EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 29/2. parcella < > Munkásmozgalmi parcella

29/3. parcella

29/3-1-5: Reiner Zsigmond (1848-as honvéd főorvos, majd Gyulafehérvár főorvosa, mecénás; Reiner Ignác jogász és ifj. Reiner Zsigmond műgyűjtő apja) 1813-1893. (A 29/3-2-42. számú sírhelyen temették el, sírköve rossz helyen áll.)

29/3-1-10: Batizfalvy Sámuel /Batisovszky; B. Soma/ (orvos, egyetemi tanár, az ortopédia első magyar művelőinek egyike; ortopédiai intézet-alapító, a fővárosi ortopéd kórház megszervezője és vezetője, az első budapesti vízgyógyintézet létrehozója; 1848-as főhadnagy, az MTA tagja; Batizfalvy István író öccse) 1826-1904. Sírfelirata: „Hálánk, áldó szeretetünk őrködik felettük.”

29/3-1-13: Falk Miksa (liberális politikus, író, publicista, műfordító, a Pester Lloyd főszerkesztője; az MTA tagja; Falk Zsigmond nyomdaigazgató bátyja, ifj. Falk Zsigmond író nagybátyja) 1828-1908 [Kallós Ede, 1910].

29/3-1-16: Cselfalvi és Lubóczi Pulszky Ágost (jogfilozófus, szociológus, műfordító, egyetemi tanár; politikus, vallás- és közoktatásügyi államtitkár, a Társadalomtudományi Társaság megalapításának kezdeményezője, megszervezője és első elnöke; a Szécsény-vidéki Gazdasági Egyesület tiszteletbeli elnöke, a Nógrád megyei Gazdasági Egyesület másodelnöke; az MTA tagja; id. Pulszky Károly mezőgazdász unokája, Pulszky Ferenc művészettörténész és Pulszky Terézia írónő fia, ifj. Pulszky Károly művészettörténész, Pulszky Polixénia írónő és Pulszky Garibaldi mérnök bátyja, Márkus Emília színésznő és Hampel József régész sógora, Vámbéry Rusztem jogtudós keresztapja, Nizsinszkijné Pulszky Romola balett-táncosnő nagybátyja) 1846-1901 [Stróbl Alajos - Vögerl Alajos - Kauser, 1904].

29/3-1-17: Vargha Imre (miniszteri tanácsos) 1846-1934 [Gerenday, 1901 előtt].

29/3-1-18: Garzsik Lajos 1887-1904 [Gerenday].

29/3-1-28: Erkel Lajos (az Operaház tagja) 1850-1906.

29/3-1-36: Nagysuri Böckh János (geológus, bányamérnök, kartográfus; a Magyar Földtani Intézet igazgatója és székházának felépíttetője, a geológiai múzeum megalapítója, a Magyarhoni Földtani Társulat alelnöke, majd elnöke, a hazai kőolaj-kutatás megindítója; az MTA tagja; Böckh Hugó geológus apja) 1840-1909.

29/3-1-37: Kernstock Károly Alajos (építész) 1843-1906.

29/3-1-39: Beksics Gusztáv /Beksits/ (író, történész, műfordító, jogász, politikus, publicista, miniszteri tanácsos; a Pesti Napló szerkesztőségének tagja, a Magyar Nemzet és a Budapesti Közlöny szerkesztője; Bogdanovics Krisztina írónő férje) 1847-1906.

29/3-1-41: Szécsiszigeti Thaly Emil (mérnök, vasúttervező, miniszteri tanácsos; az Első Királyi Szabad Dunagőzhajózási Társaság magyarországi képviselője és forgalmi igazgatója) 1841-1907 [Radnai Béla, 1910].

29/3-1-64: Kálnói és Ádámföldi Bornemisza Boldizsár (Budapest rendőrfőkapitánya) 1840-1905.

29/3-1-69: Kaposi Molnár Viktor (művelődéspolitikus, államtitkár, publicista; Trefort Ágoston személyi titkára, a szabadoktatás intézményének hazai bevezetője, az első magyarországi munkásgimnáziumok megalapítója; Klupathy Jenővel az Uránia tudományos egyesület és színház, valamint az Uránia folyóirat megalapítója; id. Molnár Viktor evangélikus lelkész fia) 1859-1918.

29/3-1-75: Beniczkyné Bajza Lenke /Beniczei és Micsinyei Beniczky Ferencné/ (írónő; Bajza József kritikus lánya, Bajza Jenő költő nővére; első férje Heckenast Gusztáv könyvkiadó, a második Beniczky Ferenc főispán és színházi intendáns) 1839-1905 [Gerenday, 1905]. Sírfelirata: „Eszményi volt élete, áldott legyen emléke!”

29/3-1-76: Kruspér István (mérnök, geodéta, meteorológus, egyetemi tanár; nemzetközi hírű műszertervező, a Mértékhitelesítő Bizottság - a későbbi Országos Mérésügyi Hivatal - vezetője, a Magyar Mérnök- és Építész Egylet egyik megalapítója; az MTA tagja) 1818-1905 [1923 után].

29/3-1-79: Verédy Károly (író, pedagógus, tanítóképző- és gyermekotthon-alapító, királyi tanácsos; 1863-ig piarista szerzetes; a Tanítók Otthonának elnöke, a Paedagogiai Encyclopaedia szerkesztője) 1845-1906.

29/3-1-80: Hegyi Aranka (színművész-, operetténekes- és táncosnő; Hegyi Poldi cigányprímás lánya) 1855-1906 [Gerenday, 1911].

29/3-2-12: Pápateszéri és Nyárádi Kasenczky József (Budapest önálló árvaszékének megszervezője és első elnöke) 1819-1903 [Gerenday].

29/3-2-77: Csatári Csatáry Lajos /Grósz/ (orvos, akadémiai, majd egyetemi tanár, jogász; 1848-as honvéd százados, a török hadsereg őrnagya; igazságügyi orvostani és közegészségügyi író, a Magyar Államvasutak főorvosa, a hazai közegészségügyi intézmények egyik megszervezője, a világ első vasúti egészségügyi mentőszolgálatának létrehozója, miniszteri tanácsos) 1832-1907 [Vass Viktor - Philipp István, 1909].

Vele: Csatári Csatáry Frigyes (fia; az Első Királyi Szabad Dunagőzhajózási Társaság magyarországi igazgatója, a Magyar Államvasutak igazgatóhelyettese, a szerbiai vasúthálózat egyik megszervezője) 1860-1928.

29/3-2-85: Peres Sándor (pedagógus, író, költő, publicista; a Nevelés, a Kisdednevelés és a Népnevelők Könyvtára szerkesztője, több óvónő-képző intézet igazgatója) 1863-1907. Sírfelirata: „Az óvónők mestere.”

29/3-3-20: Almási Balogh Tihamér (orvos, a homeopátia egyik hazai elterjesztője; író, műfordító, a Homeopathia szerkesztője; Almási Balogh Pál orvos fia, Balogh Zoltán költő öccse, Hajnik Imre jogtörténész sógora, Balogh Lóránt építész és Balogh Elemér gazdaságpolitikus apja) 1838-1907 [Stróbl Alajos, 1910]. Sírverse:

„Egy csupa-jóság ember nyugszik itt

Nagy volt közöttünk szivre-főre

Tudós homeopata doktor és költő

A Tótleány szerzője

Szeretet volt a szive lelke.

Óh szeretet! Virrassz felette!”

(Kozma Andor, Ágai Adolf, Ottlik Pálma, Balogh Lóránt)

29/3-3-45: Telepy Károly (festőművész, a Képzőművészeti Társulat titkára; Telepy György színész fia, Egressy Gábor és Szentpétery Zsuzsanna színészek veje, Egressy Ákos és Egressy Árpád színészek sógora) 1828-1906 [Róna József, 1910].

29/3-3-47: Mátrai Lajos György (szobrászművész, az iparművészeti iskola tanára; ifj. Mátrai Lajos szobrász apja) 1850-1906.

29/3-4-12: Schranz János (evangélikus lelkész, teológus, költő, író) 1830-1910.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 29/2. parcella < > Munkásmozgalmi parcella