stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Szajbély Mihály

VÖRÖSMARTY MIHÁLY TOLDI-TÖRTÉNETEI
Műhelytanulmány

“Most nem halok meg, míg világ világ lesz.
Látni akarom mint lesz semmivé
Mint száll egyik nemzedék a’ más után,
Mint hullnak össze minden csillagok
Hamvába mint száll a’ roppant világ."

(Vörösmarty: Az örök zsidó töredékeiből)

Vörösmartyt már pályája legelején foglalkoztatta a Toldi-történet, melyet Aranyhoz hasonlóan ő is Ilosvai Selymes Péter históriájából ismert. A cseh vitézzel vívott párbaj körülményeinek és lefolyásának ábrázolásával, a Toldy Csepelben című alkotással először 1823-ban jelentkezett Kisfaludy Károly Aurorájánál. A beküldött vers közlését azonban Kisfaludy csak a következő évi almanachban ígérte, s az végül egészen 1845-ig, a költő Minden munkái első kötetének megjelenéséig kéziratban maradt. Nyomdafestékre minden bizonnyal azért kellett olyan sokáig várnia, mert Vörösmarty 1829-ben egészen új nézőpontból dolgozta fel újra a párbaj történetét, s e költemény, mely Toldi címmel helyet is kapott az 1830-as Aurorában, hosszú időre elfeledtette vele az első kísérletet. Mostani tanulmányomban az 1822-es és az 1829-es szövegeket vetem össze, melyek közül a Toldi kezdő soraival már évek óta a remekmű borzongását kelti bennem. Remekműre lelni egy többször kicsontozott életműben, ez már önmagában is különleges élmény, értelmezése izgató feladat. Mégsem szeretném beérni ennyivel; azt remélem, hogy az elemzés során nyerhetek néhány szempontot a történeti tárgyú epikus formák 19. század eleji átalakulásának megértéséhez és ábrázolásához is.

1849: Greguss Ágost az epikus költészetről

Greguss Ágost Szépészet című, 1849-ben megjelent könyve harmadik részének harmadik szakaszában foglalkozik a három műnemmel, az epikával, a lírával és a drámával. Az epikának, amelyet ő történeti költészetnek nevez, szintén három fajtáját különíti el: a költői szubjektivitást kizáró “tárgylagos" hőskölteményt, az elbeszélt eseményekről szerzőjének véleményét is kifejező, “önleges" regényt és a “lantosan történeti költészetet", amelyben a költő “a külvilág előadását egyenesen csak ürügyül használja a belső élet előadására." (114.) Greguss az epikus műfajok közül ez utóbbit tartja a legtöbbre - magát az epikát azonban, összességében véve, mind a líránál, mind a drámánál kevesebbre értékeli.

Értékítélete mögött fejlődéselvű esztétikai rendszer áll, melynek lényegét már munkája bevezetőjében felvázolja. Különbséget tesz itt az embertől függetlenül létező külső, tárgylagos szépség, és az ennek észrevételezését lehetővé tévő belső, önleges szépség között, mely a legalsó fokon “mint befogadó", a legfelső fokon “mint teremtő képzerő mutatkozik." A tárgylagos és az önleges szépség (pulchritudo objectiva et subjectiva) a művészetben összeolvad; ezért nevezi azt Greguss egyáltalános szépségnek (pulchritudo absoluta). Könyve első nagy fejezetében a tárgylagos, a másodikban az önleges szépséggel foglalkozik, a harmadikban pedig az egyáltalános szépséggel, azaz a művészettel. Az utóbbi kapcsán mindjárt kiderül, hogy a tárgylagosság vagy az önlegesség aránya szerint csoportok különíthetők el a művészeten belül is: a képzőművészetben az előbbi, a zeneművészetben az utóbbi elem a meghatározó, míg a költészetben “mind a képző, mind a hangzó művészet kivetkeznek az egyoldalúságból, midőn elérik a művészet csúcspontját." (79.)

A költészet tehát “művészet per eminentiam" - ez azonban korántsem jelenti azt, hogy története során benne a tárgylagos és az önleges aránya változatlan lett volna. A fejlődés Greguss szerint éppen a kettő közötti arány változásában érzékelhető, s e változás a társadalom fejlettségi állapotának függvénye. Kezdetben volt a “közösség állapota; az eszmék, melyek az embert ez állapotban költésre indítják, mindig azon egész kör szelleméből merítvék, mindig azon egész kör szellemét kifejezők, mely körbe sorsa által az ember tétetett." (100.) Így született a népi, majd a népiből a nemzeti költészet. Az ember öntudatra ébredése során azonban eszméi mindinkább saját szűkebb köréből kerültek ki, így a költészet is egyedivé vált. “Amott az ember tisztán tárgylagos, itt tisztán önleges műveket teremt; midőn azonban a már öntudatra ébredt ember annyira kiművelé magát, hogy képes lesz az egész emberiség öntudatát magában felkölteni, akkor (...) költészete jelleme is újra változik, s nem lesz többé sem népi vagy nemzeti tárgylagosságú, sem egyedi önlegességű, hanem egyetemes érvényű s hatású." Ennek eléréséhez azonban a költészetnek meg kell járnia a népiség és az egyediség lépcsőit. A népi (nemzeti) költészetből alakul ki a tárgylagosság formája, az epika, az egyedi költészetből a líra. Amikor pedig a költő “magához öleli nemzetét, a nemzethez öleli magát, s művében párosítja nemzete jellemét saját jellemével (...) lesz a költészet egyetemessé, s magasabbra többé nem emelkedhetik." (105.) A külső és a belső összeolvadásának műneme a dráma: “A színköltő a külvilágot adja elő, de úgy, amint ez a belvilágból fejlik, s ezen kifejlést csak mint jelent adhatja elő (...): a színköltészet a költészet költészete, s ennél fogva azon művészet, mely tetőpontját elérte, melynél nagyobb művészet nincs." (111.)

Mindennek alapján már tökéletesen érthető, hogy miért értékeli többre Greguss az epikus költészeten belül az egyedi (szubjektív) költészet kialakulásának irányába mutató lantos történeti költészetet, és miért lesz abból a hőskölteményből, amely évszázadokon át a műfaji hierarchia csúcsán állott, a fejlődési sor elején helyet foglaló képződmény.

A klasszicizmustól örökölt műfaji hierarchiával való radikális szakítás mögött ott áll a megelőző másfél-két évtized alapvetően átalakult irodalmi gyakorlata. Toldy Ferenc már a harmincas évek legvégén a dráma mellett foglalt állást az eposz korszerűségét bizonyítani igyekvő Szontagh Gusztávval szemben, s egyik érve éppen az irodalmi termés megváltozott összetétele. “Ha Garay a drámához tért, ha Czuczor nem folytatja Hunyadi-át, ha Vörösmarty Magyarvár-át örökre félbehagyta", mindez annak bizonyítéka, hogy az eposz kora már lejárt. Tény, hogy Vörösmarty költészetében a harmincas évek elejétől kezdve háttérbe szorul a korábban vezető szerepet játszó verses epika, és előtérbe kerül a dráma. A Kincskeresők (1833), a Vérnász (1833), A fátyol titkai (1834), az Árpád ébredése (1837), a Marót bán (1838), Az áldozat (1840), a Czilley és a Hunyadiak (1844) mennyiségileg jelentősen meghaladják mind lírai, mind verses epikai termését, nem is beszélve most ez idő tájt kibontakozó dramaturgiai munkásságáról és színikritikusi tevékenységéről.

E látványos váltást azonban megelőzte Vörösmartynál a verses epika jellegének átalakulása. Nem is csak arra szeretnék utalni itt, hogy hexameteres, potenciálisan a hősköltemény lehetőségét magában rejtő formával az 1830-as évek legeleje óta valóban nem kísérletezett többé, hanem a rövidebb elbeszélő költeményei dikciójának változására. Greguss szerint a hősköltemény általános sajátossága, hogy “benne nem a jellem kedvéért adatnak elő ilyen vagy olyan események, de az események kedveért bírnak a személyek ilyen vagy olyan jellemmel." (113.) A lantos történeti költészet viszont “az események által a belső életet igyekszik a hallgatók képzelmébe vésni", azaz, mint korábban már idéztem, a cselekmény csak ürügyül szolgál a jellem ábrázolásához (114). Toldy Ferenc, aki Vörösmartyhoz fűződő barátsága révén igen közelről figyelhette a Zalán futása költőjének további munkásságát, már igen korán, a húszas évek végén felfigyelt az emberi benső iránti érdeklődés első jeleire. Míg a Búvár Kundról azt állapította meg, hogy “a költő célja nem Kundnak, de az ő tettének festése", addig az ugyancsak 1829-ben született Toldi esetében már a jellemábrázolásra hívta fel a figyelmet: “Az actio itt alá van rendelve a hősnek, az itt a hős festésének eszköze".

1822: regeépítés

A Toldy Csepelben értelmezéséhez Greguss ismét termékeny szempontokat kínál. Munkájának A költői eszmék minősége című fejezetében arról ír, hogy a népi költészet nemzeti költészetté alakulásának előfeltétele a nép nemzetté válása, erre pedig a más népekkel való szembenállás ad ösztönzést. “Így emelkedik lassanként a népköltészet is nemzetköltészetté; s a nemzetköltészet jelleme, mivel az ellenségtőli félelemből, az ellenség elleni védelemből eredett, általában történeti, harcias, lovagias lesz: magasztaltatnak azon hősök, kik a hazát idegenek megtámadása ellen oltalmazzák, s a honpolgárok felszólíttatnak a haza védelmére (...) a nemzeti költészetben az öntudattá vált hazaszeretet fejeztetik ki (...) Legjelesebb példányokul a nemzeti költészetre nézve szolgálhatnak a spanyol regéncek, melyek a honszeretethez a szerelmet kapcsolják, s így a szendét az erőssel, a kellemet a fennséggel összefűzve adják elő." (101.)

A műfaj, melyet itt Greguss körülír, műköltészetté vált formájában Kisfaludy Sándor nagy sikerű Regék a magyar előidőkből (1807) című munkája nyomán terjedt el széles körben a 19. század elejének magyar irodalmában; elterjedésének folyamatát előzményeivel együtt Zentai Mária tárta fel néhány évvel ezelőtt. Vörösmarty munkájának első kidolgozása nyilvánvalóan ennek a regedivatnak a sodrában keletkezett. Toldyja nemzeti hős, legyőzi az idegent, tettével ugyanakkor szerelemre gyullasztja a bátyja halálát sirató leányka szívét, s vigasztalni képes a fiait veszített anyát, aki a viszonzott szerelem révén a cseh vitézen méltó bosszút állt hőst fogadhatja elhunyt gyermekei helyébe. Az Aurora szerkesztőjének azt a megjegyzését, hogy “Toldyt jövő évre hagyom, minthogy ezenre több illyetén tárgyak küldettek be, s azoknak felvételét ígértem", a kritikai kiadás jegyzeteiben megfogalmazott állásponttal szemben talán nem is annyira udvarias bírálatként, mint inkább a népszerűvé vált műfaj terén mutatkozó túltermelés kifejeződéseként kellene értelmezni.

Vörösmarty nem csupán a témaválasztás, hanem a kidolgozás során is igazodott a rege esetében szokásos eljáráshoz. “A népi s nemzeti költészet, melynek előadási modora általában tárgylagos, képleges, leíró, foglalja magában a későbben kifejlő művészeti költészet tárgylagos nemének, a történeti vagy elbeszélő költészetnek csíráját" - fogalmazott Greguss könyvének imént idézett fejezetében (102). Megállapítása a következő, A költői előadás modora című részben válik érthetőbbé, ahol kiderül, hogy a leírást olyan öszvér, a költészet kiskorú állapotával magyarázható formának tartja, amelytől gyorsan megtörténik az elmozdulás a narrativitás felé: “A leíró költészet a tárgylagos művészet határain belül kontárkodik, tökéletlenebb a legnyomorultabb festvénynél. A történeti, egymás után következő összefüggés fonalát az értelem könnyebben tarthatja: a költő ennél fogva csak úgy tüntethet fel képzelmünknek valamely leirandó tárgyat, ha azt eseményekkel tölti ki, élénkíti és hozza kapcsolatba, azaz: ha nem leíró, de elbeszélő modort követ. Így a leíró költészet önkényt elbeszélővé válik." (107.) Az elbeszélő költészet általános jellemzése során pedig néhány oldallal később annak nyugalmas, kiegyensúlyozott menetéről, a különböző események egyenlő és részrehajlatlan bőségű előadásáról, a költő személyének háttérben maradásáról, tárgyilagosságról beszél. A hangsúly nem a személyek jellemére, hanem sorsára esik, ezáltal válik lehetővé “mind egészen rossz, mind egészen jó embereket előállítani." A tettek és a jellemek természetesen nem mondhatnak ellent egymásnak, de általános szabály, hogy nem a jellemek kedvéért adatnak elő az események, hanem az események előadhatósága kedvéért “bírnak a személyek ilyen vagy olyan jellemmel." (112-113.)

Vörösmarty költeményében egy hosszabb és egy rövidebb leíró rész szakítja meg a történetet, mely egyébként sietség nélkül, egyenletes tempóban bontakozik ki, nincsenek benne törések vagy vágások. Nem teszi szaggatottá a leírások beiktatása sem, ezek ugyanis kerekre zárulnak, a történet pedig pontosan ott folytatódik, ahol előtte abbamaradt.

Az első leírás (9-14. sor) Toldyt, a második (47-52. sor) a cseh vitézt mutatja be. Mindkét bemutatást a megelőző események utolsó mozzanatai vezetik be, melyek megismétlődnek a leíró rész után is; a kerekre zárulást ez biztosítja. Toldy ábrázolását a hős színre lépése előzi meg:

’S íme nagy villogva, és zörögve
Toldy jő feléjök biztosan,
Toldy, a’ kit ösmer napkelettől
Minden élő, ’s retteg nyúgatig.
E bevezető után szemünk elé tárul öltözéke és fegyverzete, megtudjuk, hogy felsőtestén nem visel páncélt, erős karjai óvják a csapások elől, vasbuzogányt forgat, oldalán hatalmas kard, vállán kacagány, fején sisak. Majd a leírás összefoglalása következik, mely egyben felveszi az elbeszélés elejtett fonalát is. Megint a közeledő Toldyt látjuk: Így jön ékes arczczal, fegyverében
Zordonan szép, mint had’ istene.
A cseh vitéz leírásánál a történet megszakításának és folytatásának technikája ugyanez. Toldy leendő ellenfele keresésére indul, és Megtalálja őtet a’ ligetben
Elterűlten egy vén tölgy alatt.
A cseh pihen; tollas sisakja és kardja mellette hever, testét (szemben Toldyéval) páncél fedi, s kap néhány negatív jelzőt is: a “zordonnan szép" magyarral szemben az ő teste durva, haja borzas, szeme vad. Majd megismétlődik a rátalálás momentuma, s ezzel egyben folytatódik az elbeszélés: Így találja őtet Toldy, és szól:
“Föl! föl álmaidból, nyúgovó!
Majd ha megdönt kardom, álmadozhatsz
’S halva csúf porodban nyughatol."
A leíró részek jellegzetessége tehát, hogy nem a tájat ábrázolják, hanem a szereplőket. Az eseményeket körülvevő táj csak utalásszerűen, egy-egy szó erejéig kap helyet a költeményben: kezdetén a sírdogáló anya és leánya “a’ mezőn" álldogálnak, a cseh bajnok “a’ ligetben" pihen, a párviadal szigeten zajlik, arról pedig, hogy a szigetet fák borítják, csak a leányka nézőpontjából értesülünk, aki a partról figyel, és - - - - - - - - kilátja
Néha fák alól a’ villogást
A költeménynek tehát nincsen tája, a bajvívó hősöknek viszont csak tájaik vannak, jellemük nincsen. Pontosabban fogalmazva jellemük csak a külsejükben fejeződik ki; ennek következtében fekete-fehér alakok, egyikük a Jó, másikuk a Rossz megtestesítője. Rajtuk kívül még két szereplője van a regének, anya és leánya, szenvedő, majd vigasztalódó, passzív hősök, a Jó küzdelme értük folyik.

A szereplők érzelmeinek változásáról egy pillanatig sem hagy bizonytalanságban az egyébként tökéletesen személytelen elbeszélő. Anya és leánya a vers elején sírnak, Toldy megjelenésekor

A’ leányka kezd vidúlni, ’s enyhűl
Özvegy anyja’ szívén a’ keserv.
A párviadalt figyelve a leányka fél, a győzedelmi jelekkel érkező Toldy láttán azonban - - aggodalma oszlik, mint az éji
Lengeteg köd nap’ derűltekor.
Majd szelíd-szerelmesen a hős ölébe simul, mire anyjának Kezd derűlni képén a’ komorság,
’S régi búját új öröm lepi.
Toldy már a vers elején, az oltalmat kérő leányka szemeiben az eget és földet látja megnyílani, a párviadalból szerelmes győzőként tér vissza, és - - - égő győzödelmi szemmel
Nézi esdeklőleg a’ leányt.
Ami pedig a cseh vitéz érzelmeit illeti, pontosan értesülünk arról a pillanatról, amikor magabiztossága megtörik: “vad szíve" akkor dobban meg a félelemtől, amikor Toldy visszarúgja a partra az egyik csónakot.

Vörösmarty tehát semmit sem hagy homályban, szövegétől idegen az elhallgatás, olvasóját egy pillanatig sem hagyja bizonytalanságban. A világosságot szolgálja a körbe futó, ugyanakkor kiindulópontjához szembeállítások során át visszajutó szerkezet. A körkörösség gyorsan felismerhető: a történet anya és leánya síró kettősével nyit, ezt követi Toldy érkezése, majd távozása és párbaja, végül pedig visszaérkezése anyához és leányához, akiket a vers végén immár a boldog jövő képzete fog körül. A kezdő- és a végpont tehát minden azonossága mellett szemben is áll egymással: a Jó győzedelmeskedett a Rossz felett, a vigasztalan kilátástalanság a vigasszal teli jövő ígéretévé változik.

A két pont közötti történet szintén szembeállítások sorára épül. Közöttük a legfeltűnőbb Toldy és a cseh bajnok már említett, egymást ellentétező leírása, melyet kiegészít szögesen különböző harcmodoruk bemutatása is. De egymást ellentételezi mindjárt a vers elején a két elesett vitéz felett reménytelenül búsuló nők hallgatag, mozdulatlan csoportja és a napkelettől napnyugatig ismert és rettegett dalia, Toldy zajos érkezése. Toldy megjelenése ugyanakkor a kesergő nőket reménnyel tölti el:

A’ leányka kezd vidúlni, ’s enyhűl
Özvegy anyja’ szívén a’ keserv.
E sorok ellenpontozzák első megjelenésük síró kettősét, segítséget kérő szavaik viszont az imént kemény hősként színre lépett Toldyból csalnak elő gyöngédséget: - - - gyengén törli arczaikról
A’ keservek’ néma csepjeit,
A jellemek ily módon gazdagodnak, de gazdagodásuk nem tévesztendő össze a jellemfejlődéssel. Az utóbbiról ugyanis szó sincsen; csupán a szereplők eleve meglévő tulajdonságai válnak ismertekké a cselekmény kibomlásának folyamán, mintegy annak szolgálatában, és készítik elő a boldog befejezést.

*

Csakugyan minden világos tehát, a mai olvasó számára talán túlságosan is az. De az éles fény, melyben élesek és egyértelműek az árnyak is, magából a műfajból következik. Ugyanez figyelhető meg annak a Veit Webernek a történeteiben, akinek Sagen der Vorzeit (1787) című munkája német nyelvterületen elindította a rege, majd az (ál)történeti kalandregény divatját, nálunk pedig alapvetően befolyásolta Kisfaludy Sándor rege-költészetének kialakulását. Annak az egyébként lényegbevágó kérdésnek a megválaszolása, hogy Weber prózában írt regéinek Magyarországon miért verses formájú recepciója támadt, most túlságosan is messze vezetne. Érdemesnek tűnik viszont számot vetni a műfaj népszerűségének okaival, melyet Veit Weber kapcsán rendre megtesznek a német irodalomtörténetek is. “Nem csupán Goethe »Götz von Berlichingen«-jét fogadta a publikum lelkesedéssel - fogalmaz Peter Nusser -, hanem Veit Weber »Regék az előidőkből« című munkáját is, mely az alázatoskodó, a mindennapok kényszerítő szabályainak kiszolgáltatott polgárt retrospektíve a nyers erőtől duzzadó, szabadságért síkra szálló lovagok világával szembesítette, ellenpéldaként és vágyott példaképként egyszerre." Lényegében ugyanezt fogalmazza meg Gert Ueding is, nem csupán Veit Weber, hanem általában a kor múltat idéző (vagy éppen távoli, fantázia alkotta jövőbe kalauzoló) kalandregény-irodalma kapcsán. Azt, hogy kalandregények sikerét a szürke hétköznapokba zárt polgárnak a hajdani féktelen és szabad élet iránti nosztalgikus vágyával magyarázni nem egyszerűen utólagos konstrukció, bizonyítják a kortárs Hegel 1820-29 között tartott berlini esztétikai előadásai. Ezek Ueding által ismertetett részletében a német filozófus a kortárs regények hőseiben fedezi fel a modern kor lovagjait, akik világmegváltó eszmék birtokában szállnak szembe az őket körülvevő világ prózai rendjével. “Ám ezek a harcok - mondja Hegel - a modern világban tanulóévek csupán, az egyén nevelődését jelentik a meglévő valóság iskolájában (...) Mert a tanulóévek vége az, hogy a szubjektum belefárad a dologba, vágyaival-véleményeivel egyetemben hozzáidomul a fennálló viszonyokhoz és ésszerűségükhöz, beilleszkedik a világ dolgainak láncolatába, és a világban megfelelő helyet teremt magának." Ueding kommentárjától most már némileg elszakadva azt mondhatjuk, hogy amíg a művészregény ilyen hétköznapokba szelídülő modern lovagokat mozgat, addig a triviális irodalom közönségként talál rá a művészregény hőseinek életük lovagkorán túljutott, valós mintáira.

A regék világában ugyanúgy, mint a kalandregényekében, legyen szó akár Veit Weber, akár Kisfaludy Sándor alkotásairól, élesen elválik egymástól a Jó és a Rossz. A világ átlátható, a rettenthetetlen hősök fáradozása pedig többnyire elnyeri méltó jutalmát, s erre az élményre I. Ferenc korának hazai nemese, ha más okból is, de minden bizonnyal éppoly nagyon vágyakozott, mint a német polgár. Ez az irodalom, fogalmaz Ueding, “éppúgy lehet a nemzeti sóvárgás és a lovagkor udvari világának tükre, amint magába szívhatja a szabadság anarchikus akarását vagy a polgári forradalom eszméit is." Vörösmarty munkájának fekete-fehér látásmódja, következetesen végigvitt kétpólusú szerkezete a magyar nemzeti múlt vágyott, nosztalgikus világát idézi. Olyan kort, amikor a Jót és a Rosszat még széles üres tér választotta el egymástól, a párbaj színtere, ahol természetesen a nemzeti erényeket megtestesítő Jó győzedelmeskedett. Amikor néhány évvel később újra feldolgozta a Toldi-témát, már egészen más szellemben járt el: nem a rege adta lehetőségeket aknázta ki magasabb szinten, hanem magával a műfajjal szakított.

1829: a rege lebontása

Az 1822-ben született Toldy Csepelben dikciója tárgyilagos, a hét évvel későbbi Toldié látomásos. E különbség már a kezdő sorok olvastán világossá válik:
 

Sírva áll az özvegy, sírva lánya, 
Egy szerelmes szép lány, a’ mezőn, 
Mély keservben két vitéz miatt kik 
A’ cseh bajnok által estek el.
Sík, puszta, kietlen az őszi határ; 
Vad meg nem üvölti, nem szállja madár; 
Csak ketten utaznak: egy ifju vitéz, 
A’ hír’ fia Toldi, ’s az éjszaki vész.
Az idézett sorokból mindjárt kitűnik a versforma különbözősége is: az első kidolgozás egyenletesen lepergő trocheusait jóval bonyolultabb és zaklatottabb, szimultán lüktetés váltotta fel. A vers egyrészt hatos és ötös ütempárokból álló, főmetszetes sorokból áll, melyeket párosrímek kötnek össze, ugyanakkor világosan felismerhető bennük az anapesztusok jelenléte is. Az ütemhangsúlyos verselés fő- és mellékmetszetei mindig az anapesztusokon belülre esnek, és megtörik azok egyenletes lefutását; az anapesztusok viszont felülírják az ütemhangsúlynak például Tinódi Lantos Sebestyén Az udvarbírákról és kulcsárokról című, szintén 6/5 osztású tizenegyesekből álló költeményéből ismert, monoton lüktetését: Lefüggesztött fővel leszegik nyakam,
Két szemem világa vagyon homályban
Az én író kezem reszket az pennán,
Fejem szédülögve nagy gondolkodván.
A párbeszédek versformája még érdekesebben alakul. A szereplők megszólalásai mindig hat sorosak, és az anapesztikus lejtés változatlanul felismerhető bennük. Közülük azonban az első három sor csak hat szótagos, és így mintha félbehagyná a megszokott sorformát, míg a következő kettő különálló hatossá és ötössé tördeli szét a tizenegyest, az utolsó pedig visszatér a megszokott 6/5-ös osztáshoz.

A zaklatott versforma választása teljes mértékben tudatosnak tűnik. Az imént idéztem már Toldy Ferencet, akinek regéhez szokott érzékei Vörösmarty munkájának olvastán azonnal jelezték az újat: “Az actio itt alá van rendelve a hősnek, az itt a hős festésének eszköze." A jellem összetettségét a szerkezet összetettsége hordozza, melynek legkisebb építőköve maga a verselés. A műben két, egymással ellentétes irányú mozgás figyelhető meg: amíg bizonyos mozzanatok sejtelmessége később eloszlik, addig a hős lelki életének bonyolultsága, önmagával való meghasonlottsága mind érzékelhetőbbé válik.

Vörösmarty maga a 126 soros elbeszélő költeményen belül nem különített el egységeket, csupán a vers végi zárlat kezdetét jelezte sorkihagyás nélküli bekezdéssel. A Toldy Csepelben törés nélküli, egyenletes ütemű lefutásával szemben e szöveg mégis legalább négy, világosan elkülöníthető részre osztható. Az egyes részek határán a folyamatos történetmondás megszakad (vagy éppen elkezdődik, mint az imént már idézett bevezető után), esetenként változik a helyszín is. Közöttük a kapcsolatot mégsem csupán Toldi személye biztosítja: az új egység mindig visszautal az előző(ek)re és (át)értelmezi azok bizonyos elemeit.

*

Míg a Toldy Csepelbent fogalmazó Vörösmarty a történések helyszíneit csak egy-egy szóval jelezte, addig az 1829-es változat első egysége (1-4. sor) teljes egészében tájleírás. Toldi látomásos alakja a kihalt, mozdulatlan táj mozgó eleme. Ifjú vitéz, tehát maga is halált oszt és a halál partjait járja. Ezt az asszociációt erősíti, hogy kísérője az éjszaki vész, mely szélvészből rövidült alakjával felerősítve kelti a pusztítás képzetét, noha a kontextus inkább az őszi (már lepusztított) pusztán végigsüvöltő északi szélre utal. Toldi mozgásának nincsenek sem térbeli, sem időbeli koordinátái: nem tudni, honnan jön, hová tart, mióta van úton, mekkora út vár még rá; utazik tehát, mozog a mozdulatlan tájban, de a történet még nem kezdődik el.

E pillanatra paradox módon addig kell várni, míg Toldi meg nem áll. A második egység (5-34. sor) az időkoordináta megteremtésével indul, mely nem csupán a megállást készíti elő, hanem az elsőre visszautalva határok közé szorítja az imént még időtlennek tűnő úton létet is:

Három nap utaznak, a’ harmadikon
- Nem volt bokor és halom a’ vad uton -
Jó Toldi a’ síkra nyugonni terűlt,
A’ vész tova búsan egy ormon elűlt.
Az időtlen mozgás megtörik, a látomásnak vége, helyébe a fáradt és pihenőhelyet kereső ember lép. Ugyanakkor új rejtély születik: miféle ormon találhat magának nyugvóhelyet az éjszaki vész, ha egyszer a tájon sem bokor, sem halom? E kérdés egészen a harmadik egység (35-78. sor) közepéig felfüggesztve marad, amikor Toldi megpillantja a “vad oromra", azaz növényektől még be nem nőtt, friss sírhalomra boruló leányt. S e ponton értelmeződnek át azok a mondatok is, amelyeket az éjszaki vész a második részben nyögelt: “Oh hagyd megölelnem
A’ sír’ nyugodalmát;
Hagyj itt elepednem,
Hol kém’ szeme nem lát;
Szent istenedért!
Oh hagyj könyüt ontanom ölt hivemért."
Majd így dörgött Toldi felé: “E’ kar’ diadalma
Tett téged enyémmé,
A’ sír’ birodalma
Ne vonjon örökké;
Holtakra ne vágyj,
Vár élve ’s örömre menyasszonyi ágy."
A második részben e szavak még az éjszaki vész könyörgéseként, illetve kétségbeesett követeléseként hatottak. Mintha Toldi ura és parancsolója lenne az éjszaki vésznek, mintha a vész inkább vágyna már a sír nyugalmára, mint e fegyverhordozói szolgálatra, mintha saját pusztító lényegének ellentmondva éppen ő akarná Toldit, ezt az örökké úton lévő, halált osztó, talán halottai emléke által is űzött fanatikus alakot visszavezetni az élethez. Szavai azonban céljukat tévesztik. Fölverik ugyan Toldit, de az - - - mint ha hevűlne haragja után,
Borzad hadi vállain a’ kaczagány.
A harmadik részből viszont kiderül, hogy a fergeteg voltaképpen a friss sírhalmon halottját sirató leányka és a győztes cseh lovag párbeszédét közvetítette Toldi fülébe. Ezt az egységet valóban éles határ választja el az előzőtől: új a színhely és újak a szereplők is. Ide érkezik meg Toldi, s az, hogy a két rész között az éjszaki szél már előbb kapcsolatot teremtett, hogy Toldi voltaképpen “hívásra" jött, csak lassan válik világossá. Szavai azonban, melyek egyértelműen a leánynak a cseh vitézhez intézett könyörgésére utalnak, már egészen egyértelművé teszik ezt: “Békével, o lányka,
Töltsd búban az éjet,
Vagy kelj vigalomra,
Ha kedves az élet.
Harcztól te ne félj,
Távol lesz az innen, ha istenem él."
A negyedik részt (79-116. sor) idő- és térbeli vágás egyaránt elválasztja a harmadiktól. Kezdetén Toldi és a cseh vitéz sajkáikban a sziget felé eveznek. Amikor Toldi visszarúgja az egyik csónakot a partra, válik világossá ellenfele számára, hogy nem egyszerűen a győzelem a tét, hanem életre-halálra szóló párbajt fognak vívni, mégpedig Toldi akaratából. “Így összebeszélve halálos ügyön", a két harcos beljebb megy a szigeten. Körülöttük az estet az éjszakától elválasztó alkony csendje: És minden olly csendes, olly néma körűl;
Hold’ szép sugarának az alkony örűl
Nem zeng level ágon, az ág’ tetején,
Hab nem zajol a’ Duna’ sík tükörén;
A’ messze világ’ zaja míg ide száll,
Elhallgat a’ csend’ urodalmainál.
Tájleírás tehát megint, de most nem látomásos, mint a vers elején, hanem ihletetten békességes. A békés nyugalmat az élet kiontásának zajával megtörni bűn; a versnek e pontján a Jó nem válik el a Rossztól, a párbaj tere nem elválasztja, hanem bűntársakká teszi a küzdő feleket. “...Az életet ölni menők" mindketten, s harcuk nyomán “megdobban haraggal a’ föld", mely a jó húsz évvel később keletkezett Előszóban megőszül majd, - - - - - - - - - mint az isten,
Ki megteremtvén a’ világot, embert,
E’ félig istent, félig állatot,
Elborzadott a’ zordon mű felett
És bánatában ősz lett és öreg.
Lukácsy Sándor valamikor 1978 táján, a Magyar Tallózó sorozat meg nem jelent, Vörösmartyról szóló antológiája számára több tíz sornyi hibátlan hexametert állított össze a Zalán futása csatajeleneteinek egymást soha nem ismétlő halálnemeiből, halál-ábrázolásaiból. Vörösmarty e munkájában mintha még élvezte volna a hajdanvolt nemzeti hőskor harci erényeiben való véres dúskálást. A Toldi a regeszerkezettel együtt a harci erényekkel való leszámolást is megkezdi; belőle már tisztán kihallható az érett Vörösmartyra jellemző humánum, békevágy s az emberfaj sárkányfog-vetemény voltának felismerése.

Az elbeszélő költemény utolsó egysége (117-126. sora) visszatér a kezdő képhez, az őszi pusztán magányos útját járó Toldi ábrázolásához. Keret alakul ki tehát, de a záró rész (Vörösmartyra egyébként igen jellemző módon, mint például a Szózatban is) több ponton el-, majd továbbmozdul a költemény elejéhez képest. A felütés (“Még sokszor, ha vész van, az ősz tereken / A’ hír’ fia Toldi borongva megyen") a mű első négy sorának elemeire épül, de azok másképpen rendeződnek el, új elemekkel egészülnek ki, s így jelentésük is módosul. Az utazás időtlensége időtlen ismétlődéssé alakul, a vész (fergeteg jelentését és kísérő/fegyverhordozó voltát veszítve) az ismétlődő útra kelések okává válik, az ősz terek pedig visszaidézik a pusztának a vers elejéről ismert sivár képét, s egyben értelmezik is azt: a vész pusztítása nyomán lett kihalttá a táj, tűntek el belőle még a vadak és a madarak is. Toldi változatlanul a hír fia, de amíg lelkiállapotáról a költemény eleje semmit sem árult el, addig itt “borongva megyen". E jelző többféle asszociációt kelthet: borongása következhet magányos utazásából a kietlen pusztán, de az előző résznek az élet kioltását elítélő soraira visszautalva jele lehet annak is, hogy a feladat, amelynek jegyében újra és újra útra kel, az ellenfél felett aratott véres diadal saját maga számára sem jelent egyértelmű örömöt.

A költemény első négy sorára való visszautalás után a befejező rész a keret által közrefogott történet szálát veszi fel újra. Boldog végkifejletről, mint a Toldy Csepelben esetén, szó sincsen. A hajdani frissen hantolt sír ugyan immár nem rideg, azaz kopár, de virág helyett fű növi be csupán. Nincsen gondozója, alatta “Hívével a lányka temetve vagyon." Megismétlődik a pihenés motívuma is: az a Toldi, aki annak idején nem lelt egy picinyke dombot sem a puszta síkon, ahová lehajthatta volna a fejét, most pihenni a sírhantra

- - - - - - - - - hajol,
Itt álmodik a’ csata’ napjairól.
’S míg lelke a’ vad sivatagnak örűl,
Fel-felriad álmai’ szörnyeitűl.
A vers állandóan visszautaló, a korábbiakat átértelmező szerkezete az utolsó két sorral teljesedik ki. Amit a “borongva" jelző még csak sejtetett az imént, az most egyértelművé válik: nem csupán a föld dobban haragosan az életet ölők lába alatt, hanem magának Toldinak a lelkében is kettős érzelmek dúlnak. Él benne a pusztítás vágya: lelke a vad sivatagnak örül. A sivár táj itt közvetlenül a csata napjaival áll kapcsolatban, de a sivatag szó motivikusan visszautal a legyőzött ellenfélre is, akinek rettenetet követő vad haragját a sivatag éjéhez hasonlította a harmadik részben. Vész járta, sivataggá lett puszta időtlenül ismétlődő utazásainak színhelye is. De amiről álmodik (a szó vágyakozik értelmében), az meg is zavarja álmait, s fel-felriadásai a megelőző részre utalnak vissza, ahol a természet békéjét az élet kioltásának zaja verte fel. Most válik világossá, hogy a második egységben Vörösmarty miért csapta be olvasóját, miért építette fel úgy a költeményt, mintha a vész nem csupán közvetítette volna a leány és a cseh vitéz párbeszédét, hanem saját maga szólalt volna meg. Pontosabban fogalmazva arra derül fény itt, hogy becsapásról szó sincsen: a költemény végpontjáról visszatekintve tisztán látszik ugyanis, hogy az a fanatizmus, amelyet a fergeteg szavai a magyar vitéz szemére hánytak (fáradhatatlanabbul űzi magát az éjszaki vésznél, az élet örömei semmit sem jelentenek számára), valóban jellemző Toldira. A vers utolsó soraiból ugyanakkor az is kiderül, hogy az igazság e fanatikus lovagja végzetesen foglya önmagának: örök úton-létre ítélt, harc után sóvárgó és harci tetteitől visszaborzadó, önmagával megbékülni sohasem képes, tépett lelkű alak.

Az örök zsidó, még lovagi páncélba öltözötten?

A drámaíró Vörösmarty később sokat küszködött e témával anélkül, hogy töredékeknél többre jutott volna; a regeszerkezet lebontása közben viszont szinte észrevétlenül jutott el a befejezett műalkotáshoz.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret