője, a Magyar Barlangkutató Társulat egyik megalapítója és ügyvezető elnöke; bibliográfus, a Barlangvilág szerkesztője, a Barlangkutatás alapító szerkesztője) 1876-1957.

2-16: Szovátai Hajdu Géza (jogász, kúriai bíró) 1858-1932.

2-52: Demeter Károly (fizikus, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. vezérigazgatója) 1933-1985.

2-56: Szabó Miklós (történész, országgyűlési képviselő; a demokratikus ellenzéki mozgalom résztvevője, a Repülő Egyetem kezdeményezője, a Szabad Demokraták Szövetségének egyik megalapítója) 1935-2000.

2-57: Soltész Lajos (sebész, egyetemi tanár, intézetigazgató; az érsebészet hazai úttörője, számos műtéti eljárás bevezetője, a Magyar Angiológiai Társaság alapító főtitkára, majd elnöke) 1917-1981.

2-58: Bittsánszky Géza 1902-1957 [Bittsánszky-Kopp Judit].

2-65: Martos László (növényfiziológus) 1930-1957.

2-74: Pikler Blanka (könyvtáros, bibliográfus, Kőhalmi Bélával a Magyar Könyvészet szerkesztője; a Feministák Egyesületének titkára) 1883-1957.

2-81: Biczó András (festőművész, grafikus, illusztrátor) 1888-1957.

2-85: Vadas László (publicista) 1898-1957.

2-94: Bakay Zoltán (evangélikus lelkész, esperes) 1896-1957. Sírfelirata: "Jézus él! Én is vele."

3-18: Eleőd Józsa /Sztaniszláv/ (jogász, üveggyáros; Kossuch János üveggyáros veje) 1834-1915.

3-23: Noszlopi Németh Ödön (geológus) 1868-1945.

4-7: Vámosi Nagy Emil (jogász, publicista, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, igazságügyminiszter; az Esterházy hercegi hitbizomány vezető jogtanácsosa) 1871-1956. Sírverse: "Nincs végezve itt még a cikk / folytatása következik / én Uram legyen szerkesztőm / új folyamban újra kezdőm." (Arany János)

Vele: Vámosi-Nagy István (zenei író, zenepedagógus) 1919-1992.

5-3: Gorácz Gyula (patológus, egyetemi tanár, a Heim Pál Gyermekkórház igazgató főorvosa) 1929-2001.

5-6: Milkó Vilmos (sebész, címzetes egyetemi tanár, főorvos; balesetbiztosítási szakértő, az Orvosi Hetilap társszerkesztője, a Magyar Sebészet főszerkesztője) 1878-1956.

5-27: Ferenczy Lászlóné (operaénekesnő) 1878-1956.

Vele: Ferenczy László (fia; operaénekes) 1901-1970.

6-6: Hofmann Imre (iparművész) 1897-1979.

6-13: Kisbaczoni Benedek Zsolt (ügyvéd, református egyházjogász, az Egyetemes Konvent titkára, majd főtanácsosa) 1882-1956.

6-14: Józsa Gyula 1913-1986 [Zágony Sándor, 1987].

8-2: Szathmáry Géza (mezőgazdász, a Gyógynövénykutató Intézet igazgatóhelyettese) 1900-1996.

30/3. parcella

1-3: Terták Elemér (műkorcsolyázó, világbajnoki és kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes, kétszeres főiskolai világbajnok, háromszoros magyar bajnok; sportíró, sportvezető, nemzetközi versenybíró, a Magyar Korcsolyázó Szövetség alelnöke) 1918-1999.

1-6: Martonosi Baráth Lajos (építész) 1879-1937 [saját műve].

1-9: Erdey Dezső (szobrászművész, főiskolai tanár, restaurátor) 1902-1957 [egykori sírszobra: saját műve].

1-10: Molnár Pál (altábornagy, mérnök) 1892-1957.

1-37/38: Bisztrai Bisztray Gyula (irodalomtörténész, textológus, egyetemi tanár, könyvtáros; esszéíró, költő, műkritikus, publicista, a Magyar Szemle Társaság főtitkára) 1903-1978.

1-42/43: Nánay Valéria (színművésznő) 1922-1945 [Ambrózy Sándor].

1-44: Takács László /Akácz/ (publicista) 1938-1995 [Mészáros Dezső].

1-46: Schmidt Lajos (sebész, egyetemi tanár, klinikaigazgató, főorvos) 1893-1957.

1-49: Szende Béla (villamosmérnök) 1905-1957.

1-52: Zinner Nándor (ortopédorvos, egyetemi tanár, klinikaigazgató, az ortopédia első hazai professzora; a Nyomorék Gyermekek Kórházának igazgató főorvosa, több műtéti eljárás kidolgozója) 1893-1957.

1-58: Bágyoni Attila /bágyoni Szabó/ (higienista, főorvos, író, szociológus; az Országos, illetve a Fővárosi Egészségnevelési Intézet igazgatója, az Egészségnevelés főszerkesztője) 1928-1985.

2-4: Hannseni Deschán Benő (altábornagy) 1879-1954.

2-18: Tóth Lajos (református lelkész, teológiai tanár, egyháztörténész) 1882-1957.

2-22: Schilling Gábor (geográfus, egyetemi magántanár, főiskolai tanár és igazgató) 1887-1957.

2-25: Balázs Ottó (biológus) 1924-1997.

3-11: Szőke Béla (gordonkaművész) 1910-1984.

5-4: Guba Ferenc (biokémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a Magyar Elektronmikroszkópos Egyesület és a Magyar Biokémiai Társaság elnöke, a Magyar Biokémiai Egyesület alelnöke) 1919-2000.

6-5: Kutasi Radisics István (földművelésügyi helyettes államtitkár) 1864-1935.

31. parcella

1-23: Ladányi Gedeon /Lindner/ (gyorskorcsolyázó, kétszeres főiskolai világbajnok, háromszoros magyar bajnok; kerékpáros, magyar bajnok; sportíró) 1914-1990.

1-33: Antalffy József (színművész) 1912-1961.

1-62: Liptószentiványi Szent-Ivány József (országgyűlési képviselő, evangélikus egyházmegyei felügyelő) 1884-1941 [Gerenday].

Vele: Zalánkeméni báró Wlassics Margit (felesége; báró Wlassics Gyula miniszter lánya, báró Wlassics Tibor költő és ifj. báró Wlassics Gyula művelődéspolitikus húga) 1886-1961.

1-74/75: Möller István (építész, restaurátor, művészettörténész, egyetemi tanár; az első európai restaurátor, aki romként konzervált egy műemléket; az MTA tagja) 1860-1934.

Vele: Möller Károly (fia; építész, restaurátor, építészeti író) 1894-1945.

1-80: Gyenes Antal, ifj. (szociológus; Gyenes Antal miniszter fia) 1946-1986.

1-82: Szalay László (dalénekes) 1914-1990. Sírfelirata: "Élt egyszer egy dalos szívű, nótás legény, kár volt érte, kár volt."

1-88: Székely Lajos (bányamérnök, technikatörténész; a dorogi szénbányák főmérnöke és igazgatóhelyettese, a Bányászati Tervező Intézet igazgatója; több karsztvíz elleni védekezési módszer kidolgozója) 1895-1977.

1-92: Németh Imre (atléta, kalapácsvető, olimpiai bajnok és bronzérmes, huszonnégyszeres magyar bajnok, többszörös világcsúcstartó; sportvezető, a Népstadion első igazgatója, majd a Népstadion és Intézményei főigazgatója, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke) 1917-1989.

1-96: Szirtes Ádám (színművész) 1925-1989.

1-98: Farkas János (harmincháromszoros válogatott labdarúgó, olimpiai bajnok, négyszeres magyar bajnok) 1942-1989.

1-104: Beck Judit (festőművész, grafikus, keramikus, textil- és bábtervező, restaurátor; koreográfus, a Magyar Bábjátékosok Szövetségének elnöke; Beck Ö. Fülöp szobrász lánya, Beck András szobrász nővére, Gombosi György zenetörténész, majd Major Tamás színész felesége) 1909-1995.

1-105: Faragó András (operaénekes) 1919-1993.

1-106: Lehel György (karmester, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának igazgató karnagya) 1926-1989.

1-107: Fülöp Viktor (táncművész, operaházi balettmester) 1929-1997.

1-109: Kézdivásárhelyi Nagy Béla (miniszteri tanácsos) 1877-1928.

1-114: Rabár Ferenc (közgazdász, egyetemi tanár, pénzügyminiszter; a Kereszténydemokrata Politikai Akadémia igazgatója, a Pick Szeged Rt. igazgatótanácsának elnöke) 1929-1999.

1-117: Nedelykovits Velemir (görög keleti szerb pópa, esperes) 1863-1936.

1-118: Lakatos Gabriella (balettművész, dalénekes; operaházi balettmester, magániskola-alapító) 1927-1989.

1-119: Petrovits Vidor (sportvezető, a Királyi Magyar Automobil Club főtitkára) 1906-1936.

1-129/130: Treszteniczai Borotha Simon (királyi tanácsos, minisztériumi főigazgató) 1836-1921.

Vele: Treszteniczai Borotha Milica (az Angelineum Leánynevelő Intézet igazgatója) 1875-1926.

2-6: Dán Jenő (a magyar Rotary Club egyik megalapítója) 1919-1989.

2-11: Csécsy Imre (polgári radikális politikus, író, politikai író, műfordító, országgyűlési képviselő, a Társadalomtudományi Társaság elnöke; a Galilei Kör, majd Jászi Oszkár titkára, 1944-ben a Magyar Radikális Párt megszervezője és elnöke; publicista, az Új Magyar Szemle, majd az új Huszadik Század alapító szerkesztője, a Hazánk főszerkesztője, a Századunk szerkesztője, a Szabad Egyetem társszerkesztője, a Fáklya és a Látóhatár egyik megindítója; a Phönix Életbiztosító Társaság ügyvezető igazgatója) 1893-1961.

Vele: Menzer Magda (felesége; iparművész, keramikus) 1896-1972.

2-22: Farkasdy Zoltán (építész, egyetemi tanár, építészeti író; a Magyar Építőművészek Szövetségének egyik megalapítója) 1923-1989.

2-24: Garam Zsuzsa (zongoraművész, korrepetitor) 1954-1989.

2-26: Beczássy Judit /Szobotka Katalin/ (írónő) 1888-1961.

Vele: Balázs Sándor /Breiner/ (férje; író) 1883-1982.

2-33: Erdei András (építész) 1946-1986 [Péterfy László].

2-39: Osvát Erzsébet (költő, író, műfordító) 1913-1991.

Vele: Sándor László (férje; irodalomtörténész, író, kiadói szerkesztő) 1909-1993.

2-43: Páskándi Géza (költő, író, esszéíró, publicista; a Nemzeti Színház irodalmi tanácsadója) 1933-1995 [Kampfl József, 1996].

2-70: Nemes Nagy Ágnes (költő, író, műfordító, esszéíró; az Újhold egyik megalapítója, az Újhold Évkönyv társszerkesztője; a második világháborúban üldözöttek megmentője; Lengyel Balázs műkritikus első felesége) 1922-1991 [Jovánovics György]. Sírverse: "Szobrokat vittem a hajón, / hatalmas arcuk névtelen. / Szobrokat vittem a hajón, / hogy álljanak a szigeten. / Az orr s a fül porca között / kilencvenfokos volt a szög, / különben rajtuk semmi jel. / Szobrokat vittem a hajón, / és így süllyedtem el." (Nemes Nagy Ágnes: Szobrokat vittem)

2-79: Rékassy Csaba (grafikus, iparművész, illusztrátor, szobrász, keramikus) 1937-1989 [Szőnyi Endre, 1997].

2-80: Makói és gelei Makay Margit (színművésznő, író, színházi rendező, akadémiai tanár, színiiskola-alapító; a Madách Kamaraszínház igazgatója) 1891-1989. Sírverse: "Pompás virágillat dal ifju élet. / Ki gondol arra, hogy ez véget érhet? / Élünk a mának, egy pillanat nyarunk, / s minden elillant, mire észbekapunk." (saját műve)

2-85: Jámbor László (opera- és oratóriuménekes) 1911-1995.

2-87: Porubszky László (röplabdázó, főiskolai tanár, tanszékvezető, sportíró) 1929-1991.

2-92: Sándor Iza (színművésznő) 1914-1989.

2-94: Chován Kálmán /Záborszky/ (zongoraművész, zeneszerző, akadémiai tanár) 1852-1928.

2-95/96: Tabáni szerb közösség neves halottainak közös sírja. Felirata: "Itt nyugszanak a tabáni sirkertböl 1930 évben örök nyugvó helyeikre áthozott neves halottaink és jótevőink földi maradványai."

2-97: Istókovits Kálmán (festőművész, grafikus, illusztrátor) 1898-1990 [Búza Barna, 2002].

3-18: Nemeskéri János (fizikai antropológus, paleodemográfus, a Természettudományi Múzeum embertani tárának megszervezője és vezetője; több nem- és életkor-meghatározási módszer kidolgozója, az MTA Antropológiai Bizottságának elnöke, az Antropológiai Közlemények szerkesztője) 1914-1989.

3-31: Szüry Dénes (író, publicista, műfordító, műkritikus, könyvgyűjtő; a Kisfaludy Társaság tagja) 1849-1909 [Kisfaludi Strobl Zsigmond: "Hamlet"].

3-39: Lőrincz József (építész) 1930-1990.

3-42: Kozacsek József (főállamügyész) 1874-1942.

3-48: Szentes Ferenc (geológus, kartográfus, a Földtani Intézet főgeológusa) 1907-1982.

3-60: Képes Géza (költő, műfordító, a Magvető Kiadó egyik megalapítója és igazgatója; a Magyar Írók Szövetségének titkára, a Magyar PEN Klub főtitkára, a Magyar Rádió irodalmi osztályának vezetője, a Rádió Gyermekújság szerkesztője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1909-1989.

3-64: Szlávik András (nyomdász, az Athenaeum vezérigazgatója; sportvezető) 1932-1990.

3-74: Vas István (költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomtörténész; publicista, a Magyar PEN Klub elnöke; első felesége Nagy Etel táncművész) 1910-1991. Sírverse: "Az élet ha elenged / indulni készen állok / vörös bor és fehér bor / sokszor folyt poharamba / ez is volt és az is volt / kínból üdvözülésből / uram eleget adtál / megyek ha elbocsátasz." (Vas István: Anakreóni dalok. Megyek)

Vele: Szántó Piroska (harmadik felesége; festőművész, grafikus, illusztrátor, író; az Európai Iskola tagja) 1913-1998.

3-77: Horváth Margit (táncművész, táncpedagógus, operaházi balettmester, koreográfus) 1912-1991.

Vele: Téri Rezső (férje; szobrászművész) 1901-1995 [saját műve, 1961].

3-78: Pituk József Viktorián (festőművész, grafikus, illusztrátor, író) 1906-1991.

3-80: Csanádi Imre (költő, műfordító, balladagyűjtő; publicista, az Új Tükör főszerkesztője, kiadói szerkesztő) 1920-1991.

4-4: Kárteszi Ferenc (matematikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; tudománytörténész, a Bolyai János Matematikai Társaság és az Unione della Matematica egyik megalapítója) 1907-1989.

4-12: Galgóczi Heteés Alfréd (autóversenyző, részvénytársasági igazgató) 1888-1981.

4-27: Polgár István (vízépítő mérnök, az Ár- és Belvízvédelmi Központ igazgatója; sportvezető, a Vízügyi Sport Club elnöke) 1931-1990.

4-53: Ujlaky László (színművész) 1914-1994.

4-75: Kovács Károly (színművész; Dajka Margit színész első férje) 1902-1990.

4-79: Szellay Alice (színművésznő; Pándy Lajos színész, majd Szőts István filmrendező felesége) 1918-1990. Sírfelirata: "Itt álmodik az életről Szellay Alice."

5-5: Kovács Péter (festőművész) 1923-1961.

5-11: Laky Károly /Lackenbacher/ (vízilabdázó, magyar bajnok, szövetségi kapitány) 1912-2000.

6-4: Hornyák Endre (gépészmérnök, épületgépész, egyetemi tanár, tanszékvezető) 1903-1989.

6-19: Vajda László (színművész) 1943-1995.

7-20: Dunay Bertalan (kard- és tőrvívó, magyar bajnok; sportvezető, gépészmérnök; Dunay András és Dunay Pál vívók apja) 1877-1961.

8-16: Vasadi Balogh Lajos (zeneszerző, karmester, zongora- és orgonaművész, akadémiai tanár; a Magyar Posta Szimfonikus Zenekarának főzeneigazgatója; Eszenyi Irma operaénekes férje) 1921-2002.

9-5: Muraközy Tamás (agrármérnök, a Mezőgazdasági Kiadó irodalmi vezetője; lexikonszerkesztő) 1919-1979.

10-28: Kovács Károly Pál (villamosmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető; feltaláló, a Villamosenergia-ipari Kutatóintézet igazgatója, az MTA Elektrotechnikai Bizottsága és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöke, az MTA tagja) 1907-1989.

11-4: Mihály András /Mauthner/ (zeneszerző, karmester, gordonkaművész, főiskolai és egyetemi tanár, tanszakvezető; kórusvezető, az Operaház főtitkára, majd igazgatója, a Budapesti Kamaraegyüttes megalapítója és vezetője) 1917-1993. Sírfelirata: "Az angyal lehet igaz, lehet csak álom, a dallam az igazi valóság."

11-7: Orbán Ferenc (építész, építészeti író) 1874-1961.

13-26: Lajta Kálmán (író, rádiós szerkesztő; a Művelődésügyi Minisztérium Akadémiájának igazgatója, a Magyar Rádió irodalmi osztályvezetője) 1927-1989 [Heritesz Gábor, 1993].

14-29: Kárpáti Anna (szobrászművész) 1923-1993.

31/1. (31/A.) parcella

1-3/4: Mikus-Csák István (zeneszerző, karmester) 1878-1947.

1-5/6: Apaji Szászy László (jogász, kúriai bíró) 1830-1898.

1-9/10: Latabár Árpád, ifj. (színművész; id. Latabár Kálmán Árpád színész unokája, id. Latabár Árpád színész fia) 1903-1961.

Vele: Latabár Kálmán, ifj. /Latyi/ (bátyja; színművész) 1902-1970.

Latabár Kálmán, legifj. (ifj. Latabár Kálmán fia; színművész) 1938-2000.

1-24: Papp János (jogász, csendőr ezredes; koncepciós per elítéltje) 1890-1980.

1-25: Wiczián Dezső (evangélikus lelkész, teológiai tanár, egyháztörténész) 1901-1961. Sírfelirata: "Teljes öröm van tenálad..." (Zsolt 16,11)

1-27: Zsámboki Miklós (gordonkaművész, a Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár) 1890-1961 [Andrássy Kurta János].

1-29: Pilismaróti Bozóky Ferenc (jogtudós, statisztikus, akadémiai és egyetemi tanár, dékán; Bozóky Alajos jogász fia, Bozóky Géza jogász öccse) 1886-1961.

1-58: Dobrányi Géza (vegyészmérnök, fotokémikus, filmrendező, a Magyar Filmlaboratórium Vállalat igazgatója; a Magyar Fotóművészek Szövetségének egyik megalapítója) 1921-1990.

2-25: Lendvay Ödön (fizikus, feltaláló, az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetének igazgatóhelyettese) 1933-1990.

2-64: Tóth István (sportíró, sportvezető, az MTK ügyvezető elnöke; sportdokumentációs szakember) 1921-1990.

3-20: Jószáshelyi Purgly Emil (mezőgazdász, agrárpolitikus, földművelésügyi miniszter; Csanád és Arad, majd Csanád-Arad-Torontál vármegye főispánja, a Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara elnöke, a Felsőház tagja) 1880-1964.

32. parcella

1-3/4: Kiss Manyi (színművésznő) 1911-1971.

32/1. parcella

1-sarok: Szathmári Sándor (író, publicista, mérnök; műfordító, eszperantista, a Bartha Miklós Társaság ügyvezető elnöke) 1897-1974.

1-47: Fábry Edit (operaénekesnő, főiskolai tanár) 1923-1990.

1-67/1: Deák-Bárdos György (zeneszerző, zenepedagógus) 1905-1991.

1-88: Pécsi László (textiltervező iparművész) 1929-1984.

1-91: Fekete Ferenc (iparművész) 1912-1980.

1-104: Felhős Magda /Fröhlich; Monoki Béláné/ (tornász, Európa-bajnok) 1910-1985.

1-106: Bartha Zoltán (vegyészmérnök, feltaláló, több gumiipari eljárás kidolgozója) 1922-1989.

32/2. parcella

1-15: Pozsonyligetfalvai Dobrovits Sándor (statisztikus, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, egyetemi magántanár; az Országos Statisztikai Tanács főtitkára, a Statisztikai Vizsgabizottság, az Országos Községi Törzskönyvbizottság és a Magyar Kereskedelmi Statisztikai Értékmegállapító Bizottság elnöke, a Magyar Statisztikai Társaság alelnöke, majd elnöke; a Magyar Statisztikai Szemle szerkesztője) 1889-1963.

1-42: Kovács Endre (történész, irodalomtörténész, író, költő, műfordító; publicista, az Érsekújvár és Vidéke szerkesztője; az MTA Történettudományi Intézetének osztályvezetője) 1911-1985.

1-59: Nagy Teréz /Szabóné/ (jogtudós, egyetemi tanár, tanszékvezető) 1935-1985.

1-84: Jancsek Antal (festőművész) 1907-1985.

1-89: Mamcserov Frigyes (filmrendező, forgatókönyvíró) 1923-1997.

1-99: Szentgróti Borsos József Zoltán (építészmérnök, urbanista, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Csatornázási Művek megszervezője, a Fővárosi Mélyépítési Tervező Vállalat megszervezője és vezérigazgatója; a második világháború után a fővárosi hidak és árvízvédelmi létesítmények újjáépítésének egyik vezetője; Borsos Béla művészettörténész bátyja) 1901-1981.

1-106: Donászy Kálmán /Dunszt/ (publicista, műkritikus, író, költő; kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési képviselő, földművelésügyi miniszteri tanácsos; a Szegedi Filharmonikus Egyesület főtitkára, a Délmagyarország alapító szerkesztője) 1897-1985.

1-126: Lázár Péter (gépészmérnök, könyvtáros, informatikus, a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás főszerkesztője; az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ főigazgatója; az Országos Ösztöndíjtanács főtitkára, az Országos Könyvtári Tanács alelnöke, az MTA Ipargazdasági Kutatócsoportjának vezetője) 1918-1992.

1-128: Szilágyi Ilona (grafikus, festőművész, illusztrátor; Szamuelyné Szilágyi Jolán grafikus húga) 1904-1985.

1-138: Havas Ervin (költő, publicista) 1929-1985.

1-152: Benyovszky István (festőművész, grafikus, illusztrátor) 1898-1969.

1-159/F: Köteles Pál (író, publicista; koncepciós per elítéltje; az Erdélyi Szövetség megalapítója és alelnöke, az Erdélyi Magyarság főszerkesztője) 1927-1991.

1-159/G: Fábri Zoltán /Furtkovits; Fábry/ (film- és színházi rendező, díszlettervező, forgatókönyvíró, főiskolai tanár; festőművész, grafikus, színész; az Úttörő Színház igazgatója, a Hunnia Filmgyár művészeti vezetője, a Magyar Film- és Televízióművészeti Szövetség elnöke; Apor Noémi színész férje, Várkonyi Titusz publicista veje) 1917-1994.

32/3. parcella

1-15: Csepregi Pál (kertészmérnök, mezőgazdász, szőlész, egyetemi tanár) 1924-2002.

1-25: Pálfai István (agrárközgazdász) 1929-1985.

1-40: Dénes János (gyermeksebész, főorvos; több műtéti eljárás kidolgozója vagy meghonosítója, a nyelőcső-elzáródás és a bélhurut sebészeti kezelésének úttörője, a Magyar Gyermeksebész Társaság alapító elnöke; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1914-1985.

1-60: Molnár József (nyelvész, művelődéstörténész, bibliográfus, egyetemi tanár) 1927-1987.

1-66: Villax József (árvaszéki elnök) 1895-1985.

1-111: Andor Péter (filmrendező, szinkronrendező; baleset áldozata) 1949-2001.

32/4. parcella

1-43: Erdélyi Miklós (karmester, korrepetitor, zenei író) 1928-1993.

1-54: Detre László /Dunst/ (csillagász, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Svábhegyi Obszervatórium igazgatója, a Piszkéstetői Obszervatórium egyik létrehozója; az Information Bulletin on Variable Stars szerkesztője, a Csillagászati Lapok társszerkesztője, az MTA tagja) 1906-1974.

Vele: Balázs Júlia (felesége; csillagász; férjével a hazai változócsillag-kutatás megalapítója) 1907-1990.

1-70: Téri Árpád /Arvéd/ (színművész, színházi rendező, a szolnoki Szigligeti Színház főrendezője, a debreceni Csokonai Színház, majd Budapesten a Madách Színház igazgatója; Latinovits Zoltán felfedezője) 1916-1982.

32/5. parcella

1-9: Lux Alfréd /Lőrincz András/ (író, műfordító) 1933-1992.

1-15: Bencze Miklós (operaénekes) 1911-1992.

32/6. parcella

1-33: Árva János (színművész, főiskolai tanár) 1923-1993.

1-47: Joláthy Attila (festőművész) 1927-1998.

 

 

 

33. parcella, körönd ("333")

1-4: Felsőozoróczi és kohanóczi Ottlik Iván (agrárpolitikus, földművelésügyi államtitkár, író; a Főrendiház tagja) 1858-1940.

1-8: Valter László (optikus) 1899-1931.

1-9: Margitay Valér (jogász, kúriai bíró) 1873-1954. Sírfelirata: "Aki én bennem hisz, ha meghal is él." (Ján 11,25)

2-2: Páter Károly (agrokémikus, mezőgazdász, akadémiai és egyetemi tanár, tanszékvezető, a gödöllői Agrártudományi Egyetem rektora; a Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet megszervezője és igazgatója, az Agrártudományi Egyesület alapító elnöke; Páter Béla botanikus fia) 1900-1964.

33/1. parcella

1-1/2: Tersztyánszky Ödön (kard- és tőrvívó, ezredes; kétszeres olimpiai bajnok, olimpiai ezüst- és bronz-, illetve Európa-bajnoki ezüstérmes, tizenháromszoros magyar bajnok; baleset áldozata) 1890-1929 [Cser Károly - Kóbor Elek, 1931]. Sírverse: "Ősi magyar kardunk hőséposza volt rövid élted / Vérzivatar mezején s bajnoki versenyeken. / És noha szörnyű balvégzet kardod kiütötte / Mig magyar él e rögön hir koszoruzza neved." Sírfelirata: "Az 1928 évi olympiász kardvivó bajnoka."

1-3/4: Nagyjókai Bangha Gyula 1864-1931 [Markup Béla, 1933].

1-5/6: Borosnyói Borosnyay Károly 1843-1933 [Medgyessy Ferenc: "Gondolkodó nő"; 1935]. Sírfeliratai: "Én Istenem nyugtasd meg lelküket tökéletes örömmel, s szivednek hatásával örökre áldd meg s végre boldogságra támaszd fel." (Borosnyai Lukács János) "Édes anyánk! Édes atyánk! Nemes lelketeken csüggünk mindörökké!"

1-7/8: Némethy Béla (várospolitikus) 1874-1931.

Vele: Sályi István Ede /Springer/ (veje; gépészmérnök, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem rektora; szabadalmi bíró, országgyűlési képviselő; id. Springer Ferenc sportvezető fia, ifj. Springer Ferenc sportvezető öccse) 1901-1974.

1-16: Divald Kornél (művészettörténész, muzeológus, műemlék-topográfus; író, műkritikus, fotográfus, az MTA tagja; Divald Károly fényképész fia, ifj. Divald Ká- roly, Divald Lajos és Divald Adolf fényképészek öccse) 1872-1931 [egykori sírszobra: Damkó József, 1933].

1-20: Háromszéki Illyefalvy-Vitéz Géza (statisztikus, közgazdász, akadémiai és egyetemi tanár) 1871-1931 [Gabay Sándor].

1-22: Peregi Sándor /Schrikker/ (agrárközgazdász, kertész, pomológus; Schrikker Sándor mezőgazdász fia) 1916-1964.

1-29: Szlováni Beöthy László (színigazgató, színházi rendező, publicista, író, költő; a Magyar Színház, a Nemzeti Színház, a Népopera, majd a Belvárosi Színház igazgatója, a Király Színház alapító igazgatója, az első hazai színházi tröszt, az Unio Rt. megalapítója és vezérigazgatója; a Budapesti Színigazgatók Szövetségének elnöke; Beöthy Zsigmond költő unokája, Beöthy Zsolt irodalomtörténész és Rákosi Szidi színész fia, ifj. Beöthy Zsigmond színész bátyja, Beöthy Lídia színész apja) 1873-1931 [egykori sírszobra: Karácsonyi Géza].

1-30/31: Gervay Mihály (a Magyar Posta első országos főigazgatója, a levelezőlap elterjesztőinek egyike, a postások segély- és nyugdíjintézetének megalapítója; a Postatakarékpénztár és a Magyar Földrajzi Társulat alelnöke, a Főrendiház tagja) 1819-1896.

Vele: Gervay Pál (fia; miniszteri tanácsos) 1853-1932.

Sassy-Dobray Gábor (tüdőgyógyász, citológus, onkológus, címzetes egyetemi tanár, főorvos; a Bronchocitológiai Laboratórium megszervezője és vezetője, az Európai Citológiai Társaságok Szövetségének elnöke) 1916-1982.

1-34/35: Alsóvisói és szaplonczai Szaplonczay Mihály (miniszteri tanácsos) 1862-1932.

1-40/1: Pataky Ernő (könyvtáros, egyetemi magántanár) 1902-1996.

1-46: Schaeffer Ferenc (építész, restaurátor) 1897-1975.

1-49/50: Ruzitska György (helyettes államtitkár) 1864-1931.

Vele: Ruzitska Mária (lánya; író, műfordító) 1890-1959.

1-51/52: Jancsó Béla, id. (festőművész) 1896-1977.

1-68: Lévay Béla (alezredes) 1884-1931 [ditrói Siklódy Lőrinc].

1-72/73: Latabár Kálmán Árpád, id. (színművész, színházi rendező, író; a Színművészeti Akadémia titkára, a Várszínház felügyelője; id. Török István színész unokája, id. Latabár Endre színigazgató és Török Mária színésznő fia, Paulay Ede keresztfia, ifj. Latabár Endre színész öccse, id. Latabár Árpád színész apja, ifj. Latabár Kálmán és ifj. Latabár Árpád színészek nagyapja) 1855-1924. Sírverse: "A hét letelt, szombat est itt. / Kinyugszom végre fáradalmit." (Madách Imre: Az ember tragédiája, 11. szín)

2-13: Komlóskeresztesi báró Fejérváry Géza Gyula (zoológus, herpetológus, paleontológus, címzetes egyetemi tanár, intézetigazgató; muzeológus, a Paleontologia Hungarica társszerkesztője, az Állattani Közlemények szerkesztője, a Szabad Egyetem főszerkesztője; báró Fejérváry Géza miniszterelnök unokája, báró Fejérváry Imre főispán fia) 1894-1932 [egykori sírszobra: Fischer Antal, 1935].

2-24/25: Baross György /Drucker/ (jogász, diplomata, politológus, a Külügyi Szemle felelős szerkesztője; a Magyar Külügyi Társaság igazgatója, majd alelnöke és a Balkán Bizottság létrehozója; Drucker Jenő mezőgazdász fia) 1899-1972.

2-46: Potovszky András (jogász, kúriai bíró) 1880-1931 [Gabay Sándor, 1932].

3-3: Halmaji Bor Dezső (karmester, zenetörténész, könyvtáros; a Székesfővárosi Zenekar megszervezője és igazgató karnagya, az első hazai rádiós hangverseny dirigense) 1888-1974.

3-22: Nagyenyedi Jeney Zoltán (festőművész) 1899-1977.

33/2. parcella

1-3: Gerevich Zoltán 1886-1932 [Ohmann Béla, 1935].

1-6: Szádecsnei és kardosfalvai Szádeczky-Kardoss Elemér /szádecsnei Szádeczky/ (geológus, geokémikus, egyetemi tanár, dékán, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem első rektora, országgyűlési képviselő; a hazai szénkőzettani, geokémiai, illetve lemeztektonikai kutatások elindítója, az első magyar karsztvíztérkép összeállítója, a metamorfit térképszerkesztés kidolgozója, az Acta Geologica szerkesztője; az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriumának megszervezője és igazgatója, az Osztrák Tudományos Akadémia tagja, az MTA tagja és osztályelnöke; Szádeczky-Kardoss Gyula geológus fia) 1903-1984.

1-8: Prokopp Sándor (sportlövő, olimpiai és magyar bajnok; fővárosi jegyző) 1887-1964.

1-10: Csánki Dezső (történész, levéltáros, történeti topográfus, művelődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi címzetes államtitkár; a Magyar Országos Levéltár főigazgatója és székházának felépíttetője, a diplomatikai osztály megszervezője, a Levéltári Közlemények szerkesztője; a Felsőház tagja, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Néprajzi Társaság, a Magyar Földrajzi Társaság, valamint az Országos Magyar Gyűjteményegyetem alelnöke; a Lengyel Tudományos Akadémia tagja, az MTA tagja, osztályelnöke és másodelnöke; Csánky Dénes festő apja) 1857-1933 [felsőeőri Fülöp Elemér].

1-11: Schäffer Aurélia /Fenyő Miksáné/ 1882-1933 [Beck Ö. Fülöp, 1934].

1-12: Buttykay Ákos (zeneszerző, akadémiai tanár) 1871-1935.

Vele: B. Kosáry Emmi (felesége; színművésznő) 1889-1964.

R. Buttykay Emmi (lányuk; színművésznő; baleset áldozata) 1911-1957.

1-14: Schwanner Jenő (állatorvos, egyetemi tanár; törvényszéki állatorvos, az állatjárványok hazai visszaszorításának egyik vezetője) 1888-1964.

1-16/17: Nagylázi Plotényi Nándor (hegedű- és zongoraművész, zeneszerző) 1844-1933 [Gerenday].

1-40: Lévai Andor (építész, egyetemi tanár, építészeti író) 1897-1964.

2-9: Urbán Béla (miniszteri tanácsos) 1875-1935.

2-12: Z. Deme Bálint 1887-1935 [Gabay Sándor, 1936]. Sírfelirata: "Jóságos szived utolsó dobbanásáig szép hazánknak, a magyar ifjuságnak, és kedveseidnek szentelted drága életed. Egyetlenem mindég veled maradok és te velem vagy ébrenlétben, álmodásban. Szerelmünk a síron túl is él."

33/3. parcella

1-9/10: Járfás Tamás (hangmérnök, zenei rendező, az elektroakusztika nemzetközi jelentőségű úttörője, az elektronikus zene egyik első hazai művelője; baleset áldozata) 1933-1966 [G. Lux Alice].

1-13: Árkay Aladár (építész, festő- és iparművész; Árkay Sándor műlakatos fia, Kallina Mór építész veje, Árkay Bertalan építész apja, Sztehlo Lili iparművész apósa) 1868-1932 [Pátzay Pál - Gerenday].

1-20: Bokros Birman Dezső (szobrász- és festőművész, grafikus, illusztrátor; a Képzőművészek Szövetségének alelnöke; baleset áldozata) 1889-1965 [saját műve].

1-24: Szabó József (zongoraművész) 1925-1965. Sírfelirata: "A szeretet nem szűnik meg." (1Kor 13,8)

1-27/28: Leszl Jakab (a Pénzintézeti Központ igazgatója) 1871-1933.

1-31: Hankiss János (pénzügyi helyettes államtitkár) 1864-1933.

1-38: Hornyánszky Gyula, ifj. (klasszika-filológus, történész, egyetemi tanár, dékán; történetfilozófus, szociológus, a Magyar Társadalomtudományi Társulat főtitkára, majd elnöke, az MTA tagja; Hornyánszky Viktor nyomdatulajdonos fia, ifj. Hornyánszky Viktor könyvkiadó és Hornyánszky Ernő nyomdatulajdonos fivére) 1869-1933.

1-44: Kürschák József (matematikus, egyetemi tanár, dékán, a Műegyetem rektora; a matematikai diákversenyek egyik kezdeményezője, az Eötvös Loránd Mathe- matikai és Physikai Társulat alelnöke, a Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn szerkesztője, az MTA tagja és osztálytitkára) 1864-1933. Sírfelirata: "Legyen meg a Te akaratod." (Mát 6,10)

1-48/49: S. Keresztessy Mária (színművésznő) 1908-1977.

1-50/51: Horchler Henrik (tábornok) 1854-1938.

1-67: Emődy Marianne 1902-1933. Sírfelirata: "Kazinczy Ferenc egyenes ági leszármazottja."

Vele: Zehery Lajos (férje; jogtudós, egyetemi tanár, kúriai bíró; a Magyar Jogi Szemle főszerkesztő-helyettese, a Büntetőjog Tára szerkesztője, törvénytár- és döntvénytár-szerkesztő) 1893-1968. Sírfelirata: "Családi életelvük: akarni a jót, művelni a helyest, szeretni a szépet, emelt fővel egyenes utakon járni, küzdeni az igazságért, segiteni a rászorulókat, hinni Istenben s az ő utait követni."

1-70: Esztó Péter (bányamérnök, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető; Esztó Miklós és Esztó Zoltán bányamérnökök apja) 1885-1965.

1-71: Cserna Andor /Grünfeld Ármin/ (publicista, zenekritikus, zenei író, műfordító; az Auróra, a Magyar Bélyegújság és a Szöveges Színlap szerkesztője) 1885-1933.

1-73: Zelovich Kornél (közlekedésmérnök, technikatörténész, egyetemi tanár, a Műegyetem rektora; vasúti és hajózási főfelügyelő, a Magyar Államvasutak igazgatóhelyettese, az MTA tagja) 1869-1935.

1-79/80: Sziklai Zsigmond (építész) 1864-1937.

1-81/82: Szentmiklósi Márton /Kajuch/ (jogtudós, egyetemi tanár) 1866-1932.

2-7: Rácz Lajos (jogász, kúriai tanácselnök) 1862-1935.

2-31: Szentmártony Tibor /Stachó/ (matematikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; Szentmártony Aladár gépészmérnök bátyja) 1895-1965.

2-32: Eisemann Mihály /Egresi/ (zeneszerző, zongoraművész; a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának vezetője) 1898-1966. Sírfelirata: "A vén budai hársfák békésen suttognak..."

2-33: Illés Vilmos (miniszteri tanácsos) 1874-1933.

2-40: Szöllősi Endre (szobrászművész) 1911-1967 [saját műve].

2-48: Szakmány László 1924-1966 [Metky Ödön].

2-50: Oltay Károly (mérnök, geodéta, egyetemi tanár, műszertervező; a Magyar Geodéziai Intézet egyik megalapítója és igazgatója, a modern alapvonalmérések hazai úttörője, a Geodéziai Közlöny szerkesztője, az MTA tagja) 1881-1955.

2-58: Kenyeres Elemér (pedagógus, pszichológus, főiskolai tanár, egyetemi magántanár; a Kisdednevelők Országos Egyesületének titkára, a Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság főtitkára, a Kisdednevelés és a Gyermek szerkesztője) 1891-1933 [Gerenday].

2-61: Nyáry Pál (református lelkész, teológiai tanár, esperes, egyházkerületi főjegyző) 1905-1967. Sírfelirata: "Rövid az élet megsiratni téged..."

2-62: Nádai Jenő (sportvezető, Magyar Athlétikai Club egyik megalapítója, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkára) 1895-1988.

2-66: Csalai Déry Béla (festőművész, a Nemzeti Szalon igazgatója) 1870-1932.

2-67/68: Fridvalszky Loránd /Fridvaldszky/ (biológus, botanikus, egyetemi docens; a szubmikroszkopikus növényvizsgálati módszerek hazai úttörője) 1923-1994.

3-16: Rozinek Artúr (gépészmérnök, energetikus, feltaláló, erőműtervező; a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. műszaki igazgatója, a Szikla-Rozinek-féle lebegtető rendszerű tüzelőberendezés társfeltalálója) 1884-1965. Sírfelirata: "Mellőztetve is lankadatlanul dolgozott a műszaki kutatótudományok haladásáért."

3-19: Rőtfalusi Tibor (római katolikus pap, kanonok) 1925-1991.

3-24: Tóth Péter (vívó, kétszeres olimpiai bajnok, tizenhatszoros magyar bajnok; sportíró, sporttörténész, a Nemzetközi Vívó Szövetség egyik megalapítója; baleset áldozata) 1882-1967.

3-27: Huszár Hugóné 1894-1933 [Gerenday].

3-38: Rakcsányi László (vegyészmérnök, borász, főiskolai és egyetemi tanár; a Szőlészeti Kutatóintézet igazgatóhelyettese, több önológiai eljárás kidolgozója) 1901-1967.

3-44: Holló István (vízépítő mérnök, a Vízminőségi Felügyelet első vezetője) 1903-1984.

4-8 (jelképes): Tamás Gergely Alajos (ferences szerzetes, zeneszerző, egyházi karnagy, zenepedagógus; a Kapisztrán Ének- és Zenekar alapító karnagya) 1915-1967. (Áttemették a budai ferences templomba.)

4-27: Liptószentandrási báró Andreánszky Gábor (botanikus, paleobotanikus, ökológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának igazgatója, a Magyar-Spanyol Társaság alelnöke; az Acta Biologica Hungarica alapító szerkesztője, az MTA tagja és osztálytitkára; id. báró Andreánszky Gábor országgyűlési képviselő fia) 1895-1967. Sírfelirata: "A tudományos világban neve örökké él."

5-5: Cseh-Szombathy László (belgyógyász, főorvos, kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, népjóléti államtitkár; a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének elnöke) 1894-1968 [Andrássy Kurta János].

5-10: Mester Miklós (történész, országgyűlési képviselő, vallás- és közoktatásügyi államtitkár; publicista) 1906-1989.

33/4. parcella

1-7/8: Petrovits István (szőlész, borász, az alföldi szőlőtermesztés egyik megalapozója; a Homok és a Kecskeméti Szőlősgazda szerkesztője, az Első Kecskeméti Pince Szövetkezet megszervezője) 1854-1919.

1-9/10: Erdős Ferenc /Erlsbek/ (vízépítő mérnök, statisztikus, földművelésügyi miniszteri tanácsos) 1855-1923.

1-15: Beér János (jogtudós, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán) 1905-1966.

1-17: Nádasi Ferenc (táncművész, koreográfus, balettmester; az operaházi balettiskola, majd az Állami Balett Intézet igazgatója, az Operaház balettigazgatója) 1893-1966.

Vele: Vuillet-Baum Marcella /Nádasi Marcella/ (felesége; táncművész, balettmester, műkritikus; férjével magán-balettiskola alapítója) 1905-1987.

1-20: Bodonhelyi József (református lelkész, egyháztörténész, teológiai tanár, egyetemi magántanár) 1909-1965.

1-21: Nagyenyedi Enyedy Andor (református lelkész, a tiszáninneni egyházkerület püspöke, egyházkerületi főjegyző, egyházi író, a Felsőház tagja; a Miskolci Református Egyház Értesítője, a Belmissziói Útmutató és az Örömüzenet szerkesztője) 1888-1966. Sírfelirata: "Állittatták: a miskolci hálás hivek."

1-22: Bacsa András (festőművész, grafikus, fotográfus, az Iparművészeti Iskola tanára) 1870-1933 [Damkó József].

1-26: Orovecz Béla (mentőorvos, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, a rohamkocsi-szolgálat és a Mentőkórház létrehozója, a légi betegszállítás kezdeményezője; a második világháborúban üldözöttek megmentője; a hazai elsősegélynyújtási szakirodalom megalapítója) 1909-1966. Sírfelirata: "Emlékét őrzi életműve, az Országos Mentőszolgálat."

1-30: Szeiff Károly (zoológus, a Budapesti Állat- és Növénykert aligazgatója) 1889-1934.

1-35: Judik József (jogász, közgazdász, címzetes egyetemi tanár; a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, majd közgazdasági tanácsadó irodájának vezetője) 1891-1951.

1-45: Imre József, id. (szemész, egyetemi tanár, klinikaigazgató, főorvos; a hódmezővásárhelyi szemészeti kórház megalapítója és igazgatója; orvosetikai író, műfordító, a Felsőház tagja, a Magyar Szemorvostársaság egyik megalapítója és elnöke, az Országos Orvosszövetség elnöke; Imre Sándor nyelvész fia, Imre Lajos irodalomtörténész bátyja, Imre Sándor művelődéspolitikus és ifj. Imre József szemész apja) 1851-1933. Sírfelirata: "A veszedelemben megtartott emberek áldása jó vala reám." (Jób 29,13)

1-53: Szirmai Rezső (író, publicista, Az Est, a Világosság, a Szivárvány, az Új Hírek és az Ország-Világ szerkesztője) 1901-1966.

1-56: Czeglédy István (református lelkész, teológiai tanár, dékán; második világháborús tábori lelkész; Czeglédy Sándor teológus fia, ifj. Czeglédy Sándor teológus öccse, Czeglédy Károly nyelvész bátyja) 1910-1966.

1-58: Vilmon Gyula (higienista, egyetemi tanár, tanszékvezető; tiszti főorvos, közegészségügyi felügyelő, egészségügyi miniszterhelyettes) 1897-1966.

1-60: Barta István (történész, művelődéstörténész; Barta János irodalomtörténész öccse) 1910-1966.

1-62: Berda József (költő) 1902-1966 [Borsos Miklós: "Főnix"; 1967]. Sírverse: "Oly szabadnak kéne lenni mint a madár / kit nem köt se szabály se határ." (saját műve)

1-68/69: Fritz József (akadémiai tanár) 1873-1934 [egykori síremléke: Gerenday, 1939].

2-11: Móra Mihály (jogtudós, egyházjogász, bíró, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Jogászegyleti Szemle felelős szerkesztője) 1908-1967.

2-20: Istvánffy Edvin /Rainer/ (gépészmérnök, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, a Standard Villamossági Gyár műszaki igazgatója; a rádiótechnika és a mikrohullámú ipar hazai megalapozóinak egyike, az első hazai rádiólokátorok tervezője) 1895-1967.

2-22: Paÿr Egon (építész) 1912-1967.

2-44: Naményi Géza (publicista, mérnök, a Tájékoztatási Hivatal egyik megszervezője, majd elnöke) 1916-1969.

2-45: Sárközy György (közlekedésmérnök, feltaláló, a Magyar Általános Útépítő Rt. műszaki igazgatója; az autópálya-építés, a külszíni széntermelés és a rizstermesztés hazai elindítónak egyike) 1913-1971.

2-47: Görbe János (színművész) 1912-1968.

3-3: Plank Jenő (kémikus, egyetemi tanár, dékán; több analitikai módszer kidolgozója, az MTA tagja) 1890-1974.

3-16: Hámory Imre (operaénekes) 1909-1967.

3-17: Krenner Gyula (iparművész) 1902-1933.

3-22: Ruffy Péter (publicista, író) 1914-1993.

3-31: Basilides Ábris (filmrendező, vágó, főiskolai tanár; Basilides Sándor és Basilides Barna festők öccse, Basilides Zoltán színész bátyja) 1915-1968. Sírfelirata: "Az én időm mint szép nyár, menten eljár."

33/5. parcella

1-13: Törzsök Károly (szobrászművész) 1906-1964.

1-16: Péch Kálmán (erdőmérnök, erdőtanácsos, helyettes államtitkár; Péch József vízépítő mérnök fia, Péch Antal bányamérnök unokaöccse, Péch Béla vízépítő mérnök és Péch Aladár fizikus öccse) 1864-1935.

1-26: Bánhidi Andor (festőművész, grafikus, főiskolai tanár) 1910-1964.

1-30: Marencich Ottó (szállodaigazgató, író, szótárszerkesztő; kormányfőtanácsos, a Szállodai és Vendéglői Szemle kiadója) 1875-1964.

1-32: Emszt Kálmán (geokémikus, farmakológus, a Földtani Intézet igazgatóhelyettese, majd kísérletügyi főigazgatója) 1873-1957. Sírfelirata: "Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz én bennem, ha meghal is él." (Ján 11,25)

1-33: Füssl Emil (miniszteri tanácsos) 1873-1932.

1-47: Kósa László (gyógyszerész, író, a Gyógyszereink felelős szerkesztője) 1923-1994.

1-51: Stark Lipót (gépészmérnök, erőműtervező, technikatörténész, a vezetékszámítás hazai úttörője; a konstantinápolyi áramszolgáltató igazgatója, Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek első vezérigazgatója, a Magyar Elektrotechnikusok Szövetségének alelnöke, az Elektrotechnika szerkesztője) 1866-1932.

1-59: Kézsmárki Szelényi Ödön (filozófus, vallásfilozófus, pedagógus, nevelés- és irodalomtörténész, evangélikus teológiai tanár, egyetemi magántanár; az Országos Evangélikus Tanáregyesület titkára, a Protestáns Tanügyi Szemle felelős szerkesztője) 1877-1931.

Vele: Kézsmárki Szelényi Gusztáv (fia; zoológus, entomológus, cönológus, címzetes egyetemi tanár; a Magyar Rovartani Társaság elnöke) 1904-1982.

1-68: Gábory József (építész) 1866-1928.

Vele: Gábory Pál (fia; építészmérnök, statikus) 1908-1998.

2-7/8: Urbányi János 1857-1932 [szentesi Hiesz Géza, 1938].

Vele: Urbányi János, ifj. (fia; pedagógus, főiskolai tanár, kereskedelmi iskolai igazgató) 1896-1955.

Urbányi Vilmos (id. Urbányi János fia; iparművész, belsőépítész) 1898-1944.

2-24: Hegyi Imre (etnográfus, gazdaságtörténész, műfordító; muzeológus, a Néprajzi Múzeum fotótárának vezetője; koncepciós per elítéltje) 1921-1991.

2-29/30: Vági Mihály (miniszteri tanácsos) 1902-1972.

2-31: Pártos Erzsi /Pollák/ (színművésznő) 1907-2000.

3-6: Kékesi László (építész, restaurátor) 1929-1988.

3-23: Grosschmid Géza (jogász, kassai várospolitikus; Grosschmid Béni jogász öccse, Márai Sándor apja) 1872-1934.

Vele: Radványi Géza /Grosschmid/ (fia; filmrendező, forgatókönyvíró, vágó, főiskolai tanár; író, publicista; Tasnádi-Fekete Mária színész férje) 1907-1986. Sírfelirata: "Kassa - Valahol Európában - Kassa."

33/6. parcella

1-3/4: Vezerle Gyula (helyettes államtitkár) 1850-1935.

1-14/15: Kövessi Ferenc (biológus, szőlész, növényfiziológus, mikrobiológus, akadémiai és egyetemi tanár, dékán; a selmecbányai növénytani kutatóintézet megszervezője; Koch Antal geológus veje) 1875-1945.

1-32/33: Seiberth Tivadar (Erzsébet királyné főlovászmestere) 1862-1932.

1-36: Murahidy Gusztáv (mérnök, vezérőrnagy; a második világháborúban a 2. magyar hadsereg műszaki parancsnoka) 1890-1970.

1-45/46: Nagyabonyi Birsy József (1848-as honvéd őrnagy, Görgei Artúr karsegéde; 1867 után alezredes) 1816-1888. Sírverse: "Adj Uram neki méltó jutalmat az égben / emléke örökké éljen minden magyar szivben példaképen!" Sírfelirata: "...ki 1848-49diki szabadságharcot vitézül végig küzdötte. 16 évi várfogságra itéltetett Aradon, hol 7 évet keserves rabságban töltve szenvedett hazájáért és a magyar szabadságért."

Vele: Spur István (veje; vízépítő mérnök, gazdasági főtanácsos, balatoni kormánybiztos) 1857-1937.

1-55: Mustó Béla (felsőkereskedelmi iskolai igazgató) 1878-1931.

1-56: Börtsök Samu (festőművész, a Nagybányai Festők Társaságának alelnöke) 1881-1931.

1-57: Rusz Kornél 1877-1931 [Holló Kornél].

1-60: Palla Ákos (orvostörténész, könyvtáros; az Országos Orvostörténeti Könyvtár megszervezője és első igazgatója, az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei alapító szerkesztője) 1903-1967.

2-23/24: Kirilly Dezső (postafőigazgató) 1884-1947.

2-30: Göndöcs László /Czvank/ (pedagógus, matematikus, főiskolai tanár; a Rákóczi Szövetség főtitkára) 1912-1994.

3-4: Hollub János /Holub/ (vegyészmérnök, gyárigazgató; a Magyar Bőripari Vegyészeti Egyesület alapító főtitkára, majd elnöke, az Országos Bőripari Múzeum megalapítója, a Magyar Timár felelős szerkesztője) 1890-1984.

4-16: Schmidt József (mérnök, geodéta, feltaláló) 1879-1964.

 

34/1. parcella

1-13/14: Kazár Gyula (a fővárosi közvágóhidak igazgatója) 1882-1952.

1-23/24: Járdányi-Paulovics István /Paulovics/ (klasszika-archeológus, ókortörténész, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum római gyűjteményének igazgató-őre; a szombathelyi Quirinus-templom feltárója) 1892-1952.

Vele: Járdányi Pál (fia; zeneszerző, etnográfus, folklorista, főiskolai tanár; az MTA Népzenekutató Csoportjának vezetője; zenekritikus, a Magyar népzene tára szerkesztője) 1920-1966.

1-29/30: Szilágyi József (mérnök, feltaláló) 1902-1970.

1-41/42: Szabó Rezső 1875-1954 [Mattioni Eszter].

1-45/46: Sófalvai Illyés Géza (sebész, urológus, egyetemi tanár, klinikaigazgató, főorvos; első világháborús főtörzsorvos, kórházparancsnok; az urológia első hazai professzora, több műtéti eljárás kidolgozója, a Budapesti Orvosegyesület elnöke, az MTA tagja és osztályelnöke) 1870-1951.

1-49/50: Fuchs György (kereskedelmi tanácsos, műszaki igazgató) 1858-1915 [Gerenday].

1-57/58: Rácz István (bőrgyógyász, egyetemi tanár, klinikaigazgató; a Fővárosi Bőr- és Nemibeteggondozó Intézetek, majd az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet igazgatója, a Magyar Dermatológiai Társaság elnöke) 1924-1994.

34/2. parcella

1-6: Lakatos Vince (filmrendező, író, publicista) 1907-1978.

1-7: Zalavári Kacziány Aladár (festőművész, grafikus, az Iparművészeti Iskola tanára) 1887-1978.

Vele: Schultz Dóra (felesége; írónő) 1898-1996.

1-10: Szabó Ince (sebész, címzetes egyetemi tanár, főorvos) 1888-1950.

1-18: Dengeleghi és csokalyi Fényes Imre (fizikus, filozófus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; az irreverzibilis termodinamika és a termodinamikai mozgásegyenletek világviszonylatban is úttörő kutatója, az oszcillációs effektus felfedezője, a kvantummechanika valószínűségelméleti megalapozója) 1917-1977.

1-20: Migray József (költő, író, publicista, az Előre szerkesztője; 1918-as kormánybiztos) 1882-1938.

1-22: Ziegler Károly (vízépítő mérnök, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese; az ötvenes években a dunai árvizek elleni védekezés egyik irányítója) 1898-1985.

1-29: Zinner Erzsébet /Erdős Lászlóné/ (fotóművész, fotóriporter, a Magyar Fotóművészek Szövetségének főtitkára) 1909-1977.

1-33/34: Gehring Ede 1849-1916 [Seenger].

1-35/36: Osdolai Zsögön Béla (postafőigazgató) 1875-1955.

Vele: Laczó István (veje; operaénekes, építész) 1904-1965.

Osdolai Zsögön Lenke /Laczó Istvánné/ (operaénekesnő) 1906-1995.

1-52: Bélteky Lajos (református lelkész, esperes) 1874-1950.

Vele: Bélteky Lajos, ifj. (fia; vízépítő mérnök, a hazai kútfúróipar egyik megalapozója) 1901-1980.

Balázs Ibolya (ifj. Bélteky Lajos felesége; operaénekesnő) 1904-1989.

1-55: Pukánszky Béla (irodalomtörténész, művelődés- és zenetörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja) 1895-1950.

Vele: Pukánszkyné Kádár Jolán /borosjenői Kádár/ (felesége; színháztörténész, levéltáros, egyetemi magántanár; Kádár Lehel publicista húga) 1892-1989.

1-63: Benczédi Domokos (unitárius lelkész) 1899-1979 [Máthé Ferenc, 1980].

1-65: Kullmann Lajos (várospolitikus) 1851-1901.

1-70: Hennyei Hennyey Vilmos (mérnök, államtitkár) 1864-1950.

Vele: Hornung Andor (gépészmérnök, motortervező, a Ganz Vagongyár főmérnöke) 1898-1974.

1-87: Bölcsházy Kálmán (állatorvos, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató; műszertervező) 1901-1978.

1-170: Halasi Andor (műkritikus, irodalomtörténész, író, műfordító; publicista, a Zemplén felelős szerkesztője, a debreceni Tiszántúli Újság szerkesztője, Kárpáti Auréllal a Kritika és az Irodalmi Élet alapító szerkesztője; jogász, bíró, legfelsőbb bírósági tanácselnök) 1883-1969.

Vele: Halasi Mária (lánya; írónő, publicista) 1931-1978.

1-185: Ávéd Katalin /Trozonyi Ferencné/ (iparművész) 1870-1926. Sírfelirata: "Itt alussza örök álmát a legfehérebb lelkű asszony."

1-192: Csizmadia Andor (jogtörténész, igazgatás- és művelődéstörténész, akadémiai, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; Nagybánya polgármestere, az egri Szociográfiai Intézet megszervezője; publicista, a Decanatus Occidentalis, a Győri Katholikus Tudósító, a Dunántúli Hírlap, a Győri Füzetek és a Győri Szemle szerkesztője; az MTA Jogtörténeti Munkacsoportjának elnöke, az Osztrák Tudományos Akadémia tagja) 1910-1985.

1-194: Beke László (mezőgazdász, bakteriológus) 1881-1950.

1-201: Szentmihályi Clair Ignác (honvédelmi helyettes államtitkár; Clair Ignác vívómester unokája, Clair Gyula altábornagy fia) 1870-1938. Sírfelirata: "A szeretet soha el nem fogy." (1Kor 13,8)

1-202: Böröcz István (gépészmérnök, épületgépész, klimatotechnológus) 1913-1978.

2-33: Bor Pál /Beck/ (festő- és szobrászművész, grafikus, díszlettervező, iparművész, mérnök; művészeti író, esztéta, műkritikus; a Képzőművészek Új Társaságának egyik megalapítója) 1889-1982.

2-41: Molnár C. Pál /Molnár Contat/ (festőművész, grafikus, illusztrátor, szobrász) 1889-1981. Sírfelirata: "A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek." (Katolikus énekeskönyv, 91. ének)

Vele: Gstettner Alice (felesége; énekpedagógus, főiskolai tanár, zeneiskola-alapító) 1894-1978.

2-43: Polzovics Iván (jogász, közgazdász, jogtörténész, egyetemi magántanár, főiskolai tanár; a műszaki dokumentáció és a tárgyszavas témafigyelés hazai úttörője, a világszerte elterjedt SDI témafigyelő rendszer kidolgozója, az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ egyik vezetője; a Műszaki Gazdasági Tájékoztató főszerkesztője, a Műszaki Lapszemle, a Műszaki Információ, a Műszaki Gazdasági Információ szerkesztője, a Gazdaságpolitikai Információ társszerkesztője) 1909-1978.

3-8: Fehér Gyuláné 1903-1978 [Mattioni Eszter].

3-29: Mollináry Gizella /Gebauer Gusztávné/ (költő- és írónő) 1896-1978.

3-37: Szász Pál (matematikus, egyetemi tanár, a hiperbolikus geometria nemzetközi rangú kutatója; a Bolyai János Matematikai Társulat tiszteletbeli elnöke) 1901-1978. Sírfelirata: "Az értelmesek pedig fénylenek miként a csillagok örökkön örökké." (Dán 12,3)

4-12: Dévay József /Dragovits/ (fizikokémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető) 1926-1984.

4-13: Szemes Piroska /Mészáros Sándorné/ (publicista, író, grafikusművész) 1926-1978.

4-48: Piti Péter (birkózó, magyar bajnok) 1935-1978.

4-59: Domán Jenő (festőművész) 1921-1978.

34/3. parcella

1-1/2: Bisztriczky Tibor (hegedűművész, a Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár) 1908-1983.

1-5: Sályi Gyula (állatorvos, patológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, az Állatorvostudományi Egyetem rektora; az Országos Állategészségügyi Intézet kórbonctani-kórszövettani osztályának megszervezője és első vezetője, az MTA tagja) 1903-1982.

1-7: Kilbertus Vendelné 1903-1951 [Pál Ferenc: "Sírbatétel"; 1957].

1-13 (jelképes): Gorondy Novák Elemér (vezérezredes) 1885-1953.

1-17: Egri Csaba (író, költő, műfordító, dramaturg, publicista, műkritikus; az első fővárosi beatszínpad vezetője) 1945-1977. Sírfelirata: "Futkározunk, rohangálunk, keresünk valamit, vagy valakit, megnevezni nem tudjuk. A boldogság utja nem másoktól vezet hozzád, hanem tőled másokhoz. Ez az igazi Bábel, amikor az egy nyelvet beszélők nem értik meg egymást. Istenem ugye tudod, ugye legalább te tudod, hogy nekem is szükségem van a segitségre?" (Egri Csaba: "Az angyalok nyelvén sem...")

1-26: Herzog, Franz (főtörzsorvos) 1839-1898.

Vele: Herzog Ferenc (fia; belgyógyász, egyetemi tanár, klinikaigazgató; az elektrokardiográfia hazai bevezetője, az MTA tagja; Herzog József levéltáros bátyja) 1879-1952.

1-43: György Júlia /Löwy/ (gyermekorvos, elme- és ideggyógyász, kriminálpszichológus; az első hazai elme-egészségvédelmi mozgalom elindítója, több gyermekotthon megszervezője, a Fővárosi Gyermekpszichológiai Rendelőintézet megszervezője és igazgató főorvosa; a második világháborúban üldözöttek megmentője) 1896-1977. Sírfeliratai: "Rendületlenül hitt a tudás és a szeretet gyógyitó erejében. Ez hatotta át egész élete áldozatos gyermekmentő munkásságát." "...Menj haza és szeresd jobban..."

1-48: Tabódi és fekésházi Tabódy Zsolt (altábornagy) 1873-1951.

Vele: Apor Dezső /Pollák/ (sógora; író, publicista, a Vasárnapi Könyv szerkesztője és társtulajdonosa, a Kis Újság főszerkesztője) 1883-1941.

1-49: Nadler Herbert (zoológus, vadászati és vadgazdálkodási író, a Budapesti Állat- és Növénykert igazgatója és legnagyobb fejlesztőinek egyike; trófea-pontrendszer kidolgozója, a Nimród szerkesztője, Horthy Miklós fővadászmestere) 1883-1951.

1-60: Korolovszky Lajos (publicista, író, televíziós szerkesztő, több műsor - köztük a Panoráma - elindítója; Fekete Gachot Klára publicista férje; baleset áldozata) 1915-1977.

Vele: Korolovszky András (fia; grafikus, karikaturista, tipográfus) 1946-2002.

1-61: Kormos István (költő, író, műfordító, dramaturg, kiadói szerkesztő; második felesége Rab Zsuzsa költő) 1923-1977.

Vele: Péter Márta (harmadik felesége; művészettörténész) 1940-1991.

1-75: Donáth Árpád (festőművész) 1896-1977.

1-77: Percz Jenő József (festő- és iparművész, restaurátor) 1915-1977.

1-95: Radó Lili /Balassa Árpádné/ (költő, író, műfordító, publicista) 1896-1977.

1-112: Butz Béla (vezérőrnagy) 1863-1945.

1-114: Püspöky Gyula /Pischinger/ (mérnök, helyettes államtitkár) 1858-1951.

Vele: Püspöky Tibor /Pischinger/ (atléta, gátfutó, távolugró, hatszoros magyar bajnok, többszörös csúcstartó; mérnök) 1900-1978.

1-117: Fejéregyházi Sándor (filatelista; gépészmérnök, technikatörténész) 1899-1985.

1-120: Kendi Finály István, ifj. (vegyészmérnök, élelmiszerkémikus, az MTA Agrokémiai és Talajtani Kutatóintézetének osztályvezetője; Finály Henrik filológus és Réthy Mór fizikus unokája, Finály István mérnök fia) 1903-1991.

1-124: Viski László Zoltán (jogász, címzetes egyetemi tanár, nemzetközi rangú kriminalista; a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság főtitkárhelyettese) 1929-1977.

1-126: Péter Miklós (tornász, világbajnoki ezüstérmes, tizenkilencszeres magyar bajnok) 1906-1978 [felsőeőri Fülöp Elemér; másodlagosan felhasznált mű].

1-144/145: Horusitzky Ferenc /Horušicki/ (geológus, paleontológus, hidrogeológus, egyetemi tanár; a Földtani Intézet főgeológusa, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke; Horusitzky Henrik geológus fia, Horusitzky Zoltán zeneszerző bátyja) 1901-1971. Sírfelirata: "Én látlak, szemeid rám sütnek s kezed már sosem ereszt el. Élsz. Így döntöttem!"

1-164/165: Gulyás János (festőművész) 1894-1951.

1-166/167: Romhányi Rudolf (színművész) 1923-1990.

1-168/169: Sárffy Andor (jogtudós, egyetemi tanár, kúriai tanácselnök; lexikonszerkesztő) 1889-1951.

1-176/177: Hidvégi János (fogorvos, higienista, író, szociográfus; a hazai iskolafogászati hálózat egyik megszervezője) 1895-1969.

1-192-től: a MALÉV 1977-es bukaresti balesetének áldozatai.

1-196: Lederer Emma (történész, levéltáros, művelődés- és gazdaságtörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető; a hazai egyetemi levéltáros-képzés és a historiográfiai oktatás elindítója, a Fővárosi Népművelési Központ aligazgatója) 1897-1977.

1-203: Szemes Mihály (filmrendező, forgatókönyvíró, vágó, dramaturg, főiskolai tanár; Szemes Marianne filmrendező férje) 1920-1977.

1-215: Kőháti Attila (geológus, természettudományi író, televíziós szerkesztő) 1938-1977.

1-219: a Fővárosi Vízművek második világháborús áldozatainak sírja. Felirata: "1945-ben Budapest felszabaditása idején kötelességteljesités és a dolgozó népnek szolgálatában hősi halált halt kiváló munkatársainak emlékére emelte a Fővárosi Vizmüvek."

1-301: Kazinczi Kazinczy László (gépészmérnök, címzetes egyetemi tanár; a forgácsoláselméleti kutatások hazai elindítója) 1892-1978.

2-5: Mikó Lajos (geológus, mineralógus) 1933-1977.

2-7: Frigyesy János (a Magyar Telefonhírmondó és Rádió vezérigazgatója) †1983.

2-21: Kertész Dániel (publicista, író, lapkiadó; a Diákvilág társszerkesztője, a Seregszemle, majd a Demokrácia felelős szerkesztője, a Sportfogadás szerkesztője) 1907-1978.

2-42: Dzsida József (bányamérnök, bányászattörténész, műfordító; a nógrádi szénbányák igazgatója) 1884-1977.

2-52: Németh Tivadar (meteorológus) 1919-1977.

2-86: Halász Gina /szentlélekfalvi Ponghó Istvánné/ (színművésznő) 1917-1977.

3-27: Sinkovics István (történész, levéltáros, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a Magyar Történelmi Társulat alelnöke) 1910-1990.

3-95: Putnoky Imre (nyelvész, szótárszerkesztő, nyelvművelő; a Magyarosan szerkesztője) 1883-1977.

4-3: Nyíri Tibor (író, forgatókönyvíró) 1906-1977.

4-12: Molnár Imre (zenetörténész, énekpedagógus, dalénekes, a Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár; zenekritikus, műfordító) 1888-1977 [Jánosi András].

Vele: Hir Sári /Hirsch/ (felesége; zongoraművész, zenepedagógus) 1896-1978.

4-25: Dezséry László (evangélikus lelkész, a déli egyházkerület püspöke, országgyűlési képviselő, az Országos Béketanács főtitkára; író, publicista, rádiós szerkesztő) 1914-1977. Sírfelirata: "Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam." (2Tim 4,7)

4-60: Kazacsay Tibor (zeneszerző, zongoraművész, zeneiskola-alapító) 1892-1977. Sírfelirata: "Letészem a lantot." (Arany János)

4-92: Almási Klára /Legeza Sándorné/ (ideggyógyász, főorvos; öngyilkos lett) 1931-1977.

621-es jelű fülkék ("49")

57: Kelemen László (hegedűművész, zenepedagógus) 1913-1981.

291: Reuss Endre (gépészmérnök, akadémiai és egyetemi tanár, dékán; a Reuss-Prandtl-elmélet egyik megfogalmazója; az International Union of Theoretical and Applied Mechanics magyar bizottságának elnöke, az MTA Elméleti Mechanikai Bizottságának alelnöke) 1900-1968.

340: Gherémi Horváth Béla (szemész, egyetemi tanár, klinikaigazgató, dékán; az Állami Szemkórház, majd a barcsi kórház igazgató főorvosa, több műtéti eljárás kidolgozója; a Magyar Szemorvostársaság alelnöke, a Közegészségügyi Társaság elnöke) 1894-1968.

439: Faller Gusztáv (bányamérnök, geológus, több hazai gyógy- és hőforrás feltárója; Faller Károly kohómérnök fia) 1892-1968.

515: Bethleni gróf Bethlen Margit (írónő, publicista, az Ünnep főszerkesztője; gróf Bethlen András miniszter lánya, gróf Bethlen István miniszterelnök felesége, gróf Bethlen András publicista édesanyja) 1882-1970.

604: Szörtsei Szörtsey József (a Társadalmi Egyesületek Szövetségének elnöke) 1888-1941.

765: N. Dusa Margit (jogi műfordító) 1917-1978.

Vele: Nagy Lajos (férje; jogász, bíró, bibliográfus) 1911-1986.

819: Kelemen Aurél (teniszező, tizenegyszeres magyar bajnok; sportvezető, sportíró, a Magyar Atlétikai Club ügyvezető alelnöke, a Magyar Tenisz Szövetség alelnöke; a salakos és a fedett pályák, valamint az ifjúsági tenisztanfolyamok meghonosítója; Kelemen Kornél jogász öccse) 1888-1968.

903: Csörgeő Tibor (fotóművész, fényképészeti író, a Magyar Fotóművészek Szövetségének egyik megalapítója) 1896-1968.

926: Vértes László (ősrégész, barlangkutató, a vértesszőlősi ősember-lelet feltárója, a kárpát-medencei paleolitikum kutatásának egyik megalapozója; a Magyar Nemzeti Múzeum barlangi felügyelőségének, illetve föld- és őslénytárának, majd a Budapesti Történeti Múzeum paleolit kori gyűjteményének vezetője) 1914-1968.

959: Wohlmuth Emil (motorversenyző, a motocross meghonosítója) 1913-1992.

1065: Lápócsy József (műkorcsolyázó, magyar bajnok) 1900-1984.

1483: Molnár László (fogorvos, egyetemi tanár, klinikaigazgató; a Fogorvosi Szemle társszerkesztője) 1902-1969.

1533: Zátony Kálmán (színművész) 1886-1957.

1680: Pokorny István (miniszteri tanácsos) 1891-1972.

1695: Fülei Boda István (pszichológus, pedagógus, akadémiai, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető; a Magyar Psychologiai Társaság egyik megalapítója, alelnöke, majd ügyvezető elnöke, a Magyar Psychologiai Szemle alapító szerkesztője) 1894-1979.

35. parcella

1-5/6 (jelképes): a MALÉV 1975-ös bejrúti balesetének áldozatai.

1-11/12: Feichtinger Károly (műgyűjtő, adományozó) 1876-1949. Sírfelirata: "A Budapesti Történeti Muzeumnak adományozott értékes gyüjteményért."

1-13/14: Erzsébetvárosi Lukács György (művelődéspolitikus, jogász, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő; Békés vármegye és Hódmezővásárhely főispánja, vallás- és közoktatásügyi miniszter, császári és királyi kamarás, valóságos belső titkos tanácsos; az állami anyakönyvezés hazai megszervezője, a tüdővész elleni küzdelem egyik vezetője, az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat elnöke, a Magyar Revíziós Liga ügyvezető elnöke; báró Perényi Péter politikus veje, báró Lukács György egyetemi tanár, báró Lukács Miklós karmester és báró Lukács Sándor mezőgazdász apja, Anka Éva író apósa) 1865-1950.

1-33/34: Fejes Sándor (kertészmérnök, pomológus; a nagyüzemi gyümölcstermesztés hazai megalapozóinak egyike, több gyümölcsfajta és termesztési módszer meghonosítója) 1907-1977.

1-47/48: Maros Rudolf /Maresch/ (zeneszerző, főiskolai és egyetemi tanár, hegedűművész) 1917-1982 [Szabó Iván]. Sírverse: "Zenéje égi azúr / ezér áldja az Úr." (Weöres Sándor)

1-59/60: Béky Albert (erdőmérnök, Debrecen erdőigazgatója, az alföldi fásítás egyik vezetője) 1869-1956.

1-65/66: Wilhelmb Tibor (kohómérnök, a Csepel Művek igazgatója, majd főmérnöke; több eljárás, köztük a Martin-kemencéknél alkalmazott salakvezetés meghonosítója) 1893-1968.

Vele: Cennerné Wilhelmb Gizella (lánya; művészettörténész, történeti ikonográfus) 1921-1995.

1-67/68: Kodolányi János (író, költő, műfordító, szociográfus, műkritikus; publicista, a Válasz szerkesztője, a Nemzetőr főszerkesztője; az Írók Gazdasági Egyesületének egyik megalapítója, főtitkára, majd társelnöke, a pécsi Janus Pannonius Irodalmi Társaság társelnöke; ifj. Kodolányi János etnográfus apja) 1899-1969 [Somogyi Tamás, 1992].

1-69/70: Harmat Artúr /Hubacsek/ (zeneszerző, karnagy, kórusvezető, főiskolai tanár, az egyházzenei tanszak megalapítója; zenei író, a Palestrina-kórus karigazgatója, a Belvárosi plébániatemplom, majd a Szent István-bazilika karnagya, az Országos Magyar Cecília Egyesület világi elnöke; énekeskönyv-szerkesztő, számos régi magyar egyházi ének felújítója) 1885-1962. Sírfeliratai: "Én nem halok meg, hanem élek s az Úr tetteiről beszélek." (Zsolt 118,17) "Szent vagy Uram, szent vagy."

1-81/82: Pálinkás Gyula (kémikus, szőlész, borász, grafikus; a borkősavgyártás, a mustsűrítés és a szőlészeti kartográfia hazai úttörője, borászati műszertervező; a Borászati Lapok főszerkesztője, a Magyar Bor és Gyümölcs felelős szerkesztője) 1883-1957.

1-97/98: Söpkéz Sándor (villamosmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, a Műegyetem rektora; országgyűlési képviselő, vasúti és hajózási főfelügyelő, az elektromos vasút- és pályaudvar-világítás hazai bevezetője) 1866-1938. Sírfelirata: "Holtodiglan, holtomiglan, mindörökké."

1-99/100: Eperjesi Scholtz Gusztáv (evangélikus lelkész, főjegyző, a bányai egyházkerület püspöke) 1842-1925. Sírfelirata: "A szeretet soha meg nem szűnik." (1Kor 13,8)

1-103/104: Vaikó Pál (jogász, kúriai bíró) 1862-1915.

1-119/120: Clauder Ottó (kémikus, farmakológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a szakgyógyszerész-képzés hazai úttörője, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöke) 1907-1985.

1-175/176: Kalmár János (gépészmérnök, fegyvertörténész, a Magyar Nemzeti Múzeum fegyvergyűjteményének vezetője) 1899-1977.

1-239/240: Gábor Aurél (belgyógyász, mentőorvos, főorvos; a sürgősségi betegellátás hazai megszervezőinek egyike, az oxyológia fogalmának megalkotója; baleset áldozata) 1923-1976.

1-281/282: Sik Ilona /Jobbágy Istvánné/ 1886-1949 [Pándi Kiss János].

Vele: Jobbágy János (síelő, magyar bajnok) 1920-1994.

2-5: Patay Katalin /Majzik Lászlóné/ (pedagógus, publicista, a Pedagógiai Szemle szerkesztője) 1912-1999.

2-18: Székelyudvarhelyi Kassay-Farkas László (altábornagy) 1889-1950.

2-24: Pauló Lajos (színházi és televíziós rendező) 1927-1975.

2-30: Ila Bálint (történész, levéltáros, diplomatikus, településtörténész; a Magyar Országos Levéltár mikrofilmtárának megszervezője és vezetője) 1903-1975.

2-57: Szervánszky Endre (zeneszerző, zenekritikus, a Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár; Szervánszky Péter hegedűművész bátyja) 1911-1977.

2-59: Erdélyi József /Árgyelán/ (költő, író, publicista) 1896-1978.

2-76: Zilahi Márton (gépészmérnök) 1905-1994.

2-77: Sárádi Kálmán /Schrinner/ (gépészmérnök, kovácsművészeti író, a Kovácsművészeti Múzeum kezdeményezője) 1894-1984.

3-3: Tátrai József Gyula (ferences szerzetes) 1914-1975 [Kákonyi István]. Sírfelirata: "Uram te tudod." (Ján 21,17)

3-5: Obholczer Pál Béla (kohómérnök, gyárigazgató) 1893-1975.

3-42: Széky Péter (publicista) 1945-1985.

3-52: Zoltán Pál (színművész, színházi rendező, dramaturg, író, műfordító; konferanszié, zongoraművész) 1921-1975.

3-71: Czagány István (építész, művészettörténész, restaurátor) 1926-1988.

3-83: Kelemen Béla 1903-1975 [Krizsán István]. Sírverse: "Micsoda az élet / forgatom, vizsgálom, / felkapott gyöngécske / fűszálnak találom..." (Nyírő József)

4-2: Nagyvejkei Ligeti János (zeneszerző, karnagy) 1895-1975.

4-19: Baronits Zsolt (szaxofonos, a Syrius együttes megalapítója és vezetője, a progresszív jazz-rock egyik meghonosítója) 1944-1999.

4-31: Fehér Imre (filmrendező, forgatókönyvíró, vágó, dramaturg, főiskolai tanár) 1926-1975.

5-26: Fülöp Zoltán (díszlettervező, az Operaház szcenikai vezetője; festőművész) 1907-1975.

5-72: Kiss József Lőrinc (fizikus, egyetemi docens, tanszékvezető; a Kristálynövekedési Kutatócsoport vezetője) 1933-1975.

5-73: Saági Gregersen Hugó (építész, festőművész; Gregersen Guildbrand építési vállalkozó unokája) 1889-1975 [G. Lux Alice].

Vele: Lux Alice /G. Lux/ (felesége; szobrász-és éremművész; Lux Elek szobrász unokahúga) 1906-1988.

6-25: Pozsgay József (fül-orr-gégész, főorvos, több műtéti eljárás kidolgozója) 1906-1975.

6-32: Kovácsházi Ernő /Kovácsházy/ (gépészmérnök, gépjárműtervező, a Ganz-MÁVAG főkonstruktőre) 1913-1975.

6-33: Radó Aurél (könyvtáros) 1891-1976.

6-35: Horváth Béla (költő, író, műfordító; publicista, a Vigilia egyik megalapítója és szerkesztője, a müncheni, majd a budapesti Látóhatár egyik szerkesztője) 1908-1975.

6-53: Birkás Endre (könyvtáros, író, műkritikus, esszéíró; a Központi Antikvárium megszervezője és vezetője; Birkás Géza irodalomtörténész fia) 1913-1975.

Vele: Lundén Gurli (felesége; belsőépítész, műfordító; a második világháborúban üldözöttek megmentője, Raoul Wallenberg munkatársa) 1909-1984.

7-1: Bors Károly (gépészmérnök, műszertervező) 1906-1975.

8-16: Priszter Szaniszló (miniszteri tanácsos) 1879-1945.

8-42: Hosszú Ferenc (író, publicista, műfordító; az Alfa szerkesztője, kiadói szerkesztő) 1923-1980.

9-22: Kilián József (építész, egyetemi docens, tanszékvezető; a Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetségének egyik megalapítója; öngyilkos lett) 1925-1976. Sírfelirata: "Szivedben nem volt más csak szeretet, küzdelem, munka volt életed."

9-36: Bölöni Kisgyörgy Lajos (sportlövő, magyar bajnok; pilóta, sportíró) 1909-1976.

10-15: Valatin László (malommérnök, a Gabonaipar egyik szerkesztője) 1904-1979.

10-33: Vígh József (publicista, a Horgász szerkesztője) 1917-1995.

12-56: Nagybégányi Farkas Imre (zeneszerző, költő, író, publicista; jogász, honvédelmi miniszteri tanácsos; a Magyar Műkedvelő Egyesületek Szövetségének elnöke) 1879-1976. Sírfelirata: "Ezen a drága magyar földön egy két dalom tudom, hogy élni fog!"

13-8: Hank Olivér (a Postatakarékpénztár ügyvezető igazgatója) 1868-1938.

13-26: Sebestyén Géza (könyvtáros, bibliográfus; az Országos Széchényi Könyvtár főigazgató-helyettese, a Könyvtártudományi Módszertani Központ megszervezője és vezetője, az Országos Dokumentációs és Könyvtári Szabványosító Bizottság elnöke; a Hungarica - Külföldi Folyóiratszemle megindítója, a Könyvtári Figyelő főszerkesztője) 1912-1976.

14-3: Avedik Félix /Ávédik/ (jogász, bíró, döntvénytár-szerkesztő; armenológus, festőművész, a Magyarországi Örmények Egyesülete és a fővárosi örmény katolikus egyházközség megszervezője) 1888-1949.

Vele: Felvinczi Takáts Alice (felesége; hegedűművész, zenepedagógus) 1912-1986.

14-8: Bélley Pál (könyvtáros, bibliográfus, író, publicista) 1925-1976 [Cs. Kovács László, 1976].

14-9: Zomborszky Pál (építész) 1919-1992 [Mészáros Dezső].

14-11: Kun Attila (építész) 1924-1983.

14-12: Pap Tibor (jogtudós, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Jogtudományi Közlöny szerkesztője, majd főszerkesztője) 1921-1976.

14-14: Hámos György (író, humorista, rendőr ezredes; forgatókönyvíró, publicista, műkritikus, az Új Idők felelős szerkesztője, a Magyar Rendőr, az Irodalmi Újság és a Filmvilág szerkesztője) 1910-1976.

14-15: Mihályi Ernő (színművész) 1905-1949.

14-20: Kálvin János 1857-1923 [Weiss Béla].

14-21: Erdélyi Gyula /Eisennagel/ (hadtörténész, ezredes, akadémiai és címzetes egyetemi tanár; a Hadtörténeti Múzeum és a Hadtörténeti Levéltár parancsnoka, a központi könyvtár vezetője) 1892-1949.

14-35: Danczkai Pattantyús-Ábrahám Géza (gépészmérnök, egyetemi tanár, a hazai műszaki felsőoktatás egyik legjelentősebb alakja; a Technika, a Magyar Technika, a Műegyetemi Közlemények és az első Gépészeti zsebkönyv szerkesztője, az MTA tagja; Pattantyús-Ábrahám Márton orvos fia, Pattantyús-Ábrahám Imre kohómérnök bátyja) 1885-1956.

14-36: Zorkóczy Béla (gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető; feltaláló, a Hubert és Sigmund Acél- és Fémárugyár vezérigazgatója, az International Institute of Welding magyar bizottságának elnöke) 1898-1975. Sírfelirata: "Emberekkel az emberekért."

14-37: Sopronszentmártoni Banovits Kajetán (közlekedésmérnök, feltaláló, miniszteri tanácsos; a Magyar Államvasutak gépészeti főosztályának igazgatója, a Közlekedési Múzeum - az első hazai műszaki múzeum - megszervezője és igazgatója; sportvezető, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke) 1841-1915.

14-40: Tóth Mihály (vezérőrnagy) 1894-1976.

14-43: Szabó Imre (római katolikus pap, tiatiarai püspök, esztergomi segédpüspök; esperes, érseki helytartó, mesterkanonok, általános helynök, apostoli kormányzó) 1901-1976.

14-62: Belia György (irodalomtörténész, műfordító, kiadói szerkesztő, műkritikus) 1923-1982.

14-88: Novák Béla Dezső (publicista) 1892-1976.

14-116: Árossy Aladár (színművész) 1907-1976.

14-131: Kereszty Jenő (orgonaművész, karnagy, zeneszerző, akadémiai tanár; a Belvárosi plébániatemplom, valamint az Egyetemi Énekkarok karnagya; Kereszty István bibliográfus fia) 1887-1949.

35/1. parcella

1-5: Vajda László (ökölvívó, magyar bajnok) 1921-1977.

1-38: Magyar István (elme- és ideggyógyász, igazságügyi szakértő, egyetemi tanár, klinikaigazgató; a Neuroscience főszerkesztője, több eljárás meghonosítója, a honvédségnél végzett pszichiátriai munka hazai megszervezője) 1924-2000.

1-46: Forray Gábor (díszlettervező, festő- és iparművész; az Operaház szcenikai vezetője, majd műszaki igazgatója) 1925-2000.

1-62: Frank László (publicista, író, lapkiadó; az Újítók Lapja, a Könyvbarát, a Freies Leben, illetve a Neue Zeitung főszerkesztője) 1890-1965.

1-66: Baticz Levente (festőművész) 1941-2000.

1-80: Takács Imre (jogtudós, egyetemi tanár, a Fővárosi Választási Bizottság elnöke) 1926-2001.

1-133: Herman Ákos (kohómérnök, főiskolai tanár, az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár címzetes főigazgatója) 1938-2002.

 

 

 

 

Érdi út felőli falsírboltok (503-as jelű sírboltok)

5: Bölcsházai Belházy Nep. János (bányamérnök, numizmatikus, adományozó; pénzügyminiszteri tanácsos, a kolozsvári bányaigazgatóság elnöke) 1823-1901 [Gerenday].

9: Frézé és Gyurkovits család [Schmidt Gyula].

10: Molenda család [Schmidt Gyula].

13: Somogyi Zsigmond (bőrgyógyász, venerológus, egyetemi magántanár; az Újpesti Nemibeteggondozó megalapítója és vezetője, a Bőr- és Nemibeteggondozó Intézet igazgató főorvosa; az Országos Antivenereás Bizottság titkára, majd ügyvezető elnöke) 1888-1970.

14: Breuer József (jogász, kúriai bíró) †1908 [Gillár és Klimm].

19: Toifelhart Mátyás (hajóskapitány) 1839-1909.

27: Bőke Gyula /Beck/ (fülész, címzetes egyetemi tanár; a fülgyógyászat hazai úttörőinek egyike) 1832-1918 [Juhász Gyula]. Sírfelirata: "Boldogok, akik az Urban halnak meg. Nyugodjanak meg munkáiktól, mert cselekedeteik követik őket." (Jel 14,13)

30: Kummer Antal (vezérhadbiztos) 1849-1910.

33: Felsőkubini és deménfalvi Kubinyi János (altábornagy) †1911.

Vele: Tasnádi Nagy Iván (jogász, kúriai bíró) 1874-1927.

40: Fuchs János †1899 [Fischer Antal]. Sírfelirata: "Legyen meg a te akaratod." (Mát 6,10)

44: Budavári Országh Sándor /Reich/ (jogász, várospolitikus, urbanisztikai író, miniszteri tanácsos, országgyűlési képviselő; gyárigazgató, a Budapesti Takarékpénztár igazgatója, a Budai Dalárda elnöke) 1836-1902 [Schmidt Gyula].

45: Brokés Jenő (tábornok) 1870-1934 [Schmidt Gyula].

46: Zipernowsky Károly (gépészmérnök, egyetemi tanár, a hazai erősáramú elektrotechnikai ipar megalapítója; Déri Miksával és Bláthy Ottóval a zárt vasmagos transzformátor, illetve Dérivel az öngerjesztésű, váltóáramú generátor és a többfázisú áramelosztó rendszer feltalálója, számos további szabadalom tulajdonosa, a váltakozó áram felhasználásának úttörője; a Ganz és Társa Rt. elektrotechnikai osztálya - a majdani Ganz Villamossági Művek - megszervezője, az első hazai gyártmányú elektromos gépek konstruktőre; a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöke, az MTA tagja) 1853-1942.

47: Holub József (építőmester) 1851-1911.

Vele: Holub Jenő (fia; építőmester) 1881-1938.

Holub József, ifj. (építész, Budapest főmérnöke) 1883-1959.

52: Schmidt Imre (miniszteri tanácsos) 1872-1924.

53: Lobmayer Géza (sebész, egyetemi magántanár, az Apponyi Poliklinika igazgató főorvosa) 1880-1940.

54: Stowasser János (hangszerkészítő, az első magyar hangszergyár tulajdonosa) 1845-1923 [Gerenday].

Vele: Stowasser János, ifj. (fia; hangszerkészítő, gyártulajdonos) 1864-1937.

55: Hidegvölgyi Bún József (közgazdász, kincstári főtanácsos, a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltóbank, valamint az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár vezérigazgatója; több iparvállalat alapítója; Bún Samu pedagógus fia) 1821-1905.

57: Nagyajtai és torockószentgyörgyi Kozma Gyula (pedagógus, oktatási reformer, író, publicista; a Polgári Iskola szerkesztője) 1853-1910.

58: Fröhlich Róbert (klasszika-archeológus, evangélikus lelkész, egyetemi magántanár; ókortörténész, epigráfus, az MTA tagja és főkönyvtárnoka; Fröhlich Izidor fizikus bátyja) 1844-1894.

59: Óhegyi Eckermann Ede (építész, műszaki főtanácsos) 1842-1922.

60: Ráth Zsigmond (jogász, kúriai tanácselnök, a Kúria másodelnöke; a Főrendiház, majd a Felsőház tagja) 1859-1938.

61: Nyilhegyi Rupp Jakab (történész, numizmatikus, jogász; levéltáros, történeti topográfus) 1800-1879 [Schmidt Gyula].

Vele: Nyilhegyi Rupp Zsigmond (fia; jogász, bíró, közjegyző, várospolitikus; a közjegyzői intézmény hazai kiépítőinek egyike) 1838-1917.

63: Melocco Lénárd †1903 [Giuseppe Lucchetti].

Vele: Lenarduzzi János (építési vállalkozó) 1865-1916.

65: Gerstenberger Emil (építész) 1861-1940.

66: Rejtő Sándor /Haltenberger/ (gépészmérnök, iparfelügyelő, egyetemi tanár, a Műegyetem rektora és az anyagvizsgáló laboratórium megszervezője; az első műegyetemi gépészmérnöki oklevél tulajdonosa; műszertervező, a Magyar Anyag- vizsgálók Egyesületének létrehozója és közlönyének alapító szerkesztője; udvari tanácsos, az MTA tagja) 1853-1928. Sírfelirata: "Krisztusnak szeretete serkentett engem." (2Kor 5,14)

Vele: Rejtő Sándor, ifj. (fia; fül-orr-gégész, címzetes egyetemi tanár, főorvos, egészségügyi főtanácsos) 1881-1945.

Érdi út felőli árkádos sírboltok (504-es jelű sírboltok)

1: Radványi és sajókazai báró Radvánszky Albert (szabadelvű párti politikus, koronaőr, császári és királyi kamarás, titkos tanácsos; evangélikus egyházi felügyelő, a Főrendiház tagja és jegyzője, a Felsőház tagja és alelnöke, a Hazai Általános Biztosító elnöke; báró Radvánszky János főispán fia, báró Radvánszky Antal ország- gyűlési képviselő bátyja) 1880-1963. Sírfelirata: "Ki szeretve élt és áldva halt, azt feledni nem lehet."

Vele: Hédervári gróf Khuen-Héderváry Károly, ifj. (unokahúgának férje; mezőgazdász, gazdaságpolitikus, a Felsődunántúli, majd az Országos Mezőgazdasági Kamara elnöke, a Tisza-Dunavölgyi Társulat elnöke, a Főrendiház, majd a Felsőház tagja; főcserkész, a hazai cserkészmozgalom egyik vezetője; gróf Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök fia, gróf Khuen-Héderváry Sándor diplomata öccse) 1888-1960.

3: Marcsamagyari és olgyai Molnár család [Tokody Gyula]. Felirata: "Én vagyok az Ut az Igazság és az Élet. Jöjjetek hozzám akik megfáradtatok." (Ján 14,6; Mát 11,28)

4: Etédi Bekeő Ferenc (vízépítő mérnök, a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő Társulat igazgató főmérnöke) 1877-1952.

7: Táborszky Ottó /Taborsky/ (gépészmérnök, a Technológiai Iparmúzeum igazgatója, a Technológiai Lapok szerkesztője) 1853-1902.

Érdi út felőli, római számokkal jelölt fülkék

701-50: Schauer Viktor (festőművész) 1890-1930.

702-71: Csávási Kiss Károly (gyógyszerész) 1820-1898.

702-79: Tangl Ferenc (állatorvos, fiziológus, akadémiai és egyetemi tanár, intézetigazgató; az Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti Állomás első igazgatója, műszertervező, az MTA tagja; Tangl Károly fizikus bátyja, Tangl Harald állatorvos apja) 1866-1917.

703-42: Grosz Lipót (belügyminiszteri tanácsos) 1827-1901.

704-27: Perleberg Gusztáv (vízépítő mérnök, kartográfus) 1815-1885.

704-28: Linzbauer, Joseph (templomi karnagy, kórusvezető) 1779-1836.

704-32: Frenreisz Ferenc (Buda tiszti főorvosa, kórházigazgató) 1807-1872.

704-33: Kralitz Kálmán (budai várospolitikus) 1828-1871.

704-35: Máté Zsigmond Sándor (római katolikus pap, egyházjogász, teológiai tanár) 1794-1853.

704-41: Ráth Péter (gyógyszerész, országgyűlési képviselő; az Országos Gyógyszerész Egylet és a Budai Gyógyszerész Testület elnöke) 1812-1873.

704-42: Henfner János (jogtudós, közgazdász, akadémiai és egyetemi tanár, dékán; az első magyar nyelvű római jogi tankönyv szerzője) 1799-1856.

704-49: Saárosy András (budai várospolitikus) 1790-1859.

704-50: Fusz János /Joannes Fuss/ (zeneszerző, karmester, zenepedagógus, zenei író; a bécsi klasszicizmus legkiválóbb hazai képviselője) 1777-1819.

704-51: Csanády István (gyorsíró, kancelláriai hivatalnok, gyorsírási reformer; a bécsi Magyar Gyorsíró Egylet egyik megalapítója és alelnöke) 1833-1867. (Egykori gyorsírási jelekkel feliratozott síremléke a Parlamentbe került.)

704-52: Kelmenfy László /Hazucha; Kelemenffy/ (író, műfordító, publicista; a Kisfaludy Társaság tagja) 1815-1851.

704-57: Nagyváradi báró Jósinczi József (udvari várnagy) †1849.

704-58: Privitzer, Aloisius (királyi tanácsos) †1849.

704-59: Reinheimer, Franz (budai várospolitikus) 1797-1868.

704-60: Mohr Ferenc /Franz Mohr/ (József nádor levéltárnoka, az udvari zenekar tagja) 1772-1835.

704-61: Verőczei gróf Pejacsevich Nep. János (huszárszázados, politikai író, a Főrendiház tagja) 1848-1885.

704-62: gróf Bombelles Károly /gróf Bombelles de la Motte Sainte-Liée/ (alezredes, császári és királyi kamarás) 1851-1903.

704-66: Ressler, Johann /Reszler/ (budai várospolitikus) 1813-1866.

704-67: Kostrositz Paskál /Kostroschitz/ (ferences szerzetes, budai őrkanonok, egyházi író) 1808-1868.

704-75: Hieronymi Ottó Ferenc (vízépítő és vasúttervező mérnök, 1848-as honvéd hadmérnök és minisztériumi főmérnök; az első, még lóvontatású magyarországi vasútvonal tervezője és megépítője; Hieronymi Károly miniszter apja) 1803-1850.

704-76: Almási Németszeghy Benedek (a Helytartótanács titkára) 1802-1851.

704-77: Pistori, Ludvig (kereskedő) 1758-1835.

Vele: Pistori, Rosina /Windisch/ (felesége) 1765-1828. (Egykori sírszobra, Dunaiszky Lőrinc műve a Kerepesi úti temetőbe került.)

705-17: Kulcsár István (államtitkár) 1887-1956.

705-31: Halasi Béla (operaénekes, társulatvezető) 1853-1915.

Vele: Serfőzy Etel (felesége; színművésznő) 1866-1929.

Halasy Mariska /Halasi/ (lányuk; színművésznő) 1885-1955.

705-58: Válent Vilma /Novákné/ (operaénekesnő) 1887-1918.

705-70: Müller Bernát (gyógyszerész, botanikus, kémikus) 1810-1901.

Vele: Kisfaludi Lipthay Sándor /Schwarzel/ (veje; vasútépítő mérnök, technikatörténész, egyetemi tanár, dékán, kétszer a Műegyetem rektora; a műszaki oktatás matematikai megalapozásának és a műszaki doktorátus bevezetésének kezdeményezője, a műegyetemi diákjóléti intézmények egyik megszervezője; a Magyar Mérnök és Építész Egylet elnöke, az MTA tagja; Lipthay János orvos nevelt fia) 1847-1905.

Szentgyörgyi báró Müller Kálmán (Müller Bernát fia; belgyógyász, higienista, címzetes egyetemi tanár, főorvos; miniszteri tanácsos, kormánybiztos, a Főrendiház tagja; a Szent Rókus Kórház, majd a fővárosi Duna-balparti közkórházak igazgatója, az Országos Közegészségügyi Tanács elnöke, a Közkórházi Orvostársulat alapító elnöke, a Budapesti Orvosi Kör alelnöke; a halotthamvasztás hazai bevezetésének egyik kezdeményezője; 1910-től báró; Belatiny Artúr nagykereskedő apósa) 1849-1926.

Szentgyörgyi báró Müller László (Müller Bernát fia; diplomata, valóságos belső titkos tanácsos; 1910-től báró) 1855-1941.

705-73: Nagy László (miniszteri tanácsos) 1881-1953.

706-11: Cecei Csilléry Dezső (közlekedésmérnök, a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt. műszaki igazgatója, majd vezérigazgató-helyettese; műszertervező, több vasútépítési eljárás kidolgozója) 1878-1955.

706-34: Jakabfalvai Jakabfalvy Gyula (jogász, kúriai bíró, jogi író, publicista; 1848-as honvéd; Jakabfalvy András reformpolitikus unokaöccse) 1828-1895.

707-25: Bársony István (színművész, színházi rendező, a Magyar Tulipán-társulat vezetője) 1882-1956.

Vele: Dajbukát Ilona (felesége; színművésznő) 1892-1976.

708-15: Káldori Istvánné (keramikusművész) 1909-1955.

708-23: Cserényi Adél (színművésznő) 1873-1954.

708-48: Leval André (publicista) 1864-1932.

708-74: Nirschy Ott Gyula (festőművész, a kottasokszorosításban alkalmazott pozitív eljárás kidolgozója) 1894-1954.

709-1: Thuróczy Adolf /Túróczy/ (jogász, fővámigazgató, pénzügyminiszteri tanácsos; a Székely Művelődési és Közigazgatási Egyesület elnöke, a Tisztviselők Országos Egyesületének egyik megalapítója és alelnöke) 1841-1903.

709-23: Bölcsházai Belházy Emil (főerdőtanácsos, erdészeti író, műszertervező; az állami erdőrendezés elindítója) 1840-1898.

710-6: Philipp István (szobrászművész) 1882-1955.

710-50: Gulden Gyula (gépészmérnök, a Ganz és Társa Rt. igazgatója, több üzem és telephely kifejlesztője; a Ganz-turbinák gyártásának megalapozója, a Gulden-féle turbinaszabályozás bevezetője) 1845-1899.

714-38: Verzár Joachim (1848-as honvédorvos) 1821-1889.

716-56: Fittler Imre (jogász, kúriai tanácselnök, jogi író) 1843-1921.

717-27: Somogyi György (építész) 1893-1980.

720-33: Menczer Árpád (jogász, szabadalmi bíró) 1862-1914.

721-16: Görcsöni Dénes /Friedreich István/ (író, publicista, a Pázmány Péter Egyesület alelnöke) 1878-1914.

721-24: Nagybaczoni Nagy Béla (altábornagy) 1882-1962.

722-49: Varga József (publicista) 1883-1955.

723-17: Pándy Lajos (festőművész) 1895-1957.

725-2: Isoz Kálmán /D'Isoz/ (zenetörténész, muzeológus, főiskolai tanár; a Magyar Nemzeti Múzeum főtitkára, majd címzetes igazgatója, a múzeumi könyvtár - a későbbi Országos Széchényi Könyvtár - főkönyvtárnoka, a zeneműtár megszervezője és vezetője) 1878-1956.

726-20: Gaál Tamás (grafikusművész) 1921-1956.

727-46: Petróczy István (ezredes, aviatikus, az első magyar katonai pilóta, az osztrák-magyar katonai repülés és a magyar polgári légi közlekedés egyik megalapítója; az első világháborúban a repülőcsapatok ellátásának vezetője és a repülőgépgyártás irányítója, a világ egyik első kötött megfigyelő-helikopterének társtervezője; 1918 után a honvédség repülőcsapatainak első szervezője, a légierő vezetője, a pilótaképzés és a vitorlázórepülés hazai elindítóinak egyike; a Légoltalmi Liga megszervezője és igazgatója; szótárszerkesztő) 1876-1957.

727-60: Moly Tamás /Leitner/ (író, publicista, műfordító, színházi rendező; a magyar bűnügyi regény megteremtője) 1875-1957.

728-3: Vértes Elemér (festőművész) 1882-1957.

729-26: Zoványi Jenő (református lelkész, egyháztörténész, teológiai, majd egyetemi tanár) 1865-1958.

729-38: Turjai Szaxun János /Saxon/ (miniszteri tanácsos) 1834-1889.

731-20: Szentgyörgyvölgyi és galánthai báró Bakách-Beseniey Ferenc /galánthai Beseniey/ (altábornagy; Wodianer Béla közgazdász veje, báró Bakách-Bessenyey György diplomata apja) 1839-1922.

731-72: Lukács Béla (tanítóképző-igazgató) 1888-1957.

734-39: Máté Olga (fotóművész; Zalai Béla filozófus felesége) 1878-1961.

741-126: Jancsó Jolán /Porubszky Istvánné/ (színművésznő) 1881-1962.

741-142: Halápy Ede (festőművész, grafikus, plakáttervező; Halápy János festő bátyja) 1891-1962.

741-232: Pongor László (keramikusművész) 1899-1962.

745-34: Kossányi Béla (történész, levéltáros; a Magyar Országos Levéltár főlevéltárnoka, majd főigazgató-helyettese, a Magyar Történelmi Társulat főtitkára) 1894-1968.

746-48: Vajda Andor (építész) 1887-1963.

748-76: Tarnaváry Árpád (vezérőrnagy) 1891-1964.

748-164: Nyireő Éva (könyvtáros, bibliográfus, az Országos Pedagógiai Könyvtár igazgatója) 1885-1965.

748-472: Szimon István (rendőr altábornagy) 1887-1965.

748-682: Vécsey Béla (kohómérnök, feltaláló; a diósgyőri Vas- és Acélgyár igazgatója, a Vasipari Kutatóintézet egyik megszervezője) 1882-1965.

748-890: Garamszeghy Sándor /Géczy/ (színművész) 1879-1964.

36/1. parcella

1-5/6: Gencs- és érmihályfalvi Gencsy Miklós 1891-1952 [Gerenday].

1-9: Cserés Miklós (színházi és rádiós rendező, író, esztéta, főiskolai tanár; dramaturg, a Magyar Rádió főrendezője, a Rádió- és Tv Szemle főszerkesztője) 1914-1981 [Koczogh András].

1-12: Németh Ödön, id. (orvos, igazságügyi orvosszakértő, egyetemi magántanár, miniszteri tanácsos; evangélikus egyházi felügyelő, egészségügyi főtanácsos) 1872-1937 [Lux Elek]. Sírfelirata: "Igy szól az Isten fia: tudom a te dolgaidat és szeretetedet, szolgálatodat, hitedet és kitartásodat..." (Jel 2,19)

1-20: Opauszki Anna /Őri Ambrusné/ 1937-1981 [Csíkszentmihályi Róbert]. Sírfelirata: "Csak a lelkesedés az igazi élet."

1-36: Várkonyi Titusz (publicista, műkritikus; Várkonyi Zoltán rendező és Apor Noémi színész apja, Szemere Vera színész, illetve Fábri Zoltán rendező apósa) 1882-1954.

1-37: Kirimi Irén /Kisdégi Ferencné/ (művészettörténész, muzeológus) 1921-1996.

1-49/50: Dergács Ferenc (gazdaságpolitikus, élelmezésügyi miniszterhelyettes) 1922-1981.

1-52: Katona Jenő (író, publicista, kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő; a Korunk Szava, a Hírlap és a Kis Újság felelős szerkesztője, a Jelenkor, majd a Politika szerkesztője, a Könyvbarát - később Könyvtáros -, valamint A Könyv főszerkesztője) 1905-1978.

Vele: Czobor Ágnes (felesége; művészettörténész, muzeológus, a Szépművészeti Múzeum grafikai osztályának vezetője) 1914-1987.

1-55: Bozsik József (labdarúgó, az Aranycsapat tagja, olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, ötszörös magyar bajnok; az első százszoros válogatott magyar labdarúgó; szövetségi kapitány, országgyűlési képviselő, ezredes) 1925-1978.

1-56: Koncz Antal (publicista, a Délvidéki Hírlap, majd a Debrecen felelős szerkesztője; író, költő) 1920-1978.

1-59: Varga József (televíziós műsorközlő) 1929-1981.

1-60: Csíki Ernő /Dietl/ (zoológus, entomológus, a Magyar Nemzeti Múzeum állattárának igazgatója; a tihanyi Biológiai Kutatóintézet egyik megszervezője, a Magyar Rovartani Társaság alapító elnöke, számos faj első leírója vagy névadója; a Rovartani Lapok, az Állatvilág, az Archivum Zoologicum és az Archivum Balatonicum egyik szerkesztője, az MTA tagja) 1875-1954. Sírfelirata: "Aki hisz én bennem, ha meghal is él." (Ján 11,25)

1-80: Husz Béla (botanikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; mikrobiológus, fitopatológus, növényvédelmi kutató) 1892-1954. Sírfelirata: "Legyen meg a Te akaratod." (Mát 6,10)

1-89: Frenreisz Frigyes (jogász, kúriai bíró) 1876-1954.

1-105: Sántha László (szőlész, botanikus, a Növényegészségügyi Intézet és az Országos Szőlészeti Intézet igazgatója) 1886-1954.

1-114: Vajda Márton (publicista, író, a Nyírségi Néplap, majd a Debreceni Néplap felelős szerkesztője) 1915-1981.

1-119: Bedécs Sándor (belsőépítész, iparművész) 1929-1981.

1-123: Fáy Dezső (festőművész, grafikus, illusztrátor; a Magyar Könyv- és Reklámművészek Egyesületének alelnöke) 1888-1954.

36/2. parcella

1-4: Maksay Ferenc (történész, levéltáros, a Magyar Országos Levéltár főlevéltárnoka; település- és agrártörténész) 1916-1984.

1-8: Weichinger Károly (építész, urbanista, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető; építészeti író, esztéta) 1893-1982.

1-10: Incze Péter (gróf Teleki Pál titkára) 1896-1960.

1-13: Fahidy József (publicista, író; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1922-1982.

1-22: Szabó Gábor István (jazz- és etnojazz-gitáros; szitárjátékos) 1936-1982.

1-25: Alliquander Ödön (bányamérnök, bányajogász; miniszteri tanácsos, kormánybiztos) 1882-1954.

Vele: Alliquander Ödön, ifj. (fia; bányamérnök, egyetemi tanár, a hazai olajkutatás egyik vezetője, több fúrási technika meghonosítója; az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke) 1914-1990.

1-31: Medgyessy Pál (matematikus, statisztikus; tudománytörténész, bibliográfus) 1919-1977.

1-33: Seregi László (színházi rendező, a debreceni Csokonai Színház igazgatója) 1928-1991.

1-39/40: Bálint Imre /Österreicher/ (író, publicista, szótárszerkesztő; a Világ felelős szerkesztője) 1896-1953.

1-42: Tátrallyay Zoltán /Wein/ (orvos, címzetes egyetemi tanár, író; Wein Manó sebész fia) 1887-1954 [egykori sírszobra: Borsodi Bindász Dezső, 1935].

1-67: Hajnal Sándor (mérnök, geodéta, a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület társelnöke) 1880-1966.

1-68: Atzél Elemér (gyógyszerész, tisztiorvos, címzetes egyetemi tanár, miniszteri tanácsos; jogász, orvosi jogi író) 1888-1954.

1-79: Gordon László (a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója) 1913-1981.

1-82: Sulán Béla (nyelvész, szlavista, egyetemi tanár, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem rektora) 1916-1968.

1-85: Hajnóczy Péter (író) 1942-1981 [Gulyás Gyula, 1982].

1-110: Bertóti István (vadászíró, a Nimród szerkesztője) 1912-1987.

1-131: Kollányi Ágoston (filmrendező, forgatókönyvíró, grafikusművész) 1913-1988 [Csíkszentmihályi Róbert].

1-132: Székely István (jogtudós, akadémiai és egyetemi tanár) 1888-1954.

1-135: Demeter Hedvig (színművésznő; Simon György színész felesége) 1926-1981.

2-5: Konyhai és kisbotskói Maros Imre (geológus) 1882-1937.

2-6: Aggházy Kamill (ezredes, hadtörténész, muzeológus, levéltáros, író, költő; a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum megszervezője, majd a Hadtörténeti Múzeum igazgatója, a Hadimúzeumi Lapok és a Historia szerkesztője; a Katonai Írók Köre, valamint a József Nádor Céh ügyvezető alelnöke, a Magyar Mickiewicz Társaság társelnöke; Aggházy Károly zeneszerző fia) 1882-1954.

3-6: Dózsa-Farkas András (szobrász- és iparművész, főiskolai tanár, tanszakvezető) 1902-1982.

5-2: Radó Fülöp (szobrászművész) 1869-1954.

5-16: Szabó Sándor (zongoraművész, író) 1927-1982.

7-16: Sklenár János (gépészmérnök, feltaláló, motortervező) 1884-1954. Sírfelirata: "Az egyik legnagyobb teljesítményű robbanómotor, a gömbtolattyús csillagmotor feltalálója."

7-24: Rehák Ede (1848-as honvéd százados; jogász) 1822-1896.

9-6: Ebesfalvi Ötvös Dániel (kémikus, a Hungária Vegyiművek igazgatója) 1901-1994.

9-11: Mertz János (villamosmérnök, főiskolai tanár) 1921-1994.

11-17: Nagy Miklós (jogász, bíró, miniszteri tanácsos, legfelsőbb bírósági tanácselnök; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1903-1975 [Reményi József].

14-4: Balás Edit (művészettörténész, muzeológus; Pogány Ö. Gábor művészettörténész felesége) 1918-1994.

15-7: Galli László (vízépítő mérnök, hidrológus, geodéta) 1904-1979.

15-16: Kiss Lajos (etnográfus, folklorista, népdalgyűjtő, zenetörténész; karnagy, kórusvezető, zenepedagógus) 1900-1982.

Vele: Kiss Kálmán (öccse; hegedűművész) 1914-1990.

15-17: Éden Vilmos (evezős, Európa-bajnok, főiskolai világbajnok, hétszeres magyar bajnok) 1914-1984.

18-1: Osváth Pál (gyermekgyógyász, immunológus, címzetes egyetemi tanár, főorvos; a Magyar Allergológiai és Immunológiai Társaság alelnöke) 1928-1999.

21-8: Matits Lajos (közgazdász, parasztpárti politikus, Veres Péter titkára; 1956-ban a Petőfi Párt egyik megalapítója; sportvezető) 1922-1982.

37/1. parcella

1-1/2: Medvés-Medico István (jogász, kúriai bíró) 1886-1949.

1-23/24: Báthory István (építész) 1873-1949.

1-25/26: Bánkfalvi Antalffy István (jogász, táblabíró, udvari kincstári számvevő tanácsnok) 1792-1841.

1-37/38: Pongrátz Simon (jogász, Szamosújvár polgármestere) 1892-1956.

1-39/40: Honti Rezső /Hermann/ (nyelvész, irodalomtörténész, egyetemi tanár; műfordító, szótárszerkesztő; Honti Nándor festő öccse) 1879-1956.

Vele: Honti János (fia; etnográfus, folklorista, népmesegyűjtő, irodalomtörténész; munkaszolgálatosként halt meg) 1910-1945.

1-51/52: Juhász József (színművész, clown; öngyilkos lett) 1908-1974.

1-57/58: Légrádi és szigligeti Terray Pál (belgyógyász, címzetes egyetemi tanár) 1861-1926. Sírfelirata: "Nemesen érző volt jóságos hű szived, a szenvedőkért önzetlen önfeláldozó lelkiismeretes munkád."

1-59/60: Beretvás Hugó /Reinitz/ (zeneszerző, korrepetitor) 1872-1940 [Szablya-Frischauf Ferenc, 1941].

1-65/66: Cifka Péter (művészettörténész, főiskolai tanár) 1929-1993.

1-87/88: Kenesei Kenessey Albert (tengerésztiszt, hajóskapitány, vasúti és hajózási főfelügyelő, a Főfelügyelőség hajózási osztályának megszervezője és első vezetője; 1848-as honvéd százados; a magyar hajózási szakirodalom megalapítója, a hajózási téli iskola alapító igazgatója, publicista, az MTA tagja) 1828-1879 [Horvay János, 1917].

Vele: Kenesei Kenessey Kálmán (fia; hajóskapitány, miniszteri tanácsos, hajózási író; a hajózási osztály vezetője) 1860-1915. Sírfeliratuk: "A magyar hajózásért és a magyar hajósokért eredményesen müködött egymást hivatalban is követő itt nyugvó két férfi, apa és fia, szeretettel és tisztelettel övezett emlékének kifejezése e mü, melyet a magyar hajósok, hajóstársaságok, a Magyar Királyi Vasuti és Hajózási Föfelügyelöség tagjai és tisztelöik emeltek hamvaik fölé."

1-102: Galánthai Balogh Andor (az Országos Takarékpénztár vezérigazgatója) 1886-1949.

1-114: Ferjentsiki Fertsek Elza (írónő, csipkekészítő iparművész) 1889-1974.

1-161: Balthazár Lajos (párbajtőrvívó, olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnoki ezüstérmes és egyszer bronzérmes, főiskolai világbajnok, ötszörös magyar bajnok; sportvezető, nemzetközi versenybíró) 1921-1995.

2-23: Németh Endre (vízépítő mérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a