stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   SZABADOS GYÖRGY

A KRÓNIKÁKTÓL A GESTÁIG
Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a 15-18. században

Árpád fejedelem és a magyarok bejövetelének képét a Névtelen Jegyző írta történelmi köztudatunkba. A diadalmas országvívás és a szeri gyűlés a megszakítatlan magyar ittlét nyitányaként általa ismeretes. Századok hosszú során keresztül ez nem így volt. A kezdetek hagyománya olyannyira eltért a részletek hangsúlyozásában, hogy a honfoglalásnak végső soron kettős hazai változata maradt reánk. Az egyiket a magyar középkort átfogó krónikás történetírás folyamatosan tartotta életben, névtelen és neves szerzők és szerkesztők által, míg a másikat egyedül Anonymus Gesta Hungaroruma vallotta. Ez utóbbi az 1700-as évek közepéig titkon lappangott, de amikor napvilágra jutott, fél évszázad leforgása alatt alapjaiban formálta át az előidőkről megfogalmazott vélekedéseket. Ám addig kizárólag a külhoni forrásokkal fokozatosan kiegészülő krónikairodalomra kellett hagyatkozni.

1488 folyamán a Chronica Hungarorum, Thuróczy János ítélőmester alkotása közel egy időben hagyta el Brünn és Augsburg nyomdáját. Figyelemre méltó tény, hogy az új eljárással az újonnan írott nemzeti históriát mindjárt kettős kiadásban és szépmíves kiállításban bocsátották közre; ez mindenképpen a mű korabeli értékére vall. A nyomtatással ugyanis nem csupán elődei sorsát kerülte el A magyarok krónikája, amelyek kéziratos kódexekben eltemetve várták a feltámadást, hanem a közülük egyedüliként Hess András sajtója alá jutott Budai Krónika (1473) - ez szintén a Chronica Hungarorum címet viseli - épp Thuróczy János bővebb összefoglalása által vált hamar elavulttá. Az 1488-ban kiadott könyv legnagyobb jelentősége mégis abban rejlik, hogy ez lett újkori történelmi műveltségünk bibliájává.

Jelkép értékű, hogy a legteljesebb középkori históriánkon nyugodott az elkövetkező nemzedékek tudása, hiszen a Thuróczy-krónika maga is több évszázadon keresztül folytatott építkezés eredménye. Az alapokat még a 11. századi Ősgesta szerzője rakta le, erre emeltek egymásra omló falakat a Kálmán-ág és az Álmos-ág királyainak kegyét kereső klerikusok. Első, névről bizonyosan ismert szerzőnk Kézai Simon, akitől a legkorábbi önálló formában fennmaradt összegzés származik. IV. (Kun) László (1272-1290) hű papja a királyának kedves hun történet megalkotásával és beillesztésével az előidőket újra az érdeklődés homlokterébe állította. Jóllehet a Kézai-féle Gesta Hungarorum elkészülte (1282 körül) és kiadása (1782) között félezer esztendő telt el, az Anjou-kori kéziratos krónikairodalom nagy becsben tartotta: a hun-magyar kettős honfoglalás szerkezetének érintetlenül hagyásában a 13. századi íróelőd tekintélye ismerszik meg. Minthogy Thuróczy elmondása szerint Károly (1301-1342) és Lajos (1342-1382) király korabeli munkákból dolgozott, ezért az írói szándékok összehasonlításául a 14. századi krónikaszerkesztmény állítandó, amelynek bővebb változatát, a Képes Krónika elveszett ősét 1358 májusában kezdte pergamenre vetni Kálti Márk.

A krónikás hagyomány Kézai óta nyomon követhető alaptétele a hunok, azaz a magyarok Szkítiából való kétszeri kijövetele, vezéreszméje a folytonosság volt, amelynek zálogát a hun és a magyar uralkodók Noétól való származása jelentette. A Szkítia leírásával kezdődő előadás egybefüggő történetet tartalmaz, csakhogy ennek ellentmond az a törésvonal, amely a Hun Birodalom bukása és a magyarok visszaérkezte között több évszázadon keresztül húzódik. Ezt ellensúlyozandó a két nép közti folytonosságra valló jegyek elrendezése az összetartozás érzetét erősíti, mint például a székelyek külön hun hagyománya is. Nem véletlen, de nagyon is célzatos az uralkodói családfa beültetése a második bejövetelt előadó 26. fejezetbe: ott ugyanis a Noétól Álmosig - majd Álmostól Taksonyig - vezetett leszármazás az események tárgyalása előtt visszatekintőleg foglal helyet; ezáltal a biblikus ősidőkben gyökerező múlt a másodszori országvívás jelenébe vezet. Ezt Kálti Márk a 677. évben jelöli meg, olyannyira hangsúlyosan, hogy egy fejezeten belül két ízben is szerepel a dátum. Igaz, a szerző a valódinál sokkal korábbra keltezte a magyarok hódítását, ám ez az időpont annál közelebb esik a hun foglaláshoz: a törésvonal így jó két évszázadot vékonyodott.

A második bejövetelt egy pogány monda, a “sólyomforma" madár képét öltő isteni jelenés vezeti be, csakhogy ez sem Árpádhoz, hanem atyjához, Álmoshoz fűződik, az ő születésének csodás előzményeit meséli el. Az Álmost övező mitikus tisztelet, amely e rövidre fogott előadásból kiérzik, nem jutott ki a fiának: Árpád megjelenítése a honvisszafoglaló hadvezér alakjában ki is merült, aki származásával, gazdagságával és hatalmával mint az első kapitány emelkedik ki hat társa, Szabolcs, Gyula, Kündü, Lél, Vérbulcsú és Örs közül. A 14. századi krónikaszerkesztmény 28. fejezete ugyan megemlékezik Álmos erőszakos haláláról is, ám a fejedelem megöletését indokló “nem mehetett be ugyanis Pannóniába" ítélet végzetszerű fogalmazása a természetfeletti árnyalatot éppen hogy nem halványítja, de tömörségével még hatásosabbá teszi. A krónikás emlékezet Erdélyen keresztül vezeti be a magyarokat, onnan érkeznek a Dunához, ott Szvatopluktól veszik meg fehér lovon, féken és nyergen az országot: mindez egyedül a 28. fejezet fő - de még így is elnagyolt vonásokkal vázolt - témája. A folytonossággondolat két hirtelen villanással tűnik fel, ám ez a két rövid utalás szervetlenül, ráadásul egymástól eltérő tanulsággal áll a történetmondás sodrában: az egyik Árpád fejedelem országfoglalását az örökjoggal magyarázza, a másik szerint az “Úr adta vissza a magyaroknak Pannóniát". Az előidők 14. századra rögzült arányai feltűnően egyenlőtlenek. Amíg a hunok és Attila király (434-453) cselekedeteit tizennyolc fejezet tárgyalja (7-24), addig Árpád csak hármat kap (26-28), és ez utóbbiak hivatottak még az eseménymenetet is előadni, mivel a többi kapitányról emlékező sorok (29-34. fejezet) kizárólag megtelepedésükre és a tőlük származó nemzetségek említésére szorítkoznak.

A hangsúlyeltolódást Thuróczy tovább növelte a hun idő javára. Már műve előszavában célul tűzte ki Attila méltatlanul elmaradt dicsőítését, sőt későbbi íróinkkal ő ismertette meg az elhíresült “Isten ostora"-jellemzést (17-18. fejezet), mert hiába előzte meg Anonymus, Kézai Simon és Kálti Márk a jogtudó historikust a “flagellum Dei"-kitétel meghonosításában, ha újításuk a külvilág számára sokáig elzárva maradt. Thuróczy elődeit messze felülmúló igyekezettel fáradozott a hun király megkedveltetésén. Jól látható írói törekvése, amellyel Attilát győzedelmes uralkodója, az attilai képességekkel rendelkező Hunyadi Mátyás király (1458-1490) előképéül állította: ezzel szinte megelevenítette a világ pörölyét. Attila és Mátyás egy évezreden átívelő párhuzama további magyarázat arra, hogy Thuróczy miért elégedett meg a közbülső események, így a második honfoglalás fejezeteinek puszta, majdnem szó szerinti átvételével. Egyetlen lényeges mozzanat a visszatérés ideje, amelyben a Chronica Hungarorum szerzője mindkét megnevezett forrásától eltér. Sem a Képes Krónika családja által képviselt 677-et, sem a Budai Krónika és a vele rokon kódexek megközelítőleg pontos 888-át nem fogadta el, hanem új dátumot vezetett be: az Úr megtestesülésétől számított 744. esztendőt. A magyarok krónikája ezzel gyorsan és alapjaiban írta át az árpádi bejövetel időrendjét: a 16-17. századi szerzők közül csak kevesen ismerték és fogadták el a két korábbi változatot. A kétszáz éven át vezető tévút nyomvonala még a magyar középkor végén kezdett el szélesedni. Thuróczy János két, Itáliából érkezett kortársa, Petrus Ransanus és Antonius Bonfini - eltérő műveltségük ellenére - ezen az ösvényen találkozott.

Ransanus rövid magyar históriája először 1558-ban jelent meg a kiadói munkásságával is elévülhetetlen érdemeket szerző tudós magyar humanista, Zsámboky (Sambucus) János gondozásában. Az Epitome rerum Ungaricarum a felismerhetetlenségig átírta az országvívás eseménymenetét, amelyből az évszámot leszámítva semmi sem emlékeztet Thuróczy krónikájára. Ransanus szerint 744-ben a szarmaták jöttek ki szülőföldjükről, miután egy Hungar nevű vezér élükre állt. A valóságtól messzire elrugaszkodó fejezet nem tudott a honi közgondolkodásban meggyökeresedni, ennélfogva nem lelt kiteljesítőre egy igen figyelemreméltó megjegyzése sem, amellyel Taksonyt Árpád nemzetségéből származtatta. Petrus Ransanus első magyarországi szerzőként választotta az uralkodóház névadó őséül Árpádot, ám újításának a korabeli forrásismereteket tekintve akkor sem lett volna hatása, ha a hazai hagyományban elfoglalt jelentőségét, a magyarok másodszori bevezetését meghagyta volna Árpád érdeméül. Ezzel szemben épp ő volt az, aki Álmos és Árpád alakját - a honfoglalás eseményeitől elszigetelten - a puszta leszármazásig csupaszítva állította olvasója elé. Csak annyira méltatta őket, hogy nagy királyok ősei lettek. Érdekes ellentmondása korabeli történetírásunknak: az a szerző állítja a legtiszteletreméltóbb helyre Árpádot, aki a legkevésbé ismeri el tetteit; mindebből Ransanus eljárásának esetlegessége világlik ki.

Zsámboky János az Epitome megjelentetése után tíz évvel állt elő az első teljes Bonfini-kiadással. Igaz, a Rerum Ungaricarum Decades jelentősége az előző munkáéhoz hasonlóan nem a korai históriát taglaló részekben rejlik, ám a Ransanus-műnél jóval nagyobb hatású utóélet eredője, Antonius Bonfini alaposabb felkészültsége itt is megmutatkozik. Először az ő Tizedeiben található meg a pannóniai avarok históriája. Ennek beemelése a több évszázad alatt rögzült magyar krónikás hagyomány legfontosabb jellemvonásának, az előidők két részre tagolásának mondhatott volna ellent, ám az avarok ittlétét megörökítő előadás nem nőtte ki magát közbülső, harmadik fejezetté. Mindez a mégoly művelt Bonfini tudásának hiányaira vall. Hiába gazdagította ugyanis a tudást azzal, hogy hazánkban addig ismeretlen 10. századi írókhoz fordult, s közülük Liutprandot meg is nevezte, az időrendet nem tudta a nyugati források és a Chronica Hungarorum ellentmondásából kiszabadítani. Így állt elő az a furcsa végeredmény, amely a 744. esztendő tekintélyétől vezérelve a magyarok visszatértét harminckét évvel az itáliai longobárd uralom megdőlte elé helyezi; nála Árpád fejedelem korábbi történelmi személy, mint Nagy Károly frank uralkodó (768-814, 800-tól császár). A honfoglalás éve legfőbb tanújele annak, hogy Bonfini Thuróczy Chronica Hungarorumát tartotta egyetlen mérvadó magyar forrásának: a Budai Krónika mellőzésével ugyanis igen kedvező lehetőséget hagyott kihasználatlanul. Ez abban állt, hogy a két krónikacsalád közül annak a képviselője jutott el 1473-ban Hess András nyomdájába, amelyikben az eredeti évszám, 888 maradt fenn. Bonfini másutt sokkal nagyobb kritikai eréllyel járt el. A bibliai ősök sorait rendezvén Thuróczy - Kálti Márk ellenében vallott - kámita hagyományát ő sem fogadta el, hanem visszatért a jáfetita eredeztetéshez. Mivel az itáliai író nem jeleskedett a magyarországi kéziratos krónikairodalom ismeretében, feltehetjük, hogy e kétféle vélekedést is egyedül Thuróczynál olvasta. Hanem ezt az ellentmondást példátlan módon oldotta fel: Kámot nemes egyszerűséggel megtette Jáfet fiának, s alkotta meg a Noé, Jáfet, Kám, Kus, Nimród leszármazásrendet. Bonfini ezzel átírta az Ótestamentum elejét! Különösen érdemes erre utalnunk, mivel másutt más mitológia szereplőivel találkozunk. Kevéssel alább Árpád fejedelem Marshoz és Herkuleshez fordul égi segítségért. Bonfini hatásának tudható be, hogy a humanizmus megidézte antik elemek a valótlanság dacára a 18. századig kísértettek (főleg az irodalomban), bár tudósi tekintélyének köszönhető az is, hogy a szarmaták és a magyarok Ransanustól megfogalmazott azonosítása hamar kikopott historiográfiánkból.

Az 1568-ban napvilágot látott Zsámboky János-kiadvány jelentősége nem merül ki a Decades közrebocsátásában. A Bonfini-műhöz csatolt terjedelmes Appendix egyik darabja, a Chronologia Pannoniae elé Joannes Herold írt rövid szerzői ajánlást. Pannónia kortanában öltött testet először Bonfini őstörténeti nézeteinek továbbgondolása. A hunok és a magyarok közé 567. évi bejövetelükkel ékelődő avarok végre elkülönülten foglaltak helyet; 744 immár kimondottan a harmadik hun beözönlés dátumává lett, amelynek vezérlő fejedelmeként az író Álmost tüntette fel. De a Chronologia Pannoniae meglepetései nem itt végződnek. Az Álmos (!) után (!) következő frank uralom megdőltével a hunok 999-ben, Taksony és Géza idején (!) már negyedszerre (!) uralkodnak Pannónia felett. A 744. esztendőtől kijelölt csapáson Joannes Herold botlott legnagyobbat. Kronológiája ilyenformán nem válhatott a hun-avar-magyar tanítás közvetlen előzményévé. A háromosztatú előidő tételét nagyobb forrásalapozással majd a 17-18. századi magyar történettudomány felkészültebb írói dolgozzák ki.

Az Appendix - érdekes módon - Pannónia kortanán kívül még egy időrendet tartalmaz; sőt a Baksay Ábrahámtól származó Chronologia de regibus Hungaricis tartósabban függeszkedett a Tizedeken, ugyanis még egy 1744-ből származó Bonfini-kiadáshoz csatolva is megjelent. Herold és Baksay együttes időrendjében a kiforratlan műveltség kavarog. Már a Baksay-féle királykronológia alcíme is ellenkezik az előzővel, minthogy 744 kapcsán a magyarok második bejöveteléről beszél. A “Secundus ingressus Hunnorum in Pannoniam" a magyar középkor szemléletét tükrözi, de egy mozzanata még azok régiességén is túltesz: Krisztus születésének 744. és Attila halálának 301. éve előtt megjelöli a Világteremtés 4706. esztendejét is. Ezzel a világkrónikát idéző betoldással ki is merült Baksay Ábrahám újító kedve: a továbbiakban a hét kapitány vétetik számba, akik közül Árpád előkelő, Attiláig visszavezetett származásával tűnik ki. Végeredményben kilenc krónikafejezet tovább nem rövidíthető tartalma sűrűsödött e munka soraiban. A 16. század latin nyelvű történetírása Zsámboky körén kívül is mutatott fel kronológiákat. Siegler Mihály a Képes Krónika családja által képviselt 677. évben jelölte meg a hunok második kijövetelét, míg Gregoriancz Pál újszerűen 767-et írt. Siegler és Gregoriancz nagyjából egy időben alkotott, nem sokkal Zsámboky János Bonfini-kiadása előtt, ám e két szerző műve még majdnem kétszáz évig kiadatlanul pihent.

Bencédi Székely István műve csupán egy esztendőt várt a sajtó alá kerülésig: 1559-ben, Zsámboky János munkálkodása idején látott napvilágot. A Krónika ez világnak jeles dolgairól a régi szellem és a 16. századi törekvések sajátos vegyítéke: ízig-vérig középkorias műfajú könyve, a világkrónika a buzgó hitújító harcosságával értékelte át a történelmet a reformáció jegyében. (S e műfaj hiányzott a magyar középkorból!) Az első magyarul megszólaló história egyetemes történetet mondott. A könyv hun és magyar fejezetei a krónikás forrásokat kivonatolják. Jóllehet a tisztán kámita leszármazásrend közlése Thuróczy tekintélyéről tanúskodik, a visszatérés évszámában nem Mátyás király ítélőmesterét követte Székely. A két nemzet viselt dolgai között mélyülő időárok ismét négyszáz évesre tágult: “A Magyaroknak második bejövetelek Pannóniába Scitiából" újra a Budai Krónika 888. éve alatt szerepel. A nagyjából helyes dátum helyreállításához mégis erőtlennek bizonyult a könyv, pedig ez volt az az egyetlen mozzanat, amely messze kiemelte Székely Istvánt a 15-17. század időrendben tévelygő írói közül. A krónikafejezetek tömör magyarítását kevesebb körültekintéssel végezte. Így lett Álmos anyjából, Eunodbilia lányából “az Eleudnak felesége az Enodbilia asszony". A bencédi reformátornál még egy érdekesség található. A második kijövetel legfőbb indító okául Csaba végrendeletét említi, amely szerint Attila fia Damasek isten nevére megeskette népét: ha megsokasodnak, menjenek Pannónia földjére. Ez a pogány isten végképp nem ismeretes egyetlen hazai forrásból sem. Székely István leleménye mindenesetre oly nagy tekintélyre tett szert írásműve lapjain, hogy még az őseredeti turulmondát is a második helyre kárhoztatta a visszatérés magyarázatakor! A tudományos kritika még két évszázadot engedélyezett Damaseknek, aki azon nyomban meg is kezdte hódítását.

Heltai Gáspár, a szász gyökerű erdélyi nyomdász a legkorábbi magyar nyelvű magyar történet szerzőjeként előkelő helyet foglal el historiográfiánkban. Kolozsvári műhelye a 16. század egyik szellemi központja volt; a már elárvult nyomdából 1575-ben került ki utószülött műve, a Krónika az Magyaroknak dolgairól. Mindennél beszédesebb a cím vége, amelyben a forrásokra is utal: “Heltai Gáspár Meg irta Magyar nyelven és ez rendre hozta az Bonfinius Antalnak nagy könyvéből és egyéb Historiás könyvekből, nem kicsin munkával." Bonfini legfőbb, ámde nem egyedüli kútfeje volt Heltainak. Magyar krónikájának lapjain a 744-es évszám - valamint Mars és Herkules - mellett jól megfért Székely István Damasek istene és Enodbil asszonya is. A hazai história szakaszolása hasonlóképpen a középkori magyar hagyománytól ihletett Székelyt idézi. Heltai szintén “Az Magyaroknak második ki jövetelökről" szól: az avar fejezetnek semmi nyoma.

Thuróczy utáni történetírásunk első képviselői minden sajátosságuk ellenére sem tudták feledtetni azt, hogy valamennyien a középkor szellemi hagyatékától függnek. Bonfini volt az, aki a krónikairodalom feldolgozói közül leginkább kitűnt széles körű forrásismeretével, csakhogy az időrend útvesztőiben végül ő is eltévedt. A munkák sorát tekintve szembetűnő, hogy e szűkös irodalmi termés mennyire nem egységes. A változatosság írói szándékban és műveltségbeli különbözésben egyaránt jelen van. Ami mégis összefoglalja valamennyit, az egyszersmind a legfőbb tanulság: a Thuróczy János nevével jelképezhető krónikás hagyományt az újkor első évtizedeiben nem sikerült meghaladni.

A 17. század “két pogány közt" őrlődő Magyarországán tovább merevedett a középkori alapozottságú ismeretanyag: az újító kedv csak nyomokban mutatkozott, amúgy pedig maradt az ollózás. A mozzanatlan minőség a mennyiségre is bénítólag hatott. Az 1600-as évek első felében két nemes, Révay Péter és Gersei Pethő Gergely mutatott írói érdeklődést a régi magyar múlt iránt.

Révay Péter (1568-1622) a Szent Korona-kutatás megalapítójaként vált jelentékeny szerzőnkké. A De Monarchia et Sacra Corona Regni Hungariae centuriae septem bevezető fejezetében a hunok visszatéréséről is szól. A koronaőr történelemismerete mélyen gyökerezik a középkori hagyományban. Egyedülálló időrendi változtatása is archaikus gondolatainak szüleménye. A magyarok “a második kijövetelkor, hét kapitány alatt, száz évvel Attila halála után, Iustinianus idején Pannóniában szövetségre léptek, s a pannóniai hunok csatlakoztával Erdélyben hét várat építettek." Révay régisége választott forrásából fakad: az Attila halála utáni száz esztendő ugyanis kizárólag a Képes Krónika családjából ismeretes! A tudós koronaőr azonban nem elégedett meg a 26. krónikafejezet puszta átvételével, hanem kritikával hasznosította azt. Észrevette, hogy az Attila óta eltelt idő ellentmondásban áll a neki megfeleltetett 677-es dátummal, ezért az egyiket elvetette. Révay Péter az egyetlen írónk, aki a hun király halálát követő századik esztendőre helyezte a magyarok második kijövetelét, s ezen évszám értelmezéséhez I. Iustinianus bizánci császárt (527-565) nevezte meg. Az I. Lajos-korabeli kéziratos krónikairodalom ismerete mindenképp feltűnő és elismerésre méltó, hiszen ezzel is egyedül áll 17. századi szerzőink között. Páratlan eredménye, amellyel a két honfoglalás közötti törésvonalat a legvékonyabbá tette, sajátos tükörképe historiográfiánk korabeli állapotának: a valós dátumtól legmesszebb esett időponthoz Révayt világos, jobb sorsra érdemes kritikai érzéke vezette!

A második bejövetel Révay-féle datálása Árpádot is visszasodorta a 6. századba, ámde ott a magyar királyok ősatyjaként Attila emlékezetét szorította háttérbe. Az első keresztény térítő fejedelem eredetére utaló rövid megjegyzése tanúskodik erről: “Géza, aki a hét kapitány egyikétől, Árpádtól származott". Révay másutt is a Képes Krónika alapján ítélt: a Thuróczytól ismert kámita őshagyományt is Kálti Márk, illetve a Szentírás tanulmányozása után vetette el, s foglalt állást Jáfet mellett. A magyar uralkodóház biblikus eredeztetése ezután kikopott történeti irodalmunkból, bár halványult nyomai még az 1700-as években is mutatkoztak. Az utolsó 17. századi mű viszont, amelyben megtalálható az Ószövetségig vezetett családfa, nem önálló kutatói tevékenység szülötte, hanem a középkori alapozottságú történelemszemlélet összegző képviselője.

A Gersei Pethő Gergely (1570-1629) tollából való Rövid magyar krónika nem hozta az ismeretek megújhodását; az 1572-ig terjedő rész puszta kompiláció, méghozzá nem is túl gondosan készült. Másként nem magyarázható, hogy lakozhat együtt a Szentírás Marssal, Herkulessel és a pogány magyar istennel, aki itt Damases néven bukkant fel. A magyarok második bejövetele még érzékletesebben szemlélteti, miként vonultatott fel Pethő több évszázad íróitól egy-egy mutatványt. Először Thuróczy János mint a krónikák képviselője tűnik fel a hun-magyar kettősségben; a honfoglalás elsődleges indító okát a Székelytől eredt, de Heltainál is fellelhető Damasek nevére tett esküben jelöli meg; a 744. esztendőt Thuróczytól, Bonfinitól egyaránt vehette; a leszármazásrend egyértelműen ez utóbbira vall; végül Árpád megjelenítése mindezek ösztövér foglalata: “Vala pedig e’ hét Kapitány közzül egy Árpád nevű, ez a többinél gazdagabb és Nemesebb vala, ki az Atila nemzetéből való vala..." Pethő Gergelynek mindazonáltal van egy máig használatos újítása: a Rövid magyar krónika legfőbb jelentősége a magyar történelem korszakhatárainak kijelölésében áll. Igaz, műve 373-tól tart 1626-ig, hanem a közbülső határok megvonásakor nem választja el a két országvívást, mint elődei: “E Magyar krónikának elsö része, Melly magában foglallya, a’ Magyaroknak Elsö és Második Scitiából-való ki-jöveteleket Pannoniába, A’ Királyoknak egymás után-való következését, a’ Harmadik András Királyig, Kit Velenczei Andrásnak hinak. Ugymint kiben a’ régi Sz. Királyoknak magvok szakadott, és azoknak idejekben történt fö dolgokat." Az első határ nála így 1301, a második szakasz, a különféle idegen királyok kora 1526-ig tart, ezt a “bécsországiak" uralma követi.

A Rövid magyar krónika, az addigi legnagyobb magyar nyelvű teljes nemzeti história a katolikus olvasóközönség hosszú évtizedeken keresztül forgatott könyve lett; erről több későbbi, 18. századi kiadója gondoskodott, sőt két jezsuita, Spangár András és Kovács János még meg is toldotta. Fontos rámutatnunk arra, mily népszerű volt a horvátországi magyar nemes munkája a Jézus Társaság 17-18. századbeli művelődésében. Így érthető igazán, hogy a Magyar Királyság életének korszakolása miért ama szellemi körben kiteljesedve jutott - máig ható érvénnyel - a tudományba. Pethő Gergely utóélete ezen túlmenően érdekes párhuzamban áll Thuróczy Jánoséval: mindketten évszázadok termését gyűjtötték egybe, s tették közismertté.

Pethő Gergely - Heltaihoz hasonlóan - nem érhette meg könyve kinyomtatását. Műve először 1660-ban jelent meg. E bécsi kiadás gondozója nem kisebb személyiség volt, mint Zrínyi Miklós. A kor kiemelkedő alakjában egyesek a Rövid magyar krónika álnéven alkotó szerzőjét látták, csakhogy Zrínyi Miklós tartalmas életének alig 44 esztendejéből nem futotta a teljes nemzeti múlt írói összefoglalására. Gondolatai mégis legalább oly híven tükrözik historiográfiánk 17. század közepi állását, mint Pethő krónikája. Az 1656/57 telén papírra vetett Mátyás király életéről való elmélkedések annak tanúi, mint tartja fogva akár a legélesebb elmét is kora történeti műveltsége: “Sándor kevés esztendők alatt világi monarchává lett, Julius császár kicsiny ideig világbiró rómaiakat maga alá hajtá, Atila kevés esztendeig világ eggyik végéről a másikig győzedelmessen jára, sok nemzeteket elronta, magának s nemzetének Pannoniában királyságot építe, aki mai napig is vagyon. És noha Sándor ennél több dolgokat vive véghez... De Atilának fáradsága hasznosabb vala, mert amannak az ő győzedelmei, országlásai holta után mind füstben menének, ez maradandó és örökös királyságot csinála magyarnak, ha mi is úgy continuálnánk, mint a régi jó magyarok kezdték." Látható, az Elmélkedésekben oly messzire ment, ahová még a 17. század szunnyadó tudományossága sem mutatott. Zrínyi Attilája a magyar történelemnek egy olyan hatalmas kezdőalakja, akinek “alkotóelemeiből" a világverő hun király mellett a foglaló Árpád és az alapító Szent István bontakozik ki.

Bár az előrelépés igénye - és ezt legjobban Zrínyi Miklós életműve példázza - jelen volt a kor magyar gondolkodásában, történettudományunk megéledésére még sokáig kellett várni. A régi hazai források már elégtelennek bizonyultak az egyre nagyobb tudásszomj oltására; azt kielégíteni csak egyféleképpen lehetett: a külhoni feljegyzések felkutatásával és közzétételével. Az előidők újdonságként ható írott kútfői azonban az ismeretek gyarapodásán túl az egyes korszakok hangsúlyozottságát is átrendezték.

Nadányi János (1643-1707) Florus Hungaricusa (1663) a 17. századi összegzések közül minden tekintetben a közbülső helyen áll: forrásismeretében, következtetéseiben a fejlődés átmeneti állapotát tükrözi. Bizonytalan tudását leginkább a hun-avar-magyar szerkezet kezdetleges kidolgozottsága érzékelteti: amíg Baján kagán 568 körüli pannóniai hódítását a “hunok második, avar néven ismeretes beköltözése" címmel látta el, addig a 744-re datált foglalást a “magyarok második beérkezte" alatt tárgyalja. A fiatal író nem nagyon tudott mit kezdeni bővülő forráskörével, ám az tény, hogy több, külső kútfő beemelése Nadányi érdeme. A Bonfini óta nem idézett Liutprand mellé először itt sorakozik fel a Fuldai Évkönyv és Aventinus, de még a bizánci Georgios Kedrenos és Ioannes Zonaras adatai is fellelhetők. Mindezek mégis csupán egy-egy elszórt adalékot nyújtanak a régi magyar múlthoz; azok rendszerezését egy harminc évvel később alkotó és sokkal nagyobb hatású történetbúvár kísérelte meg elsőként.

Otrokocsi Fóris Ferenc (1648-1718), a 350 esztendeje született hitvalló református pap-tudós franekeri tartózkodása végén, 1693-ban jelentette meg a magyarok eredetéről írott könyvét. Az Origines Hungaricae, amely a 17. századbeli Nyugat-Európában kiadott nemzeti históriák sorát zárja, az addigi legjobb magyar őstörténet. A hun, avar és magyar fejezetekre osztott munka végre megszilárdult hármas alapon nyugszik, s a keretek bő forrásadatok gazdag tartalmával telítődtek. Újult ismeretei révén a szerző az 5-6. századi hun-türk törzsszövetségek neveit idézte fel, mint például Prokopiostól az utrigurokat és a kutrigurokat, illetve a korai avarok vár-hun megjelölését. E népek rokonsági rendszerbe foglalásával is nála találkozunk először: “a magyarok a régi unogurok utódai a hunok törzséből, azon felül az avarok vérrokonai is." “A magyaroknak nevezett hunok harmadszori Pannóniába jöveteléről" szólván pedig két évszázados kronológiai tévelygésnek vetett véget. A honfoglalás idejét 744-ről 888/889-re és a rá következő esztendőkre tolta. Csakhogy Thuróczy tanítását nem a Budai Krónika alapján bírálta felül, mint tette azt Székely István: az ismerős évszám mellett feltűnő új dátum egy eladdig ismeretlen külhoni író, Regino sugallatára kapott helyet. Otrokocsi Fóris Ferenc jó érzékkel mérte fel a prümi apát-krónikás munkájának jelentőségét: hosszas idézet és éber kritikai figyelem jutott a magyar hódítást megért, 906-ig alkotó egyházi író osztályrészéül. Hanem amennyire elfogadta időrendjét, olyannyira elvetette az általa megjelölt indokot: “Előhoztam már a történetírók tanúságait; az előbb említettek közül Regino prümi apátról (aki a sorban az első volt) megjegyzem, hogy amidőn a magyarok bejövetelének okát a besenyők (azaz dákok) támadásában jelöli meg, úgy abban, mint ahogy sok másban, erősen téved (hacsak nem a Donon túli másik részüket támadta meg egy másik türk avagy kazár hatalom); arról az elűzetésről ugyanis más régi históriák, mind görögök, mind latinok teljességgel hallgatnak." A magyarok eredete ezzel az egy mondatával a 9. századi történelmünk szempontjából legfontosabb két török népet hozta vissza a kései magyarok emlékezetébe! Otrokocsi Fóris Ferenc még egy szemléletes példáját mutatta a nemzet keletkezése iránti érdeklődésének, kitűnő tudósi érzékének: a magyarság kialakulását nem a hármas előidők végét jelentő honfoglalással zárta, hanem a rokon kultúrájú kunok 13. századi beköltöztével. Ennek előadásakor Rogerius, a tatárjárást megélt nagyváradi kanonok Siralmas énekére hagyatkozott a szerző, ily módon a Carmen miserabile első érdemi kiaknázójává is vált.

Az Origines Hungaricae által mérhető leginkább, hogy a túlerőre kapott külhoni kútfők mily nagy erővel rendezték át az előidők súlypontjait. Otrokocsi Fóris a Fuldai Évkönyvek, Regino, Liutprand, Aventinus, illetve Kedrenos és Zonaras adatait olvasván szinte teljesen hiábavalónak érezte a Chronica Hungarorumot forgatni: Thuróczy-kritikája a méltán bírált 744-es évszám cáfolatában ki is merült. A könyvében egyeduralkodó néptörténelmet csak az Aventinus munkájából kiolvasott Kusál király említése töri meg; ez viszont annál feltűnőbbé teszi a krónikás hagyománybeli fejedelmi személyek hiányát. Mégsem a források megbolydult egyensúlya volt az, ami históriájának korszakos újításait nem engedte átütő erejű tanítássá összpontosulni: éppen újításainak egyike zilálta össze A magyarok eredete - egyébként áttekinthető vázra aggatott - mondanivalóját. Otrokocsi Fóris Ferenc a nép gyökerein túlmenően a nyelv eredetét is kutatta, és ez utóbbit az Ótestamentum forrásvidékén vélte felfedezni. Csakhogy a magyar szavak héber és káld gyökeinek szentelt hosszabb értekezések az eseménymondást minduntalan kizökkentették kerékvágásából. Az áttekinthetetlenséget csak fokozták a nyelvtörténettől is tovacsapongó gondolatok, amint azt az “Isten" szó fejtése is példázza. “A név káldeus és szír eredetűnek mutatkozik, Esta, ti. tűz; ami a vele egyjelentésű héber Es-tőből származik." Ezután a perzsa-hun-türk tűzkultuszt a régiek szimbolikus gondolkodásával magyarázza: ők a Tűz képében annak örök forrását, a Napot, azon keresztül pedig Istent tisztelték. E figyelemre méltó meglátásában a kritikai vallástörténet csírázott, ám a kifejlésre Cornides Dániel felléptéig, a 18. század második feléig kellett várni. Mindebből kitetszik, hogy az egymásba gabalyodott tudományágakból, burjánzó gondolatokból csak nehezen bonthatók ki az Origines Hungaricae értékei. Szerencsére a szerző életpályája oly fordulatot vett, hogy műve nem kárhoztatott hosszú feledésre. Az egykor gályarabságot szenvedett református prédikátor 1694-ben katolikus hitre tért. Élete végén a jezsuita művelődés fellegvárában tanított és kutatott. A nagyszombati évek magyarázzák azt, hogy időtálló eredményei először itt bukkantak fel. Ez nem csupán kiemelkedő tárgyi tudására, de írói magatartására is érvényes: Otrokocsi Fórisnál mutatható ki legkorábban az a törekvés, amellyel az egyazon eseményről tudósító források szó szerinti idézetét kritikai megjegyzéseivel fűzi össze. Az új anyagkezelés, valamint a folyamatosan épülő-bővülő kútfőalap a következő század legjobb tudósai révén a nemzeti historiográfia páratlan ütemű fejlődését eredményezte. Az üdvös előmenetelt mindezeken felül a tudományszervezés is segítette.

Kishevenesi Hevenesi Gábor (1656-1715) 1694-95 táján közzétett felhívása, amellyel a magyar egyháztörténeti források összegyűjtésére buzdított, önmagát meghaladva a históriai tudomány minden ágát serkentő programnyilatkozattá nemesedett. Oly nagy szellemi energiák szabadultak ugyanis fel, amelyek hamar átszakították a felhívásban foglalt gátakat, így hatásuk általánossá vált, s ez a régmúlt kutatásában is hamar megmutatkozott. A hazai történetírás 18. századi megéledése - csakúgy, mint 11. századi megszületése - ekképp az egyházi férfiak érdeme. Az időközben több felekezetre bomlott magyar kereszténység a vallási belvillongások elültével ekkorra jutott el odáig, hogy az ellentétek a tudományosság nemes versengésévé szelídültek, amit tovább színesített a katolikus (elsősorban a piarista és a jezsuita) rendek egymás közti rivalizálása. Legszorgosabbnak és legeredményesebbnek a Jézus Társaság tagjai bizonyultak: a több évtizedes verseny az ő győzelmükkel zárult, de már az 1700-as évek elején is közülük kerültek ki a megéledő tudomány első képviselői.

A sort Földvári Mihály (1672-1746) nyitotta meg 1712-ben kiadott kis terjedelmű könyvével. A Quaestiones Historicae de rebus Hunnicis, Avaricis, et Hungaricis a hármas őstörténet tíz kérdésére jelölte ki a válaszadás irányait. Értekezései azonban többet árultak el szerzőjük múltszemléletéről, mint a régi időkről. Földvári gondolataiban a naprakész tudás együtt kavarog a középkori hagyománnyal: a hun-avar-magyar egyezés, a magyar-török-tatár rokonság új tételeitől visszatérve az utolsó fejezetben a biblikus-krónikás ősatyákat, Nemrod, Jáfet, Hunor, Magor alakját vette sorra. A Quaestiones Historicae jelentősége mégsem lebecsülendő: legfontosabb állásfoglalása, a hunok és az avarok, majd a hunok, hun-avarok (“Hunno-Avares") és a magyarok azonosságára adott igenlő felelete a 18. század első felének vezető gondolatává lett. Hasonlóképpen fontos a mű megjelenési ideje, ami arról tanúskodik, hogy Otrokocsi Fóris tanítása igen rövid időn belül bejutott a jezsuita szellemi műhely véráramába. A tételek kimunkálása azonban a nagynevű utódokra maradt.

Timon Sámuel (1675-1736) 1733-ban állt elő Imago antiquae Hungariae című összefoglalásával. A nagyszombati áldozópap-tanár e kései művében a régi Magyarország földjét, valamint hun, avar és magyar fejezetekre tagolt őstörténelmét mutatta be. Az Imago kereteit újult tartalommal töltötte ki, s magas színvonalon űzött anyagkezeléséből a hármas előidők históriája immár letisztult változatában bontakozott ki. Otrokocsi Fóris Ferenc legjobb hagyományait, a kútfőidézetek ütköztetését továbbfejlesztve, valamint a forráskört tágítva az Origines Hungaricaet meghaladó munkájával az immár hazaérkezett nemzeti történetírás első kritikai alkotását hívta életre. Timon legfőbb érdeme a nyugati kútfők kiaknázásában mutatkozik: a hazai krónika Árpád bejövetelét elregélő rövid fejezetei Regino, Liutprand, Theotmar, Aventinus, valamint a Fuldai Évkönyvek feljegyzéseivel részletesebb hadi tudósítássá bővültek. Mindemellett a Nadányi illetve Otrokocsi Fóris által megismertetett bizánci értesülésekre is figyelt. Ezt az eljárását jól tükrözi az avar továbbélés melletti érvelése. Aventinusnak az avarok kipusztulásáról vallott nézeteit a görög feljegyzések hallgatása, illetve a Fuldai Évkönyv alapján veti el, hangsúlyozván azt, hogy ez utóbbi “írója a magyarok bejövetelekor élt". Fontos észrevételeznünk a jezsuita tudós érvelésében az eseményekkel korosztályos emlékezések tiszteletét, hiszen ez a jelenkori történetkutatásunkat vezérlő elv hazai régiségére mutat rá. Timon Sámuel még abban is az Origines Hungaricae szerzőjét követi, hogy a vezérek személyes tettei helyett általános történelmet írt. Forrásadottságát tekintve ez érthető, hiszen szinte kizárólag nyugati feljegyzésekre támaszkodott, amelyek a harcias magyarok dúlásain keseregve meglehetős távolságtartással nyilatkoztak 9-10. századi eleinkről.

Az Imago magyar fejezetén uralkodó külhoni források elvonták Timon figyelmét attól, hogy a vélemények ütköztetésébe krónikás irodalmunkat is bevonja. Noha akkora mellőzöttség nem jutott Thuróczy osztályrészéül, mint amekkorát Otrokocsi Fóristól kellett elszenvednie, itt is feltűnő a kritika belterjessége, amely csak a nyugati kútfőket vette számba. Az általánosító szemlélet az egyes szereplőkben bosszulta meg magát. Timon bírálati figyelme ugyanis nem irányult a nyugati és a hazai címhasználat különbözőségére, így az Aventinustól idézett “Cussal rex" és a krónikás hagyományból jól ismert “Arpadus dux" méltóságának összehasonlítása is elmaradt. Az Imago szerzőjének amúgy sem volt szerencséje a magyar krónikával: a hét vezér nevének magyarázatakor Vérbulcsú nevét Verbőczre torzította. E munkájával mindenesetre korszakot indított. A magyar kijövetel időpontját immár kizárólag Reginóra hagyatkozva a 889. esztendőben jelölte meg, és ez az állásfoglalás tudósi tekintélyének következtében a következő nemzedékekre is kötelező érvénnyel hatott. Hatása jó emberöltővel később a jezsuita tudományosságot betetőző két írónál, Pray Györgynél és Katona Istvánnál mutatkozik meg kifejlett állapotában. Mindemellett Timon a Lajtán túli feljegyzések további kiaknázását kínálta. Az ismeretkört viszont már nem ő, hanem egy sokoldalú rendtársa bővítette tovább.

Kéri Borgia Ferenc (1702-1768) a 18. századi tudományos élet egyik legszínesebb alakja volt. A természettannal, csillagászattal is foglalkozó bölcseleti és teológiai doktor még nagyszombati rektorsága előtt állt elő Bizánc históriájának rövid foglalatával. Az 1738-tól folyamatosan közreadott Epitome Historiae Byzantinae harmadik, 1740-ben megjelent kötete a keleti császárság 829 és 975 közötti időszakát tekinti át. A bizánci történeti irodalom ez idő tájt teljesnek tudott termését első magyarként Kéri aratta le, ily módon az Epitome tárházát Leo Grammaticus, Kedrenos, Zonaras, Symeon Logotheta, Georgius Monachus, Theophanes Continuator, Arethas adatai gazdagították. Gyűjteménye legbecsesebb darabjának mégis VII. Konstantin császár (913-959) azon műve bizonyult, amelyet első kiadója a De administrando imperio (DAI) címmel látott el, s Kéri Borgia is így idézi, mit írt a “Bíborbanszületett Császár a Birodalom Kormányzásáról feljegyzettekben".

A jezsuita tudós rendjéhez méltó alapossággal látott neki az újonnan nyert adatok kiértékeléséhez: a görög kútfőkön túl a magyar és a nyugati krónikákra is tekintett. Lelkiismeretes forráselemzésének azonban gátat szabott választott témája, amelyet műve címében vállalt: Bizánc történelmének kivonata. Ám így is többet s alaposabbat nyújt a 9-10. századi magyarságról, mint az egy rövidségre törekvő egyetemes jellegű összefoglalástól elvárható lenne. Nemzeti érdeklődése az idegen tárgy kereteit minduntalan szétfeszítette, és ezáltal a magyar história kutatását több egyéni meglátásával gazdagította. Elsőként ismertetvén a DAI-ban fennmaradt Árpád-családfát elégedetten nyugtázta, hogy Zoltán és Taksony nem csak itt, de a hazai krónikákban is szerepel. Legfontosabb “kitérőjének" a honfoglalás közép-európai hátteréről írott vázlata mondható. Amíg Timon - aki “szemmel láthatólag nem ismerte a Bíborbanszületett feljegyzéseit" - Kedrenos alapján csak egyetlen hadtörténeti szeletet tálalt olvasója elé, addig Kéri teljes képet festett a kor összefüggő hadműveleteiről. A magyar-bolgár háborúkat Theophanes Continuatus és Ioannes Zonaras művei alapján adja elő a 890. évnél, de a harci krónikán túl a szövetségi rendszerek tárgyalásakor több forrásból merít. Érinti az Arnulf frank uralkodó (887-899, 896-tól császár) és Szvatopluk morva fejedelem (870-894) küzdelmében vállalt magyar részvételt - itt Aventinusra hagyatkozik -, és ezzel, tudniillik a hadak Pannóniába távoztával magyarázza immár Konstantin alapján a besenyőktől elszenvedett vereséget. A Bizáncra összpontosító szemlélet a honfoglalást így a keleti birodalom és a bolgárok közötti háborúskodás szűrőjén keresztül láttatta. Kéri Borgia Ferenc emlékezete méltatlanul halványult el, holott ő volt az első és azóta is egyedüli magyar, aki önálló munkájában megírta a Kelet-Római Császárság történelmét, s vált ezáltal a honi bizantinológia megalapítójává. A középgörög adatok legnagyobb hányadát az Epitome 230 éve halott írója közölte a hazai kutatásban.

Timon Sámuel és Kéri Borgia Ferenc együttes munkássága a régmúltra vonatkozó európai feljegyzések ismeretét kiegyenlítetté tette. A két jezsuita az Otrokocsi Fóris Ferencnél felötlő forráskritikai gyakorlatot is továbbfejlesztett szinten űzte. Mindezen erényeik mégsem tartósultak a “hálátlan utókor" emlékezetében. Az elfeledettség kiváltó oka a történetírást, de az egész nemzeti művelődést alapjaiban megrengető felfedezés volt, egy tudós evangélikus lelkész örök érdeme.

1744 karácsonya közelgett, amidőn Bél Mátyás (1684-1749) egy kis, 24 lap terjedelmű pergamenkódex sajtó alá rendezésével foglalkozott. Ekkorra már több évtizedes szerteágazó alkotói-forráskiadói tevékenység állt mögötte, amit sikeres tanári pályafutása is gazdagított. Nem meglepő tehát, hogy 1744. december 10-én egykori kedves tanítványához, a műveltségpártoló Radvánszky Lászlóhoz fordult e szavakkal: “Úgy vélem, érdemes beszámolnom Méltóságodnak az új, egy 1358-ból származó kéziratos kódexszel összevetett Thuróczy-kiadásról, amelyhez egy I. Béla idejéből, a Jegyzője által írott, ám mindezidáig senkitől sem látott, a hét vezérről szóló történetet csatolok a bécsi könyvtárból való pergamenről, amelyet az igen tudós bécsi társaságtól szereztem és ami elé barátaim megbízásából bevezetőt írok."

A levél historiográfiai értékét már a Bécsi Képes Krónika első említése is naggyá tette; felbecsülhetetlenné mégis a “VII. Ducum Historia" címmel illetett Gesta Hungarorum révén vált. Bél Mátyás tudósításában a kézirat napvilágra jutása előtti utolsó állomásra vetül fény. Az évszázadokon át bolyongó kis kódex 1610 és 1636 között érkezett a bécsi könytárba, ismeretlen szerzője ott kapta 1692-ben a mindennél találóbb Anonymus nevet, ám a szigorúan őrzött udvari könytár sötétjéből Bél Mátyás segítette napvilágra a hét vezér viselt dolgait megörökítő művet.

Anonymus históriája először Johann Georg Schwandtner forráskiadványában jelent meg 1746 folyamán. A Scriptores Rerum Hungaricarum a legnagyobb hatású magyar történeti tárrá lett: azzá tette első, csupán harmincnyolc oldalra rúgó tétele. Bél Mátyás latin nyelven írott bevezető tanulmányában a gyakorlott forrásközlő magabiztosságával mérte fel a gesta méltó helyét: “A gyűjtemény elejére Béla Király Névtelen Jegyzőjének Magyarország Hét Vezéréről való Magyar Históriája kívánkozik." Hanem ez a magabiztosság gyorsan elpárolgott az előszó soraiból, hogy azon nyomban helyére költözzék az azóta már több mint negyed évezredes bizonytalanság: “A Kódex szerzőjéről nem könnyű valamit is állítani, mivel mind a kor homályba vész, mind a név elfeledett, de még a társadalmi állás sem ismert." Bél volt tehát a megfogalmazója az Anonymus-kérdés két fő pontjának, a személy és az idő talányának - másfél év sem kellett hozzá, hogy a levelében említett I. Béla-kor (1060-1063) bizonyossága eltűnjék -, és ehhez hamar társult a hitelesség felett vívott tollharc.

A magyarok viselt dolgait taglaló nótárius titokzatos személye 1746, vagy inkább 1744 óta állja sikerrel a megfejtésére irányuló lankadatlan ostromot. A Legismeretlenebb Író, akinek a nevetlenség adott nevet, mindettől függetlenül elemi erővel formázta át az előidőkről vallott nézeteket, s tette kemény próbára az őstörténelmi gondolkodást. Az “Anonymus utáni" műveltség legnagyobb kérdésévé vált, hogy a Hét Vezér Históriája beilleszthető-e a hun-avar-magyar hármas osztatúság rendszerébe, avagy azon túlnőve maga alá temeti-e az alig félszáz éve megszilárdult szerkezetet. A választ Pray György és Katona István együtt szemlélt életműve adja meg, de a kiinduláshoz nélkülözhetetlen a Névtelen Jegyző sarkalatos “újításait" megidéznünk.

“Az elébb mondott [Bél Mátyás Pdictus-feloldása] mester, a jó emlékezetű, dicsőséges Béla király jegyzője" ugyancsak ismeretlen barátja, N. felkérésére írta meg “Magyarország királyainak és nemeseinek származását." A krónikairodalom és a Gesta Hungarorum pusztán az őshagyomány szerkezetének lecsupaszított elemeiben egyezik; a súlypontozás gyökeresen eltér. A Szkítiából történt kétszeri kijövetel, az ősként vállalt Attila pannóniai uralma Anonymusnál sem hiányzik, csakhogy az a visszatérés kényszerű előtörténetévé kicsinyedik, amelyen a “minek többet?" felkiáltással suhan keresztül a szerző. Művének tárgya az ország megvívása és ennek epikus igényű megörökítésével a 9. századi honfoglalásmondák legbővebb tárházába vezette az olvasót. Ezek közül a legismertebbeket, a hét fejedelmi személy vérszerződését és esküjét (5-6. fejezet), a szeri gyűlés emlékezetét (40. fejezet) is egyedül a Névtelen Mester hagyományozta reánk. A bő folyamú előadásában megelevenedett vezérek közül a két honfoglaló fejedelem, Álmos és Árpád emelkedik ki. Egyikük Attila helyébe lépvén majd a nemzeti história ősalakjává lesz.

Álmos vagy Árpád? Anonymus a gesta előbeszédében ígéri annak kifejtését, “mint született Álmos vezér és miért lett Álmos a neve Magyarország első fejedelmének, akitől a magyarok királyai veszik eredetüket". A Mester e szavaival már döntött is, hiszen kimondva-kimondatlanul az “Álmos-ház" fogalmát alkotta meg. Sőt a mű 3. fejezete, Emese csodás álma, a turulmadár kinyilatkoztatásának bővebb változatban fennmaradt mondája Álmost a magyar történelem (újra)kezdő alakjává magasztosította, és oly mitikus tisztelettel övezte, amit mindenki mástól, így Árpádtól is megtagadott. Az már a Pray György és Katona István nevével jelképezhető fordulat páratlan érdekessége lesz, hogy mégsem a Névtelen Jegyző-sugallta “Álmos-ház"-gondolat jutott diadalra.

A Hét Vezér Históriája által kiváltott óriási érdeklődésre jellemző, hogy 1747-ben kettős újrakiadásban hagyta el Kassa és Kolozsvár sajtóját, s 1772-ig még négy alkalommal jelent meg. Ugyanekkor, 1772-ben készült “A Régi Magyarország földrajzi térképe Béla király Névtelen Jegyzőjének Históriája alapján Hell Miksa által". A szélesebb olvasóközönség pedig 1790-től Lethenyei János magyarításában olvashatta a “Béla Királynak nevetlen Író Deákja" tollából fakadt gestát. A 18. század közepén eluralkodott szellemi éhség kiérzik már az “Anonymus utáni" első összefoglalásból is, csakhogy ennek nyomai ez idáig kívül estek a kutató figyelem látókörén.

A legjelentősebb piarista történettudós, Desericzky József Ince (1702-1763) a Julianus barát útjáról beszámoló Ricardus-jelentés első közreadójaként (1748) ismeretes, hatalmas műve azonban legalább oly fajsúlyos tanulságokat hordoz Anonymusszal kapcsolatosan is. A De Initiis ac Majoribus Hungarorum bevezetőjét 1746. február 1-jén vetette papírra, s a hozzá csatolt függelékben az idézett kútfők között említette “Béla Király Névtelen Jegyzőjének kéziratát, amely a Felséges Bécsi Könyvtárban őriztetik." Eszerint Desericzky József Ince még a kiadás előtt ismerte Anonymus kódexét. Íróink közül ő az egyetlen, aki ebbéli tájékozottságáról magyar históriájában adott számot, s anyagkezelését, valamint forrásfeltárói érzékenységét tekintve okkal feltételezhető, hogy Bél Mátyás szorgos munkálódása híján is lett volna 18. század közepi kiadója a Gesta Hungarorumnak. Hanem erről az elsőségről Desericzky lemaradt, így az Anonymus-ismeret bővülését már csak A magyarok eleiről és nagyjairól folyamatos megjelentetése közben követte nyomon: míg az első kötetben csupán a gesta fejezeteire utal, öt évvel később már a kiadásra is hivatkozik.

Desericzky József Ince monumentális vállalkozásában eladdig nem látott bőséggel adja elő a szkíták, hunok, avarok, magyarok történelmét, részletezve Attila király életét, kitérve a rovásírásra is. Hatalmas anyagismeretét és írói magatartását tekintve nem meglepő, ha a 9. századi magyar honfoglalás emlékkövét szinte elsodorja elbeszélésének hömpölygő árja. Rendkívüli felkészültsége elsősorban forrásainak bemutatására, azok terjedelmes idézetére ösztönözte, így az elemző tevékenység háttérbe szorult, s nem mindig a helyes eredményre vezetett, mint ahogy Álmost is tévesen azonosította az Aventinusnál előforduló Kusállal. Anonymusról nem sok mondanivalója akadt, Anonymustól viszont annál több. A Névtelen Jegyzőt hamar elkönyvelte I. Béla írójául, hogy aztán figyelmét forrásának szentelhesse. Árpád bejövetelét előadván oly hosszan követi szó szerint a Mester művét, hogy eljárását szemelvényes szövegkiadásnak sem túlzás tartani.

Mindazonáltal történeti kritikája jóval sikerültebb, alapjaiban véve máig helytálló következtetésekre is vezette. A Thuróczy 744-es dátuma ellen - természetesen Regino 889-ét tekintve - felszólamló Desericzky József Ince lehetetlennek tartotta, hogy Árpád bejövetelétől Szent István születéséig (nála 984 szerepel) 240 év telt el, holott kettejük között csak Zsolt, Taksony és Géza alkotja a családfa törzsét. Ennél is találóbb a krónika és a gesta kettős vezérnévsorának elemzése: “Úgy gondolom, az elbeszélések különbségei az okból keletkeztek, hogy a későbbi korok írói, miután az első hét vezér közül több elaggott s meghalt, fiaikkal vagy unokáikkal helyettesítették őket, akik a vezéri méltóságban utánuk következtek." A két változat közül Anonymusét tartotta eredetibbnek. Az idézett gondolat ékes tanújele Desericzky elvitathatatlan elsőségének, ami abban áll, hogy a kettős hazai hagyományt ő vezette be a már bírált külországi források közé: a régi magyar históriák emlékezései végre nem elkülönülten, hanem az előbbiekkel összekapaszkodva képezték az eseménymondás vázát. A kegyesrendi szerzetes 1760-ra az előidők legjelentősebb tudója lett. Méltán kivívott primátusától azonban már a következő esztendőben megfosztotta egy nála nemzedéknyivel fiatalabb történetíró.

A Bél Mátyás és Desericzky József Ince által elbirtokolt vezéri pálcát Pray György (1723-1801) ragadta újra a Jézus Társaság kezébe. Az Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum (1761) csupán egy évvel követte a De Initiis utolsó köteteinek megjelentét, a két mű mégis ennél sokkal nagyobb szellemi távolságra van egymástól. A Régi évkönyvek forrásalapozottsága meghaladja az amúgy nem lebecsülendő Desericzky-opusét, míg a rövidebb terjedelem Pray érettebb anyagkezeléséből ered. Mindez a hasonló, hun-avar-magyar hármas alapon nyugvó szerkezetet tekintve különösen feltűnő. Bizton állítható, hogy a 18. század közepére fellelt írásos kútfők egyike sem kerülte el kutató tekintetét. A maguk teljességében felsorakozott görög és latin nyelvű emlékezéseken túl éber figyelme még az addig megjelent Gesta Hungarorum-kiadványok összevetésére is kiterjedt. “Kritikai történetírásunk megalapítója" kormeghatározásán túl forrásértékét is kutatta. A mérce legtöbbször Thuróczy János, valamint Bíborbanszületett Konstantin már korábban ismert munkássága volt. Az adatok kiértékelésében megvillanó kritikai él következetes szigorral fordult Anonymus felé, amit nem enyhített az elsőség elismerése sem: “úgy vélem, Béla Király Névtelen Jegyzője legrégebbi hazai írónk". A Gesta Hungarorum és a DAI egybevetésekor pedig egy olyan ellentmondást fedezett fel, amely a Hunok, Avarok és Magyarok régi évkönyveiben a 9. századi magyar történelem alapkérdésévé vált.

Álmos vagy Árpád? Ki volt a magyarok első fejedelme? Pray koponyájában Anonymus birokra kelt a Bíborbanszületettel. A valóságban soha le nem folytatott vitájukat a jezsuita szenvedélyes tudósi természete hívta életre. Bíráló alkata egyértelműségre törekedett, és ehhez az út a források szakadatlan ütközésén keresztül vezetett. A gesta írója felett érdes szavakkal ítél: “Béla Jegyzője pedig abban, hogy Álmost első fejedelemnek állítja, akinek vezérletével a magyarok kijöttek Szkítiából, erősen téved a Bíborbanszületett tanúságához képest, őszerinte ugyanis a türkök felett egyetlen más fejedelem sem gyakorolt hatalmat Árpád előtt".

A DAI 38. fejezetéből vett kitétel a nagy tekintélyű Annales veteres sarkalatos tanává, vissza-visszatérő állásfoglalásává merevedett. Hanem másutt Konstantinnak is kijutott a bírálatból. A császár alább (40. fejezet) úgy emlékezett, hogy a bolgár háború idején Levente állt a magyarok élén, azt sugallva ezzel, hogy Árpád ekkor már nem élt: Pray ezt György Barát Folytatója alapján utasította el. Ez utóbbi szerző Kusánját könnyen azonosította Aventinus Kusáljával, akinek a méltóságok közötti helyét kijelölvén foglalta rendszerbe a 9. századi magyarság főhatalmi viszonyait. Végkövetkeztetése szerint Árpád társa a legfőbb hadvezér, esetleg karcha lehetett. Pray a kijövetel datálásában viszont nyugatra tekintett. Regino 889-e és epés megjegyzése a mindenkinél vadabb magyar népről nála sem maradt idézetlen, csakhogy nem a prümi apátot jelölte meg a tudósítás eredőjéül, hanem a Metzi Évkönyvek íróját. Igaz, az Annales Mettenses a 858 és 903 közötti időszakhoz egészen Regino Chroniconjára hagyatkozik, de ebből is kitetszik, hogy az Otrokocsi Fóris óta szokásos forrásmegjelöléshez képest még e finom részletkérdésben is tudott újat mondani Pray György.

A Régi évkönyvekhez fűzött Történetkritikai értekezésekben a fent tapasztalt érzékeny figyelem a hazai krónikákra irányulván a forráskutatás új fejezetének méltatlanul elfeledett beköszöntőjét írta meg. Nemzeti művelődésünk Thuróczy Jánostól Pray György felléptéig terjedő időszakában az említettek közül csak Székely István, Siegler Mihály, Révay Péter és Bél Mátyás tanúskodott az 1488 előtti krónikairodalom bármely szülöttének ismeretéről. Fontos tehát megjegyeznünk, hogy Thuróczy Jánost követően Pray György volt az első író, aki mind a két 14. századi krónikacsaládból ismert kódexeket. A Dissertationes historico-criticae in Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum (1774) lapjain viszont nem csupán a Budai és a Képes Krónika együttes előfordulása tapasztalható, hanem olyan régi magyar történetekre is hivatkozott, amelyek emlékezete már a Chronica Hungarorum megírását sem érte meg. Baskíria nevét négy alakváltozatból bontotta ki: a négy megjelölt forrás Thuróczy János, Kézai Simon (!), a “Budai Kéziratos Krónika" (e megnevezésből következően nem Hess András nyomtatványa! - talán a Sambucus-kódex) és a Képes Krónika. A 14. századi szerkesztések szellemi atyja, Kézai Simon ily módon Gesta Hungarorumának megjelenése előtt nyolc évvel, az Értekezések révén a történelmi nyilvánosság elé jutott. Pray ebbéli újítása Desericzky példájával rokonítható: amint a De Initiis szerzője Anonymust, úgy a Dissertationes írója a három krónikát ismerte és említette még a kiadást megelőző kéziratos formában. Sőt kevéssel alább Pray gyűjteményébe egy negyedik kódex is felvétetett.

A 14. századi krónikaszerkesztmény 35. fejezetében a hét kapitány hagyományával perlekedő vélemény áll. Szerzője, Ákos mester, az V. István király (1270-1272) korában működő gestaíró bosszúsan kérdezi: “honnan ered tehát Ákos, Bor, Aba és a magyarok más nemes nemzetsége, hogyha egyikük sem jövevény, hanem mind Szkítiából származik?" Csakhogy e kitételt sokkalta bővebb változatban idézi Pray, mint ahogy az akár az Anjou-kori históriákban, akár Thuróczynál található. A felvonultatott többi nemzetségfő, Pray György olvasatában Ugud, Ed, Chaba, Torta, Kadicha, Berend, Bilchu, Zumbur, Leventa, Ompud, Mika, Chanad, Bunker, Othman, Kevi, Kelad névsora kizárólag a Pozsonyi Krónika kódexéből juthatott az Értekezésekbe! Érdekes, hogy Pray nem találta fontosnak megjelölni újonnan felfedezett forrását, mint tette azt Kézai esetében; jobban érdekelte, miként jutottak a nevek a krónikába. “Ed, akinek Béla Jegyzője a kun vezérek közötti első helyet ítélte, itt, amint az látszik, a másodikat foglalta el: Aba Obával, Kadicha Cadusával, Zumbur Zomborral, avagy Zuborral, Bunker Bungerrel, Othman Ogmanddal, Bilchu pedig úgyszintén a Jegyző Bulcsújával mutat erős egyezést." A krónikairodalom és a gesta kapcsolatának ily alapos elemzése Pray György kifinomult tudósi érzékenységét dicséri, ám azon túlmenően szemléletes pillanatfelvétel az őstörténeti irodalom fejlődéséről. A krónikás és a gestás hagyomány 1774-re a magyar história teljes jogú forráscsoportjává nőtte ki magát: Desericzky jó irányban kezdett kutatásait Pray mélyítette igazán el. A 9. századi magyar történelem felértékelődése a Névtelen napvilágra jutásával indult, s az eltelt negyedszázad alatt a honfoglalás becsülete páratlan gyorsasággal járta be felfelé ívelő pályáját. Mégsem ez a jelenség volt a Dissertationes historico-criticae megírásának fő kiváltó oka.

A tanulmánygyűjtemény több évtizedes tollharc közepette született. Ezt Desericzky József Incével, majd annak korai halála után a szintén piarista Cetto Benedekkel vívta a jezsuita Pray György. Vetekedésük a hazai tudomány első nagy vitája volt, amely azonban nem pusztán arról folyt, vajon Berossos Mezopotámia-történelme, a Khaldaika (Desericzky forrásjegyzékének nyitó tétele) vagy a Joseph de Guignes francia keletkutató által közvetített Kínai Évkönyvek (Pray kedvelt kútfői) a szkíta és a hun előidők hitelesebb előadói: az ősnyelvek és az őshazák kérdése a hagyományos jezsuita-piarista ellentétet szellemi hadviseléssé fokozta, s alkalmat teremtett arra, hogy a két rend tudós képviselői - a történetírás feletti elsőségért mérkőzve - a maguk közösségének tekintélyét öregbítsék. Ennek a háborúságnak volt egyik legjelentősebb fegyverténye a Dissertationes kiadása, amelyben Pray az Annales veteres megjelente óta elért eredményeit foglalta össze. A Történetkritikai értekezések a védekezés és a támadás érveinek nagyobb nyomatékot adtak, mint a korábban Desericzkynek és Cettónak küldött Válaszlevelek. E nagy horderejű munka tehát egyszerre volt a Régi évkönyvekhez fűzött pótlék és a kegyesrendi ellenfelekkel folytatott küzdelem fegyvere. Minthogy a vita tárgya a szkíták, a hunok s így a magyarok eredete, vagyis az előidők korai szakasza volt, az őstörténetet lezáró 9. századig már nem hatolt el a harci zaj: annak legfőbb hírmondója, Anonymus a szakadatlan pengeváltástól nem háborítottan fejtette ki alapos műveltségformáló hatását.

Az Otrokocsi Fóris Ferencnél szárba szökött hármas őstörténelem-gondolat az 1700-as esztendők második harmadában, a Hunok, avarok és magyarok régi évkönyveiben élte teljes virágzását. Ezután hamar hervadni kezdett. A változás a 18. század utolsó évtizedei során beérett történetírói termésben követhető nyomon.

Palma Károly Ferenc (1735-1787) összefoglalása a legszemléletesebb példa arra, mint viaskodik Otrokocsi, Földvári, Timon, Desericzky és Pray hun-avar-magyar szerkesztménye Anonymus tanításával. A Notitia rerum Hungaricarum jezsuita szerzője nem sok alkotói önállósággal büszkélkedhetett: a munka első kiadásában jóformán Pray György Annales veteresét kivonatolta, annálfogva - Pethő Gergelyhez hasonlatosan - nem a megnövekedett tudásanyag, hanem a könyvében érvényesített korszakolás révén alkotott említésre méltót. Munkája elején még ott található a hármas ősmúlt kivonata, de a hangsúly már a 9. századtól nyomon követhető folyamatos magyar történelmen nyugszik, s ehhez kapcsolódik legfontosabb újítása is. Erre természetesen Pray vezette azzal a sarkalatos tanával, amellyel az Árpád fejedelmi elsőségét hirdető 38. DAI-fejezetbeli kitételt tekintélyre juttatta. Palma e tanítást gondolta tovább, amidőn az “Árpád-kor" és az “Árpád-ház" fogalmát vezette be a magyar történeti irodalomba.

E fogalompár kezdeménye már ott rejlett Petrus Ransanus, Révay Péter, Pethő Gergely és Pray György egy-egy meglátásában, mégis csak Palma Károly Ferenc 1770-es könyvében nevesült. Elterjedése mégsem innen számítandó. Palma túlontúl erős Pray-függése a történeti kritika hiányát eredményezte: ugyanott, ahol az Árpád-házról ír, a Névtelen gestájából minden megjegyzés nélkül idézi a vérszerződés azon pontját, amely szerint “a fejedelmek mindig Álmos ivadékából legyenek". (Itt még Pray Anonymus-bírálatára is támaszkodhatott volna!) Nem véletlen, hogy a Notitia nem tudta széles körben elfogadtatni az általa felkínált lehetőségeket, sőt e tudásbeli bizonytalanság másutt is felütötte a fejét. Egy hat évvel később kiadott könyv címe, Az első magyar uralkodóház királynéi mindennél beszédesebben hallgat a dinasztia nevéről. Az “Árpád-ház" elméletét s vele a Gesta Hungarorumra alapozott őstörténelmi műveltséget a Jézus Társaság egy másik tagja alkotta meg.

Katona István (1732-1811) roppant életműve minőségben Pray Györgyéhez fogható, mennyiségben még azon is túltesz. Negyvenkét kötet terjedelmű Kritikai történelme a magyar történetírás legnagyobb egyéni teljesítménye. A Historia critica primorum Hungariae Ducum (1778) a Magyar Királyság 9-10. századi előzményeit tárgyalja. Szerkezeti újítása egyértelműen a Gesta Hungarorum beépítéséből ered. Amint Anonymus is a megszakítatlan magyar megtelepedést adja elő, úgy Katona sem ír hun-avar-magyar hármaskönyvet. Álmos attilai eredeztetése szintén csak rövid említésben áll; az arányokban a Névtelen tanítása ismerszik meg. Ami Praytól eredeztethető, az a DAI megbecsülése: a köztörténet elé írott Prolegomenon a kötet három legfontosabbnak ítélt forrását mutatja be. ĺgy került az előszóba Béla király jegyzője és Mátyás király ítélőmestere elé férkőzve az egyedüli idegen szerző, a Bíborbanszületett császár. Az írókra fordított terjedelem aránya viszont ismét Katonára vall: Anonymus bemutatása messze a legrészletesebb. Ebben újszerűen nyelvtani érvekkel, a gestában magyarul álló részeshatározói esettel, másutt közszavakkal, tulajdonnevekkel bizonyítja a Mester magyar voltát. A fejedelmi elsőség kérdése sem sokáig váratott magára.

Álmos vagy Árpád? Már a Historia critica primorum Hungariae Ducum fejezetcímei, “Álmos, I. fejedelem", “Árpád II. fejedelem" is egyértelművé teszik, hogy a császár és a jegyző újabb ütköztetéséből ezúttal a magyar író került ki győztesen. Az Álmos megválasztását értékelő rész egyenesen Pray tételének tagadása: “Anonymus ezen bizonyságát addig nem szabad elvetnünk, amíg egy másik, nála régebbi szerző az ő tekintélyét szét nem zúzza." Mindezek után mi sem lenne természetesebb, mint hogy a magyar fejedelmek sorát nyitó Álmosról nevezze el a fiágon 1301-ig uralkodó családot. Hanem az anonymusi ihletettségű jezsuita történetíró nem hagyta a Gesta Hungarorum előbeszédében foglalt ősmegjelölést érvényesülni. Az “Álmos-ház" várható fogalmának bevezetése helyett az “Árpád-ház" máig ható tételét dolgozta ki és tette közzé 1779-ben.

A Historia critica Regum Hungariae stirpis Arpadianae bemutatkozó kötetének elején maga teszi fel a kérdést: “miért neveztetik az első uralkodóház Árpádról?" A válasz, a korai magyar történelem szakaszolásának immár kimunkált elmélete: “Amint az első frank királyi nemzetséget Merovingnak, a másodikat Karolingnak nevezik az írók, noha Meroveust is atyja, Clodius, Károlyt is atyja, Pipin előzte az országlásban; minthogy a fiak atyáiknál híresebbek, a nemzetségek úgy vélték, méltóságukat tartósabban örökítik utódaikra: ekképp Magyarország első, Árpádtól származó uralkodóháza lépten-nyomon hallotta, hogy noha Álmos előbb állt a magyar nemzet élén, mint Árpád; mégis mivel Árpád hatalma nagyobb és híresebb volt, mint Álmosé, az egész nemzet úgy ítélte, azt emennél az elsőségre érdemesebbnek tartja."

E sorokban érhető tetten Pray György és Katona István eltérő szellemisége: az előbbi egy másik kútfő által szabályozta Anonymust, s úgy jutott el annak az útnak a feléig, amelyet az utóbbi csupán a Gesta Hungarorummal a tarsolyában járt végig. Katona eljárása meglepő, ám ebbéli tudatossága vitathatatlan. Döntése valójában a Jegyző legfontosabb mondanivalóját tükrözi. Az ő múlhatatlan érdeme az a felismerés, amely az alábbi kettősségben fogalmazódott meg: Álmost már a turulmonda - és a korai fejezetek tartalma is - nemzeti históriánk mitikus eredetű kezdőalakjává magasztosítja, ezért helyénvaló őt első fejedelemként tisztelni; ám a honfoglalás nagy művének beteljesítője Árpád, aki Attila örökét diadalmasan elfoglalva szerét ejtette az ország dolgának, s vált ezáltal a megszakítatlan Kárpát-medencei magyar uralom kezdetének méltó jelképévé, a magjából fakadt királyok névadó ősatyjává.

Jóllehet Katona István a Gesta Hungarorum íróját tekintette legnagyobb tekintélyű mesterének, kritikai történetét nem kisebb forrásalapozottsággal írta, mint Pray György. A honi és a külföldi feljegyzések csoportjait nagyrabecsült elődjéhez hasonló magabiztossággal kezelte és rendezte el saját elképzelése szerint. Ahol a Hét Vezér Históriája hallgatott, ott sem akadt meg Katona eseménymondása. Legfontosabb eredménye, amelyre kizárólag külhoni feljegyzések alapján jutott, a honfoglalás hadtörténeti szakaszolása. Felismerte, hogy a prümi apát 889-ével indult szkítiai kijövetel a pannóniai országvívásnak csak a kezdete és nem egyedüli mozzanata: ekképp őt dicséri az a máig ható meglátás, amely a magyar megtelepedést hét esztendőre rúgó, több szakaszra bontható folyamatként értékeli. (Érdemeit nem kisebbítheti az sem, hogy ezt a hét évet a jelenkori tudomány nem 889 és 895 között, hanem 895-től számolja.) Kéri Borgia Ferencre emlékeztet az az alaposság, amellyel a középgörög kútfőket aknázta ki, ám a Bizánc kivonatos történelmét író rendtársára érvényes tárgyi kötöttségek őt nem korlátozták, s ez a szabadság az addigi legrészletesebb előadást eredményezte. 889-et követően a görög-bolgár háborút 893-ra, a magyaroknak a bolgárok felett aratott győzelmét 894-re, a bolgár-besenyő támadást pedig 895-re időzítette. Az új haza meghódításához szerinte a Szvatopluk halála (894) utáni testvérháború nyújtott kedvező alkalmat. A hét esztendő hadi krónikáját a külső írók közül Bíborbanszületett Konstantin, Symeon Logotheta, Georgios Monachos és Theophanes Folytatói, illetve Regino (és az őt másoló Metzi Évkönyvek), a Fuldai Évkönyvek, a Salzburgi Krónika szerzői, valamint Aventinus alapján állította össze.

Mindezeken túlmenően a 9-10. század történelmi személyiségeiről is fogalmazott meg olyan, ma is köztudott megállapításokat, amelyekről már nem ismeretes, hogy tőle erednek. Árpád vezértársa az ő hatására vált Kurszánná: a Kusál, Kusán névalakokat természetesen a Névtelen Nótárius kedvéért szorította háttérbe. Először a jezsuita pendítette meg Előd és Levedi azonosságát. Hasonlóképpen Katona István volt az első, aki az egyik Árpád-sarj kétnevűségét feltételezte. Igaz, a DAI 40. fejezetében található ellentmondásra Pray György irányította figyelmét, akitől a Konstantin tévedéseire vonatkozó bírálatot át is vette, ám Árpád első fiát nem a csatamezőn halva, hanem a családfán rejtőzve vélte felfedezni: “nem azért hallgatta el amott Levente nevét, mert amidőn ő otthon vitézkedett, meghalt, hanem mert Jelekh, vagy egy másik Árpád-fi neve alatt lappangott, avagy kétnevű volt és a Levente, azaz bajvívó megszólítást előnévként vette fel." A fentiekből jól látszik, hogy a két jezsuita tudós közötti nézetkülönbségek - ezek legjelentősebb példája az első fejedelem személye - voltaképp egy le nem folytatott nagy történelmi vita csíráit hordozták magukban.

Katona István jó érzékkel mérte fel, hogy eredményei könnyebben jutnak el a művelt olvasóhoz, ha monumentális Kritikai történetének tartalmát rövidített változatban is közreadja. E célt szolgálta két kivonatos munkája, a Historia pragmatica Hungariae (1782), valamint az Epitome chronologica rerum Hungaricarum (1796). Ezek a könyvek is döntő szerepet játszottak a gesta hagyatékára épített őstörténelem megszilárdításában és elterjesztésében. Kortani foglalatának elején megismételte 1779-ben közrebocsátott elméletét, amellyel megindokolta, hogy miért Árpádot választotta Álmos ellenében az első magyar királyi ház megnevezőjéül. Legnagyobb hatású gondolati szüleményét másodszor is hangsúlyos helyre állította, és így alakította az utódok történelmi felfogását és alakítja mind a mai napig.

A Gesta Hungarorum által kiváltott történetírói érdeklődés Katona István életművével érett meg arra, hogy a magyar honfoglalásról alkotott több százados kép alapjaiban formálódjék át. Attila háttérbe szorult; az uralkodóház tragikus sorsú mondai ősévé vált. A megszakítatlan magyar megtelepedést vezérlő két fejedelem közül hiába fűződött Álmoshoz a mitikus születés regéje, hiába hallgatta el Anonymus az apafejedelem krónikákból ismert gyászos végét, nemzeti történelmünk új kezdőalakja Árpád lett. Igaz, ezt a végeredményt már a krónikák is előlegezték, ámde a hunok (magyarok) második kijöveteléről emlékező rövid fejezetek hatásukban nem vehették fel a versenyt Attila színes történetével. A Kézaitól számított kettős országfoglalás közé a 17-18. században az avar história ékelődött; az ekkor egymás után beérkezett külhoni források a hun-avar-magyar hármas őstörténelem hangsúlyaiból egyre kevesebbet juttattak a 9. századnak. Anonymus felfedezése kellett ahhoz, hogy Álmos és Árpád műve, a magyarok kijövetele és végső honra találása végre jelentőségéhez méltó súllyal hasson a köztudatban. Az újkori nemzeti művelődésünkben lezajló folyamat kezdetét a Kézai Simon és Kálti Márk szerkesztői örökébe lépett Thuróczy János, végállomását a Névtelen Jegyző szavára hallgató Katona István jelentette: a közöttük bejárt három évszázados út vezetett a krónikáktól a gestáig.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret