EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 17/1. parcella (-1960) < > 17/2. parcella

17/1. parcella (1960 után ide telepített sírok): Budai Pantheon

17/1-sziget: Franz Mayer síremléke †1868.

17/1-1-40: Borbereki báró Alvinczy József /Alvinczi/ (császári katonatiszt, a hétéves háború kapitánya; I. Ferenc katonai oktatója, a belga forradalmat leverő császári csapatok vezetője, az udvari haditanács tagja; a napóleoni háborúk altábornagya és egyik hadvezére, Magyarország főhadikormányzója, tábornagy, a katonai reformbizottság elnöke; az egyetlen magyar katona, aki a Mária Terézia-rend mindhárom fokozatát megkapta; 1763-tól báró) 1735-1810.

17/1-1-41: Mayer Ferenc (osztrák születésű császári altábornagy; árvaház-alapító) 1775-1857.

17/1-1-43: Hőgyészi Döbrentei Gábor /Döbrentey/ (író, költő, műfordító, esztéta, filozófiai író, irodalom- és színháztörténész; könyvtáros, jogász, irodalompolitikus; az Erdélyi Magyar Museum megindítója és szerkesztője, a Magyar Tudós Társaság Évkönyvei, a Régi Magyar Nyelvemlékek és a Közhasznú Esméretek Tára egyik szerkesztője; a Soproni Magyar Társaság, majd az Erdélyi Magyar Tudós Társaság titkára; budai kerületi főbiztos, a Magyar Tudós Társaság /MTA/ alapszabályait kidolgozó bizottság tagja és jegyzője, a Társaság drámafordítási ajánlásainak egyik kidolgozója; Fáy Andrással a budai színtársulat igazgatója, Kisfaludy Károllyal a Magyar Gazdasági Egylet titkára; a Döbrentei-kódex felfedezője, a magyar ifjúsági irodalom megteremtőinek egyike, a reformkor szellemi életének egyik legjelentősebb alakja; alapítványtévő, királyi tanácsos, az MTA tagja és első titkára) 1785-1851. Sírfeliratai: „Döbrentei Gábornak az Uttörő és Maghintő legjobb Magyarok Egyikének Nyughelye.” - „Erdélyi Muzeum... Régi Magyar Nyelvemlékek... Huszárdalok.”

17/1-1-45: Korbuly Imre (jogász, az egyik első hazai közjogi tankönyv szerzője, akadémiai, majd egyetemi tanár; könyvtáros, költő) 1844-1876.

17/1-1-46: Szkalnitzky Antal /Skalnitzky, Szkalniczky/ (építész, egyetemi tanár; a híres 1860-as nyílt levél írója, amelyben az Akadémia palotájának tervezésére kiírt pályázaton a magyar építészek számára kért esélyegyenlőséget; az MTA tagja; Koch Henrik építész sógora, Szkalnitzky Zsófia festőművész apja) 1836-1878.

17/1-1-47: Abt Antal (fizikus, egyetemi tanár, a kolozsvári tudományegyetem rektora; tankönyvszerző) 1828-1902.

17/1-1-50: Dió Gábriel (Budavár gyógyszerésze) †1917.

17/1-1-51: Medveczei és Kisbisterczei Medveczky Frigyes (filozófus, művelődéspolitikus, egyetemi tanár; a Magyar Filozófiai Társaság, a Felsőoktatási Egyesület Társaság és a Felsőoktatásügyi Egyesület elnöke, a modern magyar filozófiaoktatás egyik megteremtője; udvari tanácsos, az MTA tagja; gróf Zichy Mária férje) 1855-1914 [egykori sírköve: Dunaiszky Lőrinc, „Ariadné”; másodlagosan felhasznált, 1830 körüli kő].

17/1-1-52: id. Fauser János (öntőmester, ónműves; Fauser Mátyás ónműves fia) 1804-1847.

17/1-1-53: Teasdale, James (angol mérnök, az Alagút építésének egyik vezetője) 1794-1852.

17/1-1-54: Dulitzky Vilmos /Dulliczky/ (főlevéltáros) †1874 [Dunaiszky Lőrinc, „Szent Borbála”; másodlagosan felhasznált, 1828-as kő].

17/1-1-55: Tahi Antal (festőművész, grafikus, művészeti író; a magyar művészet egyik legjelentősebb külföldi propagátora) 1855-1902 [Zala György, 1904].

17/1-1-56: Weyde, Wilhelm (festőművész) †1861.

17/1-1-61: Klette Károly (festőművész, grafikus, József Antal nádor udvari festője; Keleti Károly statisztikus és Kelety Gusztáv festő apja, Kelety Gábor festő nagyapja) 1793-1874.

17/1-1-65: Magyargyerőmonostori báró Kemény Dénes (politikus, az erdélyi reformellenzék egyik vezetője, szónok, jogász, diplomata; 1848-ban államtitkár; báró Kemény Simon főispán veje, báró Kemény Géza politikus apja) 1803-1849.

17/1-1/a-1 (66): Földeáki Návay Pál (jogász, bíró) 1800-1837.

17/1-1/a-2 (67): Maleczky Vilmos (lengyel származású operaénekes, zeneiskolai tanár; Lengyelországban a Langiewicz-féle felkelés résztvevője; Ellinger Jozefa operaénekes férje, Ellinger József operaénekes veje, Maleczky Oszkár és Maleczky Bianka operaénekesek apja) 1845-1924.

17/1-1/a-3 (68): Bethleni gróf Bethlen János (politikus, a bécsi erdélyi udvari kancellária titkára, császári és királyi kamarás; az erdélyi reformellenzék egyik vezetője, az 1848-as unió egyik legfőbb szorgalmazója; 1848-as honvédtiszt; gróf Bethlen István miniszterelnök nagyapja) 1792-1851.

17/1-1/a-5 (70): Lassú István (író, statisztikus, történész, földrajzi író, genealógus; az udvari kancellária adjunktusa, Buda levéltárosa, az MTA tagja) 1797-1852.

17/1-1/a-6 (71): Hrabovai Hrabovszky János (bíró, királyi hétszemélynök) 1816-1864.

17/1-1/a-7 (72): Kriesch János (zoológus, egyetemi tanár, a budapesti Műegyetem rektora; a Méhészeti lapok és a Halászati lapok szerkesztője, az Országos Méhészeti Egyesület megszervezője, a szociáldarwinizmus első hazai képviselője; az MTA tagja; Körösfői-Kriesch Aladár és Nagy Sándorné Kriesch Laura festőművészek apja) 1834-1888.

17/1-1/a-8 (73): Klobusiczi és Homoroghi Klobusiczky Izabella /Hrabovai báró Hrabovszky Jánosné/ (az 1848-as budai főhadparancsnok felesége; Klobusiczky János alispán lánya) 1824-1905.

17/1-1/a-9 (74): Keller Lajos (Buda allevéltárnoka) 1831-1861.

17/1-1/a-12 (77): Jallosics Endre (piarista tanár, költő, 1848-as kormánytanácsos; rendi kormányzói titkár, majd kormánysegéd, rendház-igazgató; a római Akadémia tagja) 1791-1862.

17/1-1/a-13 (78): Graenzenstein Gusztáv (politikus, jogász, bányamérnök, bányajogi író; udvari kamarai tanácsos, 1848-ban a pénzügyminisztérium bányászati osztályának főnöke; gyárigazgató, pénzügyi államtitkár-helyettes) 1808-1870.

17/1-1/a-14 (79): id. Litschauer Lajos (bányamérnök, a magyar bányászati szaknyelv egyik megteremtője, akadémiai tanár; ifj. Litschauer Lajos bányamérnök apja) 1815-1885.

17/1-1/a-19 (84): Knahl Antal (a Budai Zeneakadémia igazgatója) 1837-1877.

17/1-1/a-21 (86): Nádasi Tersztyánszky Dániel /Tersztyenszky/ (jogász, bíró, levéltáros, a bécsi udvari kamara másodlevéltárnoka és titkára, udvari tanácsos; Ürményi Józseffel a Ratio Educationis kidolgozója, Kollár Ádám Ferenc munkatársa, az Allergnädigst Privilegierte Anzeigen szerkesztője; a budai hétszemélyes táblánál a bányaügyek előadója; alapítványtévő) 1730-1800.

17/1-1/b-1 (87): Kissárosi Kiss Ferenc (régész, numizmatikus, egyetemi tanár, jogász, ügyvéd; az MTA tagja; Kiss Gábor vízépítő mérnök fia, Kiss József vízépítő mérnök unokaöccse) 1791-1859.

17/1-1/b-2 (88): Hajnik Károly (író, publicista, a magyar gyorsírászat egyik megalapítója; Borsos Márton mellett az első magyar országgyűlési gyorsíró, 1832-től harmincnégy éven át a magyarországi és erdélyi Országgyűlés gyorsírásos naplóinak szerkesztője, 1848-49-ben és 1861-65-ben az országgyűlési gyorsíró-iroda vezetője, 1849-es kormánybiztos; a Vasárnapi Könyvtár, a Magyar Sajtó, a Hírmondó és a Képes Újság, valamint Farkas Alberttel az Országgyűlési Emlékkönyv szerkesztője; id. Hajnik János városbíró unokája, id. Hajnik Pál jogtudós fia, Hajnik Imre jogtörténész nagybátyja, ifj. Hajnik Pál 1848-as rendőrfőnök és ifj. Hajnik János nagycenki jószágigazgató unokatestvére) 1806-1866 [harmadlagosan felhasznált, 1850 körüli sírkő].

17/1-1/b-3 (89): Heinrich Ferenc (alapítványtévő) 1800-1880.

17/1-1/b-5 (91): Lechner József (vízépítő mérnök, pest-budai építészeti főigazgató; Lechner Ágoston jogtudós apja) 1791-1846.

17/1-1/b-11 (97): Grigely József (író, költő, piarista tanár) 1760-1818.

17/1-1/b-13 (99): Miskolczy István (író, történész, költő, publicista, bíró; az első hazai laptudósítók egyike; Szeged első polgári zenekarának megalapítója és az első szegedi zeneiskola felállításának kezdeményezője) 1781-1838.

17/1-1/b-14 (100): Temesi Reitter Ferenc (építész, vasút- és vízépítő mérnök, várostervező, kartográfus; Buda és Pest csatornázási programjának kidolgozója, rakpartjainak tervezője és megépítője, úthálózatának és nagyvárosi jellegének egyik fő kialakítója, a fővárosi építési ügyrend és szabályzat, valamint az országos építési rendszabályok kidolgozója; 1867-ben a koronázási ünnepségek egyik szervezője; a Fővárosi Közmunkák Tanácsának műszaki főnöke, miniszteri tanácsos; az MTA tagja; Reitter Mátyás orvos fia) 1813-1874.

17/1-1/b-16 (102): Faliczky Mihály (természettudós, mezőgazdász, egyetemi tanár) †1847.

17/1-1/b-17 (103): Szibenliszt Mihály (büntetőjogász, jogfilozófus, akadémiai, majd egyetemi tanár, a győri jogakadémia cenzora) 1783-1834.

17/1-1/b-18 (104): Czigány János (jogász, ügyvéd, akadémiai tanár; gyorsíró, alapítványtévő, adományozó, mecénás, könyvgyűjtő) 1850-1909.

17/1-1/b-19 (105): ifj. Fábry Pál (jogász, filozófiai író, költő, történetíró; a fővárosi evangélikus tanintézetek vezetője, a pesti magyar evangélikus hitközség felügyelője, adományozó; Fábri Gergely költő unokája, id. Fábri Pál győri evangélikus lelkész fia) 1790-1872.

17/1-1/b-20 (106): Stuhlmüller Sámuel (író, evangélikus lelkész) 1798-1875.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 17/1. parcella (-1960) < > 17/2. parcella