Budapesti Negyed 1. (1993/1)Lászay-Lantos-Baranyai < > Hidvégi V: Radialstrasse

53 telek tulajdonosváltozásai

________________________
Összeállította HIDVÉGI VIOLETTA

Az alábbi összeállítás az Andrássy út 53 telkének tulajdonosváltozásait mutatja be az útvonal fennállásának első fél évszázadában. Nem rögzít minden tulajdonosváltást, hanem három időbeli metszetet vizsgál.
      Az első, 1880 körüli állapot (több esetben néhány évvel későbbi, 1885-ig) az első tulajdonos, az építtető személyét adja meg.
      A második, 1900 körüli állapot sok esetben pár évvel korábban alakult ki, néhány háznál később, de még 1914 előtt. Lényegében a tulajdonosok második generációját mutatja.
      A harmadik metszet az első világháború utáni tulajdoni viszonyokat rögzíti, általában 1920-as, néhány esetben valamivel későbbi állapotot mutat. Ez a harmadik nemzedék.
      A cél nem egy - önkényesen kiválasztott - időpont állapotának rögzítése volt, hanem a tulajdonosváltás folyamatának illusztrálása, a tendenciák érzékeltetése. (Meddig maradt egyazon család kezében az ingatlan, mikor jut és jut-e egyáltalán magánszemélytől vállalat birtokába stb.)
      Ahol „ua.” szerepel, az azt jelenti, hogy még a korábbi rovatban megadott tulajdonos nevén van a ház; a leszármazottakra hivatkozás pedig azt, hogy több közeli rokon (általában testvér) örökölte, egyenkénti felsorolásukra nem volt szükség.
      Az építészek nevét lásd a térképmellékleten, mely az 1885-ös állapotot (és az akkori házszámozást) mutatja.

Tulajdonos
Házszám1880 körülszázadforduló1920 után
1.zombori Stein Károly LipótPesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesületua.
2.Foncière Biztosító Intézetua.ua.
3.Saxlehner AndrásSaxlehner Andrásnéua
4.Harkányi Frigyesua.Harkányi János báró
11.Kochmeister FrigyesAich Ferenc majd leszármazottakGoldstein Bernát
12.megyeri Krausz Lajos ua.Budapesti Kereskedelmi Testület
13.Del Medico Ágostonua.leszármazottak
16.Loisch Edeua.Singer és Wolfner
23.Wahrmann Mórleszármazottakdomonyi Domony Ede
28.győri Gschwindt MihályKilián Frigyesnéleszármazottak
30.Wahrmann MórK.K.priv. Oesterreich Versicherung Gesellschaft „Donau”
32.Haggenmacher Henrikua.leszármazottak
34.Haggenmacher Henrikua.leszármazottak
36.Haggenmacher Henrikua.leszármazottak
38.Haggenmacher Henrikua.leszármazottak
39.Fővárosi Casino Rt.Goldberger SámuelPárizsi Nagyáruház Rt.
40.Haggenmacher Henrikua.leszármazottak
42.Haggenmacher Henrikua.leszármazottak
44.Haggenmacher Henrikua.leszármazottak
52.Haggenmacher HenrikSaxlehner család sz. Haggenmacher LujzaDreher Jenőné sz. Haggenmacher Lujza
53.Pucher Józsefbagosi Pucher család ua.
56.Tafler Kálmánua.Nilius Rezsőné sz. Tafler
59.Jálics Ignácgr. Andrássy Aladárua.
67.Országos Magyar Képzőművészeti Társulatvásárhelyi Wodianer ArthúrSzalay Franciska
68.gr. Zichy Rezsőnéua.gr. Zichy Jakab
70.Kégl GyörgynéLukács Sándorua.
78.gr. Dessewffy Aurélbáró Kochmeister Frigyesgr. Arz Nándorné
92-94.Hübner NándorFővárosi Általános Ingatlanforgalmi RtFreud Béla
93.Herzog Péterbáró csetei Herzog Mór Lipótua.
96.Herzl Tivadar Fülöp szász-Coburg gothai hercegbáró csetei Herzog Mór Lipót és neje Nándor szász-Coburg gothai hercegi hitbizomány
98.őrgróf Pallavicini családua.őrgróf Pallavicini család mindszent-tanyási hitbizománya
103.Hopp Ferencua.ua.
104.gr. Erdődy Istvángr. Széchenyi Lászlóné sz. Vanderbilt Gladysua.
106.Hieronymi Károlygr. Apponyi Sándorné sz. Eszterházy Alexandra grófnőHoyos-Wenckheim Fülöp gróf és neje sz. Borghese Paola hercegnő
107.Lánczy LeoEigel NándorDeutsch család
108.Szily Kálmángr. Bethlen Aladárua.
109.Lederer Antalmegyeri dr. Megyeri Izidorifj. Palugyay Ferenc
111.Pesti Izraelita Hitközség Fiúárvaházaua.ua.
112.Landauer Ferenc Józsefné sz. Gregor SzidóniaOhrenstein Henriközv. báró Ohrenstein Henrikné
113.Gregor Miksánégr. Csáky Albinua.
116. Weiss Manfrédua.
117.Tackh Károlygr. Apponyi Lajosné sz. gr. Scherr-Thoss MargitMagyar Szent Korona
119.Forster Gyuláné sz. Luczenbacher ErzsébetHazay OlivérSzűcs Gézáné
120.Schweiger AdolfSváb Gyulaua.
121.Édeskúty Lajos Wekerle SándorBischitz Salamon
122.Hirsch Sebestyén Saxlehner Árpád Haggenmacher IzidorEngel Gyula és neje
123.gr. Keglevich Béláné sz. Batthyány IlonaFrankl Gottlieb Deutsch Emmaözv. Geist Gáspárné
124.özv. Bulyovszky GyulánéFrankl Gottlieb Deutsch Emmaözv. Frankl Gottliebné
125.báró Révay Ferencua.gr. Pejacsevich Tódorné sz. báró Vay Lilla
126.gr. Batthyány LajosBlau ArnoldBlau Arnold és neje
129.Bérczi MórBabocsay HermannFőnicia Rt.
130.ifj. báró Edelsheim Gyulacsetei Herzog Mór Lipót és neje hatvani Hatvany Deutsch JankaPerlmutter és Hirsch család
132.von Elnanger und Söhne Sonnenberg Imre és Báró Born Frigyes majna-frankfurti cég


Budapesti Negyed 1. (1993/1)Lászay-Lantos-Baranyai < > Hidvégi V: Radialstrasse